P. 1
SOĞUTUCULARDA EKOVAT ONARIM

SOĞUTUCULARDA EKOVAT ONARIM

Ratings: (0)|Views: 4,097|Likes:
Published by aydintarak

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: aydintarak on May 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/07/2013

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEKÎ E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
R
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
ELEKTR
İ
K ELEKTRON
İ
K TEKNOLOJ
İ
S
İ
 SO
Ğ
UTUCULARDA EKOVAT ONARIMBAKIMI
ANKARA 2007
 
 Milli E
ğ
itim Bakanl
ığı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
 
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ığı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
Karar
ı
ileonaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
nda kademeli olarakyayg
ı
nla
ş
t
ı
r
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retim programlar
ı
ndaamaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelik geli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retimmateryalleridir(Ders Notlar
ı
d
ı
r).
 
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ış
, denenmek vegeli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
ndauygulanmaya ba
ş
lanm
ış
t
ı
r.
 
Modüller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amaçlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilirve yap
ı
lmas
ı
 önerilen de
ğ
i
ş
ikliklerBakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
 
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine mesleki yeterlikkazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ula
ş
abilirler.
 
Bas
ı
lm
ış
modüller, e
ğ
itim kurumlar
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarak da
ğı
t
ı
l
ı
r.
 
Modüller hiçbir
ş
ekilde ticari amaçla kullan
ı
lamaz ve ücret kar
şı
l
ığı
ndasat
ı
lamaz.
 
 
iAÇIKLAMALAR...............................................................................................................ii
 
G
İ
R
İŞ
..................................................................................................................................1
 
Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
–1.................................................................................................3
 
1. DEVRE
Ş
EMALARI.......................................................................................................3
 
1.1. Kompresörlü Kapal
ı
So
ğ
utma Sisteminin K
ı
s
ı
mlar
ı
ve Çal
ış
ma Prensibi...................9
 
UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
...........................................................................................11
 
ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.................................................................................12
 
Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
–2...............................................................................................13
 
2. GAZ VERME
İŞ
LEM
İ
NDE KULLANILAN APARATLAR.........................................13
 
2.1. Vakumlama.............................................................................................................13
 
2.2. Gaz Kaçak Cihaz
ı
....................................................................................................19
 
2.3. Manometre..............................................................................................................23
 
UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
...........................................................................................27
 
ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.................................................................................28
 
Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
–3...............................................................................................29
 
3. KOMPRESÖRLER (EKOVAT).....................................................................................29
 
3.1. Ekovat
ı
n Çe
ş
itleri....................................................................................................30
 
3.1.1. Yap
ı
sal Olarak Kompresörler...........................................................................30
 
3.2. Ekovat
ı
n Çal
ış
mas
ı
..................................................................................................34
 
3.3. Ekovat
ı
n Yap
ı
s
ı
.......................................................................................................35
 
3.4. Ekovatta Kullan
ı
lan Ya
ğ
lar.....................................................................................41
 
3.5. Ekovat
ı
n Ar
ı
zalar
ı
ve Bak
ı
m
ı
..................................................................................43
 
UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
...........................................................................................51
 
ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.................................................................................52
 
Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
–4...............................................................................................53
 
4. SO
Ğ
UTUCU GAZLAR VE GAZ VERME
İŞ
LEM
İ
......................................................53
 
4.1. So
ğ
utucularda Kullan
ı
lan Gazlar.............................................................................53
 
4.2. Gaz Verme
İş
lemi...................................................................................................56
 
UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
...........................................................................................63
 
ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.................................................................................64
 
Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
–5...............................................................................................65
 
5. KAYNAK YAPMA
İŞ
LEM
İ
.........................................................................................65
 
UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
...........................................................................................72
 
ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.................................................................................73
 
MODÜL DE
Ğ
ERLEND
İ
RME...........................................................................................74
 
CEVAP ANAHTARLARI.................................................................................................76
 
ÖNER
İ
LEN KAYNAKLAR..............................................................................................77
 
KAYNAKÇA....................................................................................................................78
 
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
notfound13 liked this
Mehmet Kuş liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->