Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23126, 11.5.2011]

Oslobođenje [broj 23126, 11.5.2011]

Ratings: (0)|Views: 225 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on May 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

 
OSLOBO\ENJE
SRIJEDA 
, 11. 5. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.126Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
DANAS PRILOG
 SAD, Velika Bri tani ja i Njema~ka uz Inzka
RS i Federacija nakon UN-a
Dodik 
Odgoda referenduma
 SDA
Opstrukci je RS-a su i ve}e
 [piri}
Mi smo sudbina RS-a
 SDP
^ovi} se pridru`io Dodiku
2-3. strana
POMIJE[A ]U KRU[KEI JABUKE
Damir Ma{i}
5. strana
Me|u `rtvamai beba od trimjeseca
 Su tra d`enaza u Bra tuncu
8. strana
Ku}a sesru~ilana branu
TRNOVO
23. strana
 
OSLOBO\ENJE
srijeda, 11. maj 2011. godine
U @I@I
2
Moni toring-tim BiH za pra}enjeviznogre`ima
Bi jeli Schengen ni je u pi tanju
Zamjenikpredsjeda va ju}egVi je}ami- nistara i ministarsigurnostiBosneiHer- cego vineSadikAhmeto vi}predvodiMo- nitoring-tim za pra}enjeodluke o ukida- njuviznogre`ima za bosanskohercego-  va~kegra|ane na sastanku sa visokim zvani~nicimaEvropskekomisi jedanasu Bruxellesu.Ri je~ je o prvomsastankuMonitoring- timaBosneiHercego vine sa visokim briselskimzvani~nicima od ukidanjavi- za za bh. gra|ane15. decembra2010. go- dine. O~eku je se da }e ovomprilikombi- tiobjaljen i datumdolaskaesperata Evropskeuni je u BosnuiHercego vinuko-  ji}e oci jenitistepenispunja vanjaoba ve- za iz Mapeputa za liberalizaci juviznog re`ima.Monitoring-tim BosneiHercego vine je kra jemaprila ove godineusvo jioiz vje{taj o pro vedbipreduslo va iz Mapeputa za li- beralizaci juviznogre`ima, te ga dosta vio Delegaci jiEvropskeuni je u BiH.  Ahmeto vi}}e, tokomprvogsastanka Monitoring-tima BiH sa visokimbriselskim zvani~nicimanakonukidanjaviza, ista}i da su doma}evlastiispunile sve zahtje veko-  je je prednjihsta vilaEvropskakomisi japri- likomukidanjaviznogre`ima, saop{teno  je iz Ministarstvasigurnosti. Nakon{to je iz vjestiteljicaEvropskogpar- lamenta za viznuliberalizaci ju za zemlje zapadnogBalkanaTanjaFa jonna ja vila mogu}nostpono vnoguvo|enjeviza za gra|aneSrbi je i Makedoni je, Ahmeto vi} je poru~io da nemamjesta za zabrinutostka- da je ri je~ o Bosni i Hercego vini. “Tim ko ji je bio zadu`en za kontrolube- zviznogre`imauradio je apsolutno sve {to je Evropskakomisi jazahti je vala da ukidanjeviza ne bi do{lo u pitanje“, rekao  je Ahmeto vi}.
VIJESTI
Predsjednik RS-a,go vore}i o iz vje{ta ju  visokogpredsta vnika, oci jenioda je RSu New Yorku“neopravdano ocrnjen“
 Visokipredsta vnik nas je neo- prav danopredsta vio kao one ko jiru- {eDejtonskisporazum. To ima im- plikaci je na na{eme|usobneodno- se i Inzko}e sigurnotra`iti od OHR- a da nas dalekovi{eoba ve`e da bi dokazaosvo jetvrdnje. Mi prekota- kvihpau{alnih, neta~nih i tendencio- znonametnutihocjenane}emola- kopre}i, {ta god to zna~ilo, poru~io je MiloradDodik, predsjednikRepu- blikeSrpske, reagira ju}i na iz vje- {tajvisokogpredsta vnikapodne- senVi je}usigurnosti UN-a.
Lo{ tajming
Ponjego vimri je~ima“zatoInzko ni jeuputio ni na jednorele vantno mjesto u Dejtonskomsporazumu,na normuko ja se kr{i, ve}je to samopa- u{alno i apstrak tnopoku{ao da do~araVi je}usigurnosti, ra~una ju}i da }e Vi je}e, kao do sada, apriori datisaglasnost za sve {to radivisoki predsta vnik“.Iako je i daljeostao kod sta va da RS ne}eodustati od odr`avanjaree- renduma o Sudu i Tu`ila{tvu BiH i do- sada{njemmandatuvisokogpredsta-  vnika, predsjednik RS-a, uz obra- zlo`enje da ne `elikonrontaci ju sa me|unarodnomza jednicom, po- nudio je mogu}nost da Narodna skup{tina RS-adoneseodluku o od- ga|njureerenduma za dva do tri mjeseca. Zauz vrat, Dodiktra`i da mu me|unarodnaza jednica da u~vrstegaranci je da }e se preispitati dosada{nji rad dr`a vnogpra vosu|a i pri}iizmjenamaZakona o Sudu i Tu`ila{tvu BiH na na~in na ko ji to za- hti je va RS.Komentari{u}i ovu izja vu, lider PDP-a MladenIvani}kazao je da se takvone{to od Dodika i mogloo~eki-  vati. “Evidentno je da se Dodikpo vla~i i ne zna {ta da radinakonobra}anja visokogpredsta vnikaVi je}usigurnos- ti UN-a“, rekao je Ivani}. Premanje- go vimri je~ima“Dodik se upla{io mogu}ihsankci ja i reerendumzbog togane}ebiti ni odr`an“.- Na to smo vlast u RS-u upozora-  vali od prvogdana, no bilo je uzalu- dno. Zato se vlast u RS-u i do vela u po- zici ju da se po vla~i i dugoro~nogle- dano, Dodik, ko ji je iniciraoodr`ava- njereerenduma, sada je gubitnik, na- glasio je Ivani}.PredsjednikDemokratskeparti je Dragan^avi}istakao je da je predsje- dnik RS-a“odabrao lo{ trenutak da doneseodluku o odr`avanjureeren- duma, zbog~injenice da je morao znati da predsto jiredo vnopolugodi{- njeobra}anjevisokogpredsta vnika  Vi je}usigurnosti o stanju u BiH, pa da }e pitanjereerendumako jem se me|unarodnaza jednicaproti vibiti tema o ko joj}e se go voriti.“ Neozbiljnostje, smatra^avi}, vlast RS-a pokazala i sadr`ajemreeren- dumskogpitanja, a io~eki vanjem da me|unarodnaza jednicane}ere- ago vati. “Sada se, kada je visokipred- sta vnikdobiopodr{kune samo SAD- a, VelikeBritani jenego i Njema~ke,  vlast RS-ana{la u neobranomgro`|u.  Visokipredsta vniknemadrugog izboranego da upotri jebibonska ovla{tenja, osim ako Dodik ne po vu~e odlukuo reerendumu, ali je ondapi- tanjekako}e to prihvatitija vnost u RS- u ko ja je do vedene do stanjaeuori-  je“, izja vio je ^avi}.
Prvaozbiljnapri je tnja
Ponjego vimri je~ima, ukoliko ne odustane od reerenduma, Dodik  ulazi u {irokukonrontaci juprema me|unarodnojza jedniciko ja za po- sljedicumo`eimati i sankci jeprema po jedincima iz vrhavlasti, ali i one in- stitucionalneko je bi se ogledale u us- kra}ivanjusvihvido vafnansijske podr{ke RS-u bez ko jih biunkcioni- sanje i izmiri vanjebud`etskihoba ve- zabilodo vedeno u pitanje. - Politi~ka{teta po RS mogla bi bi- tivelika i stogana ja vom o prolongi- ranjureerendumaDodik za sebe tra`iizlaznustrategi ju, jer je svjestan da je, ako ne odustane od reerendu- ma, koniktneizbje`an. Ovo je prvi put da je realizaci japri jetnjivisokog predsta vnikaiz vjesna i RS bi mogao u}i u veomate{korazdoblje, za- klju~io je ^avi}.
G. KATANA
RS nakonInzka uVi je}usigurnos ti UN-a
Dodiktra`i
izlaz
Dodik: Nudiodga|anjere e enduma
^AVI]:Visoki predsta vnik  nema drugog izbora nego da upo tri jebi bonska ovla{tenja, osim ako Dodik nepo vu~e odluku oreferendumu
Strankademokratskeakci je podr`avaobra}anjevisokogpredsta vnika u BiH Valentina Inzka na sjedniciVi je}asigur- nosti UN-a i o~eku jesna`ni ji anga`manme|unarodneza je- dnice na dosljednompo{ti va- nju i pro vedbiDejtonskogmi- ro vnogsporazuma u BiH kako bi se osiguralo{to br`eispunja-  vanjeuslo va na priklju~enju na{edr`ave EU. Ovo je za Oslo-bo|enjeju~erizja vioAmirZu-ki}, generalnisekretar SDA, na vode}ikako do sadani je pro vedena „ni polo vina“ ono- ga{to predvi|aDejtonskispo- razum i da se iz njega „nemo`euzimati ono {to se neko- mesvi|a ili {to `eli“.
Uves ti i vrho vni sud
- Visokipredsta vnik je u svom istupudetekto vaosamopo jedi- neopstrukci jeko jevr{i RS jer kada bi se napra viladubljaana- liza, jasno bi se pokazalo da se radi o ~ita vomnizutakvihakti-  vnosti. Do voljno je pogledati stanjeljudskihpra va u RS-u, odnosnopodatke da je do sada ubi jenoizme|u 50 i 60 po vra- tnika, a da za to jo{ nikoni je uhap{enniti je odgo varao. Da-
 
 AmbasadoricaRosemaryDiCarlo, zamje- nicastalnogpredsta vnika pri UN-u, izni je- laje sta vo veSjedinjenihAmeri~kihDr`ava predVi je}emsigurnosti UN-a. Kao {to jere- klaambasadoricaRosemeryDiCarlo, “ne- da vnizaklju~ciusvo jeni u Narodnojskup- {tiniRepublikeSrpskepredstav lja juunda- mentalnoospora vanjeDejtonskogspo- razuma i predstav lja juna jozbiljni juakti-  vnost u nizuuznemiru ju}ihakti vnostipo- duzetih od RepublikeSrpskeko jim se kr{i ovajsporazum“, po ja{njeno za Oslobo|enje u uredu za odnose s ja vno{}uAmbasade SAD-a u BiH ko jitako|erpotcrta va da je ambasadorica u svomizlaganjuna vela da “visokipredsta vniku`ivana{upotpu- nupodr{ku u osudiovihneoprav danih i ne- zakonitihospora vanjanjego vihovlasti.Is- totako}e imatina{upunupodr{kuprili- kompoduzimanjakorakako ji}e osigura- tipo{ti vanjeDaytona i odbranu i o~uvanje su vereniteta i teritori jalnogintegritetaBo- sne i Hercego vine.” PhillipPharam, ambasadorVelikeBrita- ni je u UN-u, pozvao je VS da ubi jedivlas- ti RS-a da po vukuodluku o reerendumu. - Ako takveodluke ne bude,V. Britani ja }e podr`atisvakikorakvisokogpredsta vni- ka u prav cupro vo|enjaDejtonskogspora- zuma, kazao je Pharam. OcjenaambasadoraNjema~ke u UN-u PeteraWittingajestekako je pri jedlog o re- erendumu u RS-u „alarmentan jer se nji- mepotkopa va junadle`nosti OHR-a ko je proisti~u iz Dejtonskogsporazuma“. Njiho vomi{ljenje ne di jeliruskiamba- sador u UN-u Vitalij^urkinko ji je oci jenio da je u Inzko vomiz vje{ta jubilo„vi{eemo- ci janegoanalize i da je neophodanobje- kti vni jipogled na situaci ju u BiH“.
SAD, Velika Britani ja i Njema~ka uz Inzka
Opstru
Zvani~nicii strankeiz FBiH oInzko vomobra}anjuu UN-u
 
Do sadaubi jenoizme|u 50 i 60 po vratnika, a za to jo{ niko odgo varao, dakletrebakor jenitareformapolici je, ci jeniAmir dobrojdetekci jiproblema i nadam se da }e Inzko na pra vi svo jeovlasti, smatraStankoPrimorac
AmirZuki}: Ni eprovedeno ni po aDej onskogspo azuma
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
srijeda, 11. maj 2011. godine
3
Esenesdeovciu insti tuci jama BiH s DodikomBudimir- Schmidt Ivanko vi}Li jano vi}
Mi smo sudbina RS-a
U SNSD-u posto jipotpunojedinstvo i ko- ordinaci jaupogleduakti vnosti na ni vou RS- a i BiH, izja vio je predsjednik RS-a i lider SNSD-a MiloradDodiknakonsastanka sa predsta vnicimaSNSD-a u za jedni~kimor- ganimaBiH, odr`anogju~er u BanjojLu- ci. Dodik jena vodepo jedinihmedi ja o ne-  jedinstvu u okviruSNSD-a,odnosno izme|unjega i potpredsjednikastrankeNi- kole[piri}ako ji je opredi jeljen i za odr`anje partnerstva sa SDS-om, nazvaoobi~nim {pekulaci jama. “Odre|enikrugo vi iz Federaci je BiH plasira ju{pekulaci jekako bi izazvalines- tabilnost u RS-u, {to je dio {irestrategi je stranacako jupro vodekako bi razbilijedin- stvo u RS-u i vlada ju}ojparti ji i na{epar- tnerstvo sa SDS-om“, rekao je Dodik. Iovim sastankom, dodao je Dodik, pot vr|ujemo potpunojedinstvosvihaktorako jinastu- pa ju u za jedni~kiminstituci jama BiH. “Pot vrdili smo i u budu}nosti}emopot-  vr|ivatina{eza jedni~konasto janje da djelu jemoza jedno. Stvar se pako vala od lidera SDP-a ZlatkaLa gumd`ije, ko ji je tra`io da SNSD u|e u vlast na ni vou BiHbez SDS-a“, dodao je liderSNSD-a.Predsjeda va ju}iVi je}aministara BiH Ni- kola[piri}rekao je da ne}eodgo varati na {pekulaci jemedi ja. “SNSD i MiloradDodik  su narodniizbor i oni su sudbina RS-a. SNSD da je{irokokvir za razli~itami{ljenja, drago mije da se igra na naj ja~ukartuSNSD-a ka- da je BiH u pitanju i ja sam u ovih12 godi- napokazao da to jesam“, dodao je [piri}. Osim o pot vr|ivanjustrana~kogjedin- stva,na sastanku se, kazao je Dodik, za- klju~ilo da je u okviruormiranjavlasti na ni vou BiH potrebno{to pri jeobezbi jediti  ve}inu u Parlamentu BiH kako bi se pristu- piloormiranjuVi je}aministara. Na no vi- narskopitanje dali }e BiHdobitino vuvlast do jeseni, Dodik je odgo voripitanjem: “Jeseni, ko jegodine?“
G. K.
 [to pri jekonsti tuira ti vlast
Predsjednik FiH@iv koBudimirsusreo se  ju~er u Sara je vu s njema~kimveleposlani- kom u BiH JoachimomSchmidtom. U pri-  jateljskojatmoserisugo vornici su detaljno razmotrilibrojnapitanjako ja se neizbje`no name}u bh. dru{tvu u ci jelosti. Istaknutate- marazgo vora je bilaaktualnapoliti~kasitu- aci ja u FBiH i BiH. U tom pogledu je usugla- {enapotreba za brzimkonstituiranjemvlas- ti. Schmidt je uime njema~kevladeizrazio nadu da }e se vlast na dr`a vnojrazini{to pri-  jekonstituirati jer je od izborapro{lo ve} pre-  vi{evremena, a predzemljom su mnogiza- daciko jetrebarje{a vati.
Ne smi jemo laga ti poljopri vrednike
Zboglo{evo|enihpolitika u posljednjih 15 godina, na{adoma}apoljopri vredna proizvodnja i poljopri vrednicido vedeni su u katastroalanpolo`aj, konstato vao je JerkoIvanko vi}Li jano vi}, ministarpoljopri-  vrede, vodopri vrede i {umarstva i dopremi-  jerVladeFBiHprilikomju~era{njegsastan- ka u Sara je vu sa predsta vnicimaUdru`enja poljopri vrednika u FBiH.“Ne `elimolaga- tipoljopri vrednike, niti im da vatila`ne nade. Moramo se suo~iti s istinom, ma kakote{kabila i za jedni~ki se izboriti za zna~ajni jasredstva za potica je, ali i za za{ti- tudoma}eproizvodnje“, kazao je.
U @I@I
kle, kako bi se osiguralasna`ni ja dr`a vnastruktura i op}asigurnost gra|ana, potrebna je kor jenita reormapolici je, a ne sudstva i tu`ila{tva, oci jenio je Zuki}. Generalnisekretar SDA podsje- tio je da je dono{enjeZakona o Sudu i Tu`ila{tvu BiH obav ljeno u Parlamentarnojskup{tini BiH, uz podr{ku i srpskihpredsta vni- ka, te da „nikakaventitetskiree- rendum to ne mo`ederogirati“. - To je pitanjeko je se u skladu sa Usta vom BiH isklju~ivorje{a va na dr`a vnomni vou, a ne u entite- tima. Umjestozahtje va za slablje- njemsudstva i tu`ila{tva, nu`no jenjego voja~anje i to usposta vom  vrho vnogsudako jitako|ertreba da budedr`a vnapra vosudnain- stituci ja, naglasio je Zuki}. Zvani~nik HSP-a i dopredsjeda-  va ju}iPredsta vni~kogdomaPar- lamentaFBiHStankoPrimorac ]anekazao je da je obra}anjeIn-zkau UN-u o~eki vano.
 Sankci je bez odga|anja
- Inzko je krozizlaganje u VS-u na svojstvenna~inpoku{aoobja- snitipoliti~kusituaci ju u BiH kad  je u pitanjudestrukti vnapolitika ko janaj ve}imdi jelomdolazi od  vode}ihstranaka u RS-u, ali se manjimdi jelomsvogaizlaganja dotakaopona{anjastranaka sa hrvatskimpredznakom- prven- stveno dva HDZ-a, i ono {to se de-{a va u BiH nazvaopra vimime- nom. Ako se ova de{a vanjagleda-  ju u {iremkontek stu i uzmu u ob- zir i sta vo vipredsta vnikave}egdi-  jelaeuropskihzemalja u BiH, uz one ko je je izrekaovisokipredsta-  vnik u VS-u UN-a, mislim da se ra-di o dobrojdetekci jiproblema i, nakonsvegaizre~enog, nadam se da }e Inzko na pra vina~iniskoris- titisvo jeovlasti i prekinutidestru- kti vnupolitikuSNSD-a, ali dva HDZ-a, kazao je Primorac. SBiHsmatra da je izlaganjevi- sokogpredsta vnikapred VS-om UN-a pot vrdasu vereniteta, terito- ri jalnogintegriteta i kontinuiteta dr`ave BiH.- Isto vremeno to ozna~avane- uspjehnasto janja da se BiH pri- ka`e kao „sporazumnadr`ava“ u ko joj su entitetinosiocikontinu- iteta i su vereniteta, ocjena je SBiH. SDP,pak, smatra da se po-dr{komna jav ljenomnelegalnom reerendumu u RS-u, Dragan ^ovi}pridru`ioDodiku u otvore- nomsukobu sa SAD-om i EU.- Podr{kaDodiko vomproti vus- ta vnomdjelo vanju^ovi}asvrsta-  vame|uproti vnikedr`ave BiH i in- tegraci je u EU i NATO. Podr`ava- njemnelegalnogreerenduma, ko jipredstav ljaodusta janje od Dejtonskogsporazuma i samimti- mepri jetnjumiru u BiH i regionu, lider HDZ-a BiH je okrenuo tustranku i protivsta vaslu`benogZa- grebako ji je nedvosmislenostao uz bok euroatlantskombloku u UN- u, stav je SDP-a.Ova izja va, ci jeni SDP, predstav - ljadodatnirazlog da visokipred- sta vnik bez ikakvogodga|anja, u skladu sa oba vezamaDejton- skogsporazuma, poni{tiodluku o reerendumu, onemogu}inje- go voodr`avanje i izrekneodgo-  vara ju}esankci je za sve ko ji su od- go vorni zanapade na usta vni poredak i mir u BiH.Situaci ju u BiH predsjednik  HDZ-a BiH Dragan^ovi}, go vore}i  ju~er na Politi~kojakademi ji te stranke u Mostaru, oci jenio je „ka- tastroalnom, isti~u}ikako je ona na najni`ojraziniko ja bi moglabi- tiprihvatlji vagra|anima BiH”. Na- glasio je kakosmatra da je dono- {enjepri vremenesuspenzi jedr`a-  vnihinstituci ja, ko je su progla{e- ne ili “nametnute“ od OHR-a, za- brinja va ju}aporukasvima te izra- zionadukako}e visokipredsta vnik   ValentinInzkouskoropo vu}isvo-  juodluku i “dati{ansuzakonima, kakvi god da jesu, kao i Usta vu BiH.
 S.[e - A. T.
i je RS-a su i ve}e
Ispred Vlade RS-auklonjena zastava Bosne i Hercegovine
Na Trgu Republike Srpske sa jarbola ko ji se nalaze is- pred zgrade entitetske Vla- de skinuta je zasta va BiH, a na njeno mjesto postav ljena  je jo{ jedna zasta va RS-a. Svi poku{a ji da od predsta-  vnika Vlade RS-a dobi jemo odgo vor za{to je i po ~ijem nalogu uklonjena jedina dr`a vna zasta va ko ja visi na nekom od vanjskih prosto- ra ispred instituci ja RS-a os- tali su bezuspje{ni. [efca Biroa Vlade RS-a za odnose s ja vno{}u Vera Sa ji} obe}ala je da }e o ra-zlozima uklanjanja dr`a-  vne zasta ve biti izdato sa- op{tenje u toku dana, no i Sa ji}, kao i ostali uposleni- ci uVladi RS-a u 16 sati na- pustili su radna mjesta ne poslav {i nikakvo obrazl- o`enje. Zanimlji vo je da je upra vo ju~er RTRS u inor- mati vnoj emisi ji “Srpska da- nas“ emito vao vi jest o sk ida- nju zasta ve RS-a ko ja se na- lazi na entitetskoj lini ji raz- grani~enja u Pelagi}evu. Uz isticanje da je ri je~ „o van- dalskom ~inu gra|ana izFederaci je BiH“ no vinar RTRS-a na ja vio je hitnu policijsku istragu jer je ri je~ „o kri vi~nom djelu skrnav - ljenja zvani~nih dr`a vnih simbola“.
G. K.
ni jeuhap{enniti je Zuki}
Radi se ona~iniskoristiti
OTVORENI SUKOB SDP sma tra da se podr{kom na javljenom nelegalnom referendumu u RS-u, Dragan ^ovi} pridru`io Dodiku u otvorenom sukobu sa  SAD-om i EU
tankoPrimo ac: Des ruktivna po i ikaSNSD-a i dva HDZ-a

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->