Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DRAŽEN BUDIŠA

DRAŽEN BUDIŠA

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:
Published by Ante Lauc
Dražen Budiša otkriva zašto nije postao predsjednik, zašto je izišao iz Vlade i dosta toga, što je neophodno znati prije predstojećih izbora.
Dražen Budiša otkriva zašto nije postao predsjednik, zašto je izišao iz Vlade i dosta toga, što je neophodno znati prije predstojećih izbora.

More info:

Categories:Types, Reviews, Book
Published by: Ante Lauc on May 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2011

pdf

text

original

 
4VUENAo
DRAZENUDISA,OTMCAR
RAZGOVOR
GodiiteIX::broi48:::.svibnja011
Pritao Haagu.pihieo nalemodnosu.pr.emar2avi/optuhlicusuodmene&otjednaajili Ratanmojinajbli2iumdnici/
Boiime ashaaikimresudamoodniuoveruatsk6odiele*ooomoiisiogaiilLii"lii*iii"arikaMesicatii,tiudokumentiHaagHrvatskanteligendjoopraviatiiucirustvenompotitiiioh;il*;ii;"td{;;;'sraienjiainttiini
VrijemeezakatarzuHrvatske
lozggvaroon ija Tui
v
/^\estosedujedaHrvatskuizledamrLnjaiIdase reba oietil|eaiti,daeZrtvame-Vdun.rodnezavlere,a nemanacionalnedriavnestrategletd.O tome kakvaeHrvatskai kakvarebabiti govoriDraienBudi3a.Jei vasgranularesudarvatskimeneralimaHaagu?Dubokome pogodila,kao5toepogodilahr-vatskinarodu cijelosti,alime nijeiznenadilalizgranulaersam pretpostavljaodaie generalibiti proglaSenirivim.Presudaeprepisanap-trinicana kojusameagirao rijedesetodinatako5tosam rekaodajeonaza Hrvatskupot-punoneprihvatljiva,aeHrvatskaponjojop-tuiena.Kadasam torekao,do5loedoZestokasukobau Sesteroilanojoaliciji,ali iu vodstvustrankekojojsambio naelu.Zaltoustranci?Zato StoeMalo vijeieHSLS-adoniieloed-noglasanstavdajetakvaoptuZnicapotpunoneprihvatljivada seu skladus njomne imijepostupati.NaZalost,io vodeiihliudiHSLS-akojisu bili uizvr5nojlastiu tomtrenutkumaojedrukii;istav tadadolazidoraskolastranci.l(ojiestavadazastupaoremijervicaRatan?Prijenego$tosmodoilina vlastRadanesma-traoda sespromjenomlastiu Hrvatskojjeia-vamoi problemaHaaga.Zatose urazgovorimanismonibaviliHaagomosimednomkadasammu rekao:Nevidimdabi izmedunasmoglodocidosukobaoko temakojesetitu aktualnegos-podarskesocijalnepolitike,ali imaednat-makojabi mogladotogadovesti,a oeHaa5kisud.Kadasammu torekao,onfeodmahnuorukom.Mislioe,govorimovremenurijeosvajanjala-sti,daHaag pritiiiuiihrvatskovodstvozapra-vo poma2ea dodedo promjenelasti.Zatoenjegovaercepcijailada sespromjenomlastirjeiavamoproblemaHaaga.A tostevimislili?Iskrenogovoreiinisambiouvjerendatoniietako,ali ipaksam sumnjao.KadasamRadanuspomenuoefenicusHaagom,spomenuoamjezatodavidimoStoemoraditiakotestvarikrenunaopako.U tomkontekstutrebagledatiina Deklaracijuo DomovinskomratukoiaieusvojenaSaboru,napisaoujenavodnovo|osipovii.Mislilosedase stomDeklaraciiomzapravooslobadamopritiskamedunarodneza-jednice,obziromdajeHDZu5aou sporsHa-a5kimsudomoko togaeli HaaikisudnadleZanza BljesakOluju.Zaitobiuiaou sporadajeTudmanredloiioosnivanjeogasudalZato5to suodpoCetka,od1993.adaieHa-aikisudosnovan,rhHDZ-ai FranioTudmanvjerovaliobeCanjimaojaimjedaoWarrenChristopherokojimaeHaa$kisudrebaou-ditiodgovornimazasrpskezloiine.Nemajo$svijestidazloiinimogubitipodinjenii sna$estraneertadaoiniebilo BljeskaOluje.Bilojetonaivnouvjerenjekojeedugoivjelousvi-jestivodstvaHDZ-asve amodol997lg.godine,kadaTudmangovoridase spremajuopiuZniceprotivnekolicinegeneralanjegasama.ZaitoieerterctlanaoalicijadopustilaaBljesak0lujabuduungerencijiHaallogsudalEvozaito.Akoseednaakcijaizuzme,ondasezapravokaiedaetaakcijaproblematiinapase stogazauzimatezanjeztnozuzeie,lisepakkaZea sudrugeakcije roblematidne.leli zavas0lujaproblematitna?Za menesu BljesakOlujaimaleistisadriaikaosvedrugeosloboditeljskeakciieHrvatski
'#**"*,,'r*t-+*vM{*"
&ui*"w"orrt@""Fl$etqt;&;t:xi*t'Mvojske.SvekciieHrvatskevoiskeoiimaseoslo-badaokupiranieritorijbilesu osloboditelisketunemaazlikaosimu opsegu.Je ihaalkapresudaeneralimaapravoresudahnatskojdriavi?Svakako.AIi dane spustimoine5toer jeri-jedo stavovima.Shvaianjeda koaliciiskavlast-kojajedoiivljenakaodemokratskakoiaiedobilakomplimented medunarodneajedniieu odnosuna HDZ-ovuvlastu posljednjojazi,kadaeHrvatskabilamedunarodnozoiirana-okreiestranicuuodnosusHaagomdazapravoneiemoimatiproblemarezultiralojeizmeduostalogavrlotvrdimstavovimakoieiekoali-cijskalastupotetkuimala premaAaagu.Xo-respondencijazmeduZagrebaCarledelpontebilaeitekakovrdasved-oke nijepokazalodasu tobileiluzijeidaHaagde na piocesuiranjenajistaknutijihhrvatskihgenerala,su-r p.ed-sjednikadrZavecijelogapolititkogvrha.OndajenastaopolitiCkiSok.ZaitoYlastijedielovala?Djelovalae,alineadekvatno.Neadelvatno?NajprijeeGoranuGraniiubilanaiavlienamo-guinostdasepodigneoptuZnicaprotiwgeneralaGotovineAdemija,onmijeto prenioi jasamtoobznanio,Stoeondemantiraoilinijehiioko-mentirati.MoguinostpodizanjaoptuZnicepro-tivGotovinei AdemijanajavilaeCarladelponteipritomnapomenulada ieiz politidkihrazlogata dvamenaodgovarativlasti.Ali ni tadaseniievjerovalodaie seoptuZnicapodignutisvedokpoietkomlipnja2001.nijepodignutaprotivge-neralaGotovine.0 temuG*toyinaijc obavljeften?.Nesamodanije znaoGotovinanegonijakaokoalicijskipartner.OptuZnicusuod menedvatjednaajiliRatanmojinajblilisuradnicimi-nistarGoranGraniisvakakoeznao,akadaesaznaoozoRado5,e znam,alionmiieo otkriopetnaestakananakonStoeoptuiniiastigla.Zaitosuvametajill?,Nisubilisigurnikakvaie bitimojareakcijaakosaznamsadrZajptuZnice.lodavareRaianupoznaooptuinitm?I tojebilaednagra.Jednogaana pozivanasRadan,lineda binam pokazaoptuinicunegodabinasupoznaosasadrZajemismakojeeupovoduoptuiniceuputioCarlidelponte.i"iimojezapravobilonamijenjenohrvatskoiiavnosti.Aliuz topismo,kojeebiJopolititkikoiak,vlastnijepoduzelapravnekorakekojeeimalana ras-polaganju.TimeepropuStenaakonskamogui-nostdaseuputipodnesakalbenomijeiu-Ha-aSkoguda,5toepredvidenoStatutomog suda.lbjisutopnvnikoraci?.PIyij9podnesakprigovoraZalbenomvije-iuHaa5koguda,Stoetrebalouiinitiu roiuod15danaod podizanjaoptuinice,a drugijeob-raianjeijeiusigurnostiUN-a,eretom-op-tuinicomHaaikisudizijaoizokvirakojemujepostaviloVijeiesigurnostiprilikomosniva-nja.zi$ao eizokviraStatutaokvirarezolucijaUN-ao sukobimaa podruijubiv3eugoslavije.Stobiseprigovoromostiglo?MogloseustrajavatidaHrvatskas akvomop-tuinicomnemoienikogazruditi.UmjestoogajasamdoZiviodasu vodeiiljudiHSLS-amojgpoliticistrankei odluciMalogvijeiaokrenulileda.UmeduvremenueGotoiinapobjegao.lhkojevlastponupihtadaestiglaoptrdnicaprotiygeneralaankaBobetla?Postupilajeakojetrebala ostupitiu slutaiuGotovina.PisalaepodnesakZalbinomvijeiu.Gledatemeiznenadeno,litakoebilo.I tadaponovnodolazidosukobau koaliciiiokodruk-dijegaretmanaBobetkaodnosunaGotovinu.Umeduvremenu aulazimu Vladu,alisadaizove perspektivevidimdajetobio pogreianpotez,nakonsvihtihsukobavi5enismomoglifunkcioniratijersam ikaozamjenikpremiieiaponovnozbogHaagado$aousukobiKoaiici_1omokodva problematiinapitanja.OdnosnosRadanoms nekada5njimmojimministrima.l(ojadvapitanja?Prvose icalohrvatskeVladepresudeudauZagrebugledeodnosasGotovininimbranitelii-makojimaVladanijedostavljalaokumentacijukojujedostavljalahaa5komuZitelistvu.SudepresudionaloiioVladidaobranidostaviraie-nu dokumentaciiu,ahVladaseogluirlao presu-dusuda.Presudaeuruienana sjednicuVlade,gdjeepredanaGoranuGranicu,kojiujeleti-midnopogledaoekav3imidaeVladapobijedilaigurnuomi presudu.asameproditaonamirui vratiorekav5i:ladaeizgubilaresudu,krivosi proditao!Nijei topotpunaerrelortnedoraslort?Kadagovorimoo nezrelosti,ritao Haagupridaeo naiemodnosupremadrZavi;dnosupremasuverenitetufunkcioniranjupravnedr_iave,o na5emdnosuojiobuhvaianiz segme-nata.druStvenogjavnogivota.Tojepiianjeshvaianjavjerodostojnostiolitike,dane ka_Zempitanjemoralauavnimstvarima.Xojeedrugoproblematitnoitanje?PrijeednesjedniceVladeupisanomdnevnomredunijebilojednetodkepasu mepozvalinarazgovorRadanGraniii kaiudae nasiedniciVlademimopisanoganevnogredabitii todkadeklasifkacijadokumenatanamijenjenihHaagu.Kakosedotads timnisamsuoCio, itamih,Itovamtoznaii?Paznatidace VladaegaliziratiposlatisvedokumenteojeHaagraZi.koiedo_kumenteraZiHaag?adami daduu rukeknjiguykojojse nalazinekolikostotiru popisanihdi-kumenat4koiisu popisanipoimenusignaturi.)lucaJnoorvorimstranicunakoil pise:Razgo-vorTudman-BudiSadr..Vidajaeidokumento momrazgovorus Tudmanom,a nisteme upo_zorili.Pa,kaiuoni, imajo5takvihdokumenita.Ondaato prelistamnademo5edanazgovorTl.rdmanoma kojemebionazodanfozo-Radoi,ticaosezagrebadkeolitiCkekrize.Kakvevezeimazagrebadkarizas Haagom,Stoe njimatidokumenti,pitam.To svemiju,odgovoreni.Jc iihdaoStjepanlesi0Neznamtkojedao,alitosudokumentiizUredapredsjednikaRH.Sadaepojavilaezadasu nekidokumentiotiiliuHaagpiileMesiia.OndaoznaYesnalare-0lboh?Neznamtkoihjedao.Samomogureiida sutodokumentikojisuoti5lizUredipredsjedni_ka.Haagnijetraiiodokumentekojenema,negokojeeveiimao.Traiiojesamopotvrdunjihoiapostojanja.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->