Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Macedonian Tribune 1927-02-10

Macedonian Tribune 1927-02-10

Ratings:
(0)
|Views: 7|Likes:
Published by ambrakatambra

More info:

Published by: ambrakatambra on May 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2011

pdf

text

original

 
$'
Ј
Оргат»
на
чоза
на
ѓакедонскит*. Политически Организации
ВБ
Сдединенит! 1Дати
и
Канада.
1
Излиза вс1ки четвкрп>к>>
АДРЕСБ:
20—22
Ѕо.
\\еѕ1 Ѕ1, 1псИапнуоНѕ,
1<1,
II.
Ѕ. А.
АБОНДМЕНГБ:
ј
За С.
Шати
и
Канада
за
година $3.00
Ј
"
за 6
м1сеци
$2.00
За
Европа
и
другад^
за
година
$4.00
Ј^.у Ркчна продажба
7
ента брон
ТК1ВШ»Огѕап
о* 1
11шоп о{
1ке МаееДоп!-ап РоНИса!
ОгеапиаИопѕ
о! 1е 1ЈпНе(1 Ѕ1а1еѕ апд
СапаАа
«ие нмаме факта,
че
както
М-
гослашш, тт>и
и
грцил виждатг,
че
с невгзможио
да
асимнлиратт,
ма-
кедонцигв».
ЧАРЛ31»
Б1>КСТ0НТ>
МАКЕДОНИН
ЗА
МАКЕДОНЦИТ*ГОДИНА
! а
БРОи
1-ви
-.
Ј
_
Ј'
Уо1.
]Чот.
10
ФЕВРУАРИ,
1927 ГОД.
АррНсаИоп
ѓог еп1гу аѕ ѕесоос! с)аѕѕ тааИег
а1
^АКЕДОНСКА
ТРИБУНА
I'
.-I.
-.^•.'•.
и.
I
.'...•••.
,.-
1>,
,|,
'.'•'.
-
II
:•.•• ••
1
I.
!•
П.
1"
ц
'
••:
I
•'
I •;11-
:
..: |а
;.
.'.!
лч<''--I
I
'
. .
1.1.
(
'
••
."..•!!
:,
',и.|,а
11
I.',,.:
I
••
.
' .".;
1 .(
!
р
;.!
лаи-
II
:
I
.
,1
И' I
п
;
ѓ.
"•,
,1ј|
I..
|"|;а
(
'•
;
.'
,
И'1»
1
>
,'••!
!:•(
II'
:1'|
|;ак-
1'(
..
|Л"1;11.-1:.
М
|'-(!-..
1'М!.11
И.-
л
I 1
.
•.
п,1'
:•'. ;.;.
I(•;и;"
н
-4
I.
У.<
•!.'..!-
(I
-"
I
1''Л'-.
I.
>Г1:и' 1"Н'ЧЦ,-.
К'
и
;•-
..
•'I.'
1
;а
••.••
к
I.
1
!,гад
11[м.':..;
!
(•;
||
1 !Л!!1:,11а
иа
••|>.-
1
!
>
о-
'1
-ч«•
I•:
.•. .:
(•
к
II-'.'•';,:
I!,
\
1Ч1.И1Л
.;а
Г'1-Ч":;'.,
л
;|.,'л;'||
I.
Г'
1
ичи !иг(а-
11.(1.
;!.1'.!|П1.1
11
('ЧШ
раИПЛ 1а
нричаип
п,.
чпн.и.аха
кц.
ан-но-
К|..
.;а
на
1!
а
см.нл м«"а
па
кгПдгага
::а
и.
1иап«
па
Гми
и^гпипл., ишии
дц«
м.
(<
«
те.и.
1!1
•'[иаииаатииииа
ин ак-
тишичч!
и
н.ѕра^Ш!.»
на
нар
1111 ПКПЈИ. (' 111'ЧС (111.|ИН. Д ^.Л>.
Ј|)Г).ца Макодиннл иридпГшиа
е
.:л1П(\
н|н.с-
и, ка-
1
.:ага
на
|чшч1(Ј м^чоничост-во
11
1 исПиага
|>ипуна>
4
е
нл"!..
па
иимлкчирапш Кширгс-
1111
рБИУКИЛ
И
КрасЦорБЧИГ.О СВИД1,-
ТѓЛ1ти\ ;а ,;а сил.иа
па
('моаа,
;;а
бор'11..1.1 1\\1.
ма
ппирацилга
и
в[.
ич-
шак1сг.итца
и
,Чоо|".
.!а>.11 и.:и.;аи>
1
1
на
1;1сг-
ннка
«
сццмаик
и
г
I,
сши
кр\1Ш"
дГ.'
III
[(мшн.ѕираши
I:
макгдоици
в
1>
'
1Цаи!
и
Канаи
<•'; 1аиа1И'и>
на
'Ј;"Л
на[»циа [[('чашица, птча-вена
1
:
'['\у
чц,
н)
п.|Ц|ц;гј;и мачала
П
|-1.«
1
1:[г1,1Ј|ЧП||)
\
1Н11Л''1Ни|«;и;а1Ца
нужии!,
на
(лл^ЈПииис.ипао
,ши-
•Ц»: 1>аваг;1
на
пашнл нѓ.гтникгне
ге
н\,.;'ч.'иц, дилпиллснеиие.
Тн
П[|{диа
!:••.
тра!
ичнит1;
ус-
ЈОВИЛ.
!:(.
КПИГК ИЈИГМии.2
нил;
.
.1аи1.|,
на
шшкти
си.:
1
'-
Н
1
»
млн,1"
какк)
н
ип, иалчжигел-на1а
п«
1«>\пш'11>
\\л
|.1даианелаон1.
И||'.
шштан.ии,коцт
цц>
-
гап. м 1а['аигирап. гцл
;•].
.:
лнмнии,
мли, иочос-
::-1иг.1ц,, огг.чГтждсшн
1
.
л
а;11>> пацшшалшио
а..;-
.;
нашиП.
п.нариоцши.
ко-
.••Ц11(Ч1 и11,
иигапХ 1,ла-
I
а
Макс 11111. 11 то.',н
на-
.:..ксш
на
ег.ил народБ.лужи п.1'11(1ц> като
III
;'|1.
нХ.оГ>1ЦИЛ
ШКНрОП.
11
б.Ш-
I"
! 11
I .м'.
1!а11|,ч|О ЦаШСГО Д1.ЛОО-I.-'
*
.(.
1СН1Н'
0
ПИ.10II 0, 40МаНН-
|ч'с1ацилп1
на
одно чувегво, катопа;1.|,косго п.рсн сгединоииото
:•
•;к11 ниднг.идн
ш>
НОМОШ,Б
на
гкп-!,
народно
нмо и
народна
аа-
ич;
1.
!
можо
да
С>1Р
иамвна
м,М1,
11111', '|11ГБ
На
401!Ч
1
111010
II
С11-
ш:.1!11
К1.
иародиг^Б
на
Балкано-
ки.
кминтроиБ.
П:
1
*
иикога не сме.1\(ч;алн, от^о таиа, ч^ чувегво-
а
с"
н-1111410
лично
нли
11ц:">-Да
|-тчанрБхг ириурежданото
иа
-
11!1а 1111
СБ
ДруГНГБ НароДИ.
МАКЕДОНИН
нашач\д1пгг1.иаиш о.;ора
п.
оиова свитло, сшп.оиобо над|,
т1,\|,;
гордо тшнатитБчгла
иа
ШарБ,Иириш,,
Иапуна. Но-
.1И11ср1,.
ПИЧБ;
П.ПИТ1
пари
г
р!1
11
бНСГрШБ ПШ^ЧСГа,10НБЛГБ
ноц,
шумата
ИМБ;
Г»рдар1,
(гру-
Ма,
ДрШГБ
II
Ч('р!1!1
11
ГБХНИЛ
ТИХ1,
гоиорБ
аа
слаг.ип иидпнаи
на
мако-
доигкн кшаци;
.иатнит),
нивп
но
Г>Н1О.1П;оТО,
О.1\11ГК0
11
О1541111С;
хаидушкитГ, но.шни
ио.ц,
ирниблач-
1111 СКа.Ш,
К1.Д.ЛО
ОС
1С11 Д\Ха/на
екоѓнцата
н
КБДТЛО
иочива нрахацнахнллди мадедонекн свотци
иад-
нали
И1
оороа
за
чоспла
и
свобода-та
на
иолга Родина; сладкнл гласг
на
напшл кавали; ружнтК шо гр^-
лп.
на
нроаорчото
на
бглосанатасело; пгстрит11 хора
на
Схиашаики
иуждата
огг
нзграж-
I-*
I»
на
одна ио-висока стешчњ
па
1.\а[\реиг
н
дгржавеш.
ж
м.
.;;111,
сг
духа
на
днешното
ир!»•
и п
К".
1
" с
шнтшнап.
вг
областита
ца
ма!(•'•иалното
и
духовно {шпие,
пис
••мо
смиали,
че
е иеооходимо
1(-•
огкарлп. вратит-11 :;а ириици-
111!
11
11.ЦЧ1, ПН11'(101111
иа
иеи-.си палианп;и парчди ш.
ед-
мл
»"м-.•!
I.
ипсрцапа 1.[>\\ пача-лага ил
СПЈЅЈПК
1
11|игц,га
и
и.1п»-
аачи
:.(•!•:•• ;п.
.•:
":••'•!«;п
I.
;а
ми|и.
шг
Г.1
III
I.
|!.-'!1\а
'
".па
Ц1
апархпи
ш.
МРМ;-
Д\11а|"'
:!:'
,
.
"I ||'|||11'111!,|.
КпЛ
I'
',-'
Н
!
|'.'11.1.
|<«1
11-Ц
;
|п'|Ма
К|{|1'|-
Па
II
1'1.-
"' '.
I --Ч.'.-
ц
Г,),
||;|.'.11иК1.-
•'анп
:'..
I р( '|.[,-|и II
цпио.к!'!!'!
на
Н"-'"|•'•»••
''
!>
.кн\|
I.
,,|
1
ц
рпсил
Н
:
••.
I' I
;|.|,,|.11,|,
к\л1\ра
и
г
г
р-'
>1'.К.!
«!.\л
II',;;
I.;
• •
 
И
II
нпшпаш
п.
;К»"«* I
••!»'•••]
I.
••!
«Г.е.ШКШ
I,
ЧПроЦСр-
Ш.»1"ра.м1.:а
а>;пцццс 11.
на
к«<и-
Л'-;км
!•
!>
...ч\и!.[>.!. н|. г.1.
ирахаОчач-'
I
Ј.х1|».р
Ј|,.|'1
!
шц|'
жиии
к
1'|,1;а1:Ч .1 1рш
ПчЛППГМТКн-
Г'|.
К'>Ј|'.
р||и II
|<Ки||||Ч1'ГКо
|.Ч
11111 !11 МИЛИпМЛ
Хора.
,1а
'••
Гм.рц
лл
прКчахнанотм
>\
тсва
И".1и;к.ци'
>
н
1
илдша
ин
ндрнта
нс.ѕавигимогп»
на
Ма
••
дошМ,
т<'
окд»>
ЃДН»
отг
с
т!
пшжи
на в.
«акедонгкд
буна».
Нодт, сѓиката
на
ова
зи
ндппшидродт.
даде
л
дава оби.ши
хертви. Като
св
почне
оп> вељѕа-
шгП
вд реводоцжшвото
творчг-(т-
во
т»
до
и!-а1роашггк
му
иух«т<>воассох»
помелп.
а
ц,
41 рааодинлвагБ;
да
иривож-
иш.
1, хармонил нацшшалнил
го-
111
11»
ОДИНБ
1ШроД'Б
СБ
ИЛ
На
Др\-
1111 нариди,
а
не-дагоотричатБ.
II'
топа раабиране
ие
дава
нико-
м\ пјавото
да
пролилва малодуише
ш.
..атита
на
нациоиалиата само-
"ипнсп,,
нли
1БКБ
пр^неброжение;1\п,нс&отозаиазване.
Иначе, ннс
I'
1
•'(•мцесткшшхемирги
обедиие-
111
на
иочвата
на
сираведливостБ-
11
и
нспшата,
а
вдигаме
пј....
ножа
на
тиранииа, кобто ис-|^1
а
\ни.ц"жи цашш!
духовеиг
'""рам..
"п.
нпиататрибуна !Макодо-
|1а
1|
го
разиаслсв^татани пои-ш.р.аиогп»
КБМБ
националиого
и-
м
,
ираг.оц»
на
родинага
ни а
б!-
••
сг.оГимна нтмавигима^, вБрун)-•"•ч 1
ИОМШЦБ
на
ГГОШЦНГ1
хилл-
.;
ма ши
н
бпгн пг.жанцн. Чрка!'!•!
нл
и1.г||;ик1.
то
сс
про1п,тува
.
1;р1х1
ма
1:р|х1,,
оп, ди.пша
иа
1
лпиа, ;а
да ге
иип.рглп. бсакрц-.-
I
II
1|И|Г.и1;|',
К1,
11.Г11 НоЧИВаТБ
ОС-
11И11
на
пари
н
ишш |г|1ни,
да
"
шкриап,
имсиата ип,,
да
со ра.;-
|;а;каи.
дГ.лага
н
нидкнаигТ,пмг
и
II 14 II.
илс
11111ОКОЛОГБ\I.
|<|'.НЦИ
на
н.киоицшосп,
п па
г.ссиародна
Н'.ЧИ1!..
(|. и;дапамсго
на
нор.цл
ВБГГ-
.
II'
ааш.лва отдавна
чувгтву-
.
(ца1апра.аиша ВБ живота
на ту-
чнпага .'мшрацнл.
Тои |це
бгде
.
ицнпшкт.
на
ноишггБ интергги вт.>ч»1
на
Максдонил
и пде
носочвангтБ за- ностшането
на
освпбохдение.
Иие
твБрдо в^рваме,
че
«Маке-донска Трибуна»
це
вал^ри
вгз-
горжеао*
приеш.
ва
ВСНЧЕМ
шке-
довци
ш
н»
вепха нршггеи
на
ево-боЈЦГг»
Нже
еше
шигшо
чв
то!
ц«
сппм
в&и
сиц»
I
к*и
пп м
кица
мегдаиа, сват6ит1;, гоститк, всичко,1си'11(
1110
ч-гаиа
тап,
п
ни
м!»та
нашит*
ти
и
кшошоеки години, нашнгб радос-надсжди
и
сешшштк воиди,
.:
Оолки иа браглта
н
сес-подт. еднпг новг,всиЈгога, тирани-ето това
с
Маке-пмпш грмјск!
;,
1р!т;и шшншн-
•Г!.Ч1.. ТоИ МГ.П1
14
ра.(Ч\"1111 .1111.; 1
НПЛ
ВГ.11|1П,.
1С
11!
1 ЧСЛпК)
11
гч1'аЈ111
1'а
са
т.клсп»
ук-
раипмша. ОглЈ 'мслнага гвГ.глина.|цо иа.и.чиа
кмпн1,псц1,
оп,
духо-
амс. Глцс, Исрс,
на
Тодо-ра
н на
кш;п1>а ошс др\ги
па
тцранлита, ооаста
оп
сграсп,
:;а
рч.к.ѕ
н а
гавра
п.
чсс-п.та
на
споита нлнчка. Мракг
I
Г»кI, мра!,
о
нужеш,
на
ЗЛОДБ-
итГ,
н
тк
иастгил.
на
ааиатска;есг(11-111 биатг ио зв^зднт*. Не-
1аСТШ111
ТБ МПСЛЛГБ,
ЧС
1е 111
угаглгг!
Нс зиалтг,
че
това
са
не-угасимит1>
1
СВ^ГНЛНИЦН
и
аакрнлнн-ца на Макодошш.
II
билп,, ругалп,тгнчатг
и
ГБ
кргвБ браздлгг обра-аа
на
нашата шмгчена маика.1е гледаме
ли ние
Пезучастни,
%рт
т
онил,тритТ. ни,но-гнусеиг
ОГБ
ЧОНБ
рожимБ,
Д01.
Не
обнкновона
дума,
пе
обнкно-вено географско нонлтие
или
исто-ричсско имо. Не.
Тл е
одна симфо-
нил
ОГБ образи, мисли
и
чувства.
колто нашчдва
душата
на
вс^кима-
Б
ГОрДОСТБ
И СБ
СВ01Це1П.
Кдна симфонил,
чиитоавуци проникватБ д. наи-д Блбокит!»
п.нки
на
сгрдцото, разиалвап.
тамг
ОГБНЛ
иа
ЛМООВБ КБЅП>
роднна-
та
и
сгадавагБ рицари, готовиаа наВол^мата жертва
за
спасл-иаве иа неиното име
н
честБ.Македонил!Тргики
ни
иобиватгкато
сн
ПОМИСЛШБ
за
нел, нашатаиаива
Родина. Това ние
вт»-
кр-Бсвапрѓдт,иасгхубавил,
пш
и
образг
СБ ТБЖШГТ*
изпглне-
пн
СБ маДчнна обичБ очи. Т*
са
обгрнати
КБЗГБ
насг,не&шгвсино-
110 Т* 1 ДИрЛГБ,
СД^ДЛГБ,
ТБ
сл^длп, всвка наша стгпка
вг
жи-вота.
ТБ
м
сБпровождатг
сг
добриножоланил, СБ надежда
и
ет> в!;ра,41 мне ш«* вцшншт, това, ш,
е
доб-
н
дш-имшо
и
а нагБ,
и
а исл.Като
СВОТИЦП
•>
тн.
По чолото
и
0
ааналиха СБ мцгпла
сн
рГ.дашш-1
Н0Н1
синоие, иадиали
вг
борбааа
нол.
Д1В01, о пбраза
и.
Но
ДНРП, НО-
п.жно глсдап.
очиП,
и. На
хсгата
н
скшскр1Ги»
и
болка.Гл сѓ.капп. игка
да
нн кажо,
аа
н1,
1о
Да 1111
ИоМо.Ш.
Но
ЛНЦСТО
И СО
ипждагБ
ТЈ.НН
лшши,
ГЛБДИ
ОП.
КрМП,. |Кн.1ОМа
КДМШИК1.
•'
О|СП1.1О 110НОЛ.
II
01ЦР бк«1Б«*
Нч.раали
са
ра.цгт^
и п гл
ложи но-г.алона. На.и.
нсл
гвирнп.. нлн»непр^дтано ударит-в
на
ВОБ-кгд1ио гори македонско сгрдце
вх
мгката
на
тежгкг
трудт.
за
пр^х-раиа
и
ВБ
бодката
по
папуснатт,род-Б
и
домг. Сггвхнаташедра
ма-
т°иалиа
н
морадна
подкр^па
в.
«Македонска
Трибунд»
це
пргска
СВ^ТЈШН&
вт. мрак*
ва
днешното
нв
шцествув&не •
це
вш водд
пп
бр*говет*
ш
ишедошѕото
ешм-
които
сг
усмивка
на
уста
прнехасмгртБта
на
собственил
си
животг,аа
да
ааиаалтг чисто името
на
Го-дината
ЈШ
и до
дад!> животг
вг
свобода? Кое ггрдце може
да
оста-
не
камепно пргдт, разкгр^кмшнил,уаоллн)шг ликг
на
нашата Родина.
ко.:
т
о
дирист>
ОЧ1"
си
ашата
ш-
МОШБ
и
:"цкр1ша?
КоД
отт. цап, ^оже
да
иоси позо-ра
на
синг, конто
ГЛЃ.;
1
*
какг
се
гаврлл», какг
до
кргвк шиГ.зтт,
сг
оич1.1Л1
ЗЛОД^И
ш.раапата
љумаика
и не се
внуша
да
дргпнс
рг-
ката на рааообиика
и да
зашнти та-
.:и,
колто
го е
родила? Особено, ко-гато тои можа това
да
ианрави.А ни«? македонцигБ, можсмг
да
туриш. кра4
на
тази срамиа оргилиа нагнлието
н иа
нзмгчвашшта.виле надг нЛиата Родина.МожемБ, пр^дн всичко, като
р^-
ШИЈГБ
в^> себе
си да
бгдемг
достои-
нн
синове, готови ст> радостБ
да
з-пглниЈП» синовиил
си
дглп.кгмгнел; когато
у
вс^киго
отг
иасг
се
нробуди свевденил гн^ввг ср^пдучерната ргка
на
потисннцит*
и
ко-гато
ВС^КИ
отт. пасг
чуе вг
сгрд-цето
с«
гласа: Македонио, мапко
Ние,
твнит^ сцпове,
не смс
забравши мгкит^ ти.Не отнадаи;ухом1,.Идемг
ти на
НОМОШБ.
е
гмс носрлшш тиосто име.
Не бгр-
ааи
да
илкажсшг тсжки
дуаи
аа
иасч..
{(>
по-гилотени,
всо
ио-сид-
ш.
икј
1
лспчп.
К1-Б
1'бе,
аа да
ДАРЕНИН
ЗА
МАКЕДОШ
ПОДЕШЉ
НА
ОВИ
СИЛИ
ЗА БОРБА.
НАЧАЛОТО
НА
1927 ГОДИНА
ОТБНЉЗА
РЕДИЦА
ПОЖЕРТВОВАНИЛ
ОТ"Б
МАКЕДОНЦИ
В1>
АМЕРИКА
И
В1>Б1>ЛГАРИН
В1>
ПОЛЗА
НА
ОСВОБОДИТЕЛНОТОМАКЕДОНСКО ДВИЖЕНИЕ.
рч,ц1т11
ти
пиЈиата
си
да
<>н-
н1"л\1(ка
1;р11та 11
лшкто ти. Нис
ти
дава-мооГгип»
чо аа
нап,п1ма
да
нма
пмо
нп-евмто оп. твиото,
че тн 1е
Гп.дсш),нИа-внпшш
СМНСБЈБ
на
а-
шил
;*шѕотг>.
Б.
ОНЗИ.
НОИТО СТОИ БЕЗУЧАСТЕКк
К1>М>
СТРАНАТА
НА
СВОИПБРАТЛ
И
СКЛАНЛ
ГЛАВА
ПР6ЈП>НОЖА
НА
РОБСТВОТО, ПОДНЖДАДОСТОИНСТВОТО
НА
ЧОВШЈКОТО
СИ
ОШЕСТВУВАНЕ.
КМТ0
Е Љ
ОГк
НДИМНИПк ОРГМММШМ,
ДАВА
НОСКНО ИОРАША
ИРМЦ
јЦ
НДШЕТВ 0ТРСЛМ.
НА
АТАНАСк
ШИНК081>
Родош,
отг с.
Косинецг, косту-рско,сега живундг
вг
Нм ворвг,
на 1-и
лпуари тази годипа иалрави еднокруино дарение
на
Сггоза
на
аве-Иолитичесви Оргашзациивг Сгедине!ГБ Цати
I
Канада.
Тоќ
иодари ц*лата сума
от-»
$1375,колкотострувападналил
му се на
лотарпа, киито разигра Сгшзи,автомобилг, ВБ иолза
на
Сгшнатачаса
и
СБ ова
и
даде
роцдна под-рк^пг
за
носр1>1ане
на
разходитб,издц-квани
'»тг
нуждит^
на все
по-
вечеразшнрлв&дота
се
борба."Нодарлвамг
авт«^»ила
на Сг-
к>за
ВБ
ианетБназагцналкл сибра-товчедг Нивола Шннвовг отг
с.
Ко-«шоцг, убигк
вг
«*ствостБта Лов-вата
вг
борбата
за
свобода
и
прав-да
иа
своето Отечество. Желал
ус-
и
поб^да
за
благородвата Ма-кедонсва кауза.
Да
жив^е
Незави-
сша Маведоиил",
това
са ду-
,
сг
които
г.
Шинковг сгобца-ва
на
Сгша
за
своето дареиие.
.
Трогателно.
Г.
Шивковг, члепг
на
Нн)
Воркската Маведонсва Поли-тическата органшацил «дладенБ»
не
е
чов1жг
сг
н^вѕое завидно мате-риалпо ноложение,
за да се
отказ-ва
оп,
одна такгва гол^ма с\ка.колто вшјаѓ^шцшто шастие
му
д1,нрложило. Но
ОЃЈ,
горнитв дузш
••« вижда, че тои о
ЧО1БКБ СБ
завид-
но
п.рце: еаио
ВБ
^акл.во сгрцем<»атБ
да
жив1;лп»нодибни високо-благороднн
чувства
1
о л к о в а
КБМ1
обичнил свои блпа1.кч., К(»ко-
то°а
можо
би
повече кч.мг Годн-ната,
аа
чилто свобида
тои
заги-
нал1*.
Когттрско
е
цоанато
на
псичкимакедопцн
и на
всички шо-год* аа-иознатцБШ11
и
нрисв^тителии борбикатоедна
отт. иаи-твгрдигб.
ако
не
наи-
твгрдата
кр^иостБ
на
бглгарицша-та
и на
накедонскил
свободолЈобивгДухг.
1о
е
жертва прт\дг
народнитвидеали костурчани
мохе
би
наЅ-
добрв
ОТБ
веичш звалтБ.
Г-нг Ата-
насг Шинковг, като добгрт. синг
ва
будното ш геромчно костурско,продгииша
сг
това
свое
дарепиешцп трмшцип
емл
кр«1
м
сш
«вечеп» екиит»в^еди
V
Почти одноврт^менно ш. Г>1га-
рин
всркд микодпцската смиграцил.(т ШЈНха н!цолц1ша македонц»
роДОЛШбЦИ,
КОНТО
СБ
СВОНТБ КруШШ
дарснил засвид-Бтелствуваха свол-та гороша нривгрзаноељ кгмг Цг.-
••традалшо
ни
Отечество
и
пкшта
пт.ра ВБ тгржсството
на
нашатапранда.Кгмг
кран
на
изтсклата
1926 г.
охридчанина
г.
КлиментБ
Спростра-новг
даде 100,000
лева
за
Македон-
скин
Наученг Цнститутг
за
иоовд-рсиие
ва
работвицит* вт. иолето
на
родиата наука
н
книУшина.Почетинл нр^дседатеаБ
на
Р*-
ванското братство,
г.
Днмгп.рт, Ми-
нов1.
Станишевг,
ОГБ.
Галичкивг,Дсбгрско,
и
сгпругатл
му
г-жа
Лу-
иза
Станишеиа иодарилн своататриетажиа кгхца
вг
Софил
на ро-
дината
си
Македошш.
Отг
приходи-
Т
на тази кгш,а, колто
се
оц^нлва
на
н^колко милиона лева,
ше се
издгржатг б^днн сирачета
отг Га-
личшшг,
а
сл^дг
освобождението
на
Македонил^^с^чспоредг воллта
на
дарителит-в
кгшдта ше оста-
не
собствоцостБ
на
Галичнивг.
Сг-
тнл
!•
Станишевт. осв^нг това
е
иодарилт.
за
фондг «акедонин>хиллда лева.Г-нг Пандо
Лгмбовт»
ОГБ С.
Смгр-дешг, костурско, сигурно изв^стенг
на
миозина отт, наишгв емшранти
тукг,
заидото
дглго
вр-вме
е
жив11лгвт> Америка, сгпдо е подарилг
на
братство
вг
Софил
сд-
но
своб праздно
М^СТО
на
тоиноств
600,000
дева
за
построика
на
братственгдДруп, едшгБ гашт> сготечестве-
нивт>,
охридчанингч! КљшентгКргстевг, наиосл^дгкг
е
ввесглг
Б1)
ЗА1ЦИТА
НА
МАКЕДОШ
Пр1.Д(Ч'датглл
па
МакедонскатаНолптичсгиа Органиааиил
«Правда»
вт. Торинто, Канада,
г. Л. А.
Тене-
101»
с
и.;прат1ш>одшп.достоенготговорБ
ИБ
в-к'Б
11е
МаИ ап<1
на
сриткил учснг
Д-ЈИ»
Нушшг. к(шгогостреми
да
заблуж-1ава обшогтвсното
мн^ние
вт, новил
;в*тг,
оишсно иоложението вт.кралството
на С. X С.
и
специадноМакедошш.
СД-БДТ,
като
изтБкна фалши-
вата тсза, аастгнвана
отг г.
Пу-шшг,
г.
Тенскевт. продглжава:«Пугашг
иодкр^Ш!
сгрбигѕ вг па-рнжката конференцил
за
мирг
за
отнимаие иравата
на
единг народг,чието движсние
се
изразлва
вг
стрсмежт.
за
иациоиална свобода
и
независимостБ. Нупинг сгд^виству-ва
за
сгздаването
на
днешн. врал-ство на С.
X
С,
което се управјшваиасилшческн
отг
сгрбитв,
намира-
1и
се вг
малдииство сг гравЕевлосг другвтБ народм. Идете
вг
Макс-
донил
н
вие
ше нам^рите неинигвучиливда затворени,
а
народа
и
под-
на
иаи-хестокнгБ методи
па
деиационализацшг
и
униидожени-е. Сгидото
И-БПДО
е вг
Черна-гора,Хгрватско
и
Словенил, кгд*то
на-
родит* мразлгБ б^БДградскитБ
сат-
раии,
стреилши
се да
разргшаватгвсички вгпроси, гледаиви пр^зг о-чилата
на
ст>бскил
ШОВННИЗЅГБ.
Диеска всич. малко-отмад. запоз. С1>положеннето
на
Балканскил
ПОЈ\-
островг виждатг,
че има
пглнанужда
отг
ревизил
на
основнит&
аакони
и ва
похватигв
вг
вгпрос-нотоѕралство,аво искамед^Ѕстви-телно
да се
над^ваме
на
една
нс-
тинсва демоврациа
I
постолиент,иирт.
вг
неговигБ граншш».Црим^ра
на
нашнд СБОтечеггве-
иикг
ОГБ
Торонто
е
похвадевг
ш
за фондт. «Проиаганда
на
аке^чс-
т
Р*бва
да се
посл*два при нужда
н
квто Освободително Д*ло>
500 1е-
втаГ
не
са.
ного иари, но заслу-
жава
да се
ОТ6*"БЖИ
ТОЗИ
дарБ
за-
ради туи,
че
ова
са
пари, откгсна-ти
ОГБ
б^дшш залгкт. на едшл> пои-сиоисрг.
Н^ЕОЛКО
са
случаитБ
на
аричнииодаргци оп. по 1000
и
вовече ле-
на
ОТБ
аношишн
дарители било
на
Македонскш!Паученг Институтг,било
на в.
«МакодоншГ'.Това
е
твгрд-Б анамснатслно.
II
насгрдчително. Е.шо истшк-ко
над-
пр1з»арват'
Г.
родолк>био
и
пожер-твоватслиигтБ.Стотнци
ХНЈНДИ,
мидиони лева.даванн ВБ пол.ѕа
на
нашото освоѓм)-цполио движсшн' ОГБ акодоици.жииучци ВБ
«дна
страиа,кгд-втон«ради скгнотилга
на
живота чов^кт.трБбва
да
тр*1ери иадг единиллевг,
аа да
може
да
свгрже дватакрал,
това
е
наистина едно лв-ление, което може
и на
сл^пкл
да
отвори
ОЧИГБ,
за да
види,
че
маве-донсшшт* народни, маквдонгкит*свободолобиви
и
борчески сили
се
вт>по-плта, по-много-броЛнн
и
по-спдотени редове
се
иаправлп
за
ргшпедвд
борба исвобода
на
Родима.
Ти
м
влрмшаш
ОГБ
други
наведонци,
за
да мохе
да
се ,нпасл
на
вр^ме
истината вт>р-ху д^исѓѕителното полохенже
на
БалванигБ.
ЗА
БЈШАНЦИТ^
В1> ББЛГДРИН
Националиил
КомитетБ
на
маке-донската охнграцил
вг
Бглгарил
Ш1
моли
да
сгобцшгБ,
че
всичвн мз-пратени ОГБукт>дрехи
н
пари
за
б^жадцитг
са
получеии
и
раздад«;вм
на
нрокуденигв ваши стлародницн.Националшш Коммтетг благода-
ри ОГБ
пмето на б^жанцитБ
ва
сич-кч шерди дарители, които
се
прите-коха ВБ помоидБ
на
десеткигв
хи-
ллди гол11
и
гладниб^жлнди,нанус-нали своето отечество поради
сво-
лта пр-кданностБ кгт> него
н
арод»
ното си
ИМЃ.
НЕ
ЗАБРАВМТЕ БЕЖАНЦИТ*
жертва, но вовече оп>
встаб»
това
е
зншквателото
т|иешдгтектво
за
ккркп, кмгм
ш^
лива
 
~:-±*1"^---
--.
-
"
ДА
свтамисиштл
си
Вг
тоав пгрва
бро!
ш
вАетввмвн
азг
вошгк,вато едшп»
тт>
аа-ммгк члев«м
иа м
акедовеката«шграцвл
вг
Сшдшенит*
Шати
в
Кавада,
дошгл
туѕт.
веотддвна
да
взинви еднвт.
евоа
дтлт.
гип
по-
р«6«вото
ни
отечество, поеваагаредажтвравето
ва
«Македонскд
Трн-буна", пр*дв веичко
да
отправл
ема
сгрдечеигпоздрап,
гоп
ц*-лата родошобнвд еввграцвл
и
заед-
во
ст,
това
да
пр^дамт,поздравитб,ковто
ноел
до
еицата
тал
евнгра-
Ц1
1
оп
иажедовеката
емвграци
п
етарва,
(ито
тум
се
варв-ча, краи;
оп.
онил иакедонски
си-
мове, конто днесг,
при
страшниа
ГНЃП.,
цо
царува
вг
землта
на
д&
двт*
нм, еа
прцнудени
да
жив*лтк
6
жанство
н
вт,
постолнеш» колнехг
За
старата евон родна стр^ха,
подт>
когго едвнетвево може
да
с
СЈОПЈН
Ј|
разтвори крил^
ва
ВОЈЛ
Јгзнеца-
та
тп. душа.
*
Носл
тозн поздравт., драги
сго-
течественици,
оп>
т
повече отт»тешвитпвилионгнашн б^жанди
%\
братекатаиа*к Вмгарвн,конто,при всичката
сн
мгка,заработнхав работлтг п. чудна енрргил,
сг
ви-
соко
сгзианкс
за
дглп.
н
г,к
всв
По-
М6.10
организврвин Шп,
за спа-
сението
на
татковината
ни
отт»
нок-
тнтБ
на
ерт><-киг&
н
гргцкп власти,коити
га ге
виилн
ДО
кргвв
вк
СВО-лта
пллчка.
Носн
ви
ппздрава
и
дибоката
с>аг»ар>к*н
на
онии нашн
братл,ѓ>^жани,<
вг
Бглгарил, конто можа-
\а
Д1
мргнатк на,п> згзнршигБ ги
тБла
ипнѓ.кпндрршка, изпратрнакѕп. огкЧфк
и да
нолучатк
по
н^-кои
л»1> оп.
н.шратената
оп>
тука
она, ;)
да
затигнагк, макарч.
и
сг
ѓдинв-два корави залгка, страш-пилр»ча
ма
глада
н на
мизерилта,
ДООроЛОЈНО
ПрТ.ДНОЧРТРНИ ОТ1,
ТЃ.Х1.
1>1*1>
срама
и
позора
да
продадаткОашинпто п|
ИМР,
на|И)пага
гн
пли Г1т.
та.и!
ми::ррин
оп,
пртчѕтата
но
СВОРТК ИР.ЅЧОВ^ИС II
ЖРСТИКО0Т1:
«КШШРШШЛ
:;а
доприцолно и.нчмна-
НР
на
ЦП.КИТ1
и
бг.иар)^»
насо-
ЛРННП".
Г>'
гт»\ драгн п.народнпци.
Т1П.|Ц^ "ИШО ОТДаЛСЧРН»
ИО
нрпг-
траппип
п[|,
Макрдшшн.
Окоаш.
нп
но
дѓ.латл
ви,
дкѓипкт. кчнтук.к
като
цодилитци,
о-
пчнмт
|!1.
цослѓ.днптГ.
11)11111»
краг-
НОр(1Г. ШКирМ, ЧС^ШП' 1>
Д\М..110
МИГ11,
110чув<"1!0
ГГР
ТКЦЦЃ.
ѓ>и.!
до
страданинта
на
еимлга 1п-;шна
и
НР
ЃР
п.мнлнам!., ч»
тиа
полдрани, кпиги а.м.
ви
нигл, им-
г.
I.
в^"1. от:;и\К1.
и те
у Ц|).
сили
:ѕа
;:адружна.пручорна. |п1гт1.пиа раиога
н нор-
ќа
цн-скорошнот!) ис1.1Ц1'ств\наН'
на
на^ммпн мп
мдоал!..
Г>
н
ноздравн
Л1жи
рдна
>.-
ка, рдна оГцца гкр'1>н.
41'
(ицо Ма-крдинин пмика
пи.ц.
^шоггио.
Цп
тал1рк<>1>
както шг,кдаус,
нс
слп-
мива макггонгкин
духв.
Обратно.Тн
п.жиннва
:а
Гк»Г>,
тл
и.ншк-ва
и..г
1Л1,Гц|гѓ,
му
нови, тчмдо-зпранн
П11.
Иагтаналп
Р
нр^мо, комто
ц»(;п-
ва
да
м^кажгчв пр^дг«н^та
и
пр+.т>
грир си, чо
тшѕа,
к»«тоигка-ме
и
;;а
КОРТО
со
Гм>ичк
скоГм)дата
на
Макрдонил;
че
тоиа, коет»
Макрдоннн
игкашр
отт,
пркдп
НОВР-
пе
оп,
50
годшш, даваики вк жрр-
ТВа
ХИЈНД11 СВОИ
СКБИН СИНОВС,
че това
ние
10
ааѓлужавамр.
Днеп.
ние
тр^ова иоцрче
оп,
сш;
ва смв
вдоцв
Д*
взвесемг борба-га
до
олзв
кра1,
вв
64
воеочеп
л д*Јата,
гквкта
в
зав*твтв
ва
запша-лвтв
за
родввата
ви
вародвв гвроа
и
вовто
е
осв*тевгз
отт.
веторввтакато ввше чоЛи.ко право.Тр&ва, врсчее,
да
вапрегвевт.мжшци,
да
егсргдоточгап»,
да
мобв-лнзирамевсвчквнакедовскв свли,
да
ги
свгржевг отеавг
в
оттатхкг
Океана и
да гв
ваеочваве разумно
азво
гип. поствгаиетвна шеала, конто
вв
вгодушевллва
и
ткк
вв
вздвта високо
до
сте-
•нкта
ва
вда-достовнитБ
за
саво-
стовно сицеетвувдне народв.Ггрцил
и
Сгрбил декате
да вв
Ние
нОД
Ј»
ЈРР»
се
ое^
по-пкг&аенергил,
ЈЦв
п.овде по-гол%о
себеотрВДвние
Ицоб*двм*. Нека чр*з>
солотева,
здраво организирана
и
неуморна ра-
бота
вве, македовцвт-Б,
КВДБТО
в
да
сме, тукг,
вг
Ахервка
в
таш
вг
Европа, задружно
сг
борлгцнт&
се
наши братл вт> самата Македонил,привднгнемг
д*лото
на
своето
освбоОждрние
и
да
осигуртп.чр*зг
това
по-скорошнил краи
на
робство-
то
на
татковината
ни.
Нека дадевп>
но
този нѕчинт. доказателство,
че
макрдоекото
освободнтрлно движе-нно
е
еднад^иствителнасила,
кол-
то
чррпн
СВОРТО
вдххновение, ,73а-
сгка
ск
л
своит* ср^дства
за бор-
ба
само ол»
Македогон»Радоетното
р, че
това врче
сТа-.
Вх
Гпктгарил, кгд^то
ма^едонс-
ката рммграцнл
е
нан-гол*ма, осо-
брио
отг три
годинн нагамг
се раз-
ннва рдна тррскава работа
вг
тази
иоеока.
Вг
гкпро вр1те
тамт>
да
остане ннто
РДИНТ,
македонрцг,ннго една макрдонка неорганнзира-
|1.
Отдавначорвел
на
разколничрс-
твото
и на
злонам^р. критика
ве-
ЧР
Ц|
раллжда кр&кчцата снага
на
едшнц\ шната македонска
РМИ-
грацнл.Жркитк
НР
остапап, по-долу.Веичкн макрдоики
га шцо
органн-
зирами !>
ЖРНГКН
СРКШШ
М.
ОТД1;Л-
нит*. нрагстпа
н
та>. тТ.
разшшапислр.Јна родолншива
д1лшоет1.,
бнло
като 11:;и'р1икат'к н«-отдТ.лно,
пг
оратстиа,
н&он работи, конто
но-
п|шл!.гагI,
на
ж»чшт!»
Iразбнра
СР
исс
1.
пол.:а
на
нашрто
Д1;ло), бн-
ло
мкк .ткПствувапкн, като оѓнцгСк»к ца макодокскит* жгвв
пр1>т>
разни благитпоритрлни, хуманнтар-
1111 11111 110Л11ИЧРГК11
ННСТИТуТИ
М>
Киропа
и
Амррнка. Макрдпнгкигѓ,
д1;ца
момчрга
и
момичрта
нн)
са
ннрЈипаш
т,
работа
за
Ма-К!Д|>мн, като членове
ла
Младсж-
кил Макрдонскн Сш:л,
илн
каточлшор.р
ца
С'вк<а
на
Македопгкит*
тдрцтн вк Б^-парнл
и Вк
КнропаВсичкн,
н
мало
н
голѓ.мо, в^пчки
ра-
Гчсгнп., като кшисрг,
л
готвлтгмрдната иига, колто
ШР
ни
утладираио
и.1ц К1.(чкн,п.
«мадката
гвооо-да
на
Максдонин.
Това
е
рдва
ра-
•'»<та.
рдшп. м.:1торп., рдно наднр^-
варвано кин
НО-ДООТОРНТ,
да сс но-
каж»\
кои
п<»гк*на жертва
да нап-
раии
за
Макрдопил, контаГ каратт,гцицрто
да
заилачр отт/умнлрнив,
а
духа
да
СР
пр4»снн
вг
дглшжа
и+.ра,
ЧР
сг
тил
свои
чрда, при товаскшанир,
прн
тг.л снлотеностк,
при
т()ш
подрмг,
Макодпнин
не
може
а
не
б**е свободна./ Внждаики това
чов^кг
бл
казал<
че
дори
и да мо-
ж»ха
вашитБ врагове
да
уншцо-
Ж.ЈТТ,
н
погл-кдиата
сл^да
на
свобо-
жоп
џ
етмв);нојна»
(•
оспна-м
ха
шцвстеув»
саио
шимдмоса-
та
ешграци
виг
пр^д^лтк
жа
поробешМаќвдовм, ти!
што
та
работа днвл • както
це
зарабо-
т|
утр*
за
свободата
ва
таттовша-
та
еа,
це
м»жс
тн
с*м» дорш
да
направа, чр^згсшата
ш
свецено-
то
на
право,
да
се
дадап.
правдпвш Наквдоши.
Но
не
с*м»
че
ве
е
остшаш сио
тази
ешграцш;
не
&»
че
накога
та
н*ма д» мтанв«^кр^ап
оп
свовтб блзш
вг
Нахедрши, безт,
хнвнвргзм
сг
Родината. Н*шо
повече: таиг, вт. самата Македом-
д,
все
повече
се
сгБга
а
закр*пвамр^жата
ва
борбата
вср^дг сашлнародг
по
градове
и
села. Тамг ед-на Организацнл, «аквато
е
В. М.
Р.
0.,
дгрхи високо
и
мо1цно знаметора цедрилнржлата
борба
в
кове
иаетливнт*
днн
на
близвото бгда-
9
на
Мвдедошш.Наш,,
драги
сгнародагаи, остава
тткг, колкото
ни
позвоЈмватг сили-
,
да
вложиш, свол д*лг
вг об-
цотод*ло
ва
освободнтелната бор-
бо,
колто 1цв сеув*нчаетокова по-
Редшцрт
ш
I
в.
1
«Навецошмј
еро
1втереаи>
шкво
т*
аѕвдошиц
чр*л
което
н
а
ш
ш
т
*
чнтател
це
разбе-
кап
ХВАА
двеп васехевне-
то
вг
Максдонна
н
колсо
в
ошвИрата
му
в
т.
в
р
*-
махвавето
ва
днвпшото робство.
То
е
ввбаво
<т
сдввг отлвченг работ-ввк1
за
вародватаевобода
в
везавв-
СЈШОСТ1«це
вр^взг турсквх
ре-
жввг
в
може
да
ек&» като взразва ввслвт*
в
чувсгвата, ковто
ви-
вувагк ц*ла
Максдонвд.
Туп вве
пов^стване п.удоволствив салотопвсвв:
Маведонм,
Лнуари
1,
1927
г.
Драги
Не
зваешг кап ее радванг,
как-
вв чувства
ме
вивуватг кат»
с*-
дамг
Џ
ТВпвшатова писко.
Може
бв
це
тв
ее
вндв
мшо
чудно,
во
шние тук&ваучнхме,
че мче
ваша-
та
емиграцвл
вг
Анернка ше почве
да
издава свои в^стникт,,
за да
по-
иат» иреп «ув». Тма
нп
в
«п
равгтуатк, ц»
шп
е*
ќкмш
крЛешж
«шовнвцв,
дом-
а
жатс
вшами г*ет»
т
I
т!
сач
везнмп
ц«
да
праѕт.Тука
т
е
нв«гашчв*, че
м
мв(-
гатк
дж
св
ебпжап. е» вжс«Јепет«.
То
6*г»
«п
гкљ
като
оп
чума,
пп
в^коа гледатк
дд
посед&
о-
це 2—3
гвдмге,
аа да
еа
натруомг
парв
оп
рушитв, нким,
разввпроцентш
другш
незаковп ниоѕа,
сг кват* всвчхш
Поетоавв*
овд«жеи1.
пржества,
аа
да
шпЛшрлп
д*
нв гомратг м сгрбнзма
че ние
те
емв
(идв
бглгар!.Нов«цо
нв
помаг».Тв
ве
воѕет да
св
пр%ета»вп>
цо
радветк
Нше
като с«получвегвбцеввето
ѕа
спрпта
ва
етарвапшПашвчг. Народгп
се
веседе-
ше както р^хм
е
праввлгтова
оп
мвого
г^дввв
вмаш.
\
Ошис*
т
актшатпмжѕ
св
епршп
д*«-
кЛж*
оспш»
оп
(пл-
гарам шнвав,
оп
бигереве
чув
сттс
п
дупикп
ва
шжедовасото
•аселевнв.
Не
св
спвраш
• вв ее
ПЈгкдх
иЛ-жлтЛк
Арп
за
посшаде
на
тазв
сво*
ц1љ.Н*м .вужда
еп.
орвн^ра.
В<*и
•акедомецг
га звм.
ври
прш-
гането
ва
пгевга м*ри
и
дева-п)и>налзацвд,вомтк воробател
ср*-
ШДТБ
Фтпорг. Ср&дтк сшш ввао-кадебим. Доѕазатежтво
за
това
е
дгржането
на
двакавова
«акедоас-
кипчеввдв
за
свободата,
екзвку-твраш
вапосЛдтЈП.
оп
сгрбвт*вг
Шжнк. МамЈп.
че
лградекотоминнстерство
ва
вгтр^шнвтк
рабо-
ти
6%
залов-кдало:
ср>бсит*
в*ст-нипв
да ве
ршкватгмучам,
то
се
проЈшлва
накедовсхо
упорст-
ва
оггечеството
вв
чогне
на
вашето тежко
ЖИВ*РВР
рд
жеданил оп.
всички ин1
-с.
.
К
1
^ова вово робствош,изпадвахМе.
сплоте-Еато
св
повиелвне сано,
че
чаКг
отт.
онзи далечрнт, крав,
Океа-
тиранн,
вдо
добдоха
да ни
нраЈ,колкотопо-малко вакрдонскисили останаткт
да
блуждалп, вгит.отг
редовет*
ва
борцит*. Да вл*з-немг,прочре,всички
вг твл
редове
ц
да
внесевг
вг
т*хг духг
ва
двс-цпплива,
на
самопожертвувател-ностк,
на
честк
в
ворална чистота.Тука
особено,
вг
Амервка,
бор-
бата
ии не
носи никакви рнскове
за
частнит*
ни
работи, оше по-мал-ко
за
живота
ви,
както това
е
ст» онкк н*1ии братл, които
бродл1т>
изг планинит^
на
Накедоннл
да
кр^плтт.духа
на
населението
и
а*нодготвлтгизгр!>ва
на
свободата.Така, сплотсни, подали
си
ргкаединн
на
други,
ООРДИНИЛИ
свонтксили, сгрупирани, сдинни духовљ
ние всички македонци, пргснати
по
разни краиша
на
св^та, гд^то
зла
сглОа
11
е
пропил^ла,
ше
бг-
дсм1,
онази армил
на
в1.рата,
на
ис-тнната
и
на правдата, колто
НР
зна-
е
1о
е
спгнка
вг
свол
походт,
кгмг
ноб%а
н
ср^шу колто
не
могатг
да
гторлтк,
вг
крал
на
кратцата,
ни-
то
нито топовегк, нитопа наншт1;врагове.
Отг
ппсткта, оп» единомислирто,
оп.
будпил
ни
родолнм"»вг духг
наи-
много
се
болтт,
тил
нн
врагове.
НР-
ка
ие имг
дадрмч, вгзможностк
да
сломлп. това нашр оргжно, коетоснгурно 1Р
ни
ДОНРГР
поп+.да.
Нркасноимт, чр*зт,в*ра
вг
тгржеството
«а
денк
все
ЛО-ВРЧР С>
повднга
и
с
и
на,
вашнт^ братл
ве вв
забравлтг
и
иромвШлаватт.
за
участвта
ва
сво-
ето
отечество,
на.
душата
вв
става
по-леко
в
добвваметвгрда в^ра,
че
новвт*управлнвап,
пде
еи
отидатг
в це
ЈВ
отдгхнемг
наи-иосл*
свободвв.
Македонецгтг
доказа,
че
звае
да
се
бори
за
свонта
мила свобода. Нне
не
можехг
оп
тука
да св
кажемг
думата,
загцото устата
ни е
затис-иат&
ио
васг никоВ
ве
може
да вв
заиов^да цо
д«
говорвте
и шо ве.
Вис
дерзаВте
в
пазете
СБ
СЛОВО
И
сг
лпсмо
интеросит*
на
Македонил,
пгкг тука ввп
си
знармг иначе.
е
е
като
да
н^хахе
ОПИТНОСТБ
отг ми-
валигв годиви.
Не
нога мвого
да сс
разпростн-рамг в
да ти
овисвамг, зацото
н
всче почнахмс
да
отвиквамс
отт.
градгко
ИИШРНР,
во
тр*бва
да
бт>
дршг тукг
отт.
н^колстрава
в
видишт., какгвт>
ОП>НБ
вламнавг
о-
чит*
на
м«ит*лрпнтели
и
другарв,
иогато
имг
калахг, че нашит^
бра-
тл вт>Америка
сс
занр^тнали
мгж-
ката
и
т*
да
иомогнатт.
сг
каквотомогатт.
на
Макпдовин. Н«
СМР
сачизначн.
Отт. вс*м.Ј
а