Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
P. 1
Politik Ekonomi Hukum Persaingan Usaha Di Asia_Agung Yuriandi

Politik Ekonomi Hukum Persaingan Usaha Di Asia_Agung Yuriandi

Ratings:
(0)
|Views: 669|Likes:
Published by Agung Yuriandi
Arah persaingan menekan Indonesia ke arah globalisasi. Dengan begitu, siap tidak siap, mampu tidak mampu Indonesia harus bisa menghadapi segala hambatan-hambatan yang ada, salah satunya infrastruktur yang masih carut marut.
Arah persaingan menekan Indonesia ke arah globalisasi. Dengan begitu, siap tidak siap, mampu tidak mampu Indonesia harus bisa menghadapi segala hambatan-hambatan yang ada, salah satunya infrastruktur yang masih carut marut.

More info:

Categories:Types, Research, Law
Published by: Agung Yuriandi on May 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2013

 
POLKZKE FEOCOBK DVEVB PFYWHKCNHCVWHDH JK HWKH
Hnvcn [vykhcjkBfjhc9088
H# WKWZFB POLKZKE
Kcjocfwkh hjhlhd cfnhyh efwhzvhc ifyifczve yfpvilke, jk bhch efjhvlhzhcifyhjh jk zhcnhc yhe{hz jhc jkahlhcehc wfpfcvdc{h olfd Bhaflkw Pfybvw{h~hyhzhcYhe{hz $BPY+# Kcjocfwkh bfcnhcvz wkwzfb pfbfykczhdhc pyfwkjfcwkl, jk bhchPyfwkjfc ifyefjvjvehc wfihnhk efphlh cfnhyh wfehlknvw efphlh pfbfykczhdhc#Jf~hc Pfy~heklhc Yhe{hz $JPY+, Jf~hc Pfy~heklhc Jhfyhd $JPJ+ jhc Pyfwkjfcjkpklkd lhcnwvcn olfd yhe{hz#
8
 Wkwzfb pyfwkjfcwkl {hcn jkzfyhpehc jk Kcjocfwkh bfbklkek goyhe jhcehyhezfykwzke zfywfcjkyk jk wfzkhp bhwh jhc yfqkb pfbfykczhdhc# Ehyhezfykwzke kzvjkwfihiehc mhezoy wkwzfb polkzke {hcn wfjhcn ifylhev bhvpvc mhezoy goyhe efpfbkbpkchc whhz kzv# Phjh bhwh pfbfykczhdhc Pyfwkjfc Wofehyco, wkwzfbpyfwkjfcwkhl lfikd jkpowkwkehc wfihnhk wkwzfb pfygoihhc ihnk cfnhyh {hcn wfjhcnbfcghyk ifczve jhc bfcahlhcehc jfboeyhwk {hcn whcnhz
 mlvezvhzkm 
# Ihdehcifyjhwhyehc eocwfcwvw phyh flkzf polkzke whhz kzv, wkwzfb pyfwkjfcwkhl wfbphz jknhczkjfcnhc wkwzfb phylfbfczfy# Fyh pfbfykczhdhc Pyfwkjfc Wofdhyzo, wkwzfb pyfwkjfcwkhl
8
Bhy~hzk Jaofcfj Pofwocfnoyo jhc Cvnyodo Cozowvwhczo,
Wfahyhd Chwkochl Kcjocfwkh ] 1 Qhbhc Efihcnekzhc Chwkochl jhc Bhwh Dkcjkh Iflhcjh
, Gfzhehc 9, Fjkwk Pfbvzhedkyhc, $Ahehyzh 1Ihlhk Pvwzheh, 9004+, dhl# 8"49#
 
 
9jkzfyhpehc wfghyh pkcghcn zhcph jkwfyzhk
gdfgew hcj ihlhcgfw
hczhyh Pyfwkjfc jhcphylfbfc#
9
 Jk hczhyh pfyvihdhc {hcn phlkcn c{hzh hjhlhd wfbhekc bfcnvhzc{h pfyhcphyzhk polkzke jhlhb bflhevehc yfeyvzbfc zfydhjhp pfbkbpkc"pfbkbpkc polkzke# Kck aflhw whcnhz ifyifjh akeh jkihcjkcnehc phjh bhwh Oyjf Ihyv# Phyzhk"phyzhk polkzke phjh bhwh Oyjf Ihyv {hcn avblhdc{h dhc{h jvh phyzhk polkzke ehyfch whzv phyzhkbfcolhe jkykc{h jkwfivz phyzhk avnh zkjhe bfbpvc{hk eocwzkzvfc jk zkcnehz ih~hd#Jhlhb ehkzhc kck, wfoyhcn pfcnhbhz bfcnhzhehc ihd~h pfbfykczhdhc Wofdhyzobfbpvc{hk wkmhz
hvzogyhzkg
{hcn jkhczhyhc{h bfbpvc{hk gkyk"gkyk wfihnhk ifykevz1pfbfykczhdhcc{h ifywkmhz wfczyhlkwzke jhc jfcnhc jfbkekhc zkjhe jfboeyhzkw, whcnhzbfcfehcehc phjh oykfczhwk efevhwhhc polkzke, jhc zkjhe fmkwkfc# Phyzhk polkzke bfcahjk lfbhd jhc phwkm, jhc zkjhe bhbpv bflhewhchehc mvcnwk"mvcnwk polkzkec{h,zfybhwve mvcnwk eoczyol zfydhjhp ahlhcc{h pfbfykczhdhc#
7
 Jhyk mvcnwk"mvcnwk polkzkec{h, bheh dhe"dhe wkpkl jhc polkzke ~hynh cfnhyhhjhlhd bflkpvzk dhe hzhw ahbkchc {hcn whbh zfydhjhp ~hynh Cfnhyh jhlhb ifyihnhkikjhcn# Wfyzh jhlhb Phwhl 99 whbphk jfcnhc Phwhl 9> Vcjhcn"Vcjhcn Co# 7; Zhdvc
9
 
Gdfgew hcj Ihlhcgfw
jkwkck ifyehkzhc jfcnhc pfbihnkhc efevhwhhc hczhyh Lfnkwlhzkm $wfihnhk pfy~heklhc yhe{hz jhc pfbivhz Vcjhcn"Vcjhcn+, [vjkehzkm $lfbihnh Pfyhjklhc+, jhcFewfevzkm $wfihnhk Pfbfykczhd+# Hczhyh wfzkhp lfbihnh dhyvw whlkcn bfcnh~hwk wfwvhk jfcnhc wkwzfbpfbfykczhdhc# Bfcnvzkp Loyj Hgezoc, zvavhc jhyk
gdfgew hcj ihlhcgfw
“ehyfch pfbvwhzhc efevhwhhcpfbfykczhdhc jk whzv ghihcn hehc bfbpfyifwhy efbvcnekchc zfyahjkc{h pfc{hlhdnvchhc efevhwhhcjhc dfnfbock hzhw ghihcn"ghihcn efevhwhhc pfbfykczhd lhkcc{h‒# Pfbivhzhc pfyhzvyhc ifywkmhz zopjo~c jhc iozzob vp#
Zop Jo~c
ifyhyzk pfyhzvyhc ifyhwhl jhyk hzhw wfjhcnehc
 Iozzob Vp
pfyhzvyhcifyhwhl jhyk ih~hd ef hzhw# Hyzkc{h jhyk hzhw ef ih~hd hjhlhd jhyk pfbfykczhd ef yhe{hz wfjhcnehcjhyk ih~hd ef hzhw hjhlhd jhyk pfy~heklhc yhe{hz ef hzhw vczve jkahjkehc vcjhcn"vcjhcn# LkdhzVcjhcn"Vcjhcn Co# 80 Zhdvc 900: zfczhcn Pfbifczvehc Pfyhzvyhc Pfyvcjhcn"Vcjhcnhc, Phwhl 67{hcn bfc{hzhehc ihd~h 1 “bhw{hyhehz ifydhe bfbifykehc bhwvehc wfghyh lkwhc hzhv zfyzvlkw jhlhbyhcneh pfc{khphc hzhv pfbihdhwhc yhcghcnhc vcjhcn"vcjhcn jhc yhcghcnhc pfyhzvyhc jhfyhd‒#
7
Ivjk ^kchyco,
Wkwzfb Polkzke Kcjocfwkh Fyh Yfmoybhwk
, $[onahehyzh 1 Bfjkh Pyfwwkcjo,900>+, dhl# 4=#
 
 
78;;; zfczhcn Dhe Hqhwk Bhcvwkh bfcnfbvehehc ihd~h dhe hzhw zvcahcnhcfeocobk jhc wowkhl wfpfyzk ahbkchc wowkhl wfihnhk wvhzv wzhcjhy ihnk efdkjvphc jhcpfcjkjkehc {hcn lh{he# Dhe"dhe zfywfivz bfcfnhwehc wfbvh oyhcn bfbpvc{hk dhe hzhw pflh{hchc"pflh{hchc jhyk cfnhyh efwfahdzfyhhc $
~flmhyf wzhzf
+#
:
 Vczve bfcnhzvy wflvyvd dhe"dhe wkpkl ~hynh cfnhyh bheh pfbfykczhdhcbfbivzvdehc ifyihnhk zkpf hphyhzvy Cfnhyh vczve bfcahbkc fmfezk}kzhwzfywflfcnnhyhc{h dhe"dhe wkpkl zfywfivz# Hphyhzvy Cfnhyh wfihnhk vcwvy pflhewhchpfc{flfcnnhyh pfbfykczhdhc cfnhyh bfbpvc{hk pfyhc wfczyhl jhc wzyhzfnkw zfydhjhpefifydhwklhc pfbihcnvchc chwkochl# Ekcfyah hphyhzvy cfnhyh jhyk ~hezv ef ~hezvzfyvw bfcnhlhbk pfc{fbpvychhc jhc pfckcnehzhc wfkyhbh jfcnhc zvczvzhc jhcpfyvihdhc lkcnevcnhc wzyhzfnkw {hcn ifyefbihcn ifnkzv gfphz, ihke chwkochl,yfnkochl bhvpvc nloihl#
6
 Jk ikjhcn pfyhjklhc, phyh dhekb jhlhb bfchcnhck pfyehyh wfwvhk jfcnhczvczvzhc jhc hwpkyhwk bhw{hyhehz bhwkd iflvb opzkbhl# Dhl kck hczhyh lhkcjkwfihiehc olfd evyhcnc{h efbhcjkykhc dhekb wfihnhk hekihz jhyk jvhlkwbfpfbikchhc hczhyh {vjkehzkm $Bhdehbhd Hnvcn+ jfcnhc fewfevzkm $JfphyzfbfcEfdhekbhc+ phjh bhwh lhlv# Jk ikjhcn eflfbihnhhc, bhwkd zfyjhphz efgfcjfyvcnhcpfcnfbihcnhc oynhckwhwk jhlhb Ahihzhc Wzyvezvyhl {hcn ifyjhbphe evyhcn fmfezkm jhc fmkwkfcc{h pflhewhchhc zvnhw oynhckwhwk# Jk lhkc pkdhe, pfcnfbihcnhc ahihzhcmvcnwkochl {hcn lfikd ifyoykfczhwk phjh pyomfwkochlkwbf bhwkd iflvb jkjvevcn olfd
:
Ahbfw ^# Ckgefl, “Dhe Hqhwk Bhcvwkh1 Yfmlfewk Mklowomkw hzhw Jfelhyhwk Vck}fywhl Dhe Hqhwk Bhcvwkh‒, fledhlkl#mklfw#~oyjpyfww#gob/9080/06/dhe"hwhwk"bhcvwkh#jog#, jkhewfw phjh 04 Hpykl9088#
6
^fiwkzf Ihppfchw, “IHI ]K 1 Yfmoybhwk Hphyhzvy Cfnhyh‒, ~~~#ihppfchw#no#kj/nfz"mklf"wfy}fy/cojf/=:86/#, jkhewfw phjh 04 Hpykl 9088#

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
gatawamelia liked this
Deedee Dijhe Djunaedi liked this
Muhamad Zulfikar liked this
Andi Christi liked this
Agung Yuriandi liked this
Jundi Ernu liked this
Agung Yuriandi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->