Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sunana-Darmi-2

Sunana-Darmi-2

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 255|Likes:
Published by Zeeshan Ul Haq

More info:

Published by: Zeeshan Ul Haq on May 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

 
  w  w  w .  m  u   h  a  m  m  a  d   i   l   i   b  r  a  r  y .  c  o  m
47485050515152535556575859593
 i †  i  n 
wý eø ³ h] Ö j 
 $ 
 Šû ³  Ûô nøèô Âô ³  ß   û ³ ø ôû ‰ø ³ Ù  ô] Ö û Ó  ø ×  û ô
1
yæø ‘ø nûô] Öû Óô¡øh  ô eøh Êô] Îû jô ßøðô Òø ×û  ô] Ö ’ 
 $ 
 nûô]
  *
æ ô] Öû Ûø ô nøèô wý
2
ywý eøh Êô Î  ø j  ûØ  ô] Ö û Óô¡  øh ô
3
ywý eøh Êô ‘ø nûô] Ö  û Ûô Ãûø]š  ô
4
ywý eøh Êô]
  *
 Ò ûØ  ô] Ö û røø]ô
5
ywý eøh Êô ‘ø nûô] Ö  û fø vû†  ô
6
ywý eøh Êô]
  *
 ÒûØ  ô]Ÿû
  *
û Þø ô
7
ywý eøh Êô]
  *
 Ò ûØ  ô] Ö – 
 $ 
 ô ù 
8
ywý eøh Êô] Ö ’ 
 $ 
 nûô mø f   ô nûàö Úô ß   ûäö] Ö û Ãö –  ûçö
9
ywý eøh Êô] Ö j 
 $ 
 Šû Ûô nøèô Âø ×   ø] Ö _ 
 $ 
 ÃøÝ ô
1
ywý eø ³ h] Ö ³ ‚ 
  %
 Âø ³ ðô Öô ³  ’ø ³  uô  ô] Ö _ 
 $ 
 ÃøÝ ô ôƒ ø]
2
y]
  *
 › û ÃøÜøwý eøh] Ö‚ 
  %
 Âøðô eø Ãûø] Ö  û Ë  øø]É  ô Úôàø] Ö _ 
 $ 
 ÃøÝ ô
3
ywý eøh Êô] Ö  
  %
 Ó  û†  ô Âø ×  ø] Ö _ 
 $ 
 ÃøÝ ô
4
ywý eøh Êô Ö  ø ÃûР ô]Ÿ û
  *
 ‘ø e ôÄ  ô
5
y
È
g
h
D
z
Ü   
p
Z
v
Zzg
È
Ð
!
*
[:
D
g
™ *
*
D
g
 c
*
Y
â
g
Å 
«
Æ
n
 
0
*
Ü
!
*
[:
Æ 
V
à
O
™ *
*
!
*
[:
 c
Zn
» 
D
g
!
*
[:
Q
+
~
*
*
!
*
[:
Š
g
 c
*
» 
D
g
!
*
[:
y
Í 
l
*
*
!
*
[:
Í 
{
*
*
!
*
[:z{
ž
Ž
D
g
Ð
Z
 
ƒ
Y
ñ
!
*
[:
*
*
 Ñ
zq
™ 
D
z
Ü   
p
Z
v
!
*
[:
Z
à
ð
*
*
î 
ñ
Â
Zk
Æ
n
Š
¬ !
*
[:
™ 
ã
e
ä
Ð

 Û 
Z
º
Å 
Š
¬ !
*
[:
*
*
™ 
]
™ *
*
!
*
[:Z
è
V
à
e
R
!
*
[:
 
D
g
Æ
Ò
y
~
Sý Ò j h] Ö ’  n ‚ 
ä
Æ
Ò
y
~
Tý Ò j h]Ÿ › Ã  Û è 
www.muhammadilibrary.com
 
  w  w  w .  m  u   h  a  m  m  a  d   i   l   i   b  r  a  r  y .  c  o  m
6060616263646567686868696970717273737474754
 i †  i  n 
wý eøh Êô] Ö  û Ûô ß  ûô mØ  ô Âô ß  ûø] Ö _ 
 $ 
 ÃøÝ ô
6
ywý eøh Êô Ö  ø ÃûР ô] Ö ’ 
 $ 
 vû Ë  øèô
7
ywý eøh Êô] Ö × 
  %
 Ï  û Ûøèô ôƒ ø] ‰ø Ï  ø _  økû
8
ywý eøh]Ÿ  û
  *
 Ò ûØ  ô e ô Ö û nø Ûô n à   ô
9
ywý eøh]Ÿ  û
  *
 Ò ûØ  ô e ô %  ø¡  ø'ô]
  *
 ‘ø e ôÄ  ø
10
ywý eøh Êô] Ö –ô  ù  nø Ê øèô
11
ywý eøh] Ö„ 
  %
 eøh ô mø Ï  øÄ  ö Êô] Ö _ 
 $ 
 ÃøÝ ô
12
ywý eøh] Ö  û Ûö©  û Úôàö mø
  + 
 Ò öØ  ö Êô Úô Ã÷ æø] uôõ
13
ywý eøh ›  ø ÃøÝ ö] Ö ûçø] uôô mø Ó   û Ëô]Ÿô $  û ß  ø nûà  ô
14
ywý eøh Êô] Ö
 $ 
ôp mø
  + 
 Ò öØ  ö Úô Û 
 $ 
 mø ×ô nûäô
15
ywý eø ³ h] Ö ³  ß 
 $ 
 `û ³  ô Âø ³ àû]
  *
 Ò ûØ  ôæø ‰ø¼ô] Ö % 
 $ 
†  ô mô
16
y uø j 
  #
 mø
  + 
 Ò öØ  ø qøçø] Þô føäü wý eøh] Ö ß 
 $ 
 `û ô Âøàû]
  *
 Ò ûØ  ô] Ö _ 
 $ 
 ÃøÝ ô] Ö û vø ô ù 
17
ywý eøh]
  *
p
  %
]Ÿ û ô ôø]Ý  ô Ò øáø]
  *
 uø
 $ 
 ô Ö øø ‰öç Ù  ô
18
y
V
] Ö × 
  #
äôwý eøh Êô] Ö  û Ï  øûÅ  ô
19
ywý eøh Êô Ê  ø –  ûØ  ô] Öˆ 
 $ 
 mûkô
20
ywý eøh Êô]
  *
 Ò ûØ  ô] Ö % 
  %
ç Ý ô
21
ywý eøh Êô]
  *
 Ò ûØ  ô] Ö‚ 
 $ 
 qø ô
22
ywý eø ³ h Úø ³ àû Òø ³ †   ôåø]
  *
áû mö ³  _û ÃôÜø ›ø Ãø Úøäü  ôŸ
 $ 
23
y]Ÿ û
  *
 i û Ïô nøðø wý eø ³ h Úø ³ àû Ö  ø ³ Üû møø eø
  + 
 ‰÷ ]
  *
áû mö rû ÛøÄ   ø eø nûàø
24
y] Ö  
 $ 
 nû ò  ø nûà  ôwý eøh] Ö ß 
 $ 
 `û ô Âøà  ô] Ö û Ïôø]á  ô
25
ywý eøh Êô] Ö j 
 $ 
 Ûû†  ô
26
y
ä
Æ
ˆ
gz
â
wZ
E
w
™ *
*
!
*
[:
'
,
@
à
s
™ *
*
!
*
[:
¤ 
/
}
ƒ
ñ
ˆ
Æ
0
!
*
[:
Š
Z
;
B
Ð
*
*
!
*
[:
&
Z
è
V
Ð
ä
» 
Ò
y
!
*
[:
y
â
Zi~
Æ
0
!
*
[:
ä
~
í 
» 
¤ 
/
Y
*
*
!
*
[:
ñð
Z
q
 M 
-
$
~
@
*
ì
!
*
[:Z
q
 M 
Š
ò» 
*
*
Š
z
Æ
n
» °
ƒ
@
*
ì
!
*
[:
ñ
Zk
¿
Æ
0
Ž
Z
L
t
Ð
!
*
[:
W
,
h
+
à
gzV
Ð
ä
Ð
¬
Š
g
x
y
!
*
[:
Ð
ä
Å 
˜
Æ
¤ 
/
x
*
*
ä
Å 
˜
Æ
!
*
[:
à
8
[
å
a
à
y
Þ
Ñ
!
*
[:
— 
z
Æ
0
!
*
[:i
ì
y
Æ
%
Å 
¤
» 
Ò
y
!
*
[:
¡
*
*
!
*
[:
 %
©
ä
Æ
0
!
*
[:Zk
Æ
0
Ž
Z
C
*
*
6
,
 Ì
Ç 
gzV
Æ
!
*
[:
´
z{
Ë 
Zzg
à
î 
*
*
*
*
I
™ 
@
*
ì
Ž
¿
Š
z
 q
,
Z
Ç 
ä
~
w
`
7
!
*
[:
&
Ò
y )
Š
z
g
Zg}(
5
™ 
ä
Å 
˜
Æ
» 
!
*
[:
È
g
Æ
0
!
*
[:
www.muhammadilibrary.com
 
  w  w  w .  m  u   h  a  m  m  a  d   i   l   i   b  r  a  r  y .  c  o  m
767780808182828384848585868687888990915
 i †  i  n 
wý eøh Êô] Ö  ûçö • öç ðô eø Ãûø] Ö _ 
 $ 
 ÃøÝ ô
27
ywý eøh Êô] Ö  ûçø Öô n  Ûøèô
28
ywý eøh Êô Ê  ø –  ûØ  ô] Ö % 
 $ 
†  ô mô
29
ywý eøh Êô n  Ûøàû] ‰û j   ø vø
 $ 
]
  *
áû mø ß  û `øø] Ö × 
 $ 
 vûÜø
30
yæøŸ ø mø Ï  û _  ø Ãøäüwý eøh Êô]Ÿû
  *
 ÒûØ  ô Úö j 
 $ 
 Óô ò÷ 
31
ywý eøh Êô] Ö  û fø Ò öç øéô
32
ywý eøh Êô  ô Ò ûø]Ý ô] Ö û í  øôÝ ô Âô ß  ûø] Ö _ 
 $ 
 ÃøÝ ô
33
ywý eøh Êô] Ö  û vø ×  ûçø]ðôæø] Ö  û Ãø ŠøØ  ô
34
ywý eø ³ h Êô ³ ]Ÿ  û
  *
 Ò ûØ  ôæø] Ö  
  %
ûh ô Âø ×  ø Æ ø nû†  ô
35
yæö • öç ðõwý eøh Êô] Ö  û rö ß  ö ô mø
  + 
 Ò öØ  ö
36
ywý eøh Êô  ô Òû %ø  ô] Öû Ûøðô Êô] Öû Ïôû  ô
37
ywý eøh Êô ì  ø ×  ûÄ  ô] Ö ßô ù  ÃøÙ ô Âô ß  ûø]Ÿ û
  *
 Ò ûØ  ô
38
ywý eøh Êô  ô › û ÃøÝ ô] Ö _ 
 $ 
 ÃøÝ ô
39
ywý eøh Êô] Ö‚ 
 $ 
 Âûçøéô
40
y eø ³ h Êô ³ ] Ö  û ³  Ë  ø ³ 
  + 
øéô i ø Ï  øÄ  ö Êô] Ö Š 
 $ 
 Ûûà  ôwý
41
y Ê ø Ûø i økûwý eøh Êô] Ö j 
 $ 
 í  û ×ô n Ø  ô
42
ywý eøh Úø qøðø Êô] Öû íø Ûû†   ô
1
ywý eøh Êô i  ø vû†  ô mÜ  ô] Ö û í  ø Ûû†  ô Ò ø nûÌø Ò øáø
2
ywý eøh Êô] Ö j 
 $ 
   ûô mô Âø ×   ø  ø ôh ô] Ö û í  ø Ûû†  ô
3
y
ä
Æ
ˆ
;
B
Š
ð
*
*
!
*
[:z
Æ
0
!
*
[:
W
,
h
+
Å 
¤
!
*
[:
Í 
 
 q
~
» 
Œ
Å 
O
ñ
Š
Z
Õ
V
Ð
!
*
[:
*
*
ï
ì
Î
™ 
*
*
!
*
[:
6
V
Æ
0
!
*
[:
ä
Æ
z
Ü   
{
Š
x
Å Â
 −
™ *
*
!
*
[:
ð
Zzg
ß
Æ
0
!
*
[:
 %
z
ç
Æ
*
*
Á
C
!
*
[:
»
"
$
Å 
q
ª
~
*
*
!
*
[:
z
 c
*
~
)
Ø
g
"
Æ
n
(
0
*
ã
i
 c
*
Š
{eZ
Ü
!
*
[:
ä
Æ
z
Ü   
Ž
C
Z
@
*
g
*
*
!
*
[:
*
*
î 
*
*
!
*
[:
Š
ú
]
J
w
™ *
*
!
*
[:
a
Æ
0
Ž
â 
~
¤ 
/
™  %
Y
ñ
!
*
[:
Ü
w
™ *
*
!
*
[:
 Ñ
Z[
Å è
#
Ö    
Æ
0
!
*
[:
 Ñ
Z[
Å 
w
#
Ö    
ù 
ƒ
ð
?
!
*
[:
 Ñ
Z[
Å
W
6
,
ñ
™ *
*
!
*
[:
 
Å
W
ö
ä
» 
Ò
y
Uý Ò j h]Ÿ  †  eè 
www.muhammadilibrary.com