Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Licitacion Construccion C.S.aux. de Benimaclet

Licitacion Construccion C.S.aux. de Benimaclet

Ratings: (0)|Views: 5 |Likes:
licitación de la construcción del Centro de Salud auxiliar de Benimaclet
licitación de la construcción del Centro de Salud auxiliar de Benimaclet

More info:

Published by: A. de VV. de Benimaclet on May 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

 
Conselleria de SanitatConselleria de Sanidad
 Licitació número 174/2011. Construcció del Centre deSalut de Benimaclet II (València).
[2011/4759]
 Licitación número 174/2011. Construcción del Centro deSalud de Benimaclet II (Valencia).
[2011/4759]
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana, Agència Valenciana de Salut,
director general de Recursos Econòmics.
 b) Dependència que tramita l’expedient: Àrea d’Infraestructures i
Manteniment.c) Obtenció de documents i informació: perfil del contractant.1) Dependència: Unitat de Contractació.2) Domicili: c/ Misser Mascó, 31.3) Localitat i codi postal: València – 46010.4) Telèfon: 963 968 086.5) Fax: 963 860 162.6) Correu electrònic: –-
7) Direcció d’Internet del perfil del contractant: <http://www.con-
tractació.gva.es>
8) Data límit d’obtenció de documents i informació: es podrà arre- plegar fins a l’últim dia de presentació de proposicions en el lloc dalt
indicat. Preu 3,13 euros. (Orde de preus de 13.06.2002, DOGV de
25.06.2002).9) Número d’expedient: 174/2011.2. Objecte del contractea) Tipus: obres.
 b) Descripció: construcció del Centre de Salut de Benimaclet II
(València).c) Divisió per lots i número: –-d) Lloc d’execució/entrega:
1) Domicili: carrers d’Emilio Baró, d’Ismael Merlo i avinguda
d’Alfauir.2) Localitat i codi postal: València.e) Termini d’execució: dívuit mesos.f) Admissió de pròrroga: procedix d’acord amb el que establix l’ar-
ticle 197.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic.g) Establiment d’acord marc: –-h) Sistema dinàmic d’adquisició: –-i) (CPV: 45215100-8, CPA 2002:452115).3. Tramitació i procedimenta) Tramitació: ordinària. b) Procediment: obert, regulació no harmonitzada.c) Subhasta electrònica: – 
d) Criteris d’adjudicació i la seua ponderació: 1. Valoració de l’ofer-
ta econòmica (sobre 3, fins a un màxim de 50 punts); 2. Estudi del projecte (sobre 2, fins a un màxim de 30 punts, 2.1. 15 punts des del punt de vista constructiu i 2.2. 15 punts des del punt de vista del seu perfeccionament); 3. Comprensió de la qualitat del projecte (sobre 2,
fins a un màxim de 20 punts).Valoració total de l’apartat 2: l’apartat 2 es valorarà amb un màxim
de 30 punts, com a suma de l’apartat 2.1 (màxim 15 punts) i de l’apartat
2.2 (màxim 15 punts).
4. Valor estimat del contracte: dos milions dos-cents seixanta-quatre
mil dos-cents vuitanta-cinc euros amb onze cèntims (2.264.285,11 €)
IVA exclòs.5. Pressupost base de licitació: dos milions dos-cents seixanta-qua-
tre mil dos-cents vuitanta-cinc euros amb onze cèntims (2.264.285,11 €)IVA exclòs; IVA 18% de quatre-cents set mil cinc-cents setanta-un euros
amb trenta-dos cèntims (407.571,32 €); import total de dos milions sis-
cents setanta-un mil vuit-cents cinquanta-sis euros amb quaranta-tres
cèntims (2.671.856,43 €) IVA inclòs.6. Garanties exigides
a) Provisional: no s’establix, segons l’article 49.2.
de la LCSP
haver retirat indegudament la seua proposició o candidatura en un pro-cediment d’adjudicació és circumstància que podrà impedir als empre-saris contractar amb l’administració pública. b) Definitiva: si. El 5% de l’import d’adjudicació, excloent l’IVA.7. Requisits específics del contractista:1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana, Agencia Valenciana de Salud,
director general de Recursos Económicos. b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Infraestructurasy Mantenimiento.c) Obtención de documentos e información: perfil del contratante.1) Dependencia: Unidad de Contratación.2) Domicilio: c/ Micer Mascó, 31.3) Localidad y código postal: Valencia – 46010.4) Teléfono: 963 968 086.5) Fax: 963 860 162.6) Correo electrónico: –-
7) Dirección Internet del perfil del contratante:< http://www.con-
tratacion.gva.es>.
8) Fecha límite de obtención de documentos e información: se podrá
recoger hasta el último día de presentación de proposiciones en el lugar 
arriba indicado. Precio 3,13 euros. (Orden de precios de 13.06.2002,
DOGV de 25.06.2002).9) Número de expediente: 174/2011.2. Objeto del contratoa) Tipo: obras.
 b) Descripción: construcción del Centro de Salud de Benimaclet II
(Valencia).c) División por lotes y número: –-d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: calles Emilio Baró, Ismael Merlo y avenida Alf-
ahuir.2) Localidad y código postal: Valencia.e) Plazo de ejecución: dieciocho meses.f) Admisión de prórroga: procede de acuerdo con lo establecido enel artículo 197.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos delSector Público.g) Establecimiento de acuerdo marco: –-h) sistema dinámico de adquisición: –-i) (CPV: 45215100-8, CPA 2002:452115).3. Tramitación y procedimientoa) Tramitación: ordinaria. b) Procedimiento: abierto, regulación no armonizada.c) Subasta electrónica: –-
d) Criterios de adjudicación y su ponderación: 1. Valoración de laoferta económica (sobre 3, hasta un máximo de 50 puntos); 2. Estudio
del proyecto (sobre 2, hasta un máximo de 30 puntos, 2.1. 15 puntosdesde el punto de vista constructivo y 2.2. 15 puntos desde el puntode vista de su perfeccionamiento); 3. Comprensión de la calidad del
 proyecto (sobre 2, hasta un máximo de 20 puntos).
Valoración total del apartado 2: el apartado 2 se valorará con un
máximo de 30 puntos, como suma del apartado 2.1 (máximo 15 puntos)
y del apartado 2.2 (máximo 15 puntos).
4. Valor estimado del contrato: dos millones doscientos sesen-ta y cuatro mil doscientos ochenta y cinco euros con once céntimos
(2.264.285,11 €) IVA Excluido.
5. Presupuesto base de licitación: dos millones doscientos sesen-ta y cuatro mil doscientos ochenta y cinco euros con once céntimos
(2.264.285,11 €) IVA excluido; IVA 18% de cuatrocientos siete mil qui-
nientos setenta y un euros con treinta y dos céntimos (407.571,32 €);
importe total de dos millones seiscientos setenta y un mil ochocientos
cincuenta y seis euros con cuarenta y tres céntimos (2.671.856,43 €)
IVA incluido.6. Garantías exigidas:a) Provisional: no se establece, según el artículo 49.2.
de la LCSP
haber retirado indebidamente su proposición o candidatura en un pro-
cedimiento de adjudicación es circunstancia que podrá impedir a los
empresarios contratar con la administración pública.
 b) Definitiva: si. El 5% del importe de adjudicación, excluyendo
el IVA.7. Requisitos específicos del contratista
Num. 6510 / 29.04.2011
16940

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->