Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Senam Otak

Senam Otak

Ratings:
(0)
|Views: 262|Likes:
Published by kitauang
Untuk men-Download silahkan kunjungi alamat dibawah ini :
http://www.ziddu.com/download/14950936/SenamOtak.docx.
Untuk men-Download silahkan kunjungi alamat dibawah ini :
http://www.ziddu.com/download/14950936/SenamOtak.docx.

More info:

Published by: kitauang on May 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2013

 
HHyobh Wfchb Ozhe89 Bfk 9088Ozhe ekzh zfyjkyk jhyk jvh iflhdhc, ekyk jhc ehchc# Hcfdc{h, 46 pfywfc oyhcn jkjvckh kck zfyc{hzh dkjvp jfcnhc bfcnhcjhlehc ozhe ekyk whah# Wfihnkhc jhyk wkwhc{h bfcnnvchehc eobikchwk efjvhc{h, jhc wfihnkhc lhnk bfbhehk ozhe ehchc# Kzvlhdefwkbpvlhc ififyhph pfcflkzkhc zfczhcn ozhe#Jhyk wfnk mvcnwk, ozhe {hcn zfyjkyk jhyk jvh iflhdhc ekyk jhc ehchc kzv wfolhd bfbklkek zknh jkbfcwk {hcn whlkcn ifydvivcnhc# Jfcnhc bfcnopzkbhlehc pfcnnvchhc wflvyvd ihnkhc kck, mvcnwk ozhe jhphz jkopzkbhlehc# Wh{hcn, zhe wfbvh oyhcn bhbpvbflhevehcc{h# Whlhd whzv ghyh bfcnopzkbhlehc pfcnnvchhc wfbvh jkbfcwk ozhe hjhlhd wfchb ozhe#Zhe Pfylv ^hezv EdvwvwWfchb ozhe hzhv iyhkc n{b hjhlhd wfyhcnehkhc lhzkdhc ifyihwkw nfyhehc zvivd wfjfydhch# Nfyhehc kzv jkivhz vczve bfyhcnwhcn ozhe ekyk jhc ehchc $jkbfcwk lhzfyhlkzhw+5 bfykcnhcehc hzhv bfyflhewhwk iflhehcn ozhe jhc ihnkhc jfphc ozhe $jkbfcwkpfbmoevwhc+5 bfyhcnwhcn wkwzfb {hcn zfyehkz jfcnhc pfyhwhhc/fbowkochl, {heck ozhe zfcnhd $lkbikw+ wfyzh ozhe ifwhy $jkbfcwk pfbvwhzhc+#Wfihnhk pfbvlh, Hcjh ikwh bflhevehcc{h lf~hz nfyhehc wfjfydhch whbikl bflhevehcefnkhzhc wfdhyk"dhyk# “Wfchb kck ikwh jklhevehc zhcph ~hezv edvwvw# Whbikl coczoczflf}kwk avnh ikwh,‒ vahy Jyh# Da# Ehyzkeh Whphyjakbhc, pfbpkbpkc Eflhw Iyhkc N{bjk Yvbhd Whekz Ehyzkeh, Pvlo Bhw, Ahehyzh Zkbvy# Zhpk, kbivd Ehyzkeh {hcn whhz kck bfbikbikc zvavd pfwfyzh, zfybhwve wfoyhcn kiv dhbkl, wfiflvb bfbpyhezkeehc wfcjkyk Hcjh pfylv ikbikcnhc kcwzyvezvy edvwvw#Popvlfy jk Hbfykeh jhc FyophBfcvyvz Phvl F# Jfckwwoc Pd#J#, hdlk wfchb ozhe jhyk lfbihnh Fjvghzkochl Ekcfwkolon{, Hbfykeh Wfykehz, bfwek wfjfydhch, iyhkc n{b bhbpv bfbvjhdehc efnkhzhc iflhahy jhc bflhevehc pfc{fwvhkhc zfydhjhp efzfnhcnhc, zhczhcnhc, jhc zvczvzhc dkjvpwfdhyk"dhyk# Phehy pfcflkzkhc ozhe kcklhd {hcn pfyzhbh ehlk bfbpfyefchlehc bfzojf zfyhpk kck jk Hbfykeh, 8; zhdvc wklhb#H~hlc{h wfchb ozhe jkbhcmhhzehc vczve hche {hcn bfcnhlhbk nhcnnvhc dkpfyhezkm, efyvwhehc ozhe, wvlkz eocwfczyhwk jhc jfpyfwk# Chbvc jhlhb pfyefbihcnhcc{h wfzkhpoyhcn ikwh bfbhcmhhzehcc{h vczve ifyhnhb efnvchhc#Whhz kck, jk Hbfykeh jhc Fyoph iyhkc n{b wfjhcn jknfbhyk# Ihc{he oyhcn {hcn bfyhwh zfyihczv bflfphwehc wzyfw, bfcafyckdehc pkekyhc, bfckcnehzehc jh{h kcnhz, jwi# Ifybkchz? Wflhbhz bfcgoihBhghb Nfyhehc Iyhkc NhbfwNfyhehc Wheflhy Ozhe1Wheflhy ozhe $ahykcnhc lvche jk ih~hd zvlhcn wflhcneh jk ekyk jhc ehchc zvlhcn jhjh+ jkpkahz wflhbh 90"70 jfzke jfcnhc whzv zhcnhc, wfbfczhyh zhcnhc lhkcc{h bfbfnhcn hzhv bfbkahz wfiflhd ehchc jhc ekyk pvwhy#Bfcnopzkbhlehc pfcnkykbhc pfwhc jhyk ozhe ekyk ef ehchc hzhv wfihlkec{h, bfckcnehzehc pfcfykbhhc oewknfc, jhc bfcwzkbvlhwk hlkyhc jhyhd hnhy lfikd lhcghy bfcnhlky ef ozhe#Nvch1 bfcnopzkbhlehc efzfyhbpklhc bozoyke dhlvw, bfbpfyihkek wkehp zvivd, bfckcnehzehc fcfynk, bfcnvyhcnk wzyfw }kwvhl jhc yflhewhwk zfcneve wfyzh ihdv#Nfyhehc WklhcnNfyhehc kck bfcnhezkmehc dvivcnhc efjvh wkwk ozhe jhc bfyvphehc nfyhehc pfbhchwhc vczve wfbvh efzfyhbpklhc {hcn bfbfylvehc pfc{fifyhcnhc nhykw zfcnhd ihnkhc lhzfyhl zvivd#! Bfcnhezkmehc nfyhehc bhzh jhyk ekyk ef ehchc, bfckcnehzehc dhybockwhwk pfcnlkdhzhc $ikcoevlhy+! Nvch1 bfcnopzkbhlehc pfefyahhc bfcvlkw, bfcjfcnhy, bfbihgh jhc bfbhdhbk, bfckcnehzehc wzhbkch, bfbpfyihkek pfychphwhc, pfcjfcnhyhc jhc pfcnlkdhzhc#Zobiol Ivbk
 
Vavcn whlhd whzv zhcnhc bfc{fczvd ih~hd ikiky, vavcn ahyk lhkcc{h jk pkcnnky hzhw zvlhcn efbhlvhc $86 gb jk ih~hd pvwhy+# Jk wfczvd wflhbh 70 jfzke hzhv :"= ehlk zhykehc chphw pfcvd#! Bfckcnehzehc eooyjkchwk jhc eocwfczyhwk $bflkdhz wfghyh }fyzkehl jhc doykqoczhl wfehlknvw zhcph eflkyv, wfpfyzk whhz bfbihgh eolob jhlhb zhifl+#! Nvch1 bfcnvyhcnk eflflhdhc bfczhl $wzyfw+, bfcnopzkbhlehc afckw pfefyahhc wfpfyzk oynhckwhwk, pfyhcghcnhc wfck, pfbivevhc#Zobiol KbihcnNfyhehc kck hehc bfcnfbihlkehc zknh jkbfcwk efwfkbihcnhc zvivd $ekyk"ehchc, hzhw"ih~hd, jfphc"iflhehcn+# Zfehc ‛zobiol kbihcn‛ "‚ :"6 gb ef ekyk jhc ef ehchc jhyk nhykw zfcnhd/lfevehc jk ihzhw yhbivz hczhyh zfcneoyhe jhc zfcnevcn jk hzhw zvlhcn iflhehcn "‚ wfbfczhyh zhcnhc whzvc{h bfc{fczvd pvwhy, wflhbh 70 jfzke#! Bfckcnehzehc eocwfczyhwk, pfcnhbiklhc efpvzvwhc, pfbkekyhc hwowkhzkm, efpfehhckcjyh~k vczve efwfkbihcnhc, bfcafyckdehc pkekyhc jhc bfcahnh ihjhc zfzhp yflhew! Nvch1 bfcnfyzk eocwfp {hcn zfywkyhz $whhz bfbihgh+, bfcneykzkwk, bfcnvyhcnk bhive pfyahlhchc jhc zfehchc jk evpkcn ehyfch pfyvihdhc efzkcnkhc, bfcnopzkbhlehcpfefyahhc bfcvlkw lhpoyhc, bfbhehk zflfpoc hzhv eobpvzfy#Ehkz YflhewZvbphcnehc ehek ekyk jk hzhw ehek ehchc, jhc zhcnhc ekyk jk hzhw zhcnhc ehchc jfcnhc powkwk afbpol ef ih~hd# Afbhyk efjvh zhcnhc whlkcn bfcnnfcnnhb, efbvjkhc zhyke zhcnhc ef hyhd pvwhy jhc zfyvw ef jfphc jhjh# Pfahbehc bhzh jhc whhz bfchykechphw, lkjhd jkzfbpflehc ef lhcnkz"lhcnkz bvlvz jhc lfphwehc whhz bfcnfbivwehcchphw# Ifykevzc{h, iveh wklhcnhc ehek, jhc vavcn"vavcn ahyk zhcnhc whlkcn ifywfczvdhc wfghyh dhlvw jk jhjh hzhv jk phcnevhc, whbikl bfcnhbikl chphw jhlhb 8 bfckz lhnk! Bfckcnehzehc eooyjkchwk bozoyke dhlvw jhc pfbkekyhc lonkw, jhc pfbvwhzhc fbowkochl#! Nvch1 bfcjfcnhy hezkm, ifyikghyh lvnhw, bfcndhjhpk zfw jhc ifefyah jfcnhc phphc efzke, pfcnfcjhlkhc jkyk jhc efwfkbihcnhc#Ghzhzhc1 Vczve bfcgfnhd efzfnhcnhc ozoz, wfiflvb bfbvlhk lhzkdhc Hcjh wfihkec{hbkcvb ififyhph nflhw hky pvzkd# Avblhd hky {hcn dhyvw jkeocwvbwk wfekzhy wfpfyzknh ehlk ifyhz zvivd#Wfchb Ozhe Hnhy Zhe Gfphz PkevcZhe dhc{h ihnk phyh bhcvlh, efikhwhhc lvph ekck efyhp bfcahjk eflvdhc ehvb bvjh#Lvph bfyvphehc whlhd whzv zhcjh hjhc{h pfcvyvchc mvcnwk ozhe# Eocjkwk kck ikwhbfcahjk kcjkehwk Hcjh wfjhcn wzyfw hzhv nhcnnvhc efwfdhzhc lhkc#Jy# Ykgdhyj Yfwzhe, hdlk w{hyhm bfc{hzhehc, jhlhb pfyahlhchc lfikd jhyk 96 zhdvcpfcflkzkhc elkckw {hcn jklhevehc, kh zflhd bfcfbvehc ghyh fmfezkm vczve bfckcnehzehc efevhzhc ozhe# Ifykevz 80 hezk}kzhw {hcn ikwh bfckcnehzehc bfboyk Hcjh#8# Bfbpflhahyk whzv ehzh ihyv wfdhykIkhwhehc iflhahy bfcnkcnhz ehzh, ihdehc whzv ehzh ihyv wfzkhp dhyk# Akeh ghyh kck zfyvw jklhevehc, jhlhb wfzhdvc Hcjh ikwh bfcnkcnhz 760 ehzh pfyzhdvc, hzhv 7000 ehzh pfy jfehjf# Kck whcnhz ihke vczve bflhzkd jh{h kcnhz# Ehyfch phjh vbvbc{h, eowhehzh mvcnwkochl oyhcn jf~hwh yhzh"yhzh dhc{h wfekzhy 80#000 ehzh#Bfcvyvz phyh klbvh~hc, jfcnhc iflhahy ehzh"ehzh, Hcjh zflhd bflkihzehc ozhe pvwhz ihdhwh, loivw myoczhl jhc wkyevkz bfboyk# Jhc, ghyh kck wfpfyzk hfyoike vczveozhe Hcjh#9# Ifybhkc }kjfo nhbfEfzkeh jknvchehc wfghyh ikahe, }kjfo nhbf jhphz bfckcnehzehc efpfehhc kcjfyh, bfbivhz Hcjh Hcjh lfikd gfphz zhcnnhp, jhc bfyfwpoc lfikd gfphz#7# Bfcndhynhk wfckBvwke bfckcnehzehc efbhbpvhc ihdhwh jhc }fyihl jhc pflhzkdhc bvwke kcwzyvbfczhlbfckcnehzehc efevhzhc ozhe# Bfbhkcehc hlhz bvwke avnh bfckcnehzehc efgfehzhc ahyk jhc bhbpv bfckcnehzehc vbvy phcahcn#:# Bfcahnh ifyhz ihjhc kjfhlWhcnhz pfczkcn vczve bfcahnh ifyhz ihjhc kjfhl Hcjh# Phwhlc{h, oifwkzhw ikwh bfcvyvcehc efbhbpvhc mvcnwkochl wfwfoyhcn, wfpfyzk efgfyjhwhc, efzhahbhc bfczhl, eonckzkm mlfewkiklkzhw jhc eocwfczyhwk#6# IfyahlhcIfyahlhc whzv bkl wfzkhp dhyk hehc bfcnvyhcnk ykwkeo bfcnhlhbk jfbfcwkh wfifwhy
 
60 pfywfc# Zhpk, akeh Hcjh zkjhe pvc{h ~hezv, ahlhc gfphz :6 bfckz wfghyh yvzkczknh ehlk wfbkcnnv hehc bfcgfnhd ihc{he pfyvihdhc ozhe {hcn zfyehkz jfcnhc pfcvhhc#=# Bfchczhcn jkykPfcflkzkhc ihyv bfcvcaveehc ihd~h wflhlv bfc{hakehc ozhe Hcjh jfcnhc zhczhcnhc bfczhl {hcn ihyv wfpfyzk zfeh"zfek wklhcn, hzhv bfcnkcnhz jhmzhy iflhcahhc ef jhlhb bfboyk# Ghyh kck jk{hekck bhbpv bfckcnehzehc efgfyjhwhc Hcjh#># Eocwvbwk efchyk jhc ilvfifyy{ jhlhb jkfz dhykhc HcjhEfchyk bfcnhcjvcn obfnh"7 hwhb lfbhe ifywhbh jfcnhc wfavblhd ihdhc ekbkh lhkcc{h{hcn ifymvcnwk wfihnhk hczkoewkjhc evhz vczve bfbiloeky zkcjhehc"zkcjhehc yhjkehl ifihw {hcn bfc{fihiehc efyvwhehc wfl ozhe# Ilvfifyy{ avnh ifybhcmhhz bfckcnehzehc wkyevkz ozhe#4# Zfyvw iflhahyGhyk zopke {hcn bfchyke jhc wflhlv iflhahy jfcnhc zvavhc bfckcnehzehc pfcnfzhdvhc# Kck hehc bfckcnehzehc bfboyk ahcneh phcahcn jhc bfckcnehzehc pfc{kbphchc ghjhcnhc eonckzkm# Ghyh kck ikwh ahjk kc}fwzhwk Hcjh hnhy bfbklkek kcnhzhc evhz bfwek vwkh zflhd lhcavz#;# Ifykwzkyhdhz#Bflvhcnehc ~hezv vczve ifykwzkyhdhz wflhbh 90 bfckz zkjvy wkhcn hehc bfckcnehzehc bfboyk Hcjh# Zkjvy wkhcn avnh bfbpfyihkek wvhwhch dhzk, bfbvlkdehc eocwfczyhwkjhc moevw, jhc bfckcnehzehc eyfhzk}kzhw#80# IfybhkcPfybhkchc bfc{vwvc ihloe ikwh bfckcnehzehc efzfyhbpklhc ahyk zhcnhc# Pfybhkchc kck zflhd zfyivezk jhphz bfckcnehzehc eflkcghdhc ihke bfczhl jhc mkwke# Wflhkc kzv, ifybhkc wvlhp avnh ikwh bfyhcnwhcn wfihnkhc ifwhy ahykcnhc ozhe {hcn eobplfewjhc bflhzkd pyowfw nfyhehc }kwvhl#Wfchb OZHE vczve Bfyhcnwhcn Efgfyjhwhc Ih{kWFLHKC mhezoy nfcfzke, efgfyjhwhc wfoyhcn ih{k hzhv hche avnh zfynhczvcn phjh mhezoy lkcnevcnhc# Jk hczhyhc{h, cvzykwk {hcn ihke, kbvckwhwk, jhc wzkbvlhwk hzhvyhcnwhcnhc#Ih{k {hcn bfcjhphz yhcnwhcnhc wfghyh zfphz jhc ifyefwkchbivcnhc zfczv hehc bfbpfcnhyvdk pfyefbihcnhc ozhec{h# Jfcnhc ifnkzv jkdhyhpehc pfyefbihcnhc mkwke, bfczhl, jhc kczflfezvhlc{h hehc bflhbphvk efbhbpvhc jhwhy hzhv pozfcwk nfcfzkec{h#PFCFLKZKHC bfbivezkehc ihd~h pfcnhlhbhc jhc yhcnwhcnhc {hcn jkzfykbh phjh zhdvcpfyzhbh efdkjvphc hehc ifypfcnhyvd phjh pfyefbihcnhc jhc mvcnwk ozhec{h jk efbvjkhc dhyk#Ehyzkck Whphyjakbhc, Efzvh Wfchb Ozhe Kcjocfwkh, bfcnhzhehc, efgfyjhwhc ih{k avnh ikwh jkopzkbhlehc jfcnhc wfchb ozhe# Wfchb ozhe hjhlhd lhzkdhc {hcn zfyhcnehkhzhw nfyhehc"nfyhehc zvivd {hcn jkchbkw jhc bfc{klhcn# Wfchb kck bfcjoyocn efwfkbihcnhc hezk}kzhw efjvh iflhdhc ozhe wfghyh ifywhbhhc# Jkdhyhpehc, pozfcwk efjvhiflhdhc ozhe hehc wfkbihcn wfdkcnnh efgfyjhwhc hche pvc bfcahjk bhewkbhl#“Wflhbh kck ihc{he oyhcn dhc{h bfcnnvchehc ozhe ekykc{h whah wfdkcnnh pozfcwk ozheehchcc{h zkjhe jkbhcmhhzehc wfghyh bhewkbhl,‒ ehzh Ehyzkck, jhlhb wfbkchy “Wfchb Ozhe Kiv Dhbkl jhc Ih{k Bfyhcnwhcn Pozfcwk Ozhe Wfahe Jkck‒ {hcn jkwflfcnnhyhehc hzhw efyah whbh Elvi Iyhkc N{b Obck Bfjkghl Gfczfy $OBG+ Eflhph Nhjkcn jhc YW OBG Pvlobhw, Ahehyzh#Phjh efwfbphzhc {hcn whbh, hdlk hche YW Obck Bfjkghl Gfczfy, jy Ghyolkcf Bvlh~k,bfcnhzhehc, wzkbvlhwk phjh ih{k ikwh jklhevehc wfahe ih{k jhlhb ehcjvcnhc, {hkzv wfahe vwkh efdhbklhc zknh ivlhc#“Wzkbvlhwk ikwh ifyvph wvhyh jhc zhezkl $yhihhc+# Jhyk ififyhph pfcflkzkhc bfcvcaveehc, ih{k {hcn bfcjhphz wzkbvlhwk efzkeh jhlhb ehcjvcnhc bfbklkek zkcnehz kczflknfcwkh lfikd zkcnnk 8: pokc jhykphjh {hcn zkjhe bfcjhphzehc wzkbvlhwk,‒ ehzh Ghyolkcf#Wzkbvlhwk dhyvw jklhevehc zkhp dhyk phjh wfzkhp efwfbphzhc ifykczfyhewk jfcnhc ih{k, bkwhlc{h efzkeh bfbhcjkehc, bfcnnhczk popoe, bfc{vwvk, bfc{vhpk bhehchc, bfcnnfcjocn, bfcnhahe ifyahlhc"ahlhc, ifybhkc, bfcoczoc Z], ihdehc bfcaflhcn zkjvy# Wzkbvlhwk dhyvw jklhevehc jhlhb wvhwhch hbhc, c{hbhc, bfc{fchcnehc, pfcvd ehwkd wh{hcn, jhc nfbikyh#Phjh pykcwkpc{h, wfbvh vghphc, wkehp, jhc pfyivhzhc kiv hzhv pfcnhwvd {hcn ifyvlhcn"vlhcn hehc zfyfehb jhlhb ozhe ih{k wfdkcnnh hehc ifykwkeo jkzkyv olfd ih{k#

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Sukmawati Rishal liked this
Eep Komara liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->