Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MEVLÂNÂ KÜÇÜK HÜSEYİN EFENDİ kaddese

MEVLÂNÂ KÜÇÜK HÜSEYİN EFENDİ kaddese

Ratings: (0)|Views: 175 |Likes:
Published by ihramcizade

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: ihramcizade on May 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2014

pdf

text

original

 
 
MEV
 
HAY
KüçüAli
 
Abduyaya
 
gel12
1Sonrterk
 
etmBundBababeyi,
 
keay
ı
nda
 
cne
 
a
ğ
ab
 
BaVe
 
a
İ
stanSaraSonrCamii
 
avSaraTesbiSonrm
ı
ş
.
 
Bu
 
Bir
 
slunmu
ş
.
 
Mab
Sugitmiyo
 
KÜÇ
Küçül
ı
ğ
ı
n,
 
anüç
 
gün
 
g—BaKüçü
LÂNÂ
 
KÜÇÜTI
 
k
 
Hüseyin
 
Ellah
 
Efendi
 
di.
 
3
 
ya
ş
ı
na
 
kad,
 
babas
ı
 
anek
 
zorunda
 
an
 
sonra,
 
bs
ı
n
ı
n
 
ölümündisini
 
zor
 
ierre
 
gelen
 
hyi
 
izin
 
vermna
 
izin
 
vermabeyinden
İ
bul'a
 
geldi
ğ
i
 
hane'de,
 
Mdan
 
ad
ı
 
gelusundaki
 
bi
 
ç
ı
rakl
ı
ğ
ı
ndahçinin
 
yan
ı
nlar
ı
 
tütün
 
dütün
 
doldurre
 
de,
 
Gülhyinde
 
kal
ı
ş
ı
 
may
ı
 
daha
 
.
 
K
 
HÜSEY
İ
N
 
k
 
Hüseyin
 
Ef ak
 
okumaklidip
 
gelmi
ş
.
 
hçede
 
otur
 
bk
 
Hüseyin
 
E
K
 
HÜSEY
İ
N
 
endi;
 
Ankare
 
anas
ı
 
Havar
 
Ankara'dgaryaya
 
tutkalm
ı
ş
t
ı
r.
 
bas
ı
 
ile
 
birliden
 
sonra
 ş
lerde
 
kullaocalarla
 
göremi
ş
.
 
Bunuezsen,
 
kendstanbul'a
 
gizaman,
 
üzevlevi
 
bir
 
usen
 
Mevlevi
 
r
 
tesbihçiniyken,
 
12
 
kuda
 
iken,
 
saboldurma
 
i
ş
ima
 
i
ş
inde
 
ikane
 
Askerî 
 
üzerine
ş
öyl
 
çok
 
severimEFEND
İ
N
İ
N
 
endinin
 
bir
 
a
 
geçece
ğ
inHer
 
gidi
ş
indekle..
 
endi,
 
bu
 
gi
FEND
İ
kadd
a'n
ı
n,
 
Arslaa
 
han
ı
m
 
Ef 
 
kald
ı
.
 
ldu
ğ
undan
 
te,
 
Mihaliça,
 
15
 
16
 
yanmaya
 
ba
ş
lü
ş
üp
İ
stanb
 
üzerine
 
a
ğ
imi
 
Mihal
ı
ççme
 
iznini
 
alinde
 
15
20an
ı
n
 
yan
ı
ndusta;
 
okum
 
yanma
 
götu
ş
günlük
 
alahlan
 
Süleye
 
girmi
ş
.
 
Ben,
 
günde
 
iksvap
 
Eminlie
 
bir
 
deyi
ş
i
 
;
 
mabeyindHACI
 
FEYZU
ra
 
karn
ı
ş
i
ş
i
 
anlatm
ı
ş
lare
 
de,
ş
u
 
emrip
 
gelmeye,
ese’llâhü
 
s
ı
 
Bey
 
Mahalndi
 
sulbünvaliye
ş
ikây
ı
k'a
 
gitmi
ş
.
ş
lar
ı
na
 
kadam
ı
ş
;
 
o
 
da
 
ul'a
 
gitmeyebeyine
ş
öyl
ı
k
 
deresine
 
ı
ş
..
 
mecidiye
 
ka
 
ç
ı
rakl
ı
ğ
a
 
b
 
yazma
 
ö
ğ
rrmü
ş
.
 
l
ı
yormu
ş
.
 
aniye
 
Cam
 
tütün
 
doldi
 
bin
 
paket
 ğ
i'nde
 
buluard
ı
r.
 
öyle
 
al
ı
ş
t
ı
LLAH
 
EFEN
eye
 
ba
ş
la;
 
bunun
 
içini
 
alm
ı
ş
:
 
beklemeye
rahu’l
 
azîz
 
(
lesinde,
 
en,
 
22
 
ramet
 
etmi
ş
;
 
birr
 
a
ğ
abeyi
 
ile
 
una
 
dayan
 
karar
 
verme
 
demi
ş
:
 
tar
ı
m.
 
dar
 
paras
ı
 
va
ş
lam
ı
ş
.
 
enmesi
 
için,
 
ii'ne
 
gider,
 
durma
 
i
ş
indeadar
 
tütün
 
mu
ş
.
 
Ayr
ı
c
.
 
Bu
 
yüzden
İ İ
LE
 
TANI
Ş
ı
ş
;
 
bu
 
sebe,
 
Topkap
ı
'da
 
dayanama
 
1828
 
1930)
 
meno
ğ
ullarzan
 
1244
 
se
 
sonuç
 
alaberaber
 
bulmam
ı
ş
.
 
Bui
ş
.
 
Fakat
 
onarm
ı
ş
.
 
Küçük
 
Hüseers
 
okurmu,
 
günlü
ğ
ü,
 
ooldururmu
 
mabeyinde
 
olacak,
 
sohASI
 
le
 
hastalan
 
bulunan
 
Ha
ı
ş
;
 
Hac
ı
 
Fe
ı
'ndan,
 
babnesi
 
cuma
 
gay
ı
nca
 
da,
 
lundu.
 
Ne
 
vdan
 
ötürü,
 
n
İ
stanbul'yin
 
Efendiyi.
 
tuz
 
kuru
ş
a
 
.
 
ve
 
hastaha
betin
 
fazlas
ı
ş
.
 
Ondaki
 
c
ı
 
Feyzullah
 
zullah
 
Efens
ı
 
Kat
ı
rc
ı
 
ünü
 
dün
nkara'y
ı
 
r
 
ki,
 
a
ğ
a
ramazan
 
gitmesi
,
 
Bayezid
 
adar
 
ç
ı
k
nede
 
bu
 
ho
ş
uma
 
u
 
hasta
Efendiye
 
diye
 
için
 
den
ş
öyle
 
demi
ş
:
 
—Okuyacaksan
 
oku.
 İ
çinden
 
geçirdi
ğ
i
 
bu
 
durumu
 
anlayan
 
Hac
ı
 
Feyzullah
 
Efendi
 
pencereden
ş
öyle
 
seslenmi
ş
:
 
—O
ğ
lum,
 
biz
 
üfürükçü
 
tak
ı
m
ı
ndan
 
de
ğ
iliz;
 
bize
 
intisab
 
edersen,
 
bu
 
karn
ı
ndaki
ş
i
ş
geçer.
 
Bunun
 
üzerine,
 
Küçük
 
Hüseyin
 
Efendi,
 
Hac
ı
 
Feyzullah
 
Efendiye
 
intisab
 
eder.
 
Bu
 
intisab
 
tarihi,
 
hicrî 
 
1275.
 
y
ı
ld
ı
r.
 
HACI
 
FEYZULLAH
 
EFEND
İ
N
İ
N
 
SÜRGÜN
 
ED
İ
L
İŞİ
Sonradan,
 
her
 
ne
 
hal
 
ise,
 
Hac
ı
 
Feyzullah
 
Efendi
 
Midilli'ye
 
sürgün
 
edilir.
 
Bunun
 
üzerine,
 
Küçük
 
Hüseyin
 
Efendi,
 
Çar
ş
amba'da
 
Murad
 
Molla
 
Dergâh
ı
'na
 
gider;
 
derse
 
ba
ş
lar,
 
Molla
 
Camî'ye
 
kadar
 
da
 
okur.
 
Bundan
 
sonra
 
da,
ş
eyhi
 
Hac
ı
 
Feyzullah
 
Efendinin
 
ayr
ı
l
ı
ğ
ı
na
 
dayanamaz;
 
Midilli'ye,
 
onun
 
yanma
 
gi
der.
 
Midilli'de
 
bulundu
ğ
u
 
günlerde,
ş
öyle
 
bir
 
olay
 
olur:
 
KÜÇÜK
 
HÜSEY
İ
N
 
EFEND
İ
N
İ
N
 
DEN
İ
ZE
 
G
İ
R
İŞİ
Küçük
 
Hüseyin
 
Efendi
 
denize
 
girer.
 
Denize
 
bat
ı
p
 
bo
ğ
ulmak
 
üzere
 
iken,
 
Hac
ı
 
Feyzullah
 
Efendi
 
y
ı
ld
ı
r
ı
m
 
h
ı
z
ı
 
ile
 
yeti
ş
ir.
 
Küçük
 
Hüseyin
 
Efendiyi
 
bo
ğ
ulmaktan
 
kurtar
ı
r.
 
Bundan
 
sonra,
ş
eyhi
 
ile
 
birlikte
İ
s
tanbul'a
 
dönerler.
 
KAHVE
 
NAK
İ
PL
İĞİ
Küçük
 
Hüseyin
 
Efendiyi,
 
büyük
 
han
ı
m
ı
 
Elmas
 
han
ı
m;
 
kendisinin
 
Aksaray'da
 
Çukurçe
ş
me
 
Lâle
 
soka
ğ
ı
ndaki
 
evine
 
yerle
ş
tirir.
 
On
 
be
ş
sene
 
kadar,
 
özü
 
sözü
 
do
ğ
ru
 
olarak
 
hizmetinde
 
bulunur.
 
Küçük
 
Hüseyin
 
Efendi,
 
Hal
ı
c
ı
lar'daki
 
tekkede
 
kahve
 
nakipli
ğ
i
 
de
 
yapm
ı
ş
t
ı
r.
Ş
öyle
 
anlat
ı
ld
ı
:
 
—Küçük
 
Hüseyin
 
Efendi,
 
Hac
ı
 
Feyzullah
 
Efendi
 
ile
 
birlikte,
 
yolda
 
gidiyormu
ş
.
 
Hac
ı
 
Feyzullah
 
Efendi,
 
Küçük
 
Hüseyin
 
Efendiye
 
dönmü
ş
,
ş
öyle
 
demi
ş
:
 
—K
ı
tmirleri,
 
Ashab
ı
 
Kehf'i
 
b
ı
rakmad
ı
;
 
onlar
 
da
 
onu
 
al
ı
p
 
gittiler.
 
Sen
 
de
 
bizi
 
terk
 
etme,
 
bizimle
 
beraber
 
gel.
 
Hac
ı
 
Feyzullah
 
Efendinin
İ
stanbul'a
 
ilk
 
geli
ş
inde
 
kald
ı
ğ
ı
 
yer;
 
Üsküdar'da
 
Alaca
 
Minare
 
civar
ı
nda
 
Fet
tah
 
Efendi
 
Tekkesi'dir.
 Ş
eyhinin
 
emri
 
ile
 
gelmi
ş
,
 
hatmi
 
hacegânda
 
bulunmu
ş
tur.
 
Kendi
 
taraf 
ı
ndaki
 
teveccühü,
 
cezbelerle
 
hakikati
 
göstermi
ş
oldu
ğ
undan,
 
tekke
ş
eyhi
 
Fettah
 
Efendi
 
ona
ş
öyle
 
demi
ş
tir:
 
—Burada
 
durma,
 
git.
 Ş
eyhi
 
Mehmed
 
Kudsî 
 
Efendinin
 
emri
 
ile
 
oray
ı
 
terk
 
etmi
ş
,
Ş
ehremini'nde
 
bir
 
camiin
 
odas
ı
nda
 
hatim
 
okumaya
 
ba
ş
lam
ı
ş
.
 
Bilâhare
 
Hal
ı
c
ı
lar'a
 
gelmi
ş
.
 
Bir
 
gün.
 
Hac
ı
 
Feyzullah
 
Efendi,
 
Küçük
 
Hüseyin
 
Efendiye
ş
öyle
 
sormu
ş
:
 
—Ar
 
nedir?.
 
Küçük
 
Hüseyin
 
Efendinin
 
cevab
ı
ş
u
 
olmu
ş
:
 
İ
syan
 
olmayacak
 
yerde,
 
zilleti
 
seçmek..
 
KÜÇÜK
 
HÜSEY
İ
N
 
EFEND
İ
N
İ
N
 
ODASINDAK
İ
YANGIN
Ş
öyle
 
anlat
ı
ld
ı
:
 
Küçük
 
Hüseyin
 
Efendi,
 
medresede
 
kald
ı
ğ
ı
 
günlerin
 
birinde,
 
davet
 
edildi
ğ
i
 
bir
 
yere
 
gitmi
ş
.
 
Davetten
 
dönüp
 
geldi
ğ
inde
 
görmü
ş
ki:
 
Odas
ı
n
ı
n
 
içinde
 
ne
 
kadar
 
e
ş
yas
ı
 
varsa
 
hepsi
 
yan
ı
p
 
kül
 
olmu
ş
..
 
Bu
 
yang
ı
n,
 
di
ğ
er
 
taraflara
 
hiç
 
s
ı
çramam
ı
ş
.
 
Hat
ı
r
ı
mda
 
kald
ı
ğ
ı
na
 
göre;
 
bu
 
yang
ı
n
ı
n
 
nedeni
ş
uymu
ş
:
 
Yeni
 
bir
 
cüppe
 
yapt
ı
rm
ı
ş
,
 
biraz
 
da
 
paras
ı
 
varm
ı
ş
,
 
gaye
 
de
 
bunlar
ı
n
 
yan
ı
p
 
yok
 
olmas
ı
ym
ı
ş
.
 
(Üstteki
 
vaka,
 
Visali
 
Efendi
 
zaman
ı
nda
 
olmu
ş
..)
 
KÜÇÜK
 
HÜSEY
İ
N
 
EFEND
İ
N
İ
N
 
B
İ
R
 
HASTALI
Ğ
I
 
Hac
ı
 
Feyzullah
 
Efendinin
 
zaman
ı
nda,
 
Küçük
 
Hüseyin
 
Efendi
 
bir
 
hastal
ı
ğ
a
 
tutulur;
 
doktora
 
yollarlar.
 
 
Kalbinden
 
rahats
ı
z
 
oldu
ğ
u
 
ortaya
 
ç
ı
kar.
 
Halbuki
 
105
 
ya
ş
ı
na
 
kadar
 
ya
ş
ad
ı
.
 
D
ı
ş
tan
 
bak
ı
lacak
 
olsayd
ı
,
 
bu
 
Fakir'den
 
daha
 
sa
ğ
lamd
ı
.
 
Üstteki
 
hastal
ı
k
 
vakas
ı
n
ı
,
 
karde
ş
lerimizden
 
iki
 
ki
ş
iye
 
anlatt
ı
;
 
ben
 
de
 
dinledim.
 
Feyzullah
 
Efendi,
 
halifelerinden
 
Eyyüb
 
Camii
Ş
erifi
 
ba
ş
müezzini
 
Osman
 
Efendi
 
vefat
 
ettikten
 
son
ra,
 
çocuklar
ı
na
 
ayda
 
300
 
kuru
ş
maa
ş
ba
ğ
lam
ı
ş
.
 
Onun
 
çocuklar
ı
n
ı
 
yoklamaya
 
da,
 
Küçük
 
Hüseyin
 
Efendi
 
ile
 
birlikte
 
gidermi
ş
.
 
Üstte
 
ad
ı
 
geçen
 
Osman
 
Efendinin
 
o
ğ
luna
 
ben
 
yeti
ş
tim.
 
SADEDD
İ
N
 
HEPER
 
Ayn
ı
 
camiin
 
Kayyum
 
Ba
ş
ı
's
ı
 
Halid
 
Efendi
 
bu
 
vakay
ı
 
Fakir'e
 
bizzat
 
anlatt
ı
.
 
Halid
 
Efendi
 
vefat
 
etti.
 
Ha
lid
 
Efendinin
 
o
ğ
lu
 
müzisyen
 
Mevlevi
 
Sadeddin
 
Heper'dir.
 
Mehmed
 
Kudsi
 
Efendi
ş
öyle
 
demi
ş
:
 
—Her
 
kim
İ
stanbul'u
 
rüyas
ı
nda
 
görürse
 
bir
 
kurban
 
kessin.
 
Biz
 
göndermiyoruz;
 
mal
ı
n
 
sahibi
 
gönde
riyor.
 
Feyzullah
 
Efendinin
İ
stanbul'a
 
gönderilmesine
 
itirazda
 
bulunan
 
ihvan
 
ve
 
halifelerine
 
üstteki
 
cevab
ı
 
vermi
ş
.
 
Küçük
 
Hüseyin
 
Efendi,
 
Hac
ı
 
Feyzullah
 
Efendi
 
için
 
çukur
 
bir
 
yerde
 
kahve
 
dövermi
ş
.
 
Kahve
 
pi
ş
irdikleri
 
yer
 
de
 
darm
ı
ş
.
 
Küçük
 
Hüseyin
 
Efendi
 
içinden
ş
öyle
 
geçirmi
ş
:
 
—Kahve
 
oca
ğ
ı
nda
 
çal
ı
ş
makla
 
ne
 
olacak?
 
Bunun
 
üzerine
 
Feyzullah
 
Efendi
 
içeriden
ş
öyle
 
seslenmi
ş
:
 
—Küçük,
 
kumbaraya
 
at
ı
yorsun.
 
KÜÇÜK
 
HÜSEY
İ
N
 
EFEND
İ
N
İ
N
 
DERSLER
İ
Hac
ı
 
Feyzullah
 
Efendinin
 
zaman
ı
nda,
 
Küçük
 
Hüseyin
 
Efendinin
 
dersleri
 
500
 
zikir
 
imi
ş
.
 
Küçük
 
Hüseyin
 
Efendi,
 
sonra
 
fenafi
ş‐ş
eyh
 
makam
ı
na
 
ç
ı
km
ı
ş
.
 
Bunun
 
için.
 
Küçük
 
Hüseyin
 
Efendi
ş
öy
le
 
anlatm
ı
ş
:
 
—O
 
duruma
 
geldikten
 
sonra,
 
ben
 
de
 
Hac
ı
 
Feyzullah
 
Efendiyi
 
inkâr
 
ettim.
 
Bir
 
bak
ı
ş
ta
 
o
 
hal
 
benden
 
gitti.
 
HACI
 
FEYZULLAH
 
EFEND
İ
N
İ
N
 
VEFATI
 
Hac
ı
 
Feyzullah
 
Efendinin
 
vefat
ı
,
 
hicrî 
 
17
 
cemaziyelâhir
 
1293
 
olup
 
günlerden
 
pazar
 
günüdür.
 
ED
İ
RNEL
İ
(MELEK)
 
MEHMED
 
NUR
İ
Küçük
 
Hüseyin
 
Efendi,
 
mana
 
taraf 
ı
ndan
 
gelen
 
bir
 
i
ş
aretle;
 
Hac
ı
 
Feyzullah
 
Efendinin
 
ileri
 
gelen
 
hali
felerinden
 
Edirneli
 
Mehmed
 
Nuri
 
Efendiye
 
ba
ğ
lanm
ı
ş
t
ı
r.
 
Bu
 
zat,
 
Eyyüp
 
Sultan'da:
 
—Melek
 
Efendi.
 
Nam
ı
 
ile
 
tan
ı
n
ı
r.
 
Küçük
 
Hüseyin
 
Efendi,
 
ad
ı
 
geçen
 
zat
ı
n
 
8
 
sene
 
hizmetinde
 
bulunmu
ş
tur.
 
Küçük
 
Hüseyin
 
Efendi,
 
Mehmed
 
Nuri
 
Efendinin
 
huzuruna
 
vard
ı
ğ
ı
 
zaman,
 
Mehmed
 
Nuri
 
Efendi
 
sormu
ş
:
 
—Maksad
ı
n
 
nedir?
 
Sonra
 
devam
 
etmi
ş
:
 
E
ğ
er
 
dünyal
ı
k
 
ise,
 
Biga'dan
 
emin
 
birini
 
istiyorlar;
 
oraya
 
gönderelim.
 
Dünyal
ı
k
 
de
ğ
ilse,
 
hücreye
 
koyal
ı
m.
 
Bundan
 
sonra
 
be
ş
kuru
ş
harçl
ı
k
 
verir,
 
hamama
 
yollar.
 
Ard
ı
ndan
ş
öyle
 
emreder:
 
—Ölü
 
y
ı
kan
ı
ş
ı
 
ile
 
y
ı
kan,
 
dünya
 
i
ş
lerine
 
dair
 
bir
 
söz
 
etmeden
 
de
 
gel.
 
ERBA
İ
N
 
VE
 
ZENB
İ
L
 
Verilen
 
emri
 
yerine
 
getirdikten
 
sonra
 
gelir.
 
Gelir
 
gelmez
 
de
 
Mehmed
 
Nuri
 
Efendi
 
onu
 
erbaine
 
so
kar;
 
birbiri
 
ard
ı
na
 
üç
 
erbain
 
ç
ı
kar
ı
r.
 
Bu
 
erbain
 
ç
ı
karma
 
i
ş
inde
 
o
 
kadar
 
zorlan
ı
r
 
ki:
 
Dizlerinin
 
derileri
 
soyulacak
 
hale
 
gelir.
 
O
 
s
ı
ralarda,
 
Mehmed
 
Nuri
 
Efendi,
 
Sirkeci
 
civar
ı
nda
 
Salk
ı
m
 
ğ
üt'te
 
Be
ş
ira
ğ
a
 
Dergâhi
Ş
erifinde
 
ir
ş
ad
 
i
ş
i
 
ile
 
me
ş
guldü.
 
Küçük
 
Hüseyin
 
Efendi,
 
üç
 
erbainden
 
ç
ı
kt
ı
ktan
 
sonra,
 
Mehmed
 
Nuri
 
Efendinin
 
vekilharc
ı
 
Ahmed
 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->