Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sport [broj 1591, 13.5.2011]

Sport [broj 1591, 13.5.2011]

Ratings: (0)|Views: 80|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on May 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2015

pdf

text

original

 
Broj 1591
Sarajevo, petak, 13. maj/svibanj 2011.
Safet Su{i} pripremaspisak za Rumuniju
Salihovi}}e dobitipoziv Salihovi}}e dobitipoziv 
Na { napada~ pred  f ina le F A   k  upapro t i v Bego v i}e vog  S to u k a
D`eko naprvenstvenojutakmici protivTotenhema
(Foto: AFP)
D`eko za prvi trofej
 
Senijad Ibri~i}igra~ mjeseca
Potpis zaLokomotivu je moj potezkarijere
Mervana Jugi}-Salki}odmara u Malmeu
U Fed kupu }enas svi `eljetiizbje}i
 K  r i z a  u  F K   S a r a j e v o
 O s t a v k  e  n i s u n e o p o z i v e ,  o ~ e k  u j e s e  i z v i n j e n j e  n a v i j a ~ a
Slaven Zambata,legenda Dinama
Ni AleksFerguson menije mogao~uvatiNi AleksFerguson menije mogao~uvati
 
Vlado Jagodi} i zvani~noje novi selektor mlade repr-ezentacije BiH. Komitet zanormalizaciju na poslje-dnjoj sjednici u Sarajevuusvojio je prijedlog Te-nhni~ke komisije i na mje-sto selektora tima do 21godine imenovao je st-ru~njaka iz Banje Luke, ko-ji je sa Borcem na praguosvajanja titule u BiH.- Ovo je svakako velikopriznanje za mene, ali iFK Borac. Me|utim, emo-cije su mi jo{ uvijek pomi-je{ane. Nadam se da je ovopotvrda mojih rezultata, asada je na nama svima dazasu~emo rukave i po-ku{amo zajedni~kim sna-gama unaprijedit bh. fu-dbal - rekao je Jagodi}.Prvi sastanak novog kor-milara selekcije U-21 i te-hni~kog direktora N/FSBiHDenijala Piri}a odr`an je u~etvrtak.- Nisam o~ekivao ovakone{to, a i u prvom planu sa-da mi je osvajanje titule s Bo-rcem. Spisak reprezentativa-ca, u saradnji sa svojim sra-dnicima, saop{tit }u vrlo br-zo, a mislim da do susreta saSan Marinom imamo vreme-na da napravimo kvalitetanizbor. Ta utakmica igra se 1.juna, a spisak moramo pre-dati najkasnije 14 dana rani-je, zna~i 16. ili 17. maja.Ono {to je sigurno, poziv }edobiti samo oni igra~i koji sepoka`u na terenu. Privilegi-ja ne}e biti, jer na taj na~insam i do{ao do rezultata - do-dao je Jagodi}.Pored Jagodi}a, u stru~ni{tabu U-21 selekcije imeno-vani su Avdo Kalajd`i} iDragan Peri}, a za rad sagolmanima zadu`en je Ad-nan Gu{o.- Mislim da }u sara|ivatisa kvalitetnim ljudima. Odsvih njih najbolje poznajemDragana Peri}a, s kojim samzavr{io trenersku edukaciju -istakao je novi selektor mla-de reprezentacije.
D. C.
S
anel Jahi} ne}e igratiu preostale ~etiri uta-kmice gr~kog plej-ofaza Ligu prvaka. Bh.internacionalac dugovu~e povredu zadnje lo`e i na-kon novog ljekarskog pre-gleda donio je kona~nu odlu-ku.Tako }e AEK u borbu zaplasman u Ligu prvaka nasta-viti bez jednog od svojih na-jboljih igra~a.- Za mene je sezona za-vr{ena. Potajno sam se nadaoda bih mogao zaigrati u poslje-dnja dva kola, pomo}i ekipi daizbori plasman u Ligu prvaka,ali sam nakon savjeta ljekaradonio odluku da ipak ne zai-gram. Smatram da je ovakobolje - kazao je Jahi}.Na{ reprezentativac, kojegje selektor Su{i} posljednjiput uvrstio u tim u duelu saFrancuzima na Ko{evu, ne}enapu{tati Atinu, bez obzira nato {to ve} sada mo`e na go-di{nji odmor.- Ostat }u uz drugove i bo-driti ih da izbore Ligu prva-ka. Mo`da odem na dan, dvado Strazbura, ali samo u slo-bodnim danima. Iako je sezo-na za mene zavr{ena poku{at}u nastaviti trenirati laga-nim intenzitetom. Nadam seda }e i lijekovi i terapija datirezultate - dodao je Jahi}, ~ijije AEK kasno sino} (~etvrtak)igrao derbi 2. kola plej-ofa pr-otiv Panatinaikosa.
 A. S.
Aktuelno
2
avaz/
sport
/
Sarajevo, petak, 13. maj/svibanj 2011.
 Na Skup{tinu N/FSBiH, koja bi trebalausvojiti novi statut ku}e bh. fudbala, bit }e pozvano 56, a ne 60 delegata, jer Nogometni savez Her-cvegova~ko-neretvanskog kantona jo{ nije ni odr`ao ni zakazao svoju kantonalnu Skup{tinu.- Skup{tina NSHNK trebala je ve} biti odr`ana, me|utim, nema nikakvih naznaka ni da }e se to desiti, te je izvjesnije da naSkup{tini N/FSBiH (26. maja - op. a.) biti 56 delegata. Bez obzi- ra na njihov izostanak, potrebno je 46 glasova za izglasavanje novog statuta N/FSBiH - rekao je generalni sekretar ku}e bh. fu-dbala Jasmin Bakovi}.
F
leS
Izgrednike bih poslao u zatvor
Zbog nereda i prekida finalne utakmice Kupa Gr~ke kada su navija~i AEK-a utr~ali uteren, Nogometni savez Gr~ke kaznio je Jahi}evu ekipu sa 295.000 eura i tri me~a igranjapred praznim tribinama.Atromitos, koji je pora`en u finalu sa 0:3, ka`njen je sa 60.000 eura i dva me~a igranjabez publike.- U`asno te{ka kazna. Da sam predsjednik Saveza sve bih izgrednike prona{ao putemkamere i poslao u zatvoir. To se vi{e nikada ne bi ponovilo u Gr~koj u bilo kojem klubu.Zbog takve kazne, ekipa }e biti podr{ke navija~a u oba preostala me~a plej-ofa i prvi su-sret u narednoj sezoni morat }emo igrati bez gledalaca. Svima je kazna te{ko pala - rekaoje Jahi}, koji nije bio upoznat da li }e se klub ulo`iti `albu.
Ostali na ~ekanju
Treneri ostalih reprezentativnih selekcija nisu imeno-vani na posljednjoj sjednici Komiteta, jer je konstatovanoda ima jo{ vremena za to, s obzirom na to da su njihovi pr-vi nastupi tek u septembru.Predsjednik Saveza za boljubudu}nost BiH Fahrudin Ra-don~i} primio je Ivicu Osima,predsjednika Komiteta za nor-malizaciju stanja u N/FSBiH.U du`em razgovoru Ra-don~i} je dao punu podr{kuKomitetu i njenom predsje-dniku u misiji uspje{nogozdravljenja fudbala u Bosnii Hercegovini.Delegacija je upoznala Ra-don~i}a o dosada{njem radui ciljevima Komiteta za nor-malizaciju N/FSBiH, te oodr`anim susretima sa dru-gim liderima politi~kih stra-naka ~ija podr{ka je dobro-do{la da se zapo~eti procesiuspje{no zavr{e, a zahtjeviFIFA-e i UEFA-e ispune.Razgovaralo se i o na~ini-ma prevazila`enja trenutne si-tuacije, nakon suspenzije Sa-veza, te o mogu}nostima pr-ibli`avanja suprotstavljenihstavova {to bi na kraju po-lu~ilo ukidanje suspenzije.
Sanel Jahi} nakon povrede zadnje lo`e
Sezona je za
mene zavr{ena
 Potajno sam se nadao da bih mogao zaigrati u posljednja dva kola - ka`e Jahi}
Jahi}: Ostat }e lagano trenirati u Atini
Predsjednik Komiteta zanormalizaciju posjetio SBB BiH
Radon~i} podr`ao Osima
 Vlado Jagodi}, novi selektor reprezentacije BiH U-21
Spisak zaSan Marino16. ili 17. maja
 Poziv }e dobiti samo oni igra~i koji se poka`u na terenu. Privilegija ne}e biti, jer na taj na~in sam i do{ao do rezultata - dodao je Jagodi}
Spisak zaSan Marino16. ili 17. maja
Osim je upoznao Radon~i}a o dosada{njem radu iciljevima KomitetaJagodi}: Velikopriznanje zamene, ali iza FK Borac
 
3
avaz/
sport
/
Sarajevo, petak, 13. maj/svibanj 2011.
Iako jo{ uvijek nije pozna-to da li }e na{a reprezentacija3. juna igrati u protiv Rumuni-je, Safet Su{i} polako pripremaspisak za duel u Bukure{tu.Selektor reprezentacijeBosne i Hercegovinepo~etkom sedmice je stigao uSarajevo iz Pariza. Prisustvo-vao je jednom sastanku Ko-miteta za normalizaciju NS-BiH i kao i svi mi nada se da}e na{ tim nastaviti kvalifika-cije za Euro.
Borba za Euro
- Na{a sudbina u ovom tr-enutku najvi{e zavisi od dele-gata koji }e biti na Skup{tini.S obzirom da je Osim obaviorazgovore i sa pojedinim po-liti~arima to mo`e mnogo dauti~e na kona~an ishod. Opti-mista sam i vjerujem da }ena{ tim dobiti priliku da na-stavi borbu za plasman na Eu-ro - ka`e Su{i}.
 Kazali ste da }ete oko 18.maja objaviti spisak kandi- data. Mo`emo li o~ekivati ne- ko iznena|enje?
- Jo{ definitivno nisamodlu~io koga }u pozvati.Imam nekoliko dilema, ali nebih volio da vam ih otkrijemi da onda iznenada promije-nim odluku. Mogu}e je da sena|e jedno ime koje nisampozivao u ranijim utakmica-ma. Sada je jako te{ko mije-njati tim koji je protiv Rumu-nije odigrao sjajnu utakmicu.
U Va{oj re~enici se izme|u redova mo`e zaklju~iti da jeSalihovi}evo mjesto upitno?
- Salihovi} nije upitan zapoziv. Bio bi upitan da nijeigrao protiv Nirnberga, a na-dam se da }e nastupiti i pro-tiv Volfsburga u subotu. Ipak,ova dva nastupa ne}e mu bi-ti garancija da }e igrati od pr-ve minute u Bukure{tu.
 Razmi{ljate li o Sa{i Papcu?
- Ne razmi{ljam ni o komeposebno, pa tako ni o Papcu.Sada kada imam rije{ene sveprobleme na lijevoj strani svemanje razmi{ljam o njemu.Ne}u kazati da ga ne}u stavi-ti mo`da na spisak, ali mi tonije glavni problem.
 Kada ste zadnji razgovarali sa Spahi}em, kakvo je stanjenjegove povrede zgloba, ali je obrabrenje da je igrao protiv Lorijena u srijedu nave~er?
- Pri~ao sam s njim prije se-dam dana kada je bio u Dubr-ovniku. Tada nismo razgova-rali o njegovoj povredi. ^im jeigrao to je dobar znak. Va`noje da je suspenzija za njim i da}e do Bukure{ta imati dovoljanbroj utakmica u nogama.
 Da li }e se Muhamed Be{i}na}i na spisku, s obzirom nato da u zadnje vrijeme nije starter u HSV-u?
- Pozvat }u Be{i}a. Vidiosam da je bio na klupi u poslje-dnje dvije utakmice. On je jedanod talentovanijih igra~a, igra uvelikom klubu i va`no je da bu-de uz ove igra~e koje imamo.Be{i} je na{a budu}nost.
 Zadnji put kada smo ra- zgovarali malo ste „grmjeli“ na igra~e koji ne igraju. Dje-lovali ste nam zabrinuto?
- Nemam razloga da bu-dem posebno zabrinut. Znamda ne}e biti nimalo lako, ali jenajva`nije da igramo utakmi-cu. Nadam se da }emo igrati.Svjestan sam, ali i igra~i susvjesni, {ta zna~i dobar rezu-ltat u Rumuniji.
Ozbiljni imotivisani
U razgovorima sa repreze-ntativcima lako smo za- klju~ili da su ozbiljni i moti- visani za Rumune.
- I ja sam protiv protiv Ru-munije primijetio koliko suigra~i ozbiljni i motivisani i dasu svjesni svega. Ne smije sedogoditi da odigramo lo{e pr-otiv Rumunije, jer bi zlobniciodmah rekli da smo slu~ajnostigli do pobjede u Zenici.
 Kakav scenario pri`eljku- jete u narednim utakmicama u na{oj grupi?
- [to se nas ti~e mi bismosa remijem u Bukure{tu i po-bjedom nad Albanijom izba-cili dvije selekcije iz utrke.Ostala bi nam samo Bjeloru-sija da sa njima rije{imo pita-nje drugog mjesta. Sa ostalimrezultatima koji bi nam i{li naruku do{li bismo u situacijuda sa Francuzima ~ak igramou Parizu za prvo mjesto u gr-upi - kazao je Su{i}, selektorreprezentacije BiH koji je svebli`i da odvede na{ tim naEuro.
 A. SOKOLOVI]
Nadam se da}e „Nijemci“biti profesionalci
- U dosta zemalja prvenstvo se zavr{avaranije. Ubje|en sam da su svi na{i igra~iveliki profesionalci i da ne}e napraviti ve-liku pauzu od kraja prvenstva do okuplja-nja i priprema za Rumuniju. To se najvi{eodnosi na na{e igra~i koji igraju u Bundesligi, jer je njima nakon subote odmah pa-uza - ka`e Su{i}.Kada igra Emir Spahi} iMonpelje se mo`e nadati bo-dovima. Francuski tim bezna{eg kapitena bio je tek pr-osje~na ekipa, gubili sume~eve kao na filmskoj tra-ci.Tako je bilo sve do srije-de nave~er kada se Spahi} vr-atio u tim Monpeljea, na-kon {to mu je istekla suspe-nzija od sedam susreta.Spahi} je igrao svih 90minuta, a Monpelje slavio. Sa3:1 pobje|en je Lorijen.
 Veliki povratak Emira Spahi}a
Spahi} na utakmici sa Lorijenom
(Foto: AFP)
Safet Su{i} priprema spisak za Rumuniju
 Salihovi} nije upitan da li }e se na}i na spisku, ali nije siguran da }e biti starter - otkriva Su{i}
 
 Be{i} na spisku, dok je Papac na ~ekanju
 
 Nada se najmanje remiju u Bukure{tu
Salihovi}
}
e
d
obiti
p
oziv
Su{i}: Priprema se„predriblati“ i Francuze

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Jasmin Bobar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->