Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23128, 13.5.2011]

Oslobođenje [broj 23128, 13.5.2011]

Ratings: (0)|Views: 403 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on May 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2012

pdf

text

original

 
BakirIze tbego vi}:
OSLOBO\ENJE
PETAK
, 13. 5. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.128Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
D`enaza za 16 `rta va
DANAS PRILOG
BRATUNAC
7. strana
Foto: Samir KARI]
Merlin
u finalu
35. strana
Osim u Cirihu
UKIDA SESUSPENZIJA
45. strana
Podr`avao samZukorli}a, alisam pogri je{io
4-5. strana
56. Eurosongu Düsseldorfu
 
OSLOBO\ENJE
petak, 13. maj 2011. godine
U @I@I
2
VIJESTI
Odluka o reerendumu o Su- du i Tu`ila{tvu BiH ko ju je do- ni jelaNarodnaskup{tina RS-a, te {to hitni jeormiranjevlasti na dr`a vnomni vou bit }e dvi je gla vnetemedana{njihrazgo vo- rako ji}e se voditi na naj vi{em ni vouu BanjojLuci i Sara je vu. Naime, visokapredsta vnica EU za vanjskupolitiku i sigurnost CatherineAshton i Miroslav  Laj~ak, iz vr{nidirektor za zapa- dniBalkan u Slu`bi za vanjskeposlo ve EU o tome}e u pri jepo- dne vnimsatimavoditirazgo vo- re sa predsjednikom RS-a Milo- radomDodikom i predsjedni- komNSRS-a IgoromRado-  ji~i}em. U ranimposli jepodne-  vnimsatima u Sara je vu}e se zvani~nici EU sastati i sa ~lano-  vimaPredsjedni{tva BiH.
Dodik bi odgodu
 Ashton i Laj~ak su sino}do- puto vali u Sara je vo, a kasno na ve~er u pratnjiValentinaIn- zka, visokogpredsta vnika u BiH i RenzaDa viddia, v.d.{eaDe- legaci je EU u BiH pro{etali su i Ba{~ar{i jom. Iako se iz banja- lu~kihkrugo vana jav lju jekapi- tulaci ja EU i dogo vor s Dodikom o ispunjenjunjego vihuslo va, prvisaradniciAshton su sino} za Oslobo|enjeustvrdilikako}e "gra|ani BiH bitizado voljni onim{to }e visokapredsta vni- caimatisaop}itinakonobav lje- nihrazgo vora". Tako|er, iz me|unarodnih krugo vasino} su pot vrdilikako  je pri jedolaskazvani~nika EU u BanjuLukupredsjednik RS-a bio spreman da "popusti, ali sa- motako{to }e odgoditiodluku o spro vo|enjureerenduma". Dodik je naime, istakaoka- ko}e na taj na~in"spasitisvojobrazpredgra|anima RS-a".No, unato~ultimatumima predsjednika RS-a da mu se `eljaispuni tu je i jasanstavko-  ji su u vi{ena vrataizni jele SAD, kao i ambasadoricaRo- semaryDiCarlo, zamjenica stalnogpredsta vnika SAD-a u UN-u ko ja je nedvojbenopo- ru~ila: jedinidogo vorko ji se mo`enapra viti je po vla~enje odluke o reerendumu". Identi~anstavko ji je izni jela  Amerikaju~er je saop}io i Inzko, ko ji je izja vio "da ni jedo voljno da reerendum u RS-u bude odgo|en, te da vlast RS-a mo-rapo vu}i ne samoodluku o to- me, ve}i sve zaklju~keko ji su 13.aprilausvo jeni uNSRS-u i obja- ljeni u Slu`benomglasniku RS- a. Kategori~an je da me|unaro- dnaza jednicane}eispunja va- tiuslo vepredsjednika RS-a, ve} on njiho ve. O mogu}imsankci-  jamaprotivpoliti~ara u RS-u, ukoliko ne po vukuodluku o reerendumu, kako je na veo, trenutno ne razmi{lja, ali je ta opci jauvi jekmogu}a. - Sankci je su, nara vno, uvi-  jekmogu}e. Bilo je sankci ja u pro{losti i bi}e ih, mo`da i ubudu}nosti, ali u ovomtrenut- ku ja o sankci jama ne razmi{- ljam, ve} o~eku jem da }e RSove odlukepo vu}isama, po- no vio je Inzkosino} u izja vi za elek tronskemedi je u RS-u.
RS ili Inzko
 Ako toga ne bude, na vodi Inzkodjelo vat}e me|unarodna za jednica. Ukoliko i budeponi- {tioodluku o reerendum u RS-u, ne o~eku je, kakoka`e, da}e se srpskipredsta vnicipo vu}i iz za jedni~kihinstituci ja BiH. Danasisti~e rok ko ji je Inzko dao pri jeodlaska u SAD vlasti- ma RS-a da po vukuodluku o re- erendumu. U Sara je vu}e danas zasjedati i Vi je}e za implemeta- ci jumira, a uo~i te sjednicevi- sokipredsta vnikna vodi"da bi svi bilisretni da je djelo valasa- ma RS". On }e, ka`e, predlo`itipoteze i o~eku jepodr{kuamba- sadorazemalja PIC-a.
A. TERZI] - V. SELIMBEGOVI]
Visoki zvani~nici EU Ashton i Laj~ak u BiH
 Stav SAD-a jasan, EU
spremna i na kapi tulaci ju
Ni jedo voljno da referendum u RS-u budeodgo|en, vlast RS-a mora po vu}iodluku i sve zaklju~keusvo jene u NSRS-u, upozorioInzko
Ashton, Laj~ak i Inzko u obi askuBa{~ar{i e
Foto: D`. KRIJE[TORAC
PredsjednikNarodneskup{tine RepublikeSrpskeIgorRado ji~i} izja vio je da su se nakonodluke o ra- spisi vanjureerendumamnogi me|unarodniaktorizaintereso va- li za problempra vosu|a u BiH, te upozorio da bi nametanjembilo kakveodlukevisokipredsta vnikVa- lentinInzkopogor{aosituaci ju jer bi to isklju~ilodi jalogko jisadaposto-  jiizme|u RS-a i Bruxellesa.
Zah tje vanema
- Ukoliko bi visokipredsta vnik  djelo vaobilokakvimodlukama kori{}enjembonskihovla{}enja,tobi nesumnji vopromi jenilositu- aci ju, i to na gore, jer bi isklju~ilo ovu vrstudi jalogako jusadaimamo o stanju o pra vosu|u. I u tom slu~ajujedino u {ta mogu da bu- demsiguranjeste da reakci ja iz RS-a ne bi bilapoziti vna, kazao je Rado ji~i}ju~er u BanjojLuci. Pre- manjego vimri je~ima, nakondo- no{enjaodluke o reerendumu ono o ~emu se ni jego vorilo i za {ta ni-  jebilosago vornika ni u BiH, ni u me|unarodnojza jednici“dobilo je statuspitanja od interesa i sada je mnogoonih u me|unarodnojza-  jedniciko ji`ele da saslu{a juargu- mente o problemimaSuda i Tu`ila{tva BiH i pra vosu|a u BiH“. Rado ji~i} jeustvrdio da mnogi me|unarodniaktoriima jurazumi-  je vanje za problempra vosu|a BiH. “BanjaLuka u posljednjedvi jese- dmice ima veomaintenzi vnukomu- nikaci ju sa Bruxellesom, ali i sa ra- zli~itimme|unarodnimaktorima, ko ja se ti~eproblemapra vosu|a BiH. U ovommomentuposto jene- premosti verazlike oreerendumu, ali ~ujemo i velikorazumi je vanje za probleme u pra vosu|u“, rekao je Rado ji~i}.Umjestokonkretnogodgo vora ko jekorake RS planira da poduzme, predsjednikNSRS-aistakao je da “RepublikaSrpska~ekapetak, 13.“, aludira ju}i na datum do ko jeg je vi- sokipredsta vnikvlastimaovogen- titetaosta vio rok daponi{teodluku o reerendumu. Ponjego vimri-  je~ima, odluku o prolongiranjure- erenduma, ko ju je na ja viopredsje- dnik RS-aMiloradDodik, mo`edo- ni jetisamoNarodnaskup{tina. “Jo{ nismodobilinikakavzahtjev od za- intereso vanihpredlaga~a da se to pi- tanjesta vi na dne vni red vanredne ili redo vnesjedniceparlamenta“, dodao je Rado ji~i}. PredsjednikNSRS-aostao je ne- dore~en i po pitanjukakopristupi- tiizmjenamaZakona o Sudu i Tu`ila{tvu BiH,~ak i da visokipred- sta vnikprihvatiodga|anjereeren- duma, kada BiHnemaormiranu  vlast. Umjestotoga, zaklju~io je da se “kriza oko ormiranjavlasti iz FBiHpreni jela na BiH“, jer“sara jev - skipoliti~kikrugo vi ne `eleormira- njevlasti na dr`a vnomni vou, nego da OHR sankcioni{e RS“. Poslanik SDP-a BiH u NSRS-uSlobodanPopo vi}izja vio je da je odluka o reerendumuishitrena i ne- potrebna, i da je do vela do toga da se RS na|e na dne vnomredurazmatra- nja u Sa vjetubezbjednosti. On je izrazioskepsupremamogu}nosti da  visokipredsta vnikprihvatipri jedlog predsjednika RS-a da se odra`ava nje reerendumaodgodi.
Bez stra tegi je
- Niko od predsta vnikame|una- rodneza jedniceni jetra`io da se re- erendumodgodi, ve}da se sta vi van snage. I posljednjeizja vepredsjedni- kaDodikadokaz su da ni on,ni oni ko ji su doni jeliodluku o odr`avanju reerendumanisuimalistrategi ju{ta nakontoga, dodao je Popo vi}. Ponjego vimri je~ima, ukolikovi- sokipredsta vnikprihvati da se ree- rendumodgodi za 90 dana, ne}ese ni odr`ati. “U tih 90 danane}ebitimogu}ena}irje{enje za 29 pitanja ko ja su o Sudu i Tu`ila{tvu BiH za- klju~cimaNSRS-ana vedena kao sporna, a to zna~i da RS ni za 90 niza 900 danane}epitanjereerendu- mapono vootvoriti“, naglasio je Po- po vi} i zaklju~iokako sve vi{epos- ta jejasno da se “pri~om o reeren- dumunamjernoproduko valakriza da bi vlast RS-apa`njuja vnostiskrenula s katastroalnogsoci jal- no-ekonomskogstanja“.
G. KATANA
RS ~eka
pe tak, 13.
BanjaLuka
U ovommomentuposto jenepremosti verazlike o referendumu, ali ~ujemo i velikorazumi je vanje za probleme u pra vosu|u, tvrdipredsjednik Narodneskup{tineRepublikeSrpske
IgorRado i~i}: Inzkomo`eugrozi i odnose RS-a i Bruxel esa
 
ParlamentFBiH
MiloradDodik 
Delega ti 26. ma ja
SjednicaDomanarodaParlamenta Federaci jeBosneiHercego vinezakaza- na je za 26. maj. Odlu~io je takoju~erKo-legijDomanarodaParlamentaFederaci-  jeBiH. Sjednica}e imatisamojednu ta~kudne vnogreda- izbordelegata iz re- dabo{nja~kog i hrvatskognaroda iz Fe- deraci jeBiH za Dom narodaParlamen- tarneskup{tineBosneiHercego vine. Ovaj dom ederalnogParlamenta, na- ime, treba da izabere po pet delegata iz redabo{nja~kog i hrvatskognaroda za Dom narodaParlamentarneskup{tine BosneiHercego vine. Pozi vi za sjednicu bit }e upu}eni za svih 58 delegataDomanarodaParlamenta FBiH, kazao je ju~er za Oslobo|enjesekre- tarDomanarodaFBiHIzmirHad`iadi}. Is- to vremeno,sa pozi vima za tu sjednicu, delegatimako jinisupreuzelicertifkate ko je je Domunarodapo~etkomsedmice prosli jedilaCentralnaizbornakomisi jaBo- sneiHercego vine, bi}edostav ljena i oba-  vi jest da svo jecertifkatemogupreuzeti u stru~nojslu`biDomanarodaParlamenta Federaci jeBosneiHercego vine.
 S. [e.
Ucjenji vanje EU
Predsjednik RS-aMiloradDodikizja-  vio je ju~e u Fo~i da }e vlast RS-a, ako udi jalogu s EU dobi jegaranci je da }e nje- neprimjedbe na rad Tu`ila{tva i Suda BiH sadr`ane u ~etiripitanja, bitiadekvatno tretirane i realizirane, o tomeupoznati Narodnuskup{tinu RS-a ko ja bi trebalo da doneseodgo vara ju}uodluku. On je kazao da u ovomtrenutku, RS ide na re- erendum i tako|ervodidi jalog s pred- sta vnicimaevropskeza jednice, ko ji se proti ve tom potezu. “Ako dobi jemogaran- ci je od EU da su ova pitanjaadekvatno tretirana i da }e bitirealizirana, mi smo uspjelizato{to je to zahtjev i posli jere- erenduma, na veo je Dodik.
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
petak, 13. maj 2011. godine
3
Neboj{aRadmano vi}  [piri}- Har~enkoBiH - TurskaTri{i}-Babi}- Fuguo
^es titka Tre}empuku OSBiH
Predsjeda va ju}iPredsjedni{tva BiH Neboj- {aRadmano vi}uputio je ~estitku, po vodom Dana3. pje{adijskogpukaOSBiH i DanaVoj- ske RS-a, brigadiruRajkuKne`evi}u, koman- dantu3. pje{adijskogpukaOSBiH. “Vjeru jem da je 3. pje{adijski puk, sposoban i spreman, u okviruOSBiH, bitiakti vnigarantmira, bezbjednosti i stabilnosti u BiH, u skladu s us- ta vnom i zakonskomulogom OSzemlje. U in- teresumira i prosperitetnog`ivotasvihna- roda u BiH, `elim vam uspje{annasta vakdo- sada{njihreormi i iz vr{a vanjeva{euloge u skladu s mjestom u sa vremenomdemokrat- skomdru{tvu i svi jetu“, isti~eRadmano vi}.
 [to pri je formira ti  vlast
Predsjeda va ju}iVi je}aministara BiH Nikola[piri}primio je ju~er u Sara je vu ambasadoraRuskeFederaci je u BiH Ale- ksandraBocanaHar~enka i s njimrazgo-  varao o prilikama u BiH. [piri} i Har~en- ko su saglasni da je potrebno{to pri jeor- mirativlast na ni vou BiH. Obostrano je izra`enaspremnost za unapre|enjesa- radnje BiH i RuskeFederaci je, s akcentom na ekonomskojsaradnji. [piri} je inor- miraoambasadoraBocanaHar~enka o svomvi|enjumogu}egrazvo jasituaci je u Bosni i Hercego vini, saop}eno je iz Vi-  je}aministara BiH.
Pomo} na pu tuka EU
PotpredsjedniciFBiHMirsadKeboi Sve- tozarPudari}primili su u odvo jenimposje- tamaambasadoraTurske u BiH Veahana Ocaka. Razgo varano je o aktuelnimpoli- ti~kimprilikamau BiH i regionujugoisto~ne Evrope. Uz obostranukonstataci ju da su po- liti~kiodnosidvi jupri jateljskihzemalja na za vidnomni vou, zaklju~eno je da se dosa- da{njauspje{nasuradnjamoraintenzi vira- ti, osobito na pri vrednom i ekonomskom planu. Nagla{eno je da je Turskajedna od evropskihdr`avako ja ima do voljnopoli- ti~kogutica ja da bi pomogla BiH nanjenom putu kaeuroatlantskimintegraci jama.
Reforma Vi je}a sigurnos ti UN-a
Zamjenicaministravanjskihposlo va BiH Ana Tri{i}-Babi}primila je ju~er ambasadora NRKine u BiH WangaFu- guoa. Ambasadorje predsta viosta vo veKi- ne u vezi sa pitanjemreormeVi je}asigur- nosti UN-a, kao i inici jati vugrupezema- lja u Generalnojskup{tini UN-a o istom pitanju. Istaknuo je da Kinapodr`ava ide ju da Vi je}esigurnosti UN-a pro vede potrebnereormekako bi oja~alosvoj autoritet i efkasnost i na taj na~inbolje ispunja valoprimarnuoba vezuo~uva- njame|unarodnogmira i sigurnosti, kao {to je ut vr|enoPo veljom UN-a.
U @I@I
Bosna i Hercego vinakolikosutra treba u}i u NATO. Ne mislim na da- lekosutra, ve}na sutra kao sutra, na petak, 13. maj. I do sudnjegdana mogao bih nuditiargumente u pri- logovojide ji~ijiironijskikaraktergo-  vori o na{ojnemo}i, ali i `eljive}ine ljudi ove zemlje da razumkona~no pre vlada u dr`a vnimposlo vima. A razum se nekadamorapotaknuti. Bilomrkvom, bilo{tapom. Ovo je ju~er, na konerenci ji „NATO3.0 – pozici ja i ulogaNATO- a u me|unarodnojsigurnosnoj arhitekturi2010-2020, ko ju su za-  jedni~ki na Jahoriniuprili~iliAtlan- tskainici jati va BiH i Ambasada SAD-a u BiH, rekaopro. dr. Nerzu]urak sa Fakultetapoliti~kihnauka u Sara je vu i ~lan AI.
Lo{avi jest
- Nadam se da }e i dana{njede- bateotvoritino vevidike, a sve u pri- logpo vratku BiH na pra vi put s ko jeg su je skrenuleneodgo vorne politi~keeliteoptere}eneprimor- di jalnimnacionalizmom, etni~kim ek skluzi vitetom i kuka vi~kimodbi-  janjemkompromisa. A {ta je pra vi put? To je nesumnji voonaj na ko-  jem je prvastanicaNATO, a druga EU. No, i to `elimposebnonaglasi- ti: BiH, bez bilokakvihno vihuvje- to vanja, trebabitiprimljena u NA- TO. Ti uvjeti se mogu i mora ju ispunitikroznaro~itearan`mane izme|uNATO-a i BiH unutarstru- kturaSa veza, kada BiH i instituci- onalnobude pod sigurnosnimki- {obranomAli janse. Iznimno je  va`noa voriziratipristup–
~lanstvopri  jeuvje ta
, jer se u promi jenjenim geopoliti~kimokolnostima, pris- tupom
uvje tipri  je~lanstva
mo`ena-pra vitinepoprav lji vastrate{kagre- {kazbogko je bi BiH moglaostati izvanSa veza. Podsje}am da su ne- ke od doma}ihpolitika,a ko je su prethodno, krozinstitutPredsje- dni{tva BiH dalenedvosmislenu podr{kuulasku BiH u NATO, redu- ciralesvo jupodr{ku, {to je lo{avi-  jestko ja se, eksibilni jimodno- snompremaispunja vanjurele-  vantnihuvjeta za MAP, moglaiz- bje}i, rekao je pro. ]urak.Go vore}i o tomekako SAD vide NATO u 21. stolje}u te o aplikaci ja- ma na BiH i regi ju, JonathanMoore, otpra vnikposlo vaAmbasade SAD- a u BiH, iznio je ne{todruga~ijipo- gled na na{put prema~lanstvu uSje vernoatlantskomsa vezu. - VrataNATO-a osta juotvorena za potenci jalnesa veznikeko jimogu doprini jetisigurnostiAli janse. Ali,  Ali jansa ne `elipri jemno vih~lani- cakako bi usposta vilastabilnost i si- gurnost u tim zemljama, kao {to bi neki u BiH sugerirali. Zapra vo, or- mula je upra voobrnuta. No ve~la- nicemora judoprini jetipo ve}anoj stabilnosti i sigurnostiAli janse. BiH, kao i drugezemljeko jete`e~lanstvu mora judokazati da se radi o zemlji ko juAli jansa`eli u svo jimredo vima. BiH moradokazati da mo`ego vo- ritijednimglasom u organizaci jama ko jeunkcioni{u na principukon- senzusa. Moradokazati da kada preuzmeoba vezeunutarAli janse, kao {to je slu~aj sa njenimsada{njim programompartnerstva, svakako mo`eispuniti te oba vezeumjestosi- tuaci je u ko jojjedanglaspreuzme oba veze, a drugih ih se odri~e. U tom pogledu SAD ci jenedoprinosko ji je BiH dala u miro vnimmisi jama u inostranstvu, posebnosada u A ga- nistanu. Me|utim, kadago vorimo o procesupri jema,BiH zaosta je u pogledureormi, kakovojnih, tako i politi~kihko je}e bitineophodne kako bi se osiguralo da je BiH uspje- {anpartner, u kona~niciuspje{na ~lanicaNATO-a, kazao je Moore.
Podr{ka iz SAD-a
On smatra da je rje{a vanjepitanja  vojneimo vine, iako je to osno v ni uslov za po~etakgodi{njegdr`a-  vnogprograma u okviru MAP-a za BiH, jednosta vnareorma u pore|- enju sa reormamako je}e bitipot- rebnopro vesti za puno~lanstvo u NATO-u. Pro vedba ove reorme i po- stizanjedrugihpartnerskihcilje va, naglasio je, bi}eva`ansignal za Ali-  jansu o spremnosti BiH da postigne napredak na putuprema~lanstvu. - SAD su i daljeodlu~nepomaga- ti BiH na njenomputu ka integra- ci ji u NATO i nastaljamo sa na{om  velikompodr{komOSBiHko jepri- hvata juizazovda vanjadoprinosa miro vnimmisi jama u inostran- stvu. Ali, lideri BiH mora juuraditi svoj dio poslakako bi i svo jimdje- lima, a ne samori je~ima, pokazali da je konsenzus u pogledubu- du}nosti BiH u NATO-u iskren i in- ormiranpristojno, kazao je Moore. Na konerenci ji su go vorili i De- nisHad`ovi}(Centar za sigurnosne studi je), dr. sci. MladenNaki}(Mi- nistarstvovanjskihposlo va i europ- skihintegraci ja RH), JelenaMili} (Centar za Evroatlantskestudi je, Srbi ja), BiljanaRade va(Euroatlan- tskisa vjetMakedoni je), Aleksandar Dedo vi}(Alacentar, CrnaGora)..., a sudjelo vali su i studenti iz Sara je-  va i Isto~nogSara je va.
DanielOMERAGI]
U NATOodmah ili nakon
ispunjenjauslo va?
Atlan tskainici ja ti va BiH i Ambasada  SAD-a u BiH
 
Dok prof. dr. Nerzuk]urakpredla`e da BiH kolikodanasbudeprimljena u Sje vernoatlantskisa vez da ne bi postalokasno, otpra vnikposlo vaAmbasade SAD-a u BiH JonathanMoorenagla{a va da BiH moradokazati da mo`ego voritijednimglasomi pro vestireforme
U~esnicikon e enci e na Jaho ini
Foto: D. ]UMUROVI]
Osta jemo u BiH
RohanMaxwell iz NATO[taba u Sara je vunaglasio je da je Sa vez i daljezaintere- siran za partnerstvo sa BiH. - Dostasredsta va se tro{i kako bi se odr`alafzi~kapri- sutnostNATO-a. Ov djeima- movisoke~asnikeko ji}e poku{atipomo}i BiH da se pridru`iNATO-u, ukoliko se takvaodlukadonese. Znam da smo predanitome, ali to je politi~kiproces. NATO je ov - dje i planiraostatifzi~kipri- sutan dok se ne donesetakva odluka, kazao je on.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Elvir Duranović liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->