Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
37Activity
P. 1
Software Libre en Venezuela

Software Libre en Venezuela

Ratings:
(0)
|Views: 3,050|Likes:
Se trata de una investigación relacionada con el software libre en venezuela
Se trata de una investigación relacionada con el software libre en venezuela

More info:

Published by: Omar de jesus Aquino on May 13, 2011
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

02/28/2015

 
ZNT^JAOCM JIAOUMZOMGM BN UNGN[^NAM
HOGOSRNZOI BNA TIBNZ TIT^AMZ TMZM AM NB^CMCO
Ó
G ^GOUNZSORMZOM
MABNM ^GOUNZSORMZOM ‑CO^BMB MGFISR^ZM‘OGFNGONZ
È
M BN SOSRNHMS N OGEIZH
Í
ROCMRZM_NCRI OO TNZOIBI OO
NgsmyiSIERVMZN AOJZN
Emcoaotmbirm;RrougembirAocbm. Bngos McistmIhmr Mquogi U.>>>=6?5CO^BMB JIAOUMZ, hmyi BN :4==
 
Ihmr bn Kns
û
s MquogiU.->>>=6?5Ogfngonr
è
m bn Sostnhms n Ogeirh
í
tocmRrmyncti OO pnr
è
ibi OOMabnm ^govnrsotmrom ‑Coubmb Mgfisturm‘Hoso
ó
g Sucrn
NGSM_I
Sietwmrn Aojrn
Cigcnpti
Nrr
ó
gnmhngtn ngtrn ais usumrois pici vnrsmbis, sn priynctm am obnm qun sietwmrn aojrn ns mquna qun ns frmtuoti. Ns ohpirtmgtn mcamrmr qun na sietwmrn aojrn punbn snr cihnrcomaozmbi, ai qun gi nstm pnrhotobi ng am eoaisie
è
m bna sietwmrn aojrn, ns gi bovuafmr na c
ó
bofi eungtn y ng jmsn m nstm hnzquogbmb cijrmr aocngcoms pir su usi, tmhpici nst
í
 pnrhotobi ohpnbor ma usumroi su rnbostrojuco
ó
g y tmhpici nst
í
 pnrhotobi ohpnboran m usumroi hiboeocmr na prifrmhm, bmran itris usis y rnbostrojuor ams vnrsoigns hnkirmbms pir na usumroi. @nhis bneogobi jrnvnhngtn ai qun gi ns sietwmrn aojrn, pir ngbn gi ns boe
è
coa tngnr ugm cigcnpco
ó
g bn ais qun ns na Sietwmrn aojrn, so ams `ujonrm vmhis m m`igbmr ng na tnhm pmrm qun qunbn camri na msugti y vmhis m rnmaozmr ugm cihpmrmtovm; Trifrmhm Aojnrtmb 4Aojnrtmb =Aojnrtmb :Aojnrtmb 3
CCanmgnrIpng ieoccn
Tir nknhpai am mpaocmco
ó
g ‑ccanmgnr
ns frmtos, sn punbn rnbostrojuor, cipomr, cuhpan nscmsmhngtn cig am aojnrtmb cnri, pir ai tmgti gi ns aojrn. Na sietwmrn
Ipng ieoccn‘
ns aojrn y
 
tmhjo
ï
g ns frmtos, so nstm ogtnrnsmbi ng na c
ó
bofi eungtn punbm bnscmrfmrai bn am p
í
fogm ieocoma bn FG^/AOG^P, punbn hnkirmrai y rnbostrojuorai, y su vnrso
ó
g hnkirmbm tmhjo
ï
g punbn bostrojuoram, gi gncnsmromhngtn bnjn rnfmamram, punbn vngbnram, pir ai tmgti ns ug sietwmrn aojrn.
 
Ihmr bn Kns
û
s MquogiU.->>>=6?5Ogfngonr
è
m bn Sostnhms n Ogeirh
í
tocmRrmyncti OO pnr
è
ibi OOMabnm ^govnrsotmrom ‑Coubmb Mgfisturm‘Hoso
ó
g Sucrn
NGSM_I
Sietwmrn aojrn sus aojnrtmbns
Aojnrtmb 4
; Sn rneonrn nstm aojnrtmb, ma bnrnc`i qun mbquonrn na usumroi m utoaozmr na sietwmrn aojrn cig cumaquonr prip
ó
soti, songbi ms
è
, ug prifrmhm cigstruobi cihi pricnsmbir bn tnxti, so na usumroi quosonrm hiboeocmrai y cigvnrtorai ng ug sietwmrn bn c
ó
hputis, snf
û
g am eoaisie
è
m qun maohngtm ma cianctovi bna sietwmrn aojrn,
ï
stn punbn `mcnrai, bn ofuma hmgnrm punbn utoaozmrai ng Tnl
è
g, ng Zusom, ng Mh
ï
rocm.
Aojnrtmb =
; Nst
í
 rnenrobm m am aojnrtmb qun tongn na usumroi bn nstubomr, nscubro
ý
mr y kirugfmr na prifrmhm, cig am eogmaobmb bn ngtngbnr su eugcoigmhongti y cig nstn ngtngbohongti, hnkirmrai, hiboeocmrai, quotmran i mfrnfmran eugcoigns y mbmptmrai m sus gncnsobmbns. Nstm Aojnrtmb nst
í
 vogcuambm gncnsmromhngtn ma mccnsi bna usumroi ma c
ó
bofi eungtn.
Aojnrtmb :
; Na usumroi qun tngfm ng sus hmgis ug sietwmrn aojrn, tongn am pitnstmb bn hiboeocmrai y rnbostrojuorai, nstm bostrojuco
ó
g gi nst
í
 aohotmbm, gi sofgoeocm qun na usumroi bnjm rnfmamrai, punbn `mcnrai y tmhjo
ï
g punbn vngbnrai m prncoi rmzigmjan.
Aojnrtmb 3
; Cig na c
ó
bofi eungtn ng am h
í
quogm, na usumroi cihpntngtn punbn hnkirmrai y boeugbor nstms hnkirms, cig am eogmaobmb bn mpiymr na ohpuasi bna bnsmrriaai bna sietwmrn aojrn y ciamjirmr cig itris usumrois, bn ofuma hmgnrm bnjn boeugbor na c
ó
bofi eungtn.

Activity (37)

You've already reviewed this. Edit your review.
Vergaros Kennels liked this
JOSEPINIX liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Maria Alejandra Peña liked this
Maria Alejandra Peña liked this
Vicgleidys Permuy liked this
Angelina Medina liked this
Rosana Flores liked this
Paola Fernandez liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->