Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mehmet C. Öz _ Vücudunu Kullanma Kılavuzu

Mehmet C. Öz _ Vücudunu Kullanma Kılavuzu

Ratings: (0)|Views: 297 |Likes:
Published by Ertanca

More info:

Published by: Ertanca on May 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/09/2012

pdf

text

original

 
Mehmet C. Öz _ Vücudunu Kullanma K
ı
lavuzuwww.kitapsevenler.comMerhabalarBuraya Yükledi
ğ
im e-kitaplar A
ş
a
ğ
ı
da Ad
ı
Geçen Kanuna
İ
stinadenGörme Özürlüler
İ
çin Haz
ı
rlanm
ı
ş
t
ı
rEkran Okuyucu, Braille 'n Speak Sayesinde Bu Kitaplar
ı
DinliyoruzAmac
ı
m Yay
ı
n Evlerine Zarar Vermek De
ğ
ildirBu e-kitaplar Normal Kitaplar
ı
n Yerini Tutmayaca
ğ
ı
ndanKitaplar
ı
Beyenipte Engelli Olmayan Arkada
ş
lar Sadece Kitap Hakk
ı
nda Fikir SahibiOldu
ğ
undaA
ş
a
ğ
ı
da Ad
ı
Geçen Yay
ı
n Evi, Sahaflar, Kütüphane, ve Kitapç
ı
lardan Temin EdebilirlerBu Kitaplarda Hiç Bir Maddi Ç
ı
kar
ı
m Yoktur Böyle Bir
Ş
eyide Dü
ş
ünmemBu e-kitaplar Kanunen Hiç Bir
Ş
ekilde Ticari Amaçl
ı
Kullan
ı
lamazBilgi Payla
ş
t
ı
kça Ço
ğ
al
ı
rYa
ş
ar MutluNot: 5846 Say
ı
l
ı
Kanunun "alt
ı
nc
ı
Bölüm-Çe
ş
itli Hükümler " bölümünde yeralan "EKMADDE 11. - Ders kitaplar
ı
dahil, alenile
ş
mi
ş
veya yay
ı
mlanm
ı
ş
yaz
ı
l
ı
ilimve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmi
ş
bir nüshas
ı
yoksa hiçbir ticarî amaçgüdülmeksizin bir engellinin kullan
ı
m
ı
için kendisi veya üçüncübir ki
ş
i tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren e
ğ
itim kurumu, vak
ı
fveya dernek gibi kurulu
ş
lar taraf
ı
ndan ihtiyaç kadar kaset, CD, braillalfabesi ve benzeri 87matlarda ço
ğ
alt
ı
lmas
ı
veya ödünç verilmesi bu Kanundaöngörülen izinler al
ı
nmadan gerçekle
ş
tirilebilir."Bu nüshalar hiçbir
ş
ekildesat
ı
lamaz, ticarete konu edilemez ve amac
ı
d
ı
ş
ı
nda kullan
ı
lamaz ve kulland
ı
r
ı
lamaz.Ayr
ı
ca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulmas
ı
 ve ço
ğ
alt
ı
m amac
ı
n
ı
n belirtilmesi zorunludur." maddesine istinaden web sitesindedeneme yay
ı
n
ı
na geçilmi
ş
tir.T.C.Kültür ve Turizm Bakanl
ı
ğ
ı
Bilgi
İş
lem ve Otomasyon Dairesi Ba
ş
kanl
ı
ğ
ı
AnkaraBu kitaplar haz
ı
rlan
ı
rken verilen emeye harcanan zamana sayd
ı
duyarakLütfen Yukar
ı
daki ve A
ş
a
ğ
ı
daki Aç
ı
klamalar
ı
SilmeyinTarayan Ya
ş
ar Mutluweb sitesiwww.yasarmutlu.comwww.kitapsevenler.come-posta yasarmutlu@kitapsevenler.com yasarmutlu@yasarmutlu.commutlukitap@hotmail.com kitapsevenler@gmail.comHow well do you know your body? take the quizMANUALSEN
İ
N KULLANIM KILAVUZUMICHAEL F. ROIZEN, m.d MEHMET C. OZ.m.d. f
 
VATAN'IN ARMA
Ğ
ANIDIRAort Kapakç
ı
ğ
ı
 Vücudunu Kullanma K
ı
lavuzuPaha Sa
ğ
l
ı
kl
ı
ve Paha Genp Ya
ş
am
ı
n
ı
z
İ
pin Bir Vücut RehberiProf. Dr. Mehmet C. Öz ve Prof. Dr. Michael F. RoizenSen Vücudunu Kullanma K
ı
lavuISBN: 975-999 0512 Mehmet C. öz, Michael F. Roizenözgün ad
ı
: YOU, The Owner's Manual© Bu kitab
ı
n Türkçe yay
ı
n haklar
ı
Beyaz Baltna Yay
ı
nlar
ı
'na aittir Yay
ı
n
İ
zniolmaks
ı
z
ı
n Ço
ğ
alt
ı
lamaz, kaynak gösterilmek suretiyle al
ı
nt
ı
yap
ı
labilir.Çocuklar
ı
m
ı
z Alex, Anabella, Paphne, Jeffrey, Jennifer, Oliver, Tad ve Zoe'yeYOU: THE OWNER'S MANUAL Copyright © 2005 by Michael F. Roizen, M.D., andMehmet C. Oz, M.D. Illustrations copyright © 2005 by Gary Hallgren, Michael F.Roizen, M.D., and Mehmet C. Oz, M.P. Adaptation of Mensa test on page 000copyright © 1992 by Abby SaJmy, American MENSA Ltd. All rights reserved.
İ
ngilizce ashndan portrene Selim YeniçeriResimlerGary Haltgren, Uta öz, Ted SpfcarBas
ı
m ve CiltBoyut Matbaac
ı
l
ı
k A&.(0212)413 33 331
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER1. BÖLÜMVücudunuz. Eviniz: Süper Sa2. BÖLÜMSistem Çal
ı
ş
ı
 yor Kalbiniz v313. BOLUM65 Dü
ş
ünün: Beyniniz ve Sinir Sis4. BÖLÜM103 Hareket Kontrolü: Kemikler,5. BÖLÜM149 Sa
ğ
l
ı
kl
ı
Yasam
İ
pin: Ci
ğ
erlerinizndirim SisteminizOrganlar
ı
n
ı
zBOLUMA-elcilerll.BOlüM ehennemullan
ı
m IC
ı
lavSzuT?îyetij ^si vard
ı
r. \||_ ^ \INDEX
 
vî * Te
ş
ekkürYAZARLARIN AÇIKLAMASIBaz
ı
bölümlerde ürünleri, markalar
ı
na göre listeledik; örne
ğ
in. Hacla tedavi yöntemlerigenel olarak bilinen isimleriyle kullan
ı
lm
ı
ş
t
ı
r Aynca, bunun okura yard
ı
mc
ı
bilgilersunaca
ğ
ı
n
ı
ş
ündü
ğ
ümüz yerlerde, baz
ı
 
ş
irketlerin ve ürünlerin adlar
ı
n
ı
da verdik.Mlke Rolzenln RealAge bilgisayar program
ı
n
ı
n geli
ş
tirilmesi amac
ı
 yla kurdu
ğ
u RealAge,Inc. haricinde bu kitapta ad
ı
gecen
ş
irketler ya da ürünlerle
İ
lgili bir ba
ğ
lant
ı
m
ı
z yoktur. RealAge ve Age Reduction, RealAge lnc.'a ait ticari hizmet markaland
ı
r.RealAge Inc. hakk
ı
nda daha geni
ş
bilgi, RealAge
İ
nternet sitesi www£ealAge.com'dabulunabilir.viii * Te
ş
ekkürOrtak Te
ş
ekkürLisa, Gary ve Ted, bu çal
ı
ş
may
ı
mümkün ve daha e
ğ
lenceli k
ı
ld
ı
lar; kitap kar
ı
ş
t
ı
rmay
ı
 ve yazmay
ı
bir parti kadar e
ğ
lenceli bulmak zor olsa da, gerçekten öyle oldu
ğ
unuhissettirdiler. Her biri verdikleri sözleri söz verdikleri zamanda yerine getirdiler.Lisa bize üstün cinsiyetin hangisi oldu
ğ
unu daima hat
ı
rlat
ı
rken, bizi daha ne
ş
eli,e
ğ
lenceli, sa
ğ
lam ve kapsaml
ı
bir kitap haz
ı
rlamaya te
ş
vik etti ve Ted'i i
ş
birlikçimizolmaya zorlad
ı
. Ted, en karma
ş
ı
k t
ı
bbi kavramlara bile e
ğ
lenceli bir aç
ı
dan yakla
ş
makkonusunda ne kadar e
ş
siz bir yetene
ğ
i oldu
ğ
unu kan
ı
tlad
ı
; bir
ş
eyin yap
ı
lmas
ı
 gerekti
ğ
ini dü
ş
ündü
ğ
ünde o
ş
ey daima yap
ı
ld
ı
. Onun e
ş
siz yetenekleri kar
ş
ı
s
ı
ndabizden daha fazla hayranl
ı
k duyan kimse olamaz. Gary'nin çizimler konusundaki dehas
ı
, yarat
ı
c
ı
l
ı
ğ
ı
na yeti
ş
ebilmek için bizi daha fazla çal
ı
ş
maya zorlad
ı
. Menajerimiz CandiceFuhrman'
ı
n dengeli tutumu, dü
ş
ündürücü yorumlan ve yapt
ı
ğ
ı
görü
ş
meler, bu kitab
ı
nortaya ç
ı
kmas
ı
n
ı
sa
ğ
lad
ı
.Aynca HarperCollins'te bize inanan ve birlikte çal
ı
ş
maktan büyük mutlulukduydu
ğ
umuz ki
ş
ilere de te
ş
ekkür etmek istiyoruz: Steve Hanselman, Shelby Meizlikve özellikle de Kathryn Huck; Kathryn daima yan
ı
m
ı
zdayd
ı
ve kesinlikle yükselen bir y
ı
ld
ı
z oldu
ğ
unu kan
ı
tlad
ı
.Aynca, sorulanyla, notlar
ı
 yla, kartlanyla ve e-postalar
ı
 yla bu kitaptaki dü
ş
üncelerinço
ğ
unun olu
ş
mas
ı
nda katk
ı
da bulunan çok say
ı
da hastam
ı
za ve binlerce insana date
ş
ekkür ederiz.Son olarak, yaratt
ı
ğ
ı
uzun çal
ı
ş
ma saatleri ve bizi bir araya getirdi
ğ
i için harikadostumuz Craig Wynett'e minnetimizi ifade etmek istiyoruz. Birinci s
ı
n
ı
f zekas
ı
n
ı
n yan
ı
s
ı
ra, dünyan
ı
n ihtiyac
ı
olan
ş
eylerle ilgili geni
ş
görü
ş
leriyle hepimizin rehberi oldu.Bizim akl
ı
m
ı
za gelmeyen noktalar
ı
o birle
ş
tirdi ve bu kitab
ı
n yönünün belirlenmesindeönemli tavsiyelerde bulundu. Lütfen kitab
ı
be
ğ
enmezseniz, onu suçlay
ı
n
ı
z.Te
ş
ekkür * ixMike'm Te
ş
ekkürüKendilerinden yard
ı
m istedi
ğ
imizde e-postalar
ı
görmezden gelmekten fazlas
ı
n
ı
yapanbirçok ki
ş
iye te
ş
ekkür ediyorum. Dr. Jon Walters, hem ev tamircileri hem de sa
ğ
l
ı
k

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Sadihan Körsu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->