Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Uğur Mumcu _ Kâzım Karabekir Anlatıyor

Uğur Mumcu _ Kâzım Karabekir Anlatıyor

Ratings: (0)|Views: 32 |Likes:
Published by Behram Bazo

More info:

Published by: Behram Bazo on May 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2011

pdf

text

original

 
Uğur Mumcu _ Kâzım Karabekir AnlatıyorUYARI:www.kitapsevenler.comKitap sevenlerin yeni buluşma noktasından herkese merhabalar... Cehaletinyenildiği, sevginin, iyiliğin ve bilginin paylaşıldığı yer olarak gördüğümüzsitemizdeki tüm e-kitaplar, 5846 sayılı kanun'un ilgili maddesine istinaden,engellilerin faydalanabilmeleri amacıyla ekran okuyucu, ses sentezleyiciprogram, konuşan "Braille Not Speak", kabartma ekran ve benzeri yardımcıaraçlara, uyumlu olacak şekilde, "TXT", "DOC" ve "HTML" gibi formatlarda,tarayıcı ve OCR (optik karakter tanıma) yazılımı kullanılarak, sadece görmeengelliler için, hazırlanmaktadır. Tümüyle ücretsiz olan sitemizdeki e-kitaplar,"engelli-engelsiz elele" düşüncesiyle, hiçbir ticari amaç gözetilmeksizin,tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak, engelli-engelsiz yardımseverarkadaşlarımızın yoğun emeği sayesinde, görme engelli kitap sevenlerinistifadesine sunulmaktadır. Bu e-kitaplar hiçbir şekilde ticari amaçla veyakanuna aykırı olarak kullanılamaz, kullandırılamaz. Aksi kullanımdan doğabilecektüm yasal sorumluluklar kullanana aittir.Sitemizin amacı asla eser sahiplerine zarar vermek değildir.www.kitapsevenler.com web sitesinin amacı görme engellilerin kitap okuma hak veözgürlüğünü yüceltmek ve kitap okuma alışkanlığını pekiştirmektir.Ben de bir görme engelli olarak kitap okumayı seviyorum. Sevginin olduğu gibi,bilginin de paylaşıldıkça pekişeceğine inanıyorum. Tüm kitap dostlarına, görmeengellilerin kitap okuyabilmeleri için gösterdikleri çabalardan ve yaptıklarıkatkılardan ötürü teşekkür ediyorum.Bilgi paylaşmakla çoğalır.Yaşar Mutlu İLGİLİ KANUN:5846 sayılı kanun'un "Altıncı Bölüm-Çeşitli Hükümler" bölümünde yeralan "EKMADDE 11" : "ders kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim veedebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa hiçbir ticarîamaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir kişitek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu, vakıfveya dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braill alfabesive benzeri formatlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülenizinler alınmadan gerçekleştirilebilir."Bu nüshalar hiçbir şekilde satılamaz,ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz.Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulmasıve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur."Bu e-kitap görme engelliler için düzenlenmiştir.Kitap taramak gerçekten incelik ve beceri isteyen, zahmet verici bir iştir. Nemutlu ki, bir görme engellinin, düzgün taranmış ve hazırlanmış bir e-kitabıokuyabilmesinden duyduğu sevinci paylaşabilmek tüm zahmete değer. Sizler de bumutluluğu paylaşabilmek için bir kitabınızı tarayıp, kitapsevenler@gmail.comadresine göndermeyi ve bu isimsiz kahramanlara katılmayı düşünebilirsiniz.Bu kitaplar, size gelene kadar verilen emeğe ve kanunlara saygı göstererek,lütfen bu açıklamaları silmeyiniz.
 
Siz de bir görme engelliye, okuyabileceği formatlarda, bir kitap armağanediniz...Teşekkürler.Ne Mutlu Bilgi için, Bilgece yaşayanlara.www.kitapsevenler.comUğur Mumcu _ Kâzım Karabekir AnlatıyorISBN 975-478-064-1Kâzım Karabekir Anlatıyor, Uğur Mumcu / 5. Basım, 1993 / Kapak, Erkal Yavi /Kapak Baskısı, Özyılmaz Matbaası / İç Baskı, Yaylacık Matbaası / Cilt, Aziz-KanMücellithanesi / Kitabı Yayımlayan Tekin Yayınevi, Ankara Cad. No: 43 İSTANBULTel: 527 69 69 - 512 59 84Yayına Hazırlayan: UĞUR MUMCUKAZIM KARABEKİR ANLATIYORBeşinci BasımTEKİN YAYINEVİ[“Kâzım Karabekir Anlatıyor” başlıklı yazı dizisi 10-29 Haziran 1990 günleriarasında Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanmıştır.]İÇİ N D E K t L E RSunuş 7BİR 11Paşalar Bolşevizmi16Bolşeviklik ilanı 19İKİ..20Tartışma Sertleşiyor23ÜÇ28DÖRT37Yol Ayrımı 38Tehlikeli Bir Cumhuriyete Doğru 40BEŞ .44ALTI 52Meclisteki Görüşme ..53Kulis ve Görüşme 58YEDİ60Saltanat Kaldırılıyor63Halk Fırkası 65SEKİZ .67Asla Camilerle Değil76DOKUZ .77Yeni Seçime Doğru 79ON86İkinci Meclis Toplanıyor 91ONBİR95Hocaları Toptan Kaldıralım 97Eser Kimin?99Birinci Ordu Müfettişliği 101'ONİKİ105M. Suphi Olayı105Cumhuriyetin ilanı 108ONÜÇ 110Erzurumdan Ayrılış112Karabekir, Halife ile Görüşüyor 115ONDÖRT 118İstanbul'a istiklâl Mahkemesi Gönderiliyor120
 
ONBEŞ 126Harp Oyunu 129ONALTI135Karabekir Görev Kabul Etmiyor 138ONYEDİ .144Komplo 146Müfettiş Paşa149ONSEKİZ152İzmir Suikastı .154İnönü Ağlıyor .155O M. Kemal, Çağırılınca Gidilir 157Harp Akademisi'nde Tolstoy 160ONDOKUZ 161Nutuk'a Yanıt 163Prof. Karal «Karabekir'in iddiaları Dayanıksız» 165YİRMİ ..169NOTLAR 187Ad Dizini 201SUNUŞKâzım Karabekir, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın en önemli komutanlardanbirisidir.1882 yılında İstanbul'da doğan Karabekir, 1902'de Harp Okulu'nu, 1905 yılındada Harp Akademisi'ni birincilikle bitirdikten sonra Manastır'a atanmış; EnverBey ile sonradan «îttihat ve Terakki» adını alan «Osmanlı Hürriyet Cemiyeti»niManastır merkezini kurmuş; bölgede Rum ve Bulgar çetelerine karşı savaşmış;1907'de de İttihat ve Terakki Derneği'nin İstanbul'daki örgütlenmelerinde görevalmıştır.Meşrutiyet'in ilanı ve 31 Mart gerici ayaklanmasının bastırılmasında etkingörevler almıştır.l. Dünya Savaşı'nda İran ve Irak cephelerinde savaşmış; 1918 yılında Erzincanve Erzurum'u, Rus ve Ermeni ordularından kurtaran birliklere kumanda etmiş;İngilizlere karşı Azerbaycan seferini düzenlemiştir.1919 yılında da Erzurum'daki 15. kolordu komutanlığına atanan Karabekir,Erzurum Kongresinin toplanmasına öncülük etmiş ve kolordusu ile birliktehakkında İstanbul hükümetine tutuklama kararı çıkartılan M. Kemal Paşa'nınemrine girmiştir.Kâzım Karabekir Paşa, Sarıkamış, Kars ve Güm-rü kalelerini Ermenilerden gerialmış; Ermeni Taş-nak hükümeti ile yapılan barış görüşmeleriyle Sov-yetler'leyapılan Kars Muahedesinde «Murahhas Heyeti Reisi» olarak görev yapmıştır.Doğu'da savaş yıllarında ana ve babalarını yitiren 4000 kimsesiz çocuk içinokullar kurmuştur. Karabekir, Kurtuluş Savası ile Cumhuriyet'in ilk yıllarında Edirne veİstanbul milletvekilliği yapmıştır.1926 yılında Atatürk'e karşı düzenlenen «İzmir suikastı» nedeniyle İstiklalMahkemesi'nce tutuklanmış,- yapılan yargılama sonunda aklanmıştır.Cumhuriyet'in ilânından sonra «Birinci Ordu Müfettişliğine» atanan Karabekir,1927 yılında emekliye ayrılmış ve «Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası» adıylakurulan partinin de liderliğine getirilmişti.1938 yılında yeniden TBMM'ne giren Karabekir, 1948 yılında TBMM başkanlığınaseçilmiş,- 1948 yılında da ölmüştür.Her ihtilâl, çatışmalar ve çalkantılar içinde oluşur! Bu çalkantı veçatışmalar, ihtilâlcileri karşı karşıya da getirir.Mustafa Kemal ve Karabekir Paşa, Ulusal Kurtuluş Savaşımızı kesin utkuyaulaştıran iki eski dost, iki eski arkadaş, iki eski asker ve iki eskiihtilâlcidir.Yollar, hilâfetin kaldırılması ve Cumhuriyet'in ilânı ile birlikteayrılmıştır.Karabekir, Atatürk'e neden karşı çıkmıştı?Bu iki eski dost, bu iki kahraman asker niçin karşı karşıya gelmişlerdi?

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->