Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
321Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TOPIK_2_PENGENALAN_KEPADA_KBSR_DAN_KSSR_2_

TOPIK_2_PENGENALAN_KEPADA_KBSR_DAN_KSSR_2_

Ratings: (0)|Views: 14,467 |Likes:
Published by John Chong

More info:

Published by: John Chong on May 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
TZ10103
UMS
 
TOPIK 2: PENGENALAN KEPADA KBSR DANKSSR__________________________________________________
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar akan dapat;
PENGENALAN
Sistem pendidikan perlu mempunyai satu bentuk panduan atau pegangan yang menjadipetunjuk dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang efektif dan juga mengikutarus globalisasi. Oleh itu, kurikulum menjadi ilmu teras dalam pendidikan sebagai panduanbagi memastikan sistem pendidikan mudah dilaksanakan. pembentukan kurikulum bukandirancang secara tergesa-gesa dalam masa yang singkat sebaliknya kurikulum dirancangdengan teliti serta berpaksikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Akta Pendidikan dan DasarPendidikan Kebangsaan.
"…Suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatankokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengansepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam danmempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan."
(Dipetik daripada Akta Pendidikan 1996 [Peraturan-Peraturan (Kurikulum Kebangsaan)Pendidikan 1997]1. Menjelaskan kronologi perkembangan kurikulum bermula daripada KurikulumLama Sekolah rendah (KLSR) hingga Kurikulum Standard Sekolah Rendah(KSSR).2. Mengetahui faktor-faktor penyebab perubahan sesuatu kurikulum.3. Menghuraikan implikasi perubahan kurikulum dari aspek pembangunan muridmurid sejajar dengan perkembangan globalisasi.
 
TZ10103
UMS
 
Pembentukan kurikulum pendidikan sesebuah negara perlu mengambil kira keadaan dankehendak sosial, ekonomi, politik, masyarakat, budaya dan bangsa. Dengan itu, bidangkurikulum merangkumi pelbagai cabang ilmu seperti pengurusan, ekonomi, sains,kejuruteraan, psikologi dan sosiologi. Ini bertujuan memenuhi keperluan dalam sistemmasyarakat supaya ilmu kontan dapat dimanipulasikan secara berterusan bermula dari tahapyang paling asas iaitu kanak-kanak di sekolah rendah. Pendidikan dalam kalangan kanak-kanak sekolah rendah adalah untuk memberi kesedaran kendiri, perhubungan dengan individuserta masyarakat sekeliling, kecekapan dalam urusan ekonomi dan semangat kenegaraan yangtinggi.Masyarakat umum telah mengenali istilah kurikulum apabila Kementeria Pendidikanmemperkenalkan KBSR dan KBSM pada tahun 1982. Namun, ramai yang beranggapankurikulum itu adalah sukatan pelajaran. Ishak, (2005) menjelaskan bahawa kandungankurikulum terdapat pelbagai sukatan pelajaran bagi setiap mata pelajaran yang akan diajar.Oleh itu, guru merupakan agen perubahan yang menjadi pemangkin untuk menyebarkankurikulum kepada para pelajar di sekolah.Sehubungan dengan itu, amatlah penting bagi seseorag guru mengetahui dengan lebihterperinci tentang sejarah dan pembentukan kurikulum yang digunapakai dalam sistempendidikan di negara kita.
2.1 SEJARAH KURIKULUM PENDIDIKAN SEKOLAHRENDAH
Pendidikan formal sekolah rendah bermula dengan pelaksanaan Kurikulum Lama SekolahRendah (KLSR) yang diperkenalkan semenjak negara kita mencapai kemerdekaan. Denganitu, sistem pendidikan yang berkonsepkan ”pecah dan perintah” yang diamalkan oleh penjajahInggeris dalam sistem pendidikan negara kita turut berakhir. Perubahan arus globalisasi jugatelah menyebabkan beberapa pindaan dan perubahan terhadap Akta Pelajaran dan jugakurikulum pendidikan negara. Misalnya, KLSR telah ditukarkan kepada Kurikulum BaruSekolah Rendah (KBSR) pada tahun 1982 dan kemudiannya implikasi keperluan kesepaduandalam kontan mata pelajaran, sekali lagi beberapa pindaan dalam Akta Pendidikan dibuatmenyebabkan KBSR diubah kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah rendah (KBSR).
 
TZ10103
UMS
 
Terkini, KBSR secara berperingkat-peringkat akan ditukarkan sepenuhnya kepada KurikulumStandard Sekolah Rendah (KSSR) bermula sesi persekolahan pada Januari 2011 yangdiperkenalkan kepada murid-murid Tahun Satu.
2.1.1 Kronologi Perubahan Kurikulum Sekolah Rendah
Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) mula dilaksanakan sejak negara mencapaikemerdekaan hasil daripada Ordinan Pelajaran 1957 yang digubal berdasarkan Laporan Razak (1956). Laporan ini menggariskan 17 cadangan dengan mengambilkira matlamat akhirnyamembentuk satu sistem pendidikan kebangsaan.Di antara perkara yang diperkatakan ialah:1. Semua sekolah menggunakan sukatan pelajaran yang sama.2. Bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan dan menjadi bahasa pengantarutama.3. Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris diwajibkan bagi semua sekolah rendahdan menengah.4. Bagi sekolah jenis kebangsaan, bahasa Inggeris, Cina dan Tamil menjadibahasa pengantar.5. Sekolah sekolah rendah ditukar kepada sekolah kebangsaan dan bahasaMelayu sebagai bahasa pengantar utama.6. Penubuhan satu jenis sekolah sahaja yang terbuka kepada semua kaum.7. Guru guru sekolah rendah dan menengah adalah berkelayakan.8. Sistem pendidikan sekolah menengah adalah Sekolah Menengah Rendah(SMR), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Pra Universiti.9. Semua guru diletakkan di bawah satu perkhidmatan profesional dan JemaahNazir Persekutuan ditubuhkan
2.1.2 Laporan Rahman Talib (1960)
Pada tahun 1959, sebuah Jawatankuasa Penyemak Mata pelajaran telah dibentuk yangdikenali sebagai Laporan Rahman Talib. Jawatankuasa ini diketuai oleh Menteri Pelajaranketika itu, iaitu Encik Abdul Rahman bin Haji Talib. Jawatankuasa ini ditubuhkan bertujuanuntuk mengkaji semula polisi pendidikan kebangsaan sebagaimana yang telah dicadangkan

Activity (321)

You've already reviewed this. Edit your review.
nazarinanawawi added this note
Terima kasih. Banyak membantu.
nazarinanawawi liked this
GY Low liked this
William Liu liked this
sia_ching_1 liked this
May Ding liked this
Spy Green liked this
Mahirah Yly liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->