Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
43Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao trinh PLC Omron

Giao trinh PLC Omron

Ratings: (0)|Views: 7,307|Likes:
Published by van thanh
cuon sach huong dan tu hoc PLC Omron ! enjoy:))
cuon sach huong dan tu hoc PLC Omron ! enjoy:))

More info:

Published by: van thanh on May 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2014

pdf

text

original

 
 
Gi
i thi
u v
Micro PLC "CP1L/1H"
 
 
Gi 
ớ 
i thi 
 
Micro PLC "CP1L/1H" 
 
ướ 
ng d 
ẫ 
n t 
ự 
h
c PLC Omron
ă
n phòng 
đạ
i di 
n OMRON Vi 
t nam
 
Trang 1-2
Ch
ươ
ng 1Ph
n I: Các khái ni
m c
ơ
b
n1.1 Các h
 
đế
m (Number System):
 
B
x
lý trung tâm (CPU) bên trong PLC ch
ỉ 
làm vi
c v
i 2 tr 
ng thái 0 ho
c 1 (d
 li
u s
) hay ON/OFF, do
đ
ó c
n thi
ế
t ph
i có m
t s
cách bi
u di
n các
đạ
i l
ượ
ngliên t
c th
ườ
ng g
p hàng ngày d
ướ
i d
ng các dãy s
0 và 1.
 
H
nh
phân (Binary)
H
th
p phân (Decimal)
H
th
p l
c (hay h
hexa) (Hexadecimal)1. H
nh
phân (Binary)
Là h
 
đế
m trong
đ
ó ch
ỉ 
s
d
ng 2 con s
là 0 và 1
để
bi
u di
n t
t c
các cons
đạ
i l
ượ
ng. Dãy s
nh
phân
đượ
c
đ
ánh s
nh
ư
sau : bit ngoài cùng bên ph
i làbit 0, bit th
hai ngoài cùng bên ph
i là bit 1, c
nh
ư
v
y cho
đế
n bit ngoài cùng bêntrái là bit n. Bit nh
phân th
n
tr 
ng s
2
n
x 0 ho
c 1, trong
đ
ó n = s
c
a bittrong dãy s
nh
phân, 0 ho
c 1 là giá tr 
c
a bit n
đ
ó. Giá tr 
c
a dãy s
nh
phânb
ng t
ng tr 
ng s
c
a t
ng bit trong dãy. .Ví d
: Dãy s
nh
phân 1001 s
có giá tr 
nh
ư
sau :1001 = 1x2
3
+ 0x 2
2
+ 0x2
1
+ 1x2
0
= 9
2. H
th
p phân (Decimal)
Là h
 
đế
m s
d
ng 10 ch
s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
để
bi
u di
ncác con s
. H
th
p phân còn k
ế
t h
p v
i h
nh
phân
để
có cách bi
u di
n g
i BCD (Binary-Coded Decimal)
3. H
th
p l
c (Hexadecimal)
Là h
 
đế
m s
d
ng 16 ký s
là 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F(trong
đ
ó có 9 ch
s
t
0-10, các ch
s
t
11
đế
n 15
đượ
c bi
u di
n b
ng các t
t
A-F)Khi vi
ế
t,
để
phân bi
t ng
ườ
i ta th
ườ
ng thêm các ch
BIN (ho
c s
 
2
), BCD hay HEX(ho
c h) vào các con s
:
HEX BCD S
nh
phân 4 bit t
ươ
ng
đươ
ngBit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 02
3
= 8 2
2
= 4 2
1
= 2 2
0
= 10 0 0 0 0 01 1 0 0 0 12 2 0 0 1 03 3 0 0 1 14 4 0 1 0 05 5 0 1 0 16 6 0 1 1 07 7 0 1 1 18 8 1 0 0 09 9 1 0 0 1A - 1 0 1 0B - 1 0 1 1
 
Gi 
ớ 
i thi 
 
Micro PLC "CP1L/1H" 
 
ướ 
ng d 
ẫ 
n t 
ự 
h
c PLC Omron
ă
n phòng 
đạ
i di 
n OMRON Vi 
t nam
 
Trang 1-3
Ch
ươ
ng 1
C - 1 1 0 0D - 1 1 0 1E - 1 1 1 0F - 1 1 1 1
B
ng trên là cách bi
u di
n c
a các ch
s
hexa và BCD b
ng các ch
s
nh
phân(m
i ch
s
hexa và BCD
đề
u c
n 4 bit nh
phân).
1.2 Cách bi
u di
n s
nh
phân
 1.2.1) Bi
u di
n s
th
p phân b
ng s
nh
phân
Ví d
Gi
s
ta có 16 bit nh
ư
sau : 0000 0000 1001 0110
 Để
tính giá tr 
th
p phân c
a 16 bit này ta làm nh
ư
sau :
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 00 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 02
15
2
14
2
13
2
12
2
11
2
10
2
9
2
8
2
7
2
6
2
5
2
4
2
3
2
2
2
1
2
0
32768
 
16384 8192
4096 2084 1024 512 256 128 64 32 16 8 4 2 10 0 0 0 0 0 0 0 128 0 0 16 0 4 2 0
Nh
ư
v
y : 0000 0000 1001 0110
2
= 128 + 16 + 4 + 2= # 150 (th
p phân)Ng
ượ
c l
i : (1750)
10
= (1024 + 512 + 128 + 64 + 16 + 4 + 2)= (0000 0110 1101 0110)
2
 Nh
ư
trên ta th
y, vi
c tính nh
m giá tr 
th
p phân c
a m
t dãy s
nh
phân dài là r 
tm
t th
i gian. Vì v
y ng
ườ
i ta
đ
ã có m
t cách bi
u di
n s
th
p phân d
ướ
i d
ng
đơ
ngi
n h
ơ
n.
 Đ
ó là d
ng BCD và
đượ
c dùng ph
bi
ế
n trong các lo
i PLC c
a OMRON.
1.2.2) Bi
u di
n s
nh
phân d
ướ
i d
ng BCD
Khi bi
u di
n b
ng mã BCD, m
i s
th
p phân
đượ
c bi
u di
n riêng bi
t b
ng nhóm4 bit nh
phân.
Ví d 
ụ 
:
Gi
s
ta có m
t s
h
th
p phân là 1.750 và c
n chuy
n nó sang d
ng mãBCD 16 bit.
BIN
(Binary) = Nh
phân
BCD
(Binary Coded Decimal) = Nh
th
p phân
HEX
(Hexadecimal) = H
th
p l
c
(
Hexa
)
 
Tr 
ng s
BitN
XXXX

Activity (43)

You've already reviewed this. Edit your review.
TuấnLê liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Toàn Master liked this
Tien Lela liked this
Thuan Trinh liked this
Thong Nguyen liked this
duyphuoc liked this
Đỗ Sơn liked this
Bangtim Dang liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->