Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Managementul md

Managementul md

Ratings: (0)|Views: 825 |Likes:
Published by Alexei Dontu

More info:

Published by: Alexei Dontu on May 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2013

pdf

text

original

 
Tema 1.Conceptul de management financiar
1.
Esenţa, obiectivele şi sarcinile managementului financiar. Funcţiile managementului financiar 
2.
Evoluţia managementului financiar 
3.
Obiectul şi metoda de studiu ale managementului financiar 
1. Esenţa, obiectivele şi sarcinile managementului financiar. Funcţiile managementului financiar.
Teoria financiară are ca obiectiv explicarea şi înţelegerea fenomenelor financiare, a transferurilor temporarede patrimoniu, care sunt, de regulă, riscante, ca urmare a probabilităţii pierderii de valoare. Câmpul deinvestigare îl constituie pieţele financiare, unde se realizează aceste transferuri de valoare, ca urmare adeciziilor financiare ale participanţilor.Lumea finanţelor reprezintă ansamblul de agenţi, care realizează managementul financiar al patrimoniilor individuale sau al patrimoniului întreprinderii. Caracteristica gestiunii financiare poate fi efectuată atât de pe poziţii teoretice, cât şi de pe poziţii practice.În primul caz pot fi descrise bazele conceptuale ale ştiinţei analizate, în al doilea caz– metodele şiinstrumentele de gestiune a resurselor financiare. Managementul financiar poate fi privit şi ca politicăfinanciară.Conţinutul managementului financiar vizează în egamăsură cele trei modalităţi de manifestare afinanţelor.
Managementul financiar 
poate fi privit ca un ansamblu de măsuri şi activităţi în cadrul uneiorganizaţii şi care în conformitate cu obiectivele puse contribuie la gestionarea fluxurilor financiare.
  Managementul financiar 
 –un set de principii şi metode de elaborare şi implementare a deciziilor manageriale privind constituirea, repartizarea şi utilizarea resurselor financiare ale întreprinderii şiorganizarea fluxurilor ei de numerar.
Managementul financiar 
 –o activitate orientată spre atingerea obiectivelor firmei prin utilizarea eficientă aîntregului sistem de interdependenţe financiare, a fondurilor şi rezervelor care formează mecanismulfinanciar al activităţii firmei în condiţiile unei economii de piaţă.Rolul managementului financiar este de a fi un intermediar între întreprindere şi pieţele de capital,unde se află principalele surse de finanţare, care asigură continuitatea activităţilor întreprinderii.Gestiunea financiară asigură procurarea banilor necesari de pe pieţele de capital, dirijează procesulde investire a acestor bani în active curente şi pe termen lung, care apoi generând fluxuri pozitive demijloace băneşti trebuie să asigure rambursarea împrumuturilor, plata dividendelor şi dobânzilor, şi surselenecesare pentru dezvoltare.În calitate de criterii după care urmează să fie apreciată reuşita managementului financiar a unuiagent economic poate fi propus un set de obiective care diferă funcţie de gradul de familiarizare şi de posibilităţile de evaluare cantitativă: supravieţuirea firmei în condiţiile de concurenţă, evitarea falimentuluişi a unor mari eşecuri financiare, atingerea unei poziţii de lider pe piaţa produselor sau serviciilor,maximizarea valorii de piaţă a firmei, evaluarea şi asigurarea unor ritmuri acceptabile de creştere a potenţialului economic al firmei, creşterea volumului de producţie şi volumului de vînzãri, minimizareacosturilor etc.
Sarcinile managementului financiar:
-
asigurarea echilibrului financiar;
-
efectul economic (randamentul economic etc. );
-
creşterea economică şi flexibilitatea.Deciziile managementul financiar au impact asupra celorlalte elemente operaţionale ale afacerii,elemente care la rândul lor îşi vor exercita influenţele asupra deciziilor de natură financiară.
Funcţiile managementului financiar sunt de două tipuri:
funcţiile obiectului de gestiune;
funcţiile subiectului de gestiune.
1
 
La funcţiile obiectului de gestiune se referă:
organizaţia circulaţiei monetare;
asigurarea cu resurse financiare;
organizarea activităţii financiare etc.
Funcţia subiectului de gestiune
reprezintă un aspect general de activitate, care reflectă direcţia influenţăriiasupra relaţiilor dintre indivizi în procesul de gestionare şi în activitatea financiară.Managementul financiar îşi realizează obiectivul fundamental prin îndeplinirea anumitor funcţii distinctedeterminate de conţinutul managementului financiar.
 I. Funcţiile de management financiar în condiţiile în care Managementul Financiar este privit ca undomeniu de management  II. Funcţiile de management în condiţiile în care el este privit ca un domeniu special de management 
I.
Elaborarea strategiei financiare a firmei;
Crearea structurii organizatorice care să asigure implementarea deciziilor financiare;
Constituirea unor sisteme informaţionale eficiente de management financiar;
Analiza diferitor aspecte de analiză financiară a firmei;
Planificarea acţiunilor financiare a firmei;
Elaborarea şi implementarea unui sistem eficient de stimulare care să contribuie la realizarea deciziilor financiare.II
Realizarea unui control eficient asupra implementării deciziilor financiare;
Gestiunea activelor:
gestiunea activelor fixe, activelor curente, optimizarea structurii activelor întreprinderii;
Gestiunea capitalului: g 
estiunea capitalului propriu, de împrumut, optimizarea structurii capitalului;
Managementul investiţional:g 
estiunea investiţiilor reale, financiare;
Gestiunea fluxurilor de numerar:
-II- activitatea operaţională, -II-activitatea investiţională,-II- activitateafinanciară;
Gestiunea riscurilor financiare şi evitarea insolvabilităţii:
Gestiunea structurii riscurilor financiare,gestiunea activităţii de profilaxie a riscurilor financiare, gestiunea asigurării riscului financiar,managementul financiar în situaţii de criză.
 Principiile de bază pentru înţelegerea de bază a finanţelor:
1.Preţul în timp al banilor /ce poţi face azi nu lasă pe mîine/2.Relaţia rentabilitate risc /porumbelul din mână şi cocoşul de pe gard/-este fundamentală în finanţe.Investiţiile în proiecte mai riscante trebuie să ofere în exploatare, în mod normal, o speranţă derentabilitate proporţional mai mare.3.Fluxul net de mijloace băneşti este important, nu profitul// iadul este pavat cu bune intenţii -în evaluarea proiectelor de investiţii se consideră venituri viitoare fluxurile de numerar obtenabile, şi nu profiturileestimate.
2. Evoluţia Managementului Financiar
Din momentul în care managementul financiar devine un obiect separat de studiu, el a suportat schimbăriconsiderabile. Iniţial atenţia primordială se acorda analizei aspectelor juridice ale unor asemenea fenomenecum sunt: fluxurile, asocierile, formarea de noi firme precum şi unor diverse tipuri de hârtii de valoareemise de corporaţie. Procesul de industrializare care a cunoscut în acea perioadă (înc. sec XX) proporţiideosebite a făcut ca problemele esenţiale cu care s-au confruntat firmele să devină atragere a capitalurilor.Pieţele de capital erau relativ primitive, ceea ce făcea dificil transferarea mijloacelor financiare de la persoanele particulare care dispuneau de economii.Informaţia privind veniturile şi valoarea activelor care făcea obiectul rapoartelor financiar-contabileera lipsit de siguranţa, iar în negocierile cu HV se produceau fluctuaţii considerabile de preţuri.Pe parcursul anilor 20 situaţia rămâne neschimbată însă în perioada depresiunii din anii 30 s-au produsschimbări radicale în legătură cu numărul foarte mare de cazuri de faliment. În aceste condiţii prioritate a
2
 
fost acordată problemelor de faliment şi reorganizare, problemelor privind lichiditatea corporaţiilor şireglementarea publică a pieţelor hârtiilor de valoare, finanţele continuă să rămână o ştiinţă descriptivă, însăaccentul esenţial sa deplasat de la dezvoltarea firmei spre supravieţuirea acesteia.În anii 40-50 analiza finanţelor continuă să fie tratată ca o disciplină descriptivă a ştiinţei din punct devedere al unui observator din exterior şi unui din punct de vedere al managementului financiar.Însă deja în această perioadă începe să fie acordată o atenţie metodelor de management orientat spremaximizarea profitului firmei a valorii de piaţă a acţiunilor acesteia. Către sfârşitul anilor 50 se observă şi omişcare spre analiza financiară mult mai detaliată. Atenţia treptat se deplasează de la partea dreaptă a bilanţului (datorii şi capital propriu) spre active. Au început să fie utilizate, calculate şi elaborate modele degestiune a stocurilor, a numerarului, a creanţelor şi a capitalului permanent.În anii 1960-1970 din nou apare un interes faţă de partea dreaptă a bilanţului accentul fiind pus pe:Structura optimă a portofoliului de hârtii de valoare; metodele de elaborare a deciziilor investiţionale sauteoriei portofoliului investiţional.În anii 80 în I plan au ieşit 4 factori care au influenţat puternic managementul financiar: inflaţia,dereglementarea instituţiilor financiare şi tendinţa de eliminare a investiţiilor specializate de carecorporaţiile care prestează un spectru larg de servicii financiare; dezvoltarea accelerată a telecomunicaţiilor ca modalitate de transmitere a informaţiei; elaborarea şi aplicarea unor noi metode de finanţare ainvestiţiilor pe termen lung.Actualmente, cînd Moldova parcurgea perioada de tranziţie, necesitatea cunoaşterii acestui domeniunu poate fi neglijjată. Dacă pîna mai ieri activitatea economică se dezvolta în condiţii de certitudine şistabilitate, aceste condiţii au încetat să mai fie caracteristice economiei de azi.Acum rezultatele înregistrate depind în exclusivitate de nivelul adaptării economiei la noile condiţii.Succese mai mari reuşeşte să obţină sau acel ce deţine mai multă informaţie privitor la modul de combinarea resurselor sub aspectul lor financiar, sursa de informaţie fiind managementul financiar.
3. Obiectul şi metoda de studiu a managementului financiar.
Domeniul de studiu al managementului financiar cuprinde principalele teorii ale finanţelor moderne,compartimentele analitice ale contabilităţii (analiza stării financiare a întreprinderii, analiza şi gestiuneacreanţelor etc.) şi compartimente ale teoriei gestiunii corporaţiilor.
Managementul financiar pe termen scurt 
are ca obiect asigurarea echilibrului financiar între necesităţile de active curente şi sursele pentru finanţare(interne sau atrase, proprii sau împrumutate). Managementul financiar pe termen scurt urmăreşteoptimizarea gestiunii creanţelor comerciale, a investiţiilor financiare pe termen scurt, a numerarului învederea creşterii gradului lor de eficacitate şi de lichiditate, în condiţii de minimizare a riscului. Deasemenea, urmăreşte prolongarea scadenţelor la datoriile curente şi reducerea costului împrumuturilor prinarbitrajul între mai multe surse de împrumut:
bancar, comercial, de factoring etc.Managementul financiar pe termen lung 
constituie obiectul alegerii unei strategii financiare de creştere şiconsolidare a valorii unităţii economice. Politica de investiţii, politica de finanţare şi politica de dividend prezintă unii factori, percepuţi mai ales de mediul extern, care influenţează valoarea afacerii.Pentru studierea managementului financiar se utilizează aşa metode ca:1. Metode
neformale
care se bazează pe descrierea procedurilor analitice la nivel logic, dar nu cu ajutoruldependenţei analitice stricte. La acestea se referă: metodele psihologice, morfologice, de comparare,formarea sistemului de indicatori, formarea tabelelor analitice.Aplicarea acestor metode se caracterizează printr-un anumit nivel de subiectivism, deoarece un rolimportant îl joacă intuiţia, stagiul şi cunoştinţele analitice.2. Metode
formale
sunt metodele la baza cărora se află dependenţele analitice formale stricte. Acestemetode pot fi clasificate în funcţie de mai multe criterii:
a) Metode elementare şi de analiză factorială
: diferenţele aritmetice, de bilanţ, evidenţierea influenţeifactorilor, date procentuale, logaritmice, dobânzi simple şi compuse. Aceste metode se utilizează pentrudeterminarea şi prognozarea bugetului de venituri din vînzări, consumuri şi cheltuieli şi pentru evidenţiereafactorilor de bază ce contribuie la îmbunătăţirea lor.
3

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sorin Arch liked this
Kira Baeva liked this
Alinac2 liked this
Svetlana Dodon liked this
Lena liked this
Victoria Popa liked this
Alina Bors liked this
mihailovvad75038 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->