Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
C Programlama - İleri Derece

C Programlama - İleri Derece

Ratings: (0)|Views: 182|Likes:
Published by mÇelenlioğlu

More info:

Published by: mÇelenlioğlu on May 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2012

pdf

text

original

 
1
S”STEM PROGRAMLAMA VE
ILERI CUYGULAMALARI (I)
ÖZET NOTLARI
Bu Döküman Kaan Aslan’ın C ve Sistem Programcıları Derneği’nde vermiş olduğu“Sistem Programlama ve Ileri C Uygulamalari (I)” kursunda sınıf içerisinde alınannotlardan oluşturulmuştur. Notlar üzerinde herhangi bir düzeltme yapılmamıştır.
 
2
SĠSTEM PROGRAMLAMADA
 
ĠġLENECEK BELLĠ BAġL
I KONULAR:1-
Fonksiyon göstericiler 
 2-
Gösterici göstricileri
 3- Kesmeler4- Bellekte kalacak programlar5-
HaberleĢmenin temelleri
 
(seri haberlerĢme paralel haberleĢme)
 6-
Disk iĢlemleri(fat root)
 7-
Kendi kendini çağıran fonksiyonlar (recursive fonksiyonlar)
 8-
Yararlı sistem fonksiyonları kullanımı
 9-
Korumalı mod hakkında temel bilgiler 
10-
Parcing algoritmaları
 11-
ĠĢlemci kavramı ve programlanmaları
 12-
Veri tabanlarının oluĢturulması hakkında bilgiler 
 13-
Özel problemler 
 
ĠLERĠ C
 
FONKSĠYON GÖSTERĠCĠLERĠ:
 void fonk (void){..........}
DeğiĢkenlerde olduğu gibi fonksiyonlar da memory‟de yer kaplamaktadır ve adresleri
 
vardır. Bir fonk baĢlangıç adresi özel olarak tanımlanmıĢ fonk göstericisinin içerisine yerleĢtirilebilir.
 
Fonksiyon Göstericilerinin Genel Biçimi[fonksiyonun geri dönüĢ değerinin türü](*gösterici ismi)([param]);
 
void (*fonk) (void) : *fonk yanındaki () olmasa bir fonksiyonun prototipi olduğu anlamınagelir!!! geri dönüĢ değeri void türden bir adres
 
Bir fonksiyon göstericisine her türlü fonksiyonun baĢlangıç adresi yerleĢtirilemez geriĢ dönüĢdeğri ve parametreleri belli türden olan fonksiyonlar yerleĢtirilebilir.
 
Örneğin burada p fonksiyon göstericisine geridönüĢ değeri ve parametresi void olan bir fonksiyonun adresi yerleĢtirilebilir.Fonksiyon gösterici bildiriminde parametre parantezinin içerisi boĢ bırakılırsa o fonksiyongöstericisine atanacak fonksiyon adreslerinde parametre koĢulu aranmaz.
 
 
3
(void) olursa parametresi olmamalıdır.
 
() her tür parametre değeri kabul olur.
 
FONKSĠYONLARIN BAġLANGIÇ ADRESLERĠNĠN ELDESĠ:
 
C'de bir fonksiyon ismiĢnden sonra parantez açılmaz ise yani fonk çağırma operatörü kullanılmazise o ifade fonksiyonun baĢlangıç adresi gösteren adres sabiti olarak ele alınır.FONKSĠYON GÖSTERĠCĠSĠ YOLUYLA FONKSĠYONUN ÇAĞIRILMASI:
 
Aslında () operatörü unary postfix bir operatördür. öncelik tablosunun en yüksek düzeyinde
bulu
nur. görevi programın akıĢını operamdı olan adrese yönlendirmektir. yani operant bir fonk adresi olmak zorundadır. bu durumda fonksiyon göstericisi yardımı ile bir fonksiyon () opeartörüile çağırılabilir. fonksiyon gösatericisi ile fonksiyon çağırmanın bir yolu daha vardır. (*p)();
 
fonksiyon göstericisi iki yolla kullanılsada okunabilirlik açısından çoğu kez (*p)() Ģeklindeçağırma pnin bir fonksiyon göstericisĠ olduğunu açıkça belirttiği için daha çok tercih edilir.FONKSĠYON GÖSTERCĠLERĠNĠN PARAMETRE DEĞĠġKENĠ OLARAK KULLANILMASI
 
Bir fonksiyonun parametre değiĢkeni parametre değiĢkeni olabilir. bu durumda fonksiyon bir fonksiyon ismi ile yani fonksiyon adresi ile çağırılmalıdır.FONKSĠYONUN GERĠ DÖNÜġ DEĞERĠNĠN BĠR FONKSĠYON ADRESĠ OLMASI
DURUMU:
Böyle fonksiyonların tanımlanmasında * operatörü fonksiyonun ismi ile birlikte paranteze alınır, parantezimn soluna geri dönüĢ değerine iliĢkin fonksiyonun geri dönüĢ değeri sağına geri dönüĢdeğerine iliĢkin fonksiyonun parametre yapısı yazılır.
 void (* fonk(void)) (void){}---fonpoin3.c---#include <stdio.h>void sample(void){printf("I am sample....\n");}void (*fonk(void))(void)

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
EzKeezE liked this
ok1222 liked this
afozkalay liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->