Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
42Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tehnologii in Cresterea Ovinelor

Tehnologii in Cresterea Ovinelor

Ratings:
(0)
|Views: 5,914|Likes:
Published by MrGaffa

More info:

Published by: MrGaffa on May 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2013

pdf

text

original

 
 
EDITURA CORSONIASI 1998
 
 
CONSTANTIN PASCAL
Tehnologia cre[terii ovinelor 
 
- 1 -
 
CAPITOLUL I.
IMPORTAN}A, CRE{TEREA {I EVOLU}IAEFECTIVELOR DE OVINE
1.1. IMPORTAN}A CRE{TERII OVINELOR
Diversitatea produselor, valoarea biologic\ deosebit\ [ieconomicitatea ob]inerii acestora au f\cut ca din toate timpurile speciilede ovine [i caprine s\ fie extrem de apreciate, bucurându-se totodat\ [i deo aten]ie deosebit\ din partea cresc\torilor.Cre[terea ovinelor sau
Ovicultura
”,
reprezint\ o ramur\ principal\a zootehniei [i a avut o contribu]ie deosebit\ la dezvoltarea economic\ astatelor cresc\toare, participând `n mod direct la `mbun\t\]irea niveluluide trai al oamenilor, al\turi de celelalte sectoare specifice cre[teriianimalelor.}inând cont de obiectivele care au stat la baza cre[terii ovinelor de-a lungul timpului, cresc\torul a c\utat mereu s\ selec]ioneze [i s\ perfec]ioneze pentru cre[tere `n interesul s\u, doar acele animale carecorespundeau scopului urm\rit.Astfel, s-au creat [i perfec]ionat grupe de rase specializate pentrudiferite produc]ii, existând `n prezent pe glob conform multor date publicate `n literatura de specialitate peste 750 rase de ovine, având celemai diverse direc]ii de exploatare (carne, lapte, lân\, pielicele, bl\nuri).~n acest context, este suficient s\ amintim c\ lâna fin\ se ob]ineast\zi `n cantit\]i mari de la mai multe rase, c\ exist\ `n prezent rase ce produc frecvent peste 500 l lapte `ntr-o lacta]ie, c\ de la oile Karakul seob]in pielicele de o mare valoare estetic\ [i c\ exist\ rase cu o prolificitatespecific\ de peste 200 %.Actualmente la efectivele crescute, produc]iile totale [i medii`nregistreaz\ diferen]ieri accentuate `ntre ]\ri, `n func]ie de stadiul
 
 
Particularit\]ile ovinelor 
- 2 -economic [i de realiz\rile `nregistrate `n direc]ia exploat\rii [i amelior\riiovinelor, la care se adaug\ [i factorii de influen]\ naturali.La noi `n ]ar\ diversitatea zonelor de relief, a condi]iilor climaterice zonale [i ca urmare a m\surilor luate, s-au ob]inut `n ultimiledecenii progrese deosebite atât `n privin]a cre[terii [eptelului ovin cât [i `nsporirea produc]iilor ob]inute de la aceast\ specie, `ns\ rezulatele la cares-a ajuns `n etapa actual\ demonstreaz\ faptul c\ suntem departe de performan]ele realizate de aceast\ specie `n alte ]\ri.~n scopul ridic\rii poten]ialului biologic pentru toate produc]iile cefac obiectul cre[terii [i exploat\rii ovinelor, o aten]ie sporit\ trebuieacordat\ selec]iei [i amelior\rii precum [i modului de valorificare afondului genetic existent, ]inându-se totodat\ cont de diversitateastructurii raselor autohtone [i importate. ~n acest scop se impuneelaborarea unui program clar, precis [i eficient de ameliorare genetic\, pentru fiecare tip morfo-productiv, [tiindu-se faptul c\ prin aplicarea[tiin]ei amelior\rii rezultatele ob]inute sunt remarcabile la celelaltespeciile de interes zootehnic cu interval scurt `ntre genera]ii, `n timp cemetodele de ameliorare aplicate la ovine au r\mas cele tradi]ionale, `n prezent fiind foarte pu]in schimbate fa]\ de trecut.Evolu]ia efectivelor sub aspect numeric plasa România `n deceniulopt al acestui secol pe locul patru `n Europa, `ns\ dup\ anul 1990 `ncondi]iile nou create specifice trecerii spre o economie liber\ [i la alteforme de proprietate, s-au manifestat unele aspecte negative cu influen]\direct\ asupra num\rului de ovine [i impilicit asupra calit\]ii materialuluigenetic crescut actualmente `n ]ara noastr\.~n acest context, `n intervalul scurs din 1990 [i pân\ `n prezent, s-aconstatat o inversare a priorit\]ilor `n cre[terea ovinelor [i o aliniere latendin]ele europene [i mondiale, cu o accentuare deosebit\ asupra sporirii produc]iei de carne, justificat\ `n prezent prin pre]urile practicate pe pie]ele mondiale. ~n condi]iile ]\rii noastre se impune [i o intensificarea aselec]iei ovinelor `n vederea sporirii produc]iei de lapte, realizându-seastfel [i o eficientizare a cre[terii acestei specii.Oile crescute actualmente `n România sunt extrem de heterogene`n privin]a nivelului productiv, excep]ie f\când cele din rasa Merinos dePalas care sunt recunoscute ca fiind bune produc\toare de carne [i lân\fin\, motiv pentru care `n viitor se impune ca efectivele autohtone [i deimport crescute la noi s\ fac\ obiectul unor ac]iuni de selec]ie [iameliorare, `n vederea `mbun\t\]irii produc]iei de carne [i lapte.

Activity (42)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Alin FreeMan liked this
Luciana Dumitrescu liked this
Mary Shock liked this
Mariana Bucur liked this
paraschiv54 liked this
Deaconescu_Daniel liked this
paraschiv54 liked this
Ioan Vascan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->