Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
28Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Aklından Bir Sayı Tut

Aklından Bir Sayı Tut

Ratings: (0)|Views: 6,672 |Likes:
Published by Burda Indir
Aklından Bir Sayı Tut
Aklından Bir Sayı Tut

More info:

Published by: Burda Indir on May 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2012

pdf

text

original

 
Neredeydin?
dedi yataktaki yaþlý kadýn.
Tuvaletimi yapmam gerekiyordu ama yanýmda kimsgöremedim.
Genç adam. onun hýrçýn ses tonuna karþýlýk, ayakucunda duruyor ve sakin bir þekilde gülümsKelimelerin ne anlama geldiðini unutmuþ gibi, belli belirsiz bir sesle
Tuvaletimi yapmam gerekiyordu
diye tekrarladý.Adam,
Sana Ýyi haberlerim var, anne.
dedi.
Yakýnda her þey yoluna girecek. Her þey hallak.
Beni býraktýðýn zamanlarda nereye gidiyorsun?
Sesi daha net ve hýrçýndý.
Uzaða deðil, anne. Benim asla uzaða gitmediðimi iyi biliyorsun
Yalnýz kalmaktan hoþlanmýyorum.
Yüzüne bir gülümseme yayýldý; neredeyse mutlu olmuþtu.
Çok yakýnda isler düzelecek ve herktiði gibi olacak. Bana güvenebilirsin, anne. Durumu düzeltmenin bir yolunu buldum. Aldýðýný geri verecek, vermiþ olduðunu aldýðý zaman.
Öyle güzel þiir yazýyorsun ki

Odada hiç pencere yoktu, içerideki tek ýþýk kaynaðý olan,a yapýþýk lamba, kadýnýn boðazýmdaki büyük yarayý ve gözlerindeki gölgeyi belirginleþtiriyDuvarýn arkasýnda parlak bir þey görmüþçesine uzaklara bakarak,
Dans etmeye gidecek miyizsordu.
Tabii, anne. Her þey mükemmel olacak.
Benim ördek Dickie
m nerede?
Yaný baþýnda, anne.
Ördek Dickie yataða gelecek mi?
Uyku vakti, uyku vakti, uyku vakti.
Tuvaletimi yapmam gerekiyor,
dedi, cilveli denebilecek bir tonla. Birinci BölümPolisin SanatýJason Strunk anlatýldýðý kadarýyla otuzlarýnda, sessiz sakin, silik tipli bir adamdý. Komþek görmediði ve görünüþe bakýlýrsa duymadýðý birisiydi; öyle ki hiçbiri onun söylediði tekam olarak hatýrlayamadý. Hatta konuþabildiðinden bile þüphelilerdi. Baþýný mý sallardý, me, birkaç kelime mýrýldanýr mýydý? Kimse hatýrlamýyordu.Bay Strunk
m orta yaþlý, býyýklý adamlar öldürme takýntýsý olduðu, cesetlerini eþi görülmeucu bir þekilde ortadan kaldýrdýðý ortaya çýkýnca, tüm komþularý þaþkýnlýklarýný dile getinmadý. Adam, öldürdüðü kiþilerin cesetlerini küçük parçalara ayýrýp, renkli paketlere sardNoel hediyesi olarak bölgedeki polis memurlarýna gönderiyordu.Dave Gurocy, Jason Strunk
in bilgisayar ekranýndan kendisine bakan uysal yüzünü dikkatliceinceledi. Karþýsýndaki, Teþkilat Merkezi
nin arþivindeki orijinal sabýka fotoðrafýydý. Foyüz boyutlarýna uygun olacak þekilde büyütülmüþ ve kenarlarýnda Gurney
in yeni öðrendiðime programýnýn araç çubuðu simgeleri sýralanmýþtý.
 
Parlaklýk ayan yapan simgelerden birisini Strunk
ýn sað gözüne doðru hareket ettirip, üzeradý. Ýyice belirginleþen bu bölgeyi incelemeye koyuldu.Daha iyi, ama yine de çok iyi deðil.Gözler her zaman isin en zor kýsmýydý
gözler ve aðýz
ama anahtar noktalardý. Bazen küçruþu ve yoðunluðu üzerinde saatlerce çalýþýrdý. O kadar uðraþmalarýna raðmen bazen çok iyizdi. Yeterince iyi olmadýklarý için, bu sonuçlardan Sonya
ya ve tabii ki Madelein
e bahsetzdi.Gözlerin sýrrý, gerilimi ve çeliþkiyi her þeyden daha iyi yakalayabilmesindeydi. Gurney
inrlikte kayda deðer vakit geçirme þansýna sah Ýp olduðu katillerin gözlerinde gördüðü, acýmdelip geçtiði çekingen bir uysallýktý.Jorge Kunzman
ýn (en son çýktýðý kiþinin kafasýný buzdolabýnda saklayan ve yeni bir sevgiluzdolabýndaki kafayý yenisiyle deðiþtiren Walmart marketi çalýþaný) sabýka fotoðrafýný diknde de ayný bakýsý yakalamýþtý. Bay Kunzman
ýn sýkkýn ifadesinin ardýnda pusuya yatmýþ derrk etmesi; sonucu bildirdiði an Sonya
nýn heyecan dolu tepkisi ve övgü dolu sözleriyle gerbir kez daha kanýtlanmasý onu memnun etmiþti. Onu, Sonya
nýn Ithaca
daký galerisinde
Yakakiþinin elinden Katil Portreleri
adýyla, üzerinde uðraþtýðý fotoðraflarý sergilemeye hevebu memnuniyet duygusu ve Sonya
nýn koleksiyoncu bir arkadaþýnýn aniden bu fotoðrafý satýnSanata ve özellikle güncel sanata ilgi duymayan, þöhretten nefret eden, yeni emekli olmuþbir New York Polis Teþkilatý () cinayet dedektifinin, küçük bir üniversite þehrindeki þýkt sergisinin odaðý haline nasýl geldiði sorusuna verilen iki, birbirinden çok farklý yanýtdý: Biri kendisinin diðeri de eþinin. Ayrýca bu eleþtirmenlerin
ustalýkla incelenmiþ, vaer önüne seren, fotoðraflar karmasýnda yeni bir çýðýr
seklinde tanýmladýðý bir sergiydi. Kendisine kalýna her þey Madeleine
nin onu, Coopersiown Müzesi
nde, saný hakkýnda bir kurirlikte gitmeye ikna etmesiyle baþlamýþtý. Madeleine odu daima açmaya, dýþarý çýkarmaya çavinden, kendisinden dýþarý; içeriden dýþarý. Gurney, kendi kontrolünü kaybetmemek için enn bazen teslim olmak gerektiðini Öðrenmiþti. Sanat kursuna gitmeyi kabul etmesi de bu taktiðin gerektirdiklerinden biriydi. Kurs boyunca öylece oturup, bitmesini bekleme fikri gözünü korkutsa da, bu kursun baskýlara karsý baðýþýklýk kazanmasýný saðlayacaðýný umusonrasýndaki birkaç ay boyunca
Aslýnda miskin birisi deðildi, hatta bundan çok uzaktý. Kdi yaþýnda olmasýna raðmen elli sýnav, elli barfiks, elli mekik çekebiliyordu. Yalnýzca birlere gitmeyi pek sevmiyordu.Fakat kurs iþi þaþýrtýcý bir sürprize dönüþtü
aslýnda üç sürprize. Birincisi, kurstan önkalmaya çalýþmanýn aksine, galerinin sahibi, bölgenin ünlü sanatçýsý ve ayný zamanda eðita Reynolds
ý çok ilginç buldu. Kuzey Avrupalý Catherine Dencuve havasýndaki tipik güzellerdeðildi. Yüzüne somurtkan bir hava katan dudaklarý, belirgin elmacýk kemikleri ve uzun birburnu vardý. Fakat tek tek bakýldýðýnda güzel olmayan bu parçalar, derin ve buðulu bakaneriyle ve rahat, doðasýndan gelen þehvetli tavrýyla birleþerek çarpýcý denecek kadar güzelluþturuyorlardý. Sýnýfla fazla erkek yoktu; yirmi altý katýlýmcýdan yalnýzca altýsý erkekta tüm dikkati onun üzerindeydi.Ýkinci sürpriz ise konuya karþý olumlu tepkisiydi. Sonya, özel ilgi alanýna girdiði için fanatýna, üzerinde oynamalar yaparak fotoðrafýn aslýndan daha güçlü ve anlamlý hale getirilusuna önemli ölçüde zaman ayýrmaktaydý.Üçüncüsü ise on iki haftalýk kursun üçüncü haftasýnda, Sonya bir gece, çaðdaþ bir sanatçýnisini heyecanla eleþtirirken gerçekleþti. Gurney portreye bakarken aklýna bir fikir geldi. Bunu özel eriþim izninin bulunduðu farklý bir alan için kullanabilir ve olaya farklý bibakýþ açýsý getirebilirdi. Bu çýlgýn fikir onu garip bir tekilde heyecanlandýrmýþtý. Bir sbeklediði son þey, heyecan verici olmasýydý.

Activity (28)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Yavuz Cetin liked this
sbp89 liked this
Setenay Deniz liked this
Murat Yılmaz liked this
Aybüke Imamoglu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->