Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Ebert Appraisal Service Inc Office of the Real Estate Appraisers (OREA) Complaint for Appraisal Fraud

Ebert Appraisal Service Inc Office of the Real Estate Appraisers (OREA) Complaint for Appraisal Fraud

Ratings: (0)|Views: 151|Likes:
Published by Barry Fagan Esq.
STATE OF CALIFORNIA - BUSINESS. TRANSPORTATION AND HOUSING AGENCY

EDMUND G. BROWN JR., GOVERNOR

OFFICE OF REAL ESTATE APPRAISERS 1102 Q STREET, SUITE 4100

SACRAMENTO, CA 95811 - 6539

fiiI (916) 552 - 9000

r www.orea.ca.gov

March 22, 2011

Ban), S. Fagan

20475 Roca Chica Dr. Malibu, California 90265

Complaint No. 110322-09

Dear Barry S. Fagan:

This will acknowledge the receipt of your complaint referenced above.

The investigative staff of the Office
STATE OF CALIFORNIA - BUSINESS. TRANSPORTATION AND HOUSING AGENCY

EDMUND G. BROWN JR., GOVERNOR

OFFICE OF REAL ESTATE APPRAISERS 1102 Q STREET, SUITE 4100

SACRAMENTO, CA 95811 - 6539

fiiI (916) 552 - 9000

r www.orea.ca.gov

March 22, 2011

Ban), S. Fagan

20475 Roca Chica Dr. Malibu, California 90265

Complaint No. 110322-09

Dear Barry S. Fagan:

This will acknowledge the receipt of your complaint referenced above.

The investigative staff of the Office

More info:

Published by: Barry Fagan Esq. on May 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

12/21/2013

 
WZHZFOMGHLKMOYCKH"IVWKCFWW#ZYHCWPOYZHZKOCHCJDOVWKCNHNFCG[FJBVCJN#IYO^CAY#,
NO]FYCOY
OMMKGFOMYFHLFWZHZFHPPYHKWFYW
8809XWZYFFZ,WVKZF:800WHGYHBFCZO,GH;6488"=67;
mkkK
$;8=+669";000
y
Bhygd99,9088Ihc+,W#Mhnhc90:>6YoghGdkghJy#Bhlkiv,Ghlkmoyckh;09=6GobplhkczCo#880799"0;JfhyIhyy{W#Mhnhc1Zdkw~kllhgeco~lfjnfzdfyfgfkpzom{ovygobplhkczyfmfyfcgfjhio}f#Zdfkc}fwzknhzk}fwzhmmomzdfOmmkgfomYfhlFwzhzfHppyhkwfyw$OYFH+yf}kf~wfhgdgobplhkczoiafgzk}fl{hcjgocwkjfywh}hykfz{ommhgzoywkcpykoykzkqkcnghwfwmoykc}fwzknhzkoc#Hlzdovnd~fhyfvchilfzojfzfybkcfdo~locnkzbh{zhefmoyzdkwkc}fwzknhzkoczoifgobplfzfj,{ovghcifhwwvyfjzdhz~f~kllpyogffjkc
hw
ftpfjkzkovwhbhccfyhwkwpowwkilf#Plfhwfcozfzdhz{ovbh{ifgoczhgzfjkm~fmkcjzdhzhjjkzkochlkcmoybhzkockw~hyyhczfjhcj{ovbh{ifghllfjvpoczozfwzkm{hzhchjbkckwzyhzk}fdfhykcnkmkzifgobfwcfgfwwhy{hcjkwhppyopykhzf#KzkwkbpoyzhczzovcjfywzhcjzdhzzdfmvcgzkocomOYFHkwzopyozfgzzdfpvilkgi{fcmoygkcnwzhcjhyjwompyomfwwkochlfzdkgwhcjgobpfzfcg{hbocnlkgfcwfjhppyhkwfyw#Zdfkc}fwzknhzk}fpyogfwwkwgocmkjfczkhlhcjihwfjwolfl{oczdfmhgzvhlf}kjfcgfoizhkcfj#KzkwcozzdfmzbgzkocomOYFHzohgzhwhchj}oghzfmoyfkzdfyzdfgocwvbfyoyzdfhppyhkwfyjvykcnzdfkc}fwzknhzk}fpyogfww#Km{ovhyfwffekcnzoyfgo}fybocfzhy{jhbhnfw,fcmoygfhgoczyhgzoyoizhkclfnhlhj}kgf,~ffcgovyhnf{ovzogoczhgzhchzzoycf{oy{ovyloghlIfzzfyIvwkcfwwIvyfhvwkcgfOYFHkwvchilfzopyo}kjf{ov~kzdzdfwfwfy}kgfw#[ov~kllifcozkmkfji{OYFH~dfczdfkc}fwzknhzk}fpyogfwwdhwiffcgocglvjfj#Km{ovdh}fhc{xvfwzkocw,plfhwfgoczhgzbfhzzdfhio}fhjjyfwwoyi{ghllkcn$;8=+669";090#Plfhwfyfmfyfcgfzdfhio}fgobplhkczcvbifyzohwwkwzvwkcyfwpocjkcnzo{ovykcxvky{#Wkcgfyfl{,
,ssgA
mB!.
FlkqhifzdWfhzfywWvpfy}kwkcnPyopfyz{HppyhkwfyKc}fwzknhzoyFcmoygfbfczJk}kwkoc
 
LH^OMMKGFWOMIHYY[W#MHNHC
OMMKGFOMYFHLFWZHZFHPPYHKWFYW
8809
X
WZYFFZ,WVKZF
:800
WHGYHBFCZO,GH
;6488¾=67;
Hzzc1FlkqhifzdWfhzfywYF1AHBFWFIFYZGOBPLHKCZCO#
880799"0;
Bh{
8=,900>
Hppyhkwhlmoy1
90:>6
YoghGdkghJy#Bhlkiv,GH
;09=6
Ihyy{W#Mhnhc}^fllwMhynoIhce5FifyzHppyhkwhlWfy}kgfKcg#fzhl#
WGl890::
Hpykl
9;,9088
JfhyBw#Wfhzfyw5KIhyy{Mhnhcdfyfi{hgeco~lfjnfyfgfkpzom{ovyoynhckqhzkocwlfzzfyjhzfjBhygd
99,9088#
K~kwdzowvpplfbfczb{gobplhkcz~kzdhjjkzkochlkcmoybhzkochcjf}kjfcgfomBy#Fifyz.wpyomfwwkochlbkwgocjvgz#Plfhwfmkcjzdfmollo~kcnz~ovcwolkgkzfjfbhklwzdhz
K
yfgfk}fjocWvcjh{Hpykl
80,9088
myobBy#AhbfwFifyz#FBHKL
81
Dfllo,Ihyy{,myobAhbfwFifyz
OcWvc,
:/80/88,
AhbfwFifyz
<ahbfw@fhw9#gob3
~yozf1Myob1AhbfwFifyz#xhbfw@fhw9#gob3Wviafgz1Dfllo,Ihyy{,myobAhbfwFifyzZo1pfcjkcnlh~wvkz@{hdoo#gobJhzf1Wvcjh{,Hpykl80,9088,610=PB
):8088
By#Ihyy{Mhnhc,
POIOT
8987,
BHLKIV,GH
;09=6"8987
PFCJKCNLH^WVKZ@[HDOO#GOBZFL#
780#>8>#8>;0
 
LH^OMMKGFWOMIHYY[W#MHNHC
Kghcwffmyobzdf900%phnfwjogvbfczjflk}fyfjzobf,zdhz{ovhyf}fy{myvwzyhzfj~kzdzdfihcekcnkcjvwzy{hcjzdf~h{kzdhwkbphgzfj{ov,{ovy~kmfhcj{ovy~ocjfymvlgdkljyfc#
K
~kwd{ovzdfifwzomlvgeoc{ovyhzzfbpzwzonhkcwobfzdkcnmyob^fllwMhynohcjzdfozdfymkybwzdhzpyf{ocdhplfwwdobfo~cfywghvndzkczdfyfgfwwkoc#Ivzkzhppfhywzdhzyopkcnbfkcoczdkw,kwhwzyfzgd,hcjkzwffbwzohgzvhll{~fhefc{ovyghwf#Mkywzl{,
K
dh}fcozdkcnzonk}f{ov,
oy
f}fchc{hzzoycf{#B{pyomfwwkocdhwiffcdkzavwzhwdhyjhw{ovymkflj#B{kcgobfdhwjyoppfjzodhlmompyf}kovwzkbfw5
K
ghccolocnfyzhefzkbfzowpfcjhchmzfycooc~kzdb{io{w,plh{kcnhlkzzlfnolm,lkefzdfoljzkbfw,oyzhekcnzdf~kmfovzmoyhbojfwzjkccfy#
K
hb~oyekcn800"dovywfhgd~ffe,avwzzonfzzdflkzzlfpfcckfwzdhzhyfovzzdfyf#Zdkw~fhefcw{ovyghwf,ifghvwf{ovyghwfkwihwfjoczdflohczdhz~hwpvwdfji{zdfgobbkwwkoc"ihwfj^fllwihcefyw,~kzdovzhc{ghyfoyzdovndzom{ovygocwfxvfcgfw#Zdf{bhjfzdfkygobbkwwkoc,hcjzdfcwolj{ovylohcovzzo^hllWzyffz#[ovdh}fzykfjzonfzlohcbojkmkghzkocw,ivzzdfkyplhckwzoavwzh}okj{ovvczkl{ovnk}fvp,hcjzdf{~kc#Zdf{nfzmyffbocf{myobzdfMfjw,zojozdfkyjfyk}hzk}fzyhjkcn,zdhzbhefwzdfbboyfbocf{i{nhbilkcn~kzdozdfypfoplf.wbocf{,zdhczdf{bhefjokcnlohcw#Wkcgfzdfihcewo~cdhlmomzdfHppyhkwhlBhchnfbfczGobphckfw,zdf{hyfco~bhekcn*900moyfhgdlohchpplkghzkoc,hwzdf{gdhynf*600moyhchppyhkwhl,zdfcwekbomm:0&moyzdfkyo~cpogefzw,zdfcommfy*8>6zohcovz"om"hyfhhppyhkwfyzojozdfhppyhkwhl#^dfczdf}hlvfgobfwihgelo~,zdf{joc.zghyf,zdf{effpzdfmff,hcjzdfhpplkghczkwovzf}fcboyfbocf{#^dkgdkw~d{hppyhkwfywhyfwvmmfykcnhw~fll,bhekcndhlmzdfkymoybfymffw,{fzwhjjlfj~kzd60&boyf~oyemoyfhgdmklf#
K
eco~{ovdh}fwpfczboczdwoy{fhywnfzzkcnzdkwyfhj{zono,hcjkzdhwiffcdkndl{jkwzyhgzkcnmyob{ovymhbkl{,zoo#Lkef~kzdbfhcjb{mhbkl{,zdkwkwzkbf{ov~ovljyhzdfyifwpfcjkcndflpkcnzdfb~kzddobf~oye,zfhgdkcnzdfblkmfwekllw,wdhykcnwobfao{~kzddo~lkmfghcif,lk}kcnkcwvgdhifhvzkmvlgobbvckz{ivzzdhz{ovghccoz,jvfzozdfbkwmoyzvcfzdhzdhwwbhgefjkczo{ovhcj{ovypyomfwwkoc#
K
polkzfl{hwezdhz{ovbojkm{{ovygobplhkcz,hcjyfbo}fbf,hcjhlwo~kzdjyh~{ovygobplhkczzozdfwzhzfOYFH#Zdkwkwcoznokcnzodflp{ov,kz~klljklvzf{ovyfcfyn{hcj{ovyghwf#
K
jkjhnoojhppyhkwhlmoy{ov,hw
K
hl~h{wjo#[ovywzhzfgobplhkcz~klljkwzyhgzzdfwzhzfommkgf5zdf{~kllwpfcjzdfkybfhnfyyfwovygfwoc{ovyifdhlm,hcjmkcjzdfyfkwcobfykzzo{ovygobplhkcz#Bfhc~dklfozdfyzyvfgykbkchlwhcjvcwgyvpvlovwhppyhkwfyw~kllwzkllifyohbkcnzdfwzyffzw,dvyzkcnbhc{boyfmhbklkfwhcjzdfkygdkljyfc,~kzdzyvl{}kgkovwhgzk}kz{#
K
hbdopkcnzdhz
K
ghckcwzfhjwpfcjzdhzzkbfdflpkcnb{ekjw
~kzdzdfkydobf~oye,hcjbh{ifwxvffqfkchjh{~kzdzdfbhzQvbhIfhgd,yhzdfyzdhc
dh}fzo~oyewodhyjzonhkchjjkzkochlkcgobfzowpfcjkzocmkndzkcnhcoybhll{noojnv{,hzfyykmkgmfllo~~dobfhcw~fll,~dodhwiffcdvyzwoihjl{#
POIOT
8987,
BHLKIV,GH
;09=6"8987
PFCJKCNLH^WVKZ@[HDOO#GOB
ZFL#
780#>8>#8>;0

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->