Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ustawa o Pracownikach Samorzadowych

Ustawa o Pracownikach Samorzadowych

Ratings:
(0)
|Views: 390|Likes:
Published by juliapitera
to jest ustawa o pracownikach samorządowych
to jest ustawa o pracownikach samorządowych

More info:

Published by: juliapitera on May 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

 
Dziennik Ustaw Nr 22312355Poz. 1458
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólneArt. 1.
Wcelu zapewnienia zawodowego, rzetelne-go ibezstronnego wykonywania zadaƒ publicznychprzez samorzàd terytorialny ustanawia si´ przepisyprawa pracy okreÊlajàce status prawny pracownikówsamorzàdowych.
Art. 2.
Przepisy ustawy stosuje si´ do pracowni-ków samorzàdowych zatrudnionych w:1) urz´dach marsza∏kowskich oraz wojewódzkichsamorzàdowych jednostkach organizacyjnych;2) starostwach powiatowych oraz powiatowych jed-nostkach organizacyjnych;3) urz´dach gmin, jednostkach pomocniczych gminoraz gminnych jednostkach izak∏adach bud˝eto-wych;4) biurach (ich odpowiednikach) zwiàzków jednosteksamorzàdu terytorialnego oraz zak∏adów bud˝eto-wych utworzonych przez te zwiàzki;5) biurach (ich odpowiednikach) jednostek admini-stracyjnych jednostek samorzàdu terytorialnego.
Art. 3.
Przepisów ustawy nie stosuje si´ do pra-cowników zatrudnionych wjednostkach wymienio-nych wart. 2, których status prawny okreÊlajà odr´b-ne przepisy.
Art. 4.
1. Pracownicy samorzàdowi sà zatrudnianina podstawie:1) wyboru:a) wurz´dzie marsza∏kowskim: marsza∏ek woje-wództwa, wicemarsza∏ek oraz pozostali cz∏on-kowie zarzàdu województwa — je˝eli statut wo-jewództwa tak stanowi,b) wstarostwie powiatowym: starosta, wicestaro-sta oraz pozostali cz∏onkowie zarzàdu powiatu— je˝eli statut powiatu tak stanowi,c) wurz´dzie gminy: wójt (burmistrz, prezydentmiasta),d) wzwiàzkach jednostek samorzàdu terytorialne-go: przewodniczàcy zarzàdu zwiàzku ipozostalicz∏onkowie zarzàdu — je˝eli statut zwiàzku takstanowi;2) powo∏ania — zast´pca wójta (burmistrza, prezy-denta miasta), skarbnik gminy, skarbnik powiatu,skarbnik województwa;3) umowy oprac´ — pozostali pracownicy samorzà-dowi.2. Pracownicy samorzàdowi sà zatrudniani na sta-nowiskach:1) urz´dniczych, wtym kierowniczych stanowiskachurz´dniczych;2) doradców iasystentów;3) pomocniczych iobs∏ugi.
Art. 5.
1. Wurz´dzie gminy, starostwie powiato-wym iurz´dzie marsza∏kowskim tworzy si´ odpo-wiednio stanowisko sekretarza gminy, powiatu iwoje-wództwa, zwanego dalej „sekretarzem”.2. Na stanowisku sekretarza mo˝e byç zatrudnionaosoba posiadajàca co najmniej czteroletni sta˝ pracyna stanowisku urz´dniczym wjednostkach, októrychmowa wart. 2, wtym co najmniej dwuletni sta˝ pra-cy na kierowniczym stanowisku urz´dniczym wtychjednostkach lub osoba posiadajàca co najmniej czte-roletni sta˝ pracy na stanowisku urz´dniczym wjed-nostkach, októrych mowa wart. 2, oraz co najmniejdwuletni sta˝ pracy na kierowniczym stanowiskuurz´dniczym winnych jednostkach sektora finansówpublicznych.3. Sekretarz podlega bezpoÊrednio kierownikowiurz´du.4. Kierownik urz´du mo˝e upowa˝niç sekretarzado wykonywania wjego imieniu zadaƒ, wszczególno-Êci zzakresu zapewnienia w∏aÊciwej organizacji pracyurz´du oraz realizowania polityki zarzàdzania zasoba-mi ludzkimi.5. Sekretarz nie ma prawa tworzenia partii poli-tycznych ani przynale˝noÊci do nich.
Art. 6.
1. Pracownikiem samorzàdowym mo˝e byçosoba, która:1) jest obywatelem polskim, zzastrze˝eniem art. 11ust. 2i3;2) ma pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych orazkorzysta zpe∏ni praw publicznych;3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane dowykonywania pracy na okreÊlonym stanowisku.
1458
USTAWA
zdnia 21 listopada 2008 r.
opracownikach samorzàdowych
1)
———————
1)
Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ zdnia21 listopada 1967 r. opowszechnym obowiàzku obronyRzeczypospolitej Polskiej, ustaw´ zdnia 8marca 1990 r.osamorzàdzie gminnym, ustaw´ zdnia 20 grudnia 1996 r.ogospodarce komunalnej, ustaw´ zdnia 21 sierpnia1997r. oograniczeniu prowadzenia dzia∏alnoÊci gospo-darczej przez osoby pe∏niàce funkcje publiczne, ustaw´zdnia 29 sierpnia 1997 r. ostra˝ach gminnych, ustaw´zdnia 5czerwca 1998 r. osamorzàdzie województwa,ustaw´ zdnia 5czerwca 1998 r. osamorzàdzie powiato-wym, ustaw´ zdnia 12 marca 2004 r. opomocy spo∏ecz-nej, ustaw´ zdnia 16 lutego 2007 r. oochronie konkuren-cji ikonsumentów.
 
Dziennik Ustaw Nr 22312356Poz. 1458
2. Pracownikiem samorzàdowym zatrudnionymna podstawie wyboru lub powo∏ania mo˝e byç osoba,która spe∏nia wymagania okreÊlone wust. 1oraz nieby∏a skazana prawomocnym wyrokiem sàdu zaumyÊlne przest´pstwo Êcigane zoskar˝enia publicz-nego lub umyÊlne przest´pstwo skarbowe.3. Pracownikiem samorzàdowym zatrudnionymna podstawie umowy oprac´ na stanowisku urz´dni-czym mo˝e byç osoba, która spe∏nia wymagania okreÊ-lone wust. 1oraz dodatkowo:1) posiada co najmniej wykszta∏cenie Êrednie;2) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem sàduza umyÊlne przest´pstwo Êcigane zoskar˝eniapublicznego lub umyÊlne przest´pstwo skarbowe;3) cieszy si´ nieposzlakowanà opinià.4. Pracownikiem samorzàdowym zatrudnionymna podstawie umowy oprac´ na kierowniczym stano-wisku urz´dniczym mo˝e byç osoba, która spe∏nia wy-magania okreÊlone wust. 1iust. 3pkt 2i3oraz do-datkowo:1) posiada co najmniej trzyletni sta˝ pracy lub wyko-nywa∏a przez co najmniej 3lata dzia∏alnoÊç gospo-darczà ocharakterze zgodnym zwymaganiami nadanym stanowisku;2) posiada wykszta∏cenie wy˝sze pierwszego lubdrugiego stopnia wrozumieniu przepisów oszkol-nictwie wy˝szym.
Art. 7.
CzynnoÊci wsprawach zzakresu prawa pra-cy za jednostki, októrych mowa wart. 2, zzastrze˝e-niem art. 8ust. 2, art. 9ust. 2i3oraz art. 10 ust. 2i3,wykonujà:1) wójt (burmistrz, prezydent miasta) — wobec za-st´pcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta), se-kretarza gminy, skarbnika gminy oraz kierowni-ków gminnych jednostek organizacyjnych;2) przewodniczàcy zgromadzenia zwiàzku jednosteksamorzàdu terytorialnego — wobec cz∏onków za-rzàdu tego zwiàzku;3) wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, mar-sza∏ek województwa wurz´dzie jednostki samo-rzàdu terytorialnego — wobec pozosta∏ych pra-cowników urz´du oraz wobec kierowników samo-rzàdowych jednostek organizacyjnych innych ni˝wymienione wpkt 1i2;4) kierownik jednostki organizacyjnej — za inne ni˝wymienione wpkt 1—3jednostki.
Art. 8.
1. Pracodawcà wójta jest urzàd gminy.2. CzynnoÊci zzakresu prawa pracy wobec wójta(burmistrza, prezydenta miasta), zwiàzane znawiàza-niem irozwiàzaniem stosunku pracy, wykonuje prze-wodniczàcy rady gminy, apozosta∏e czynnoÊci — wy-znaczona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)osoba zast´pujàca lub sekretarz gminy, ztym ˝e wy-nagrodzenie wójta ustala rada gminy, wdrodzeuchwa∏y.
Art. 9.
1. Pracodawcà starosty, wicestarostyicz∏onków zarzàdu powiatu jest starostwo powiato-we.2. CzynnoÊci zzakresu prawa pracy wobec staro-sty, zwiàzane znawiàzaniem irozwiàzaniem stosunkupracy, wykonuje przewodniczàcy rady powiatu, apo-zosta∏e czynnoÊci — wyznaczona przez starost´ osobazast´pujàca lub sekretarz powiatu, ztym ˝e wyna-grodzenie starosty ustala rada powiatu, wdrodzeuchwa∏y.3. CzynnoÊci wsprawach zzakresu prawa pracywobec pozosta∏ych cz∏onków zarzàdu powiatu wyko-nuje starosta powiatu.
Art. 10.
1. Pracodawcà marsza∏ka, wicemarsza∏kaicz∏onków zarzàdu województwa jest urzàd marsza∏-kowski.2. CzynnoÊci zzakresu prawa pracy wobec mar-sza∏ka województwa, zwiàzane znawiàzaniem iroz-wiàzaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczàcysejmiku województwa, apozosta∏e czynnoÊci — wy-znaczona przez marsza∏ka osoba zast´pujàca lub se-kretarz województwa, ztym ˝e wynagrodzenie mar-sza∏ka województwa ustala sejmik województwa,wdrodze uchwa∏y.3. CzynnoÊci wsprawach zzakresu prawa pracywobec pozosta∏ych cz∏onków zarzàdu województwawykonuje marsza∏ek województwa.Rozdzia∏ 2
Nawiàzanie zpracownikiem samorzàdowymzatrudnianym na podstawie umowy oprac´stosunku pracy izmiana tego stosunku pracyArt. 11.
1. Nabór kandydatów na wolne stanowi-ska urz´dnicze, wtym na kierownicze stanowiskaurz´dnicze, jest otwarty ikonkurencyjny.2. Kierownik jednostki, októrej mowa wart. 2,upowszechniajàc informacje owolnych stanowiskachurz´dniczych, wtym kierowniczych stanowiskachurz´dniczych, wskazuje stanowiska, októre poza oby-watelami polskimi mogà ubiegaç si´ obywatele UniiEuropejskiej oraz obywatele innych paƒstw, którymna podstawie umów mi´dzynarodowych lub przepi-sów prawa wspólnotowego przys∏uguje prawo dopodj´cia zatrudnienia na terytorium RzeczypospolitejPolskiej.3. Osoba nieposiadajàca obywatelstwa polskiegomo˝e zostaç zatrudniona na stanowisku, na którymwykonywana praca nie polega na bezpoÊrednim lubpoÊrednim udziale wwykonywaniu w∏adzy publicznejifunkcji majàcych na celu ochron´ generalnych inte-resów paƒstwa, je˝eli posiada znajomoÊç j´zyka pol-skiego potwierdzonà dokumentem okreÊlonymwprzepisach os∏u˝bie cywilnej.
Art. 12.
1. Wolnym stanowiskiem urz´dniczym,wtym wolnym kierowniczym stanowiskiem urz´dni-czym, jest stanowisko, na które, zgodnie zprzepisamiustawy albo wdrodze porozumienia, nie zosta∏ prze-niesiony pracownik samorzàdowy danej jednostki lub
 
Dziennik Ustaw Nr 22312357Poz. 1458
na które nie zosta∏ przeniesiony inny pracowniksamorzàdowy zatrudniony na stanowisku urz´dni-czym, wtym kierowniczym stanowisku urz´dniczym,posiadajàcy kwalifikacje wymagane na danym stano-wisku lub nie zosta∏ przeprowadzony na to stanowi-sko nabór albo na którym mimo przeprowadzonegonaboru nie zosta∏ zatrudniony pracownik.2. Nie wymaga przeprowadzenia naboru zatrud-nienie osoby na zast´pstwo wzwiàzku zusprawiedli-wionà nieobecnoÊcià pracownika samorzàdowego.
Art. 13.
1. Og∏oszenie owolnym stanowiskuurz´dniczym, wtym kierowniczym stanowisku urz´d-niczym, oraz onaborze kandydatów na to stanowiskoumieszcza si´ wBiuletynie Informacji Publicznej,októrym mowa wustawie zdnia 6wrzeÊnia 2001 r.odost´pie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,poz. 1198, zpóên. zm.
2)
), zwanym dalej „Biuletynem”,oraz na tablicy informacyjnej wjednostce, wktórejjest prowadzony nabór.2. Og∏oszenie onaborze powinno zawieraç:1) nazw´ iadres jednostki;2) okreÊlenie stanowiska;3) okreÊlenie wymagaƒ zwiàzanych ze stanowi-skiem, zgodnie zopisem danego stanowiska, zewskazaniem, które znich sà niezb´dne, aktóre do-datkowe;4) wskazanie zakresu zadaƒ wykonywanych na sta-nowisku;5) wskazanie wymaganych dokumentów;6) okreÊlenie terminu imiejsca sk∏adania dokumen-tów.3. Termin do sk∏adania dokumentów okreÊlonywog∏oszeniu onaborze, nie mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dniod dnia opublikowania tego og∏oszenia wBiuletynie.4. Informacje okandydatach, którzy zg∏osili si´ donaboru, stanowià informacj´ publicznà wzakresie ob-j´tym wymaganiami zwiàzanymi ze stanowiskiemokreÊlonym wog∏oszeniu onaborze.
Art. 14.
1. Zprzeprowadzonego naboru kandyda-tów sporzàdza si´ protokó∏.2. Protokó∏ zawiera:1) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzonynabór, liczb´ kandydatów oraz imiona, nazwiskaimiejsca zamieszkania wrozumieniu przepisówKodeksu cywilnego nie wi´cej ni˝ 5najlepszychkandydatów uszeregowanych wed∏ug poziomuspe∏niania przez nich wymagaƒ okreÊlonychwog∏oszeniu onaborze;2) liczb´ nades∏anych ofert na stanowisko, wtymliczb´ ofert spe∏niajàcych wymagania formalne;3) informacj´ ozastosowanych metodach itechni-kach naboru;4) uzasadnienie dokonanego wyboru;5) sk∏ad komisji przeprowadzajàcej nabór.
Art. 15.
1. Niezw∏ocznie po przeprowadzonym na-borze informacja owyniku naboru jest upowszechnia-na przez umieszczenie na tablicy informacyjnej wjed-nostce, wktórej by∏ przeprowadzony nabór, oraz opu-blikowanie wBiuletynie przez okres co najmniej3miesi´cy.2. Informacja, októrej mowa wust. 1, zawiera:1) nazw´ iadres jednostki;2) okreÊlenie stanowiska;3) imi´ inazwisko wybranego kandydata oraz jegomiejsce zamieszkania wrozumieniu przepisówKodeksu cywilnego;4) uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasad-nienie nierozstrzygni´cia naboru na stanowisko.3. Je˝eli wokresie 3miesi´cy od dnia nawiàzaniastosunku pracy zosobà wy∏onionà wdrodze naboruzaistnieje koniecznoÊç ponownego obsadzenia tegosamego stanowiska, mo˝liwe jest zatrudnienie na tymsamym stanowisku kolejnej osoby spoÊród najlep-szych kandydatów wymienionych wprotokole tegonaboru. Przepisy ust. 1i2stosuje si´ odpowiednio.
Art. 16.
1. Stosunek pracy pracownika samorzàdo-wego zatrudnionego na podstawie umowy oprac´nawiàzuje si´ na czas nieokreÊlony lub na czas okreÊ-lony. Je˝eli zachodzi koniecznoÊç zast´pstwa pracow-nika wczasie jego usprawiedliwionej nieobecnoÊciwpracy, pracodawca mo˝e wtym celu zatrudniç inne-go pracownika na podstawie umowy oprac´ na czasokreÊlony, obejmujàcy czas tej nieobecnoÊci.2. Wprzypadku osób podejmujàcych po raz pierw-szy prac´ na stanowisku urz´dniczym, wtym kierow-niczym stanowisku urz´dniczym, wjednostkach,októrych mowa wart. 2, umow´ oprac´ zawiera si´na czas okreÊlony, nie d∏u˝szy ni˝ 6miesi´cy, zmo˝li-woÊcià wczeÊniejszego rozwiàzania stosunku pracy zadwutygodniowym wypowiedzeniem.3. Przez osob´ podejmujàcà po raz pierwszy pra-c´, októrej mowa wust. 2, rozumie si´ osob´, któranie by∏a wczeÊniej zatrudniona wjednostkach, októ-rych mowa wart. 2, na czas nieokreÊlony albo na czasokreÊlony, d∏u˝szy ni˝ 6miesi´cy, inie odby∏a s∏u˝byprzygotowawczej zakoƒczonej zdaniem egzaminuzwynikiem pozytywnym.
Art. 17.
1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), sta-rosta imarsza∏ek województwa mogà zatrudniaç oso-by na stanowiskach doradców iasystentów odpo-wiednio wurz´dzie gminy, starostwie powiatowymiurz´dzie marsza∏kowskim.2. Zatrudnienie osób, októrych mowa wust. 1, na-st´puje na czas pe∏nienia funkcji przez odpowiedniowójta (burmistrza, prezydenta miasta), starost´ lubmarsza∏ka.3. WczeÊniejsze rozwiàzanie umowy oprac´ mo˝ebyç dokonane za dwutygodniowym wypowiedze-niem.———————
2)
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone wDz. U.z2002 r. Nr 153, poz. 1271, z2004 r. Nr 240, poz. 2407 orazz2005 r. Nr 64, poz. 565 iNr 132, poz. 1110.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->