Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ustawa o Pracownikach Samorzadowych

Ustawa o Pracownikach Samorzadowych

Ratings: (0)|Views: 390|Likes:
Published by juliapitera
to jest ustawa o pracownikach samorządowych
to jest ustawa o pracownikach samorządowych

More info:

Published by: juliapitera on May 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

 
Dziennik Ustaw Nr 22312355Poz. 1458
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólneArt. 1.
Wcelu zapewnienia zawodowego, rzetelne-go ibezstronnego wykonywania zadaƒ publicznychprzez samorzàd terytorialny ustanawia si´ przepisyprawa pracy okreÊlajàce status prawny pracownikówsamorzàdowych.
Art. 2.
Przepisy ustawy stosuje si´ do pracowni-ków samorzàdowych zatrudnionych w:1) urz´dach marsza∏kowskich oraz wojewódzkichsamorzàdowych jednostkach organizacyjnych;2) starostwach powiatowych oraz powiatowych jed-nostkach organizacyjnych;3) urz´dach gmin, jednostkach pomocniczych gminoraz gminnych jednostkach izak∏adach bud˝eto-wych;4) biurach (ich odpowiednikach) zwiàzków jednosteksamorzàdu terytorialnego oraz zak∏adów bud˝eto-wych utworzonych przez te zwiàzki;5) biurach (ich odpowiednikach) jednostek admini-stracyjnych jednostek samorzàdu terytorialnego.
Art. 3.
Przepisów ustawy nie stosuje si´ do pra-cowników zatrudnionych wjednostkach wymienio-nych wart. 2, których status prawny okreÊlajà odr´b-ne przepisy.
Art. 4.
1. Pracownicy samorzàdowi sà zatrudnianina podstawie:1) wyboru:a) wurz´dzie marsza∏kowskim: marsza∏ek woje-wództwa, wicemarsza∏ek oraz pozostali cz∏on-kowie zarzàdu województwa — je˝eli statut wo-jewództwa tak stanowi,b) wstarostwie powiatowym: starosta, wicestaro-sta oraz pozostali cz∏onkowie zarzàdu powiatu— je˝eli statut powiatu tak stanowi,c) wurz´dzie gminy: wójt (burmistrz, prezydentmiasta),d) wzwiàzkach jednostek samorzàdu terytorialne-go: przewodniczàcy zarzàdu zwiàzku ipozostalicz∏onkowie zarzàdu — je˝eli statut zwiàzku takstanowi;2) powo∏ania — zast´pca wójta (burmistrza, prezy-denta miasta), skarbnik gminy, skarbnik powiatu,skarbnik województwa;3) umowy oprac´ — pozostali pracownicy samorzà-dowi.2. Pracownicy samorzàdowi sà zatrudniani na sta-nowiskach:1) urz´dniczych, wtym kierowniczych stanowiskachurz´dniczych;2) doradców iasystentów;3) pomocniczych iobs∏ugi.
Art. 5.
1. Wurz´dzie gminy, starostwie powiato-wym iurz´dzie marsza∏kowskim tworzy si´ odpo-wiednio stanowisko sekretarza gminy, powiatu iwoje-wództwa, zwanego dalej „sekretarzem”.2. Na stanowisku sekretarza mo˝e byç zatrudnionaosoba posiadajàca co najmniej czteroletni sta˝ pracyna stanowisku urz´dniczym wjednostkach, októrychmowa wart. 2, wtym co najmniej dwuletni sta˝ pra-cy na kierowniczym stanowisku urz´dniczym wtychjednostkach lub osoba posiadajàca co najmniej czte-roletni sta˝ pracy na stanowisku urz´dniczym wjed-nostkach, októrych mowa wart. 2, oraz co najmniejdwuletni sta˝ pracy na kierowniczym stanowiskuurz´dniczym winnych jednostkach sektora finansówpublicznych.3. Sekretarz podlega bezpoÊrednio kierownikowiurz´du.4. Kierownik urz´du mo˝e upowa˝niç sekretarzado wykonywania wjego imieniu zadaƒ, wszczególno-Êci zzakresu zapewnienia w∏aÊciwej organizacji pracyurz´du oraz realizowania polityki zarzàdzania zasoba-mi ludzkimi.5. Sekretarz nie ma prawa tworzenia partii poli-tycznych ani przynale˝noÊci do nich.
Art. 6.
1. Pracownikiem samorzàdowym mo˝e byçosoba, która:1) jest obywatelem polskim, zzastrze˝eniem art. 11ust. 2i3;2) ma pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych orazkorzysta zpe∏ni praw publicznych;3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane dowykonywania pracy na okreÊlonym stanowisku.
1458
USTAWA
zdnia 21 listopada 2008 r.
opracownikach samorzàdowych
1)
———————
1)
Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ zdnia21 listopada 1967 r. opowszechnym obowiàzku obronyRzeczypospolitej Polskiej, ustaw´ zdnia 8marca 1990 r.osamorzàdzie gminnym, ustaw´ zdnia 20 grudnia 1996 r.ogospodarce komunalnej, ustaw´ zdnia 21 sierpnia1997r. oograniczeniu prowadzenia dzia∏alnoÊci gospo-darczej przez osoby pe∏niàce funkcje publiczne, ustaw´zdnia 29 sierpnia 1997 r. ostra˝ach gminnych, ustaw´zdnia 5czerwca 1998 r. osamorzàdzie województwa,ustaw´ zdnia 5czerwca 1998 r. osamorzàdzie powiato-wym, ustaw´ zdnia 12 marca 2004 r. opomocy spo∏ecz-nej, ustaw´ zdnia 16 lutego 2007 r. oochronie konkuren-cji ikonsumentów.
 
Dziennik Ustaw Nr 22312356Poz. 1458
2. Pracownikiem samorzàdowym zatrudnionymna podstawie wyboru lub powo∏ania mo˝e byç osoba,która spe∏nia wymagania okreÊlone wust. 1oraz nieby∏a skazana prawomocnym wyrokiem sàdu zaumyÊlne przest´pstwo Êcigane zoskar˝enia publicz-nego lub umyÊlne przest´pstwo skarbowe.3. Pracownikiem samorzàdowym zatrudnionymna podstawie umowy oprac´ na stanowisku urz´dni-czym mo˝e byç osoba, która spe∏nia wymagania okreÊ-lone wust. 1oraz dodatkowo:1) posiada co najmniej wykszta∏cenie Êrednie;2) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem sàduza umyÊlne przest´pstwo Êcigane zoskar˝eniapublicznego lub umyÊlne przest´pstwo skarbowe;3) cieszy si´ nieposzlakowanà opinià.4. Pracownikiem samorzàdowym zatrudnionymna podstawie umowy oprac´ na kierowniczym stano-wisku urz´dniczym mo˝e byç osoba, która spe∏nia wy-magania okreÊlone wust. 1iust. 3pkt 2i3oraz do-datkowo:1) posiada co najmniej trzyletni sta˝ pracy lub wyko-nywa∏a przez co najmniej 3lata dzia∏alnoÊç gospo-darczà ocharakterze zgodnym zwymaganiami nadanym stanowisku;2) posiada wykszta∏cenie wy˝sze pierwszego lubdrugiego stopnia wrozumieniu przepisów oszkol-nictwie wy˝szym.
Art. 7.
CzynnoÊci wsprawach zzakresu prawa pra-cy za jednostki, októrych mowa wart. 2, zzastrze˝e-niem art. 8ust. 2, art. 9ust. 2i3oraz art. 10 ust. 2i3,wykonujà:1) wójt (burmistrz, prezydent miasta) — wobec za-st´pcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta), se-kretarza gminy, skarbnika gminy oraz kierowni-ków gminnych jednostek organizacyjnych;2) przewodniczàcy zgromadzenia zwiàzku jednosteksamorzàdu terytorialnego — wobec cz∏onków za-rzàdu tego zwiàzku;3) wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, mar-sza∏ek województwa wurz´dzie jednostki samo-rzàdu terytorialnego — wobec pozosta∏ych pra-cowników urz´du oraz wobec kierowników samo-rzàdowych jednostek organizacyjnych innych ni˝wymienione wpkt 1i2;4) kierownik jednostki organizacyjnej — za inne ni˝wymienione wpkt 1—3jednostki.
Art. 8.
1. Pracodawcà wójta jest urzàd gminy.2. CzynnoÊci zzakresu prawa pracy wobec wójta(burmistrza, prezydenta miasta), zwiàzane znawiàza-niem irozwiàzaniem stosunku pracy, wykonuje prze-wodniczàcy rady gminy, apozosta∏e czynnoÊci — wy-znaczona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)osoba zast´pujàca lub sekretarz gminy, ztym ˝e wy-nagrodzenie wójta ustala rada gminy, wdrodzeuchwa∏y.
Art. 9.
1. Pracodawcà starosty, wicestarostyicz∏onków zarzàdu powiatu jest starostwo powiato-we.2. CzynnoÊci zzakresu prawa pracy wobec staro-sty, zwiàzane znawiàzaniem irozwiàzaniem stosunkupracy, wykonuje przewodniczàcy rady powiatu, apo-zosta∏e czynnoÊci — wyznaczona przez starost´ osobazast´pujàca lub sekretarz powiatu, ztym ˝e wyna-grodzenie starosty ustala rada powiatu, wdrodzeuchwa∏y.3. CzynnoÊci wsprawach zzakresu prawa pracywobec pozosta∏ych cz∏onków zarzàdu powiatu wyko-nuje starosta powiatu.
Art. 10.
1. Pracodawcà marsza∏ka, wicemarsza∏kaicz∏onków zarzàdu województwa jest urzàd marsza∏-kowski.2. CzynnoÊci zzakresu prawa pracy wobec mar-sza∏ka województwa, zwiàzane znawiàzaniem iroz-wiàzaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczàcysejmiku województwa, apozosta∏e czynnoÊci — wy-znaczona przez marsza∏ka osoba zast´pujàca lub se-kretarz województwa, ztym ˝e wynagrodzenie mar-sza∏ka województwa ustala sejmik województwa,wdrodze uchwa∏y.3. CzynnoÊci wsprawach zzakresu prawa pracywobec pozosta∏ych cz∏onków zarzàdu województwawykonuje marsza∏ek województwa.Rozdzia∏ 2
Nawiàzanie zpracownikiem samorzàdowymzatrudnianym na podstawie umowy oprac´stosunku pracy izmiana tego stosunku pracyArt. 11.
1. Nabór kandydatów na wolne stanowi-ska urz´dnicze, wtym na kierownicze stanowiskaurz´dnicze, jest otwarty ikonkurencyjny.2. Kierownik jednostki, októrej mowa wart. 2,upowszechniajàc informacje owolnych stanowiskachurz´dniczych, wtym kierowniczych stanowiskachurz´dniczych, wskazuje stanowiska, októre poza oby-watelami polskimi mogà ubiegaç si´ obywatele UniiEuropejskiej oraz obywatele innych paƒstw, którymna podstawie umów mi´dzynarodowych lub przepi-sów prawa wspólnotowego przys∏uguje prawo dopodj´cia zatrudnienia na terytorium RzeczypospolitejPolskiej.3. Osoba nieposiadajàca obywatelstwa polskiegomo˝e zostaç zatrudniona na stanowisku, na którymwykonywana praca nie polega na bezpoÊrednim lubpoÊrednim udziale wwykonywaniu w∏adzy publicznejifunkcji majàcych na celu ochron´ generalnych inte-resów paƒstwa, je˝eli posiada znajomoÊç j´zyka pol-skiego potwierdzonà dokumentem okreÊlonymwprzepisach os∏u˝bie cywilnej.
Art. 12.
1. Wolnym stanowiskiem urz´dniczym,wtym wolnym kierowniczym stanowiskiem urz´dni-czym, jest stanowisko, na które, zgodnie zprzepisamiustawy albo wdrodze porozumienia, nie zosta∏ prze-niesiony pracownik samorzàdowy danej jednostki lub
 
Dziennik Ustaw Nr 22312357Poz. 1458
na które nie zosta∏ przeniesiony inny pracowniksamorzàdowy zatrudniony na stanowisku urz´dni-czym, wtym kierowniczym stanowisku urz´dniczym,posiadajàcy kwalifikacje wymagane na danym stano-wisku lub nie zosta∏ przeprowadzony na to stanowi-sko nabór albo na którym mimo przeprowadzonegonaboru nie zosta∏ zatrudniony pracownik.2. Nie wymaga przeprowadzenia naboru zatrud-nienie osoby na zast´pstwo wzwiàzku zusprawiedli-wionà nieobecnoÊcià pracownika samorzàdowego.
Art. 13.
1. Og∏oszenie owolnym stanowiskuurz´dniczym, wtym kierowniczym stanowisku urz´d-niczym, oraz onaborze kandydatów na to stanowiskoumieszcza si´ wBiuletynie Informacji Publicznej,októrym mowa wustawie zdnia 6wrzeÊnia 2001 r.odost´pie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,poz. 1198, zpóên. zm.
2)
), zwanym dalej „Biuletynem”,oraz na tablicy informacyjnej wjednostce, wktórejjest prowadzony nabór.2. Og∏oszenie onaborze powinno zawieraç:1) nazw´ iadres jednostki;2) okreÊlenie stanowiska;3) okreÊlenie wymagaƒ zwiàzanych ze stanowi-skiem, zgodnie zopisem danego stanowiska, zewskazaniem, które znich sà niezb´dne, aktóre do-datkowe;4) wskazanie zakresu zadaƒ wykonywanych na sta-nowisku;5) wskazanie wymaganych dokumentów;6) okreÊlenie terminu imiejsca sk∏adania dokumen-tów.3. Termin do sk∏adania dokumentów okreÊlonywog∏oszeniu onaborze, nie mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dniod dnia opublikowania tego og∏oszenia wBiuletynie.4. Informacje okandydatach, którzy zg∏osili si´ donaboru, stanowià informacj´ publicznà wzakresie ob-j´tym wymaganiami zwiàzanymi ze stanowiskiemokreÊlonym wog∏oszeniu onaborze.
Art. 14.
1. Zprzeprowadzonego naboru kandyda-tów sporzàdza si´ protokó∏.2. Protokó∏ zawiera:1) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzonynabór, liczb´ kandydatów oraz imiona, nazwiskaimiejsca zamieszkania wrozumieniu przepisówKodeksu cywilnego nie wi´cej ni˝ 5najlepszychkandydatów uszeregowanych wed∏ug poziomuspe∏niania przez nich wymagaƒ okreÊlonychwog∏oszeniu onaborze;2) liczb´ nades∏anych ofert na stanowisko, wtymliczb´ ofert spe∏niajàcych wymagania formalne;3) informacj´ ozastosowanych metodach itechni-kach naboru;4) uzasadnienie dokonanego wyboru;5) sk∏ad komisji przeprowadzajàcej nabór.
Art. 15.
1. Niezw∏ocznie po przeprowadzonym na-borze informacja owyniku naboru jest upowszechnia-na przez umieszczenie na tablicy informacyjnej wjed-nostce, wktórej by∏ przeprowadzony nabór, oraz opu-blikowanie wBiuletynie przez okres co najmniej3miesi´cy.2. Informacja, októrej mowa wust. 1, zawiera:1) nazw´ iadres jednostki;2) okreÊlenie stanowiska;3) imi´ inazwisko wybranego kandydata oraz jegomiejsce zamieszkania wrozumieniu przepisówKodeksu cywilnego;4) uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasad-nienie nierozstrzygni´cia naboru na stanowisko.3. Je˝eli wokresie 3miesi´cy od dnia nawiàzaniastosunku pracy zosobà wy∏onionà wdrodze naboruzaistnieje koniecznoÊç ponownego obsadzenia tegosamego stanowiska, mo˝liwe jest zatrudnienie na tymsamym stanowisku kolejnej osoby spoÊród najlep-szych kandydatów wymienionych wprotokole tegonaboru. Przepisy ust. 1i2stosuje si´ odpowiednio.
Art. 16.
1. Stosunek pracy pracownika samorzàdo-wego zatrudnionego na podstawie umowy oprac´nawiàzuje si´ na czas nieokreÊlony lub na czas okreÊ-lony. Je˝eli zachodzi koniecznoÊç zast´pstwa pracow-nika wczasie jego usprawiedliwionej nieobecnoÊciwpracy, pracodawca mo˝e wtym celu zatrudniç inne-go pracownika na podstawie umowy oprac´ na czasokreÊlony, obejmujàcy czas tej nieobecnoÊci.2. Wprzypadku osób podejmujàcych po raz pierw-szy prac´ na stanowisku urz´dniczym, wtym kierow-niczym stanowisku urz´dniczym, wjednostkach,októrych mowa wart. 2, umow´ oprac´ zawiera si´na czas okreÊlony, nie d∏u˝szy ni˝ 6miesi´cy, zmo˝li-woÊcià wczeÊniejszego rozwiàzania stosunku pracy zadwutygodniowym wypowiedzeniem.3. Przez osob´ podejmujàcà po raz pierwszy pra-c´, októrej mowa wust. 2, rozumie si´ osob´, któranie by∏a wczeÊniej zatrudniona wjednostkach, októ-rych mowa wart. 2, na czas nieokreÊlony albo na czasokreÊlony, d∏u˝szy ni˝ 6miesi´cy, inie odby∏a s∏u˝byprzygotowawczej zakoƒczonej zdaniem egzaminuzwynikiem pozytywnym.
Art. 17.
1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), sta-rosta imarsza∏ek województwa mogà zatrudniaç oso-by na stanowiskach doradców iasystentów odpo-wiednio wurz´dzie gminy, starostwie powiatowymiurz´dzie marsza∏kowskim.2. Zatrudnienie osób, októrych mowa wust. 1, na-st´puje na czas pe∏nienia funkcji przez odpowiedniowójta (burmistrza, prezydenta miasta), starost´ lubmarsza∏ka.3. WczeÊniejsze rozwiàzanie umowy oprac´ mo˝ebyç dokonane za dwutygodniowym wypowiedze-niem.———————
2)
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone wDz. U.z2002 r. Nr 153, poz. 1271, z2004 r. Nr 240, poz. 2407 orazz2005 r. Nr 64, poz. 565 iNr 132, poz. 1110.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->