Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23131, 16.5.2011]

Oslobođenje [broj 23131, 16.5.2011]

Ratings: (0)|Views: 293 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on May 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

 
 SDP HNK-a odgo vorio HDZ-u
OSLOBO\ENJE
PONEDJELJAK
, 16. 5. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.131Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
Tuzla je odbranjena
dos to janstveno
Kraj segregaci ji
u {kolama i ustanovama
DANAS PRILOG
4. strana
Godi{njica bitke na Br~anskoj Malti
Dino Merlini sjajni tim
Iz Düsseldorfa u Sarajevo
3. strana
23
. strana
 Salmir Kaplan
NOVAC VJERSKIMZAJEDNICAMA IZ POLI TI^KIH RAZLOGA
5. strana
 
OSLOBO\ENJE
ponedjeljak, 16. maj 2011. godine
U @I@I
2
Josipo vi}pozdra vioanga`manAshton
Podr{ka evropskojbudu}nos ti BiH
PredsjednikRepublikeHrvatske Ivo Josipo vi}pozdrav ljasna`nianga`man  visokepredsta vniceEvropskeuni je za  vanjskupolitikuCatherineAshton u pronala`enjurje{enja za pre vlada vanje krize u Bosni i Hercego vini, saop}eno je  ju~eriz Uredapredsjednika, preni jela je Fena.“RepublikaHrvatskapodr`avaeurop- skubudu}nostsvihsvo jihsusjeda, a po- sebnoBosne i Hercego vine. Akti vna ulogaEuropskeuni jenu`na je u ostva- renjuna{ihza jedni~kihambici ja da se regi jajugoisto~neEuropenepo vra- tnopretvori u prostormira, suradnje i gospodarskograzvo ja“, ka`ehrvatski predsjednik.“StogaRepublikaHrvatskada jesvo ju potpunupotporusvimnasto janjimain- stituci jaEuropskeuni je da na konstrukti-  vanna~inpomogneBosni i Hercego vini u pronala`enjurje{enjakako bi njezini konstituti vninarodi i svi gra|animogli u`ivatiistapra va i za jednopunomsna- gomraditi na pridru`ivanjusvo jeze- mljeEuropskojuni ji“, na vodi se u sa- op}enju. Ashton je u petak u BiH na sastanku s predsjednikomRepublikeSrpskeMilora- domDodikomdobilajamstva da ne}ebi- tiorganiziranplaniranireerendumko-  jim bi se do veo u pitanjeopstanakSuda i Tu`iteljstva BiH.
VIJESTI
Mu joHad`iomero vi}, pred- sjednikKlubaBo{njaka u Vi je}u narodaRepublikeSrpske, sma- tra da sve {to se u posljednjevri-  jemede{a va u RS-u, kada su u pitanjuzakoni, predstav ljapo- ku{aj da seiz vr{isecesi ja tog di-  jela BiH, ja vila je Fena. Na ju~era{njojredo vnojne- djeljnojsesi jiAsoci jaci jeneza-  visnihintelektualacaKrug99, odr`anoj u Sara je vu o temi “Aktuelnaproblematikaodr`i-  vogpo vratka u RS - Zakon o ka - tastru RS?”, Had`iomero vi} je is- taknuo da predsta vnici RS-a te zakone, ko ji se ugla vnomti~u imo vinsko-pra vnihodnosa, har- monizira ju sa susjednomdr`a-  vomSrbi jom.
Uzaludneinici ja ti ve
“Zakon o katastru RS-a, sa Zakonom o porezima, predvi|a da proizvedene{to{to bo{- nja~kinarod ne bi `elio. Imabo{nja~kihporodicako je su to- komagresi jepobi jenezbog~ega nikoni jemogao da to zemlji{te pri ja vi. Ovajzakon o katastru, za jedno sa Zakonom o porezi- ma, ostaljamogu}nost da tu ze- mljusutrauzmelokalnaza je- dnica na prostoru RS-a, a iz ra- zloganepla}anjaporeza i svega onoga{to predvi|aZakon o ka- tastru“, kazao je Had`iomero vi}. Istaknuo je da se KlubBo{nja- ka u Vi je}unaroda RS-a su- sre}e sa svim tim zakonima i po- kre}emehanizmeza{titevital- nognacionalnoginteresa, ali da Usta vni sud tu ~esto ne mo`e ni{ta te da je uzaludnobilopo- kretanje35 inici jati va za za{titu nacionalnogvitalnoginteresa. “U Zakonu o katastrugrani- ca sa Srbi jom se nazi vaentitet- skom i zabrinuti smo posebno za imo vinuBo{njaka iz Janje u Srbi jiko jiima jutamo oko 210 ha zemlji{ta. Pitamo se ko }e pra viti te sporazume sa susje- dnomdr`avom ako tu na-dle`nostsebipriskrbi RS”, kazao  je Had`iomero vi}.^lanKlubaBo{njaka u Vi je}u naroda RS-a MirsadD`apooci-  jenio je da RS donosi~itav set imo vinskopra vnihzakonako-  jima se `elilegaliziratiposlje- dnjestanjevlasnika, {to je po- sebnote{kodokazatiBo{njaku ili Hrvatu.“Sa zemlji{nimknjigama se sva{tade{a valo na ci jelom prostoru BiH, a posli jepro ve- dbezakonakakvedonosi RS ne bi bilamogu}arestituci ja, jer ne bi ostaloni{ta{to bi se mo- glovratiti“, kazao je D`apo.  Vlasni~kastrukturako ja se do vodi u pitanje, pogoto vo po Zakonu o katastru, nudirje{enja ko jaima juSrbi ja i CrnaGora,a ne nude se rje{enja po evrop- skimstandardima.
Odr`ivipo vra tak 
SulejmanRed`i}, predsje- dnikKruga99, dodao je daodr`ivipo vratak i 15 godina od Dejtonskogsporazumani je dao o~eki vanerezultate, jer politika po jednihcentarani jebilatakva da je moglastvoritipo voljne uvjete za odr`ivipo vratak. “Odr`ivipo vratak ne zna~isamopodizanjegra|evinskih objekata i eventualnododjelu sto~nogonda“, kazao je on, tedodao da Krug99 sna`nopodr`avaodlukume|unaro- dneza jednice i EU da se odlu- kaNarodneskup{tine RS-a u  vezi s pro vo|enjemreerendu- ma o pra vosudnimorganima dr`ave BiH sta vi van snage.
RS uskla|uje
zakone sa Srbi jom
Had`iomerovi} na sesi jiKruga99
Zakon o katastru RS-a, sa Zakonom o porezima, predvi|a da proizvedene{to{to bo{nja~kinarod ne bi `elio, upozorio  je predsjednikKlubaBo{njaka u Vi je}unaroda RS-a
D`apoiHad`iome ovi}upozo i ina opasnupo i iku
Foto: D`. KRIJE[TORAC
Iako}e Predsta vni~ki dom Parla- mentaFBiHove sedmiceodr`ati prvuradnusjednicu u ovommanda- tu, dokumenti i odlukeko jibudu usvo jenisa~ekat}e po~etaknare- dnogmjesecakako bi bilipot vr|eni u Domunarodanaj vi{egzakonoda-  vnogorganaFBiH, sazna jeOslo- bo|enje.Nakon{to je ederalnaVladapo vu- kla, pa pono vou proceduruvratilane- kezakone i odlukeko ji su se u mo- mentusmjenevlastinalazili u Parla- mentu, KolegijPredsta vni~kogdoma zakazao je prvuradnusjednicu 18. i 19. ma ja. Na predlo`enomdne vnom redu je 28 ta~aka, od ~ega}e biti13pri jedloga, tri nacrtazakona te osta- lo su odluke i sporazumi o odobra va- njume|unarodnihkreditnihza- du`enja, kao i nekolikoiz vje{ta ja.
Is tekliroko vi
Svi ti akti su bili uparlamentarnoj procedurikra jempro{logmandata, a predlaga~ im je pro{lisazivVlade. Ne- ki od predlo`enihzakona su na usva-  janje~ekalivi{e od polagodine. Za ne- ke, ko ji su bilivezani uz reormeko je se pro vode u BiH i uvjeti su za pristu- panjena{ezemlje EU ili su, pak, bili me|uuvjetima za uspostaljanjebe- zviznogre`ima, roko vi su da vnoiste- kli. Takav je nacrtzakona o mati~nim knjigamako jim se predvi|auvo|enje elek tronskihmati~nihdokumenata i gra|animaolak{a vapristupdoku- mentima. Zakon je bio me|uuvjeti- ma za usposta vubezviznogre`ima s BiH (sli~anusvo jen u RS-u),no pret-hodnaVlada je, nakonvi{emjese~nog otezanjaMinistarstvaprav de s njego-  vimupu}ivanjem u proceduru, nacrt ut vrdilapredkrajmandata. Predpo- slanicima}e se na}i i izmjenaZako- na o pla}ama i naknadama u organi- mavlastiFBiH, ko jim se ut vr|ujeda kantoni i op}inemoguimatideset, odnosno20 postoni`ekoefci jente pla}aod ederalnih. Od ko je je ut vrdilano vaVladani-  jedanni je u proceduri, pa nineda vno ut vr|enipri jedlogzakona o pot-  vr|ivanjupra va na po vla{tenepen- zi je. No, sazna jemo da }e kao jedan od prvih“ve}ih“ zakonskihpro jeka- tau procedurubitiupu}enaizmjena Zakona o dr`a vnojslu`bi u FBiH. - Dom narodaParlamentaFBiH imat}e sjednicu26. ma ja na ko joj}e bitidvi jeta~kedne vnogreda- verif- kaci jamandatano voizabranimdele- gatima i izbordelegata za Dom naro- daParlamentarneskup{tine BiH, ka- zao je sekretarDomanarodaParla- mentaFBiHIzmirHad`iav di}.Time}e bitirealiziranaoba veza DomanarodaFBiH da izabere po pet delegataBo{njaka i Hrvata za dr`a vniParlament. Iako je CI- KBiHza vr{iopostupakpopune Domanaroda i on sadbro jipropi- sanih58 delegata, neiz vjesno je da li }e sjedniciprisustvo vatidelega- ti iz HDZ-a 1990i HDZ-a BiH.
Poli ti~kistav
- Nismodobilinikakavzahtjev za ponav ljanjemkonstituira ju}esje- dnice, tako da eventualneizja ve u me- di jima iz HDZ-ova u tom smislu smatramopoliti~kimsta vomko ji ne komentiramo, kazao je Had`iav di}. On je dodao da liste sa imenima kandidata za dr`a vni Dom naroda o~eku juove sedmice. Pri jesjednice, liste}epro}ipro vjeru CIK-a. - Zakone i ostaleakteko jepot vrdi Predsta vni~ki dom, Dom narodabi trebaorazmatrati na zasjedanjupla- niranompo~etkomjuna, kazao je se- kretar.
 S. [EHER^EHAJI]
Uo~iprveradnesjednice Predsta vni~kogdomaFBiH
Zakoni pred
Domom naroda
 tek u junu
Sve {to usvo jiPredsta vni~ki dom, ~ekat}e juni kako bi se na{lopreddrugimdomomParlamenta FBiH, jer on 26. ma jabirasamodelegate za PSBiH
Had`iavdi}: Dvi eta~kednevnogreda
BEZ KOMENTARA Nismo dobili nikakav zah tjev za ponavljanjem konsti tuira ju}e sjednice, tako da even tualne izja ve u medi jima iz HDZ-ova u  tom smislu sma tramo poli ti~kim sta vom ko ji ne komen tiramo, kazao je Had`iavdi}
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
ponedjeljak, 16. maj 2011. godine
3
ZdravkoGreboMladenBosi}MuamerZukorli} Rim
 [ta je Ashton tra`ila od Dodika?
Ne vjeru jem da je visokapredsta vnica Evropskeuni je za vanjskupolitiku i sigur- nostCatherineAshtondo{la u BanjuLuku samo da bi nago vorilaMiloradaDodika da odustane od referenduma u Republici Srpskoj, preni jela je Fena. U narednim danimavisokipredsta vnikValentinInzko bi trebalo da objasnisu{tinusporazumaAs- hton- Dodik i da li je predsjednik RS-a, u okviru tog sporazuma, mo`dapristao na formiranjedr`a vnevlasti u BiH bez uvje- to vanja. To je ju~erizja vioprofesorPra vnog fakulteta u Sara je vuZdrakoGrebo u inter-  vjuu zaRadioFederaci je BiH.
Zakaza ti sjednicu
PredsjednikSDS-a i poslanik u Predsta-  vni~komdomuParlamentraneskup{tine BiH MladenBosi}tvrdi da bi pri vremeni predsjeda va ju}iPredsta vni~kogdoma  AdnanBa{i}“mogaobitiodgo voran za blokaduinstituci ja ako ne zaka`enasta vak  konstituira ju}esjednicePredsta vni~kog domaPSBiH“, ja vila je Fena. U no vompismu Ba{i}u, Bosi} je pono vozatra`iozakazi va- njenastakasjednice tog zakonoda vnog dr`a vnogti jela. Bosi}tvrdi da, premaUsta-  vu BiH i Poslo vniku o raduPredsta vni~kog domaPSBiH, posto jijasnaprocedurana~ina konstituiranjaPredsta vni~kogdoma i izbo- ranjego vogkolegi juma, za ~ijurealizaci ju ne posto ji, kakona vodi, ni jednaprepreka.
Ize tbego vi} nema legi timi tet
Gla vnimuf ti jaIZ-auSrbi jiMuamerZukor- li}izja viojedabo{nja~ki~lanPredsjedni{- tvaBiHBakirIzetbego vi}imaproblemsast-  varnimlegitimitetomubo{nja~komnarodu,  jerjenaizborimahrvatski~lanPredsjedni- {tvaBiH@eljkoKom{i}dobiotriputavi{e bo{nja~kihglaso vaodnjega, preni jela je Srna. Po vodomizja veIzetbego vi}a u inter vjuu za Oslobo|enjedajerani jepodr`avaoZukor- li}a, alidajesadao~iglednodajepogri je{io, tedasesadazala`ezajedinstvenuIZsvih Bo{njakasaRi jasetomipogla varomuSara-  je vu, Zukorli}ka`edajetaizja va“paradigma trenutnogstanjabo{nja~kihpoliti~ara“.
Alkalaj nakonferenci ji
Ministarvanjskihposlo vaBosne i Herce- go vineSvenAlkalaju~estvo vat}e na konfe- renci ji o reformiVi je}asigurnostiUjedinje- nihnaroda, ko ja}e bitiodr`anadanasu Ri- mu. Konferenci ja}e bitiotvorenaobra}anji- maministravanjskihposlo vaItali jeFranca Frattini ja i predsjeda va ju}egGeneralneskup- {tine UN-a JosephaDeissa te prezentaci jama o trimaklju~nimpitanjima: Regionalnadi- menzi ja; Metode i procedure; Kriteri ji za predstav ljanje. Programomu~e{}aministra  Alkala ja na konferenci ji je predvi|eno i obra}anjeskupu, saop}eno je iz Ured zaodnose s ja vno{}uMVP BiH.
U @I@I
Tuzlaci su ju~erobilje`ili 15. maj 1992. godine, dan kada su pripa- dnici MUP-a BiH i Teritori jalne odbranespri je~ilirezer viste JNA i pripadnikesrpskihpara vojnihfor- maci ja da zauzmugrad. U UliciAr- mi je BiH, nekada{njojSko jev skoj, polo`eno je cvi je}e na spomenik  podignut u znaksje}anja na stra- dalepripadnikepolici je i Armi je BiH iz tog di jelagrada, a potom je SabiraMi}ano vi}, u ime koordina- ci jebora~kihudru`enjaop}ineTuzlaodr`alakra}igo vor. Drugih obra}anjani jebilo, uprkospri- sustvubrojnihpoliti~ara, poput biv {egna~elnikaSelimaBe{lagi}a i aktuelnogJasminaImamo vi}a. „Okupili smo se da obilje`imo za sve nas, za Tuzlu i za Bosnu i Her- cego vinu, 15. maj, Dan odbrane, pobjede i slobode, te da uputimo porukeonimako jimogu, a ima ju zadatak da uka`u, da otkri jukriv - ce za smrtonihko ji su poginuli na Br~anskojMalti. Oni su prvizapu- cali! Oni su prvinapadali! Mi smo se branili“, poru~ila je Mi}ano vi}.
Brojnemanipulaci je
U razgo voru sa okupljenimno-  vinarimadoga|aja od pri je19 go- dinaprisjetio se i tada{njina~elnik  SelimBe{lagi}, poru~iv {i da se Tuzlacinema ju~egastidjeti. Be{la- gi} je upozorio na brojnemanipu- laci je~injenicama uvezi saBr~an- skomMaltom od organizaci ja iz RS-a i Vlade tog entiteta. „Ha{kitribunal je vratio svu dokumentaci ju o Br~anskojMal- ti i rekao je da nemanikakvog zlo~ina i zle namjere{to se ti~eTu- zlaka. Zatim, Tu`ila{tvo BiH je daloizja vu da nemanikakvihele- menata da je planiranneki oru`aninapad na kolonu. Tu je i slobodaIli jeJuri{i}a, ko ji je nakon tri godinevra}enov dje. Sada nam osta je da Tu`ila{tvo BiH za vr{i proces, ko ji smo pokrenuliprotiv  ~elnika te vojske(MileDuba ji}, komandantsnaga JNA op.a.), jer se morana}i ko je kriv“, kazao jeBe{lagi}, doda ju}i da se i daljema- nipuli{ebro jemstradalih, iako se zna da je u sukobupoginulo49 re- zer vista, ~etiripolicajca i jedanci-  vil, dok je 25 polica jacaranjeno. „Pri je su iz RS-a go vorili da su na Br~anskojbili i mud`ehedini i zele- neberetke i teritori jalnaodbrana. Danas je, po njiho vojpri~i, krivsa- moSelimBe{lagi}. Ako sam ja kriv, onda sam spreman da odgo va- ram, me|utim, vi{e ne znamkome, jer je Tu`ila{tvo BiH odbacilozah- tje ve i optu`be“, kazao je Be{lagi}. Tik poredBe{lagi}a na ju~era{- njemskupuposve}enomobi- lje`avanjubitke na Br~anskojMal- tina{ao se i Me{aBajri}, policijski komandir na po~etkurata, ko ji je tako|ermetaoptu`bi iz RS-a. „Nikada ne bihu~estvo vao u bilokakvimmu~kim i prlja vim plano vima, kako se poku{a vapo- kazati u mom slu~aju. Pogoto vo 200 polica jacasrpskenacional- nosti, ko ji su 15. ma ja1992. bili u MUP-u,ne bi u~estvo valo u tome. Pa, nisu oni izdajnicisrpskogna- roda! Krajnje je vri jeme da ~ita vaja-  vnostka`eistinu, ne bi li srpskaja-  vnostshvatila da je obmanju juci-  jelovri jeme“, poru~io je Bajri}. Tuzlaci su ju~eristakli da zbog manipulisanjaistinomposto je dva obilje`avanjaistebitke. Poredobi- lje`avanjapobjede nadagreso- rom, bitku na Br~anskojMalti, odnosnostradanjesrpskihrezer-  vista, ju~er su obilje`iligra|aniRS-a, me|uko jima i nekoliko~la- no vaporodicastradalih.
Jakoosiguranje
Skup je organizo valaVlada RS- a, a predvodio ga je ministar za rad i bora~ko-in validskuza{titu RS-a Petar\oki}. Taj skup, ko ji su osi- gura valejakepolicijskesnage, pro- {ao je bez incidenata, ali uz mno{- tvooptu`bi na ra~unTuzlaka. „Sa grupomgra|anado{li smou Tuzlu, jer se 15. ma ja1992. do- godiote`akratnizlo~inkada je napadnutakolona JNA ko ja se mirnopo vla~ila na osno vupret- hodnopostignutogdogo vora. Prema do sadaobra|enimpoda- cima, koriste}ipodatkeko je ima Jugosla vi ja, odnosnoSrbi ja, a ima ju}i u vidusudskeprocese ko ji su pokrenuti, u ovomte- {komzlo~inustradalo je 200 lju- di, a od togaje 59 ljudiubi jeno. To je podatakko ji je sadazva- ni~an, ali istraga jo{ te~e, jer imaosobako je se vode kao nestale u ovomte{komzlo~inu“, kazao jeministar\oki}, obra}aju}i seno vinarimanakonkra}egvjer- skogprograma.Posli jeministro voggo vora, oko stotinjakgra|anapristiglih iz RS-a, podpolicijskompra- tnjom, napustilo jeTuzlu.
Almir[E]KANOVI]
Tuzla je odbranjena
dos to janstveno
Godi{njica bitke naBr~anskojMal ti
U UliciArmi je BiH, nekada{njojSko jevskoj, polo`eno je cvi je}e na spomenikpodignut u znaksje}anja na poginulepripadnikepolici je i Armi je BiH
Stradanjesrpskihrezer vistaobilje`iligra|ani RS-a
Dva skupa ju~er u Tuzli
ODBA^ENE OPTU@BEAko sam ja kriv, onda sam spreman daodgo varam, me|utim, vi{e ne znam kome,  jer je Tu`ila{ tvo BiH odbacilo zah tje ve i op tu`be, kazao je Be{lagi}

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
ljljamm liked this
Elvir Duranović liked this
Elvir Duranović liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->