Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
so do phan dung

so do phan dung

Ratings: (0)|Views: 5,319|Likes:
Published by bi_hpu2

More info:

Published by: bi_hpu2 on May 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2013

pdf

text

original

 
SƠ ĐỒ PHẢN ỨNGCâu 1
: Cho sơ đồ sau:
CH
2
=CH
2
XY
p, t
o
H
2
Ni, t
o
+
Tên gọi của X và Y lần lượt làA. etilen và xiclohexen.B. axetilen và xiclohexin.C. buta-1,3-đien và xiclohexen.D. buta-1,3-đien và xiclohexin.
Câu 2:
Cho sơ đồ sau:
MX Y
+X+Y
t
o
MM
X là oxit của kim loại A có điện tích hạt nhân là 3,2.10
-18
C. Y là oxit của phi kim B có cấu hình electron lớpngoài cùng là 2s
2
2p
2
. Công thức của M, X và Y lần lượt làA. MgCO
3
, MgO và CO
2
.B. BaCO
3
, BaO và CO
2
.C. CaCO
3
, CaO và CO
2
.D. CaSO
3
, CaO và SO
2
.
Câu 3:
Cho sơ đồ sau:
XYZCaosu Bun
tng hîpxt, tH
2
Ni, tH
2
O
oo
Công thức cấu tạo của X làA. CH
3
-CH=CH-CH
2
-OH.B. CH
C-CH=CH
2
.C. CH
2
=CH-CH
2
-CHO.D. OHC-CH=CH-CHO.
Câu 4:
Cho sơ đồ sau:
XYZ
Br
2
NaOHCuO(1:1)t
o
t
o
Aehit hai chøc
X có thể làA. propen.B. but-2-en.C. xiclopropan.D. xiclohexan.
Câu 5:
Cho sơ đồ phản ứng sau:
XC
2
H
4
Br
2
(dung dÞch)
 YZTAnili
KOH(ancol)
Tên gọi của Y và Z tương ứng làA. etylen glicol và axetilen.B. axetilen và benzen.C. benzen và nitrobenzen.D. etylenglycol và nitrobenzen.
Câu 6:
Một gluxit (X) có các phản ứng theo sơ đồ sau:
Cu(OH)
2
NaOH
Xdung dÞch xanh lamkÕt tña ®á g¹c
t
o
X
không
thể làA. glucozơ.B. fructozơ.C. saccarozơ.D. mantozơ.
 
Câu 7:
Các phản ứng trong sơ đồ sau chỉ lấy sản phẩm chính
[H]
NO
2
XYZT
(CH
3
CO)
2
O Br
2
H
3
O
+
Tên gọi của T làA.
o
-bromanilin.B.
 p
-bromanilin.C. 2,4-đibromanilin.D. 2,6-đibromanilin.
Câu 8:
Cho sơ đồ phản ứng sau:
C
2
H
2
 Trïng hîp+
CH
3
COOHXY
Tên gọi của Y làA. poli (vinyl axetat).B. poli (metyl metacrylat).C. poli (metyl acrylat).D. poli (axetilen axetat).
Câu 9:
Cho sơ đồ phản ứng sau:
CO
2
H
2
O
++p, t cao
o
XYNH
3
Công thức của Y làA. NH
4
HCO
3
.B. (NH
2
)
2
CO
3
.C. (NH
2
)
2
CO.D. (NH
4
)
2
CO
3
.
Câu 10:
Cho sơ đồ phản ứng sau:
H
2
Ni, tCl
2
asktH
2
OOH
-
Propan-2-ol
+++
XYZ
o
Công thức cấu tạo thu gọn của X làA. CH
3
-CH=CH
2
.B. CH
2
=CH(CH
2
)
2
CH
3
.C. (CH
3
)
2
C=CH
2
.D. (CH
3
)
2
CHCl.
Câu 11:
Cho sơ đồ phản ứng sau:
Cl
2
(1:1)+
C
3
H
6
Glixerin (glixerol)XY
Công thức cấu tạo thu gọn của X làA. Cl-CH
2
-CH(Cl)-CH
3
.B. Cl-CH
2
-CH=CH
2
.C. Cl-CH
2
-CH
2
-CH
2
-Cl.D. CH
3
-CH=CH-Cl.
Câu 12
: Cho biết A
1
là muối có khối lượng phân tử bằng 64 đvC và CTĐG là NH
2
O.
A
1
A
2
A
3
A
4
A
5
O
2
O
2
H
2
ONung
+++
Công thức của A
5
A. NH
4
 NO
3
.B. HNO
2
.C. HNO
3
.D. NH
3
.
Câu 13:
Cho sơ đồ phản ứng sau:
H
2
t, xt+CuOt++
oo
O
2
xt
XYZAxit isobutyric
Công thức cấu tạo thu gọn của X làA. CH
3
-CH=CH-CHO.B. (CH
3
)
2
CH-CH
2
OH.C. (CH
3
)
2
C=CHOH.D. CH
2
=C(CH
3
)-CHO.
 
Câu 14:
Cho sơ đồ phản ứng sau:
ABCDEF
+NaOH+HClAgNO
3
dd NH
3
+
(khÝ)(khÝ)
+NaOH+HCl
A là hợp chất hữu cơ mạch hở (chứa C, H và 2 nguyên tử oxi trong phân tử), có khối lượng phân tử bằng 86,A không phản ứng với Na. Công thức câu tạo thu gọn của A làA. CH
3
-COO-CH=CH
2
.B. H-COO-CH=CH-CH
3
.C. CH
2
=CH-COO-CH
3
.D. CH
3
-CO-CO-CH
3
.
Câu 15:
Cho sơ đồ phản ứng sau:
Br
2
, as(1:1)H
2
OOH
-
 YX
++
C
6
H
5
CH
3
Biết X và Y là các sản phẩm chính. Tên gọi của Y làA.
o
-metylphenol.B.
m
-metylphenol.C.
 p
-metylphenol.D. ancol benzylic.
Câu 16:
Cho sơ đồ phản ứng sau:
Br
2
, as(1:1)H
2
OOH
-
 YX
++
C
6
H
5
CH
2
CH
3
Biết X và Y là các sản phẩm chính. Tên gọi của Y làA.
o
-etylphenol.B.
 p
-etylphenol.C. 1-phenyletan-1-ol.D. 2-phenyletan-1-ol.
Câu 17:
Cho sơ đồ phản ứng sau:
+M+D, xtxtxtt, xt
o
ABGERAA
Trong đó A, B, D, E, G, M, R là các chất vô cơ, hữu cơ khác nhau và A chứa 2 nguyên tử cacbon. A có thểA. Ca(HCO
3
)
2
.B. C
2
H
6
.C. C
2
H
5
OH.D. CH
3
COOH.
Câu 18:
Cho sơ đồ phản ứng sau:
XY
NaOH ®Æc, dnhiÖt ®é cao, ¸p suÊt cao
Benzen
Cl
2
(Fe, t )
o
Tên gọi của Y làA. phenol.B. natri phenolat.C. clobenzen.D. anilin.
Câu 19:
Cho sơ đồ phản ứng sau:
C
4
H
6
Br
2
C
4
H
8
Br
2
C
4
H
6
O
2
C
4
H
6
O
4
Buta-1,3-®ienX
Tên gọi đúng của C
4
H
6
Br 
2
ứng với sơ đồ trên làA. 1,2-đibrombut-3-en.B. 2,3-đibrombut-2-en.C. 1,3-đibrombut-1-en.D. 1,4-đibrombut-2-en.

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
dayhoahoc liked this
dayhoahoc liked this
dayhoahoc liked this
Fan Cl Bace liked this
Phan Anh Đào liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->