Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Narażenie Zawodowe w Pracy Pielęgniarek

Narażenie Zawodowe w Pracy Pielęgniarek

Ratings: (0)|Views: 9,600 |Likes:
Published by Rafał T.

More info:

Published by: Rafał T. on May 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2013

pdf

text

original

 
ród zawodów medycznych piegniarki najliczniejszą gruzawodową,stanowią też największy odsetek orzekanych chorób zawodowych pracowników ochronyzdrowia. Wskaźnik wypadków przy pracy w służbie zdrowia jest o 34% wyższy niż średniaw Unii Europejskiej [9]. Od lat, wiele instytucji pracuje nad poprawą bezpieczeństwa pracywykonywanej przez piegniarki. Stosowane coraz to nowsze rozwiązania, którezwiększają bezpieczeństwo, zmniejszają koszt biologiczny wykonywanej pracy, podnoszą jej jakość i wydajność. W państwach Unii Europejskiej w ciągu roku dochodzi do zranień u 850tysięcy pracowników medycznych. W wyniku zranień często występują zakażenia wirusemHCV, HBV oraz HIV [2]. Skutkuje to długotrwałym i kosztownym leczeniem oraz dramatemosobistym i rodzinnym narażonej osoby.Od 1996 roku wprowadzane są zmiany w Kodeksie Pracy, aby przepisy odpowiadałyDyrektywom UE. Praca znajduje się pod ochroną Rzeczpospolitej Polskiej. Państwo sprawujenadzór nad warunkami wykonywanej pracy. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantujekażdemu obywatelowi prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposóbrealizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określają ustawy i rozporządzenia [3].Dyrektywą ramową o zasadniczym znaczeniu w zakresie bezpieczeństwa pracy jestDyrektywa 89/391/EWG. Postanowienia tej dyrektywy wprowadzone zostały do prawa polskiego między innymi do Kodeksu Pracy. Nie wszystkie sytuacje w pracy wymagają ujęcia w normy prawne. Postępowanie w tych przypadkach wymaga zachowań zgodnychz zasadami bezpieczstwa i higieny pracy, regulaminami pracy, standardami pracy,organizacją pracy, poleceniami przełożonego jeśli nie są one sprzeczne z przepisami.Generalną zasadą jest, że powinny one zapewniać ochronę zdrowia pracujących na conajmniej takim poziomie, jaki wyznaczają przepisy ogólne. Od lat zmianom ulega filozofia bezpieczeństwa i higieny pracy, obecnie patrzy się przez pryzmat sprawności pracownika,zdolności do wykonywanej pracy. Koncepcja zdolności do pracy różni się od tradycyjnego pojmowania orzekanej przez lekarza medycyny pracy „zdolności lub niezdolności”, o czymdecydowało stwierdzenie objawów rozwijającego się stanu patologicznego spowodowanymiwarunkami pracy.Zdolność do pracy to porównanie możliwości pracownika z wymaganiami jakiestawia wykonywanie pracy. Na zdolność do pracy wpływa stan zdrowia, wydolność fizyczna,ale równistyl życia pracownika, postawy, umiejętności, środowisko materialnei psychospołeczne pracy. Nawet najzdrowszy pracownik utraci zdolność do wykonywania pracy w sytuacji, gdy warunki pracy przekroczą jego zdolności do jej wykonywania np.w pomieszczeniu będzie gorąco, będzie narażony na działanie substancji szkodliwych lub
 
narażony na mobbing. Również czynniki spoza środowiska pracy np. konflikt rodzinny,opieka nad chorym dzieckiem, kłopoty finansowe mogą sprawiać, że do pracy przyjdzie jużzmęczony, zaprzątnięty myślami o problemach istniejących poza pracą i nie będzie w staniewykonywać pracy dobrze zorganizowanej i optymalnej pod względem obciążenia [6].Pielęgniarki z powodu narażenia na liczne czynniki ryzyka zawodowego zapadają na choroby, ponoszą ryzyko wypadków i urazów, stają się niezdolne do pracy. W 2003 r.w Polsce pracownicy sektora zdrowia częściej byli nieobecni w pracy z powodu urazów,wypadków w pracy, niż na przyad pracownicy budownictwa i innych branż.Ogólnospołecznym skutkiem tego, jest obserwowalny kryzys personelu medycznego [5].Składasię na niego trudne warunki pracy, małe zarobki i niski prestiż speczny.Pielęgniarki po narażeniu na czynniki zawodowe muszą w jak najkrótszym czasie samewykonać podstawowe czynności aby zmniejszyć ryzyko nabycia zakażenia. W Polsceniejednolite przepisy prawa i słaby nadzór nad zagadnieniami bezpieczeństwa higieny pracy(BHP) powodują, że pracodawcy jakby za pozwoleniem pracowników, bo ci nie protestują  pozwalają na łamanie przepisów BHP. Personel ochrony zdrowia stanowi jedną z najbardziejsfeminizowanych grup zawodowych. Dlatego też, dzianie wszelkich negatywnychczynników występujących w środowisku pracy i zakres ochrony przed tymi czynnikami powinien uwzględniać specyficzną reakcję organizmu kobiecego i możliwość sprostania tymobciążeniom [4]. Warunki w jakich nie mogą pracować kobiety reguluje RozporządzenieRady Ministrów w sprawie prac wzbronionym kobietom [7]. Pełne wdrożenie w życie tych przepisów w szpitalach napotyka na wiele przeszkód. Specyfika zawodu pielęgniarki wynikaz faktu niesienia pomocy innym. Ta praca bywa nieprzewidywalna co do czasu sposobudziałania i zakresu zadań podejmowanych w celu ratowania ludzkiego życia. Znaczneobciążenie pracą wynika ze złożoności czynności zawodowych, które wykonuje w czasiedyżuru. Cechą pracy pielęgniarki jest nieregularność, bowiem trudno ją rozłożyć i zaplanowaćna krótki czas np. dyżur, a co dopiero na tydzień lub cały proces pielęgnowania. Zmianyw stanie zdrowia pacjenta wymagają interwencji, zaangażowania i wysokiej sprawnościo każdej porze dnia i nocy. Pielęgniarki są niezbędne do zachowania zdrowia populacjiświata, same często narażone są na niebezpieczeństwo. Każdego dnia eksponowane są naczynniki szkodliwe i niebezpieczne. W zakładach opieki zdrowotnej występują liczneczynniki szkodliwe i niebezpieczne, które mogą wpływać na zdrowie personelu medycznego.Do podstawowych zagrożeń na stanowisku pielęgniarki należą [1]:
 
Czynniki szkodliwe i uciążliwe
Czynniki biologiczne
Mikroorganizmy roślinne i zwierzęce (bakterie, wirusy, grzyby, riteksje, pierwotniaki),
Kontakt z zakażonym pacjentem.Czynnik chemiczne
Substancje drażniące,
Substancje uczulające.Czynniki fizyczne
Mikroklimat,
 Nieprawidłowe oświetlenie,
Promieniowanie jonizujące i ultrafioletowe.Czynniki psychofizyczne
Obciążenie fizyczne (statyczne i dynamiczne),
Obciążenie psychonerwowe.
Czynniki niebezpieczne
Zagrożenia elementami ruchomymi i luźnymi,Zagrożenia elementami ostrymi i wystającymi,
Ostre elementy narzędzi(np. igły medyczne),
Zły stan techniczny narzędzi medycznych,
Wystające ostre elementy regałów, mebli itp.Zagrożenia związane z właściwościami fizycznymi materiału,
Ciężar, ostre krawędzie, śliskie powierzchnie itp.Zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi,
Szerokość drogi komunikacyjnej niedostosowana do wykorzystywanych środkówtransportu,
Zastawione drogi komunikacyjne,
Śliskie powierzchnie dróg komunikacyjnych.Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym,
 Nieodpowiednia (np. stosowanie przedłużaczy) lub uszkodzona instalacja elektryczna,
Stosowanie niesprawnych i nieskutecznych ochron przeciwporażeniowych,
Stosowanie uszkodzonych narządzi i urządzeń o napędzie elektrycznym.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->