Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
medya_toplum

medya_toplum

Ratings: (0)|Views: 104|Likes:
Published by Gercekh
http://bianet.org/bianet/sayfa/bia-kitapligi
http://bianet.org/bianet/sayfa/bia-kitapligi

More info:

Categories:Types, Reviews, Book
Published by: Gercekh on May 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2012

pdf

text

original

 
MEDYA VE TOPLUM ‹L‹fiK‹S‹N‹ ANLAMAK ÜZERE B‹R ÇERÇEVE 
Halil Nalçao¤lu 
Medya kavram› üzerine
Bizim Türkçede medya olarak kulland›¤›m›z, ‹ngilizcedekimedia sözcü¤ü,
araç, orta, ortam, arac›
anlamlar›na gelen
medium 
(Latince medius) sözcü¤ünün ço¤uludur. Di¤er yan-dan, Türkçede “media” sözcü¤ünü karfl›lamak üzere, oldukçahantal kaçmakla birlikte,
“kitle iletiflim araçlar›”
kavram› dakullan›lmaktad›r. Ancak, kavram›n kullan›fls›zl›¤›, Türkçe olma-sa da, medya sözcü¤üne daha yayg›n bir kullan›m kazand›r-m›flt›r. Bununla birlikte, “medya arac›”, “medyalar” gibi yanl›flkullan›mlar›n da gösterdi¤i gibi, kavram›n kullan›fls›zl›¤›, med- ya sözcü¤ünün, genellikle belirli bir kafa kar›fl›kl›¤›yla birliktedilimize girdi¤i de söylenebilir. Bu sunuflta ben yaratt›¤› bütünkafa kar›fl›kl›klar›na ra¤men, medya sözcü¤ünü kullanmay› ye¤leyece¤im.
* Bilgi Üniversitesi, ‹letiflim Fakültesi, Medya ve ‹letiflim Sistemleri Bölümü ö¤retim üyesi.
 
Bu sunuflun amac› ise, gündelik hayat›m›zda medya ile birlik-te ya da medyayla ilgili olarak yayg›n kullan›mda olan baz› kav-ramlar› açmak ve medya ve toplum iliflkisini bu kavramlar ara-c›l›¤›yla sorgulamak. Bu sorgulamay› elefltirel düflüncenin süz- gecinden geçirerek yapaca¤›z, ayr›ca medya ile ilgili olarak zi-hinlerinizde oluflan olas› sorulara yan›t bulmaya çal›flaca¤›z.Bu arada bir miktar daha kafa kar›fl›kl›¤›na katlanmak zorun-da kalabiliriz. Zira sözünü etti¤im kar›fl›kl›k, soru sorma ve ya-n›t arama iflinin kaç›n›lmaz bir sonucu. O zaman, laf› fazlauzatmadan hemen kafa kar›flt›rmaya bafllayal›m...
Medya denince hangi iletiflim araçlar›n›anlamam›z gerekiyor?
Medya deyince neyi kastediyoruz? Gerçi kelimenin kökeni vesözlük anlam›n› biliyoruz art›k. Ancak acaba medya deyincehangi iletiflim araçlar›n› anlamal›y›z? Kavram en genifl anlam›ile kullan›ld›¤›nda, karfl›m›za, çok kifliye ulaflabilen her türdensözlü, yaz›l›, bas›l›, görsel metin ve imgeleri (kitaplar, gazeteler,dergiler, broflürler,
billboard 
’lar, radyo, film, televizyon, internet gibi) içeren çok genifl bir iletiflim araçlar› yelpazesi ç›k›yor.Peki, bunlar›n içinden birini, diyelim televizyonu seçerek so-rarsak, acaba “televizyon” deyince neyi kastediyoruz? Evinizde-ki televizyon setini mi? Televizyon teknolojisini mi? Belirli birtelevizyon program›n› m›, bir kanal› veya televizyon a¤›n› m›? Yoksa televizyon a¤› sahibi flirketleri (ve bunlar›n genel ekono-mi içindeki konumlar›n›) m› kastediyoruz? Ayn› flekilde, “ba-s›n” dedi¤imiz zaman kastetti¤imiz acaba ne? Yerel bas›n› m›,ulusal bas›n› m›, yoksa ulus-afl›r› bas›n› m›? Bunlar›n okuyucu-lar›n› m›? Bulvar gazetelerini mi, ciddi gazeteleri mi, ya da
 52MEDYAve TOPLUM
 
bunlar›n kar›fl›m› gazeteleri mi? Bas›n flirketlerini mi, hangile-rini kastediyoruz? Listemizi daha fazla uzatmayal›m. Görüle-ce¤i üzere, iflimiz hiç de kolay de¤il. Yukar›da ancak bir k›sm› sunulan olas› sorulara kestirme bir yan›t verelim flimdi: Medya bunlar›n hepsine birden karfl›l›k  gelmektedir! Peki bu kadar büyük çeflitlilik arz eden bir fleyeneden tek bir isim vermemiz gerekiyor? Bu olgular›n ve süreç-lerin öyle bir ortak noktas› olmal› ki, medya sözcü¤ünün yay- g›n kullan›m› hakl› ç›kar›labilsin. Konuya böyle yaklafl›rsak bellis›n›rlamalara ve s›n›flamalara gitmemiz gere¤i ortaya ç›k›yor.Öncelikle bir s›n›rlama: Medya dedi¤imiz zaman genellikle
kitle medyas›n›
” kastediyoruz (lütfen bir de “kitle” sözcü¤üy-le de oynamam› beklemeyin, çünkü o da en az di¤erleri kadarsorunlu/karmafl›k bir kavram!). Yani medya öyle bir fley olma-l› ki, arac›l›¤›yla gönderilen mesajlar “kad›nlar,” “askerler” ya da“Bursal›lar” gibi belli bir kimseye ya da gruba de¤il de, bir kim-lik belirleyeni olmayan, s›n›rlar› ve biçimi tan›ms›z bir topluluk olan “kitle”ye gitsin. Bu arada örne¤in, Bursa’daki bir yerel rad- yo “Bursal›lar’a” hitap ediyor elbette, ama Bursa’y› yerel bas›n›nevreni olarak kabul etti¤imizde, yine de anonim/bilinmeyenbir kitleye hitap etmifl oluyor. Dahas› teknik imkanlar izin ver-di¤i ölçüde -diyelim ‹nternet üzerinden yay›n yapmaya baflla-d›¤›n›zda- bu yay›n› pratik olarak Bursa’n›n s›n›rlar›n›n ötesinetafl›yor, “kitlenizi” de o ölçüde daha da anonimlefltiriyorsunuz.O halde ben bu sunuflta yukar›da yapt›¤›m s›n›flamaya daya-narak, medya derken,
kitlesel eriflime izin/imkan verenaraçlar›,
özellikle de gazete, radyo ve televizyonlar› kastetti¤i-mi belirteyim.
Halil Nalçao¤lu • 53

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
erhan liked this
erhan liked this
Derya Tezer liked this
mortrik liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->