Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1 Studiu-Vechiului-Testament 9-10 rom-cat magh omec

1 Studiu-Vechiului-Testament 9-10 rom-cat magh omec

Ratings: (0)|Views: 1,023 |Likes:
Published by danianl

More info:

Published by: danianl on Sep 07, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
 Anexa 1.1 la ordinul ministrului educa
 Ń 
iei
 ş
i cercet
ă
 rii nr. 26 / 05.01.2007 
MINISTERUL EDUCA
ł
IEI
Ş
I CERCET
Ă
RII
CONSILIUL NA
ł
IONAL PENTRU CURRICULUM
PROGRAME
Ş
COLARE PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI
STUDIUL VECHIULUI TESTAMENT 
(curriculum diferen
Ń
iat)CLASELE A IX-A – A X-A
 
Filiera voca
Ń
ional
ă
 Profil teologic (cultul romano-catolic de limb
ă
maghiar
ă
)
 Aprobat prin ordinul ministrului Nr. 26 / 05.01.2007 
Bucure
ş
ti, 2007
 
Studiul Vechiului Testament – clasele a IX-a – a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera voca
 Ń 
ional
ă 
 , profil teologic (cultul romano-catolic de limb
ă 
maghiar 
ă 
)2
NOTA DE FUNDAMENTAREprivind elaborarea programelor
ş
colare pentru clasele a IX-a
ş
i a X-a
 
Programele
ş
colare pentru clasele a IX-a
ş
i a X-a, documente reglatoare componente alecurriculumului na
Ń
ional au fost elaborate în conformitate cu:-
 
asumarea de c
ă
tre România a
Planului detaliat de lucru asupra obiectivelor sistemelor educa
 Ń 
ionale
 ş
i de formare profesional
ă 
din Europa,
ratificat de Consiliul European de la Barcelona, în 2002,
ş
i a
 Declara
 Ń 
iei mini
 ş
trilor europeni ai educa
 Ń 
iei
 ş
i form
ă 
rii profesionale
 ş
i a Comisiei Europene cu privire la consolidarea cooper 
ă 
rii europene în formarea profesional
ă 
– „Declara
 Ń 
ia de laCopenhaga”
, convenit
ă
la Copenhaga în 2002;-
 
obiectivele actuale ale reformei înv
ăŃă
mântului din România vizând finalit
ăŃ
ile, curriculumul
ş
istructura înv
ăŃă
mântului obligatoriu stabilite în conformitate cu prevederile Legii înv
ăŃă
mântului nr.84/1995, republicat
ă
, cu modific
ă
rile
ş
i complet
ă
rile ulterioare
ş
i ale Legii nr. 268/2003 pentrumodificarea Legii înv
ăŃă
mântului nr. 84/1995;-
 
nevoia de adaptare a curriculumului na
Ń
ional la schimb
ă
rile din structura înv
ăŃă
mântuluipreuniversitar: apartenen
Ń
a claselor a IX-a
ş
i a X-a deopotriv
ă
la înv
ăŃă
mântul obligatoriu
ş
i la celliceal;-
 
valorificarea experien
Ń
ei pozitive privind proiectarea curriculumului pentru înv
ăŃă
mântul licealpornind de la competen
Ń
e ca achizi
Ń
ii finale al înv
ăŃă
rii, prin care se asigur
ă
trecerea de la cunoa
ş
terela ac
Ń
iune în formarea elevilor;-
 
rolul
ş
i statutul disciplinelor
ş
colare, stabilite în planurile cadru de înv
ăŃă
mânt aprobate prin ordinulministrului educa
Ń
iei, cercet
ă
rii
ş
i tineretului nr. 5723/ 23.12.2003.Structurarea noilor planuri cadru de înv
ăŃă
mânt pentru clasele a IX-a
ş
i a X-a pe componentele
trunchi comun
 
ş
i
curriculum diferen
Ń
iat
determin
ă
organizarea, la nivelul programei
ş
colare, a oferteieduca
Ń
ionale centrale în competen
Ń
e
ş
i con
Ń
inuturi ale înv
ăŃă
rii prezentate distinct, pentru fiecare dintreaceste componente.În aceste condi
Ń
ii, noile programe
ş
colare pentru clasele a IX-a – a X-a au urm
ă
toarea structur
ă
:-
 
 Not
ă
de fundamentare
, elaborat
ă
în scopul prezent
ă
rii rela
Ń
iei dintre programele
ş
colare pentruclasele a IX-a
ş
i a X-a
ş
i documentele de politic
ă
educa
Ń
ional
ă
 
ş
i curricular
ă
pe care acestea sefundamenteaz
ă
;
 
-
 
 Not
ă
de prezentare
, în care de detaliaz
ă
rolul disciplinei de înv
ăŃă
mânt
ş
i statutul specific al acesteia în cadrul curriculumului na
Ń
ional, precum
ş
i contribu
Ń
ia disciplinei de înv
ăŃă
mânt la cele opt domeniide competen
Ń
e cheie stabilite la nivel european;
 
-
 
Competen
 Ń 
e generale
, cu un nivel accentuat de complexitate, definite pe o disciplin
ă
de înv
ăŃă
mântsau, dup
ă
caz, pe o categorie de discipline de înv
ăŃă
mânt, pentru a eviden
Ń
ia achizi
Ń
iile finale de înv
ăŃ
are ale elevilor la sfâr
ş
itul înv
ăŃă
mântului obligatoriu
ş
i/sau pentru a orienta preg
ă
tirea despecialitate a acestora;
 
-
 
Valori
 ş
i atitudini
, finalit
ăŃ
i de natur
ă
axiologic
ă
, urm
ă
rite prin studiul disciplinei, definite pentru înv
ăŃă
mântul liceal;
 
-
 
Competen
 Ń 
e specifice – con
 Ń 
inuturi
, nucleul func
Ń
ional al programei
ş
colare, definit pentru fiecare ande studiu;
 
-
 
Sugestii metodologice
, elaborate pentru a orienta proiectarea demersului didactic adecvatcompeten
Ń
elor, valorilor
ş
i atitudinilor prev
ă
zute în programele
ş
colare.
 
Studiul Vechiului Testament – clasele a IX-a – a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera voca
 Ń 
ional
ă 
 , profil teologic (cultul romano-catolic de limb
ă 
maghiar 
ă 
)3
NOTA DE PREZENTARE
Disciplina
Studiul Vechiului Testament
 
se studiaz
ă
 
 în cadrul curriculumului diferen
Ń
iat pentru claselea IX-a
ş
i a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera voca
Ń
ional
ă
, profilul teologic (cultul romano-catolic de limb
ă
 maghiar
ă
), fiindu-i alocat
ă
câte 1 or
ă
 /s
ă
pt
ă
mân
ă
în fiecare din cei doi ani de studiu.Al
ă
turi de celelalte discipline
ş
colare din liceele cu profil teologic, studiul acestei discipline
ş
colare î 
ş
i propune s
ă
contribuie la formarea unor competen
Ń
e, valori
ş
i atitudini care s
ă
conduc
ă
ladezvoltarea culturii generale
ş
i, în mod special, a celei religioase a elevului, la dezvoltarea personalit
ăŃ
iiacestuia în acord cu valorile cre
ş
tine
ş
i la formarea profilului s
ă
u spiritual.Biblia este documentul religios fundamental al cre
ş
tinismului. Astfel, în raport cu disciplineleteologice, Biblia trebuie considerat
ă
documentul de baz
ă
pe care acestea î 
ş
i construiesc identitatea. Eatrebuie pus
ă
în rela
Ń
ie atât cu istoria post-biblic
ă
, precum
ş
i cu experien
Ń
ele umane fundamentale.Prezentul curriculum încearc
ă
s
ă
 
Ń
in
ă
seama de aceast
ă
perspectiv
ă
în abordarea studiului Bibliei.Disciplina
Studiul Vechiului Testament
 
va fi continuat
ă
în ciclul superior al liceului de disciplina
Studiul Noului Testament 
, astfel încât, în cei patru ani de liceu, elevii s
ă
cunoasc
ă
toate c
ă
r
Ń
ile Bibliei
ş
iprincipalele teme necesare pentru în
Ń
elegerea global
ă
a acesteia.Elaborarea programelor
ş
colare pentru disciplina
Studiul Vechiului Testament
 
a avut în vedereexigen
Ń
ele impuse de reforma curricular
ă
din înv
ăŃă
mântul preuniversitar. Stabilirea competen
Ń
elor
ş
iselectarea con
Ń
inuturilor au fost realizate respectând principiile relevan
Ń
ei, accesibilit
ăŃ
ii
ş
i transmiteriisistematizate a cuno
ş
tin
Ń
elor.Programa
ş
colar
ă
pentru disciplina
Studiul Vechiului Testament
 
este structurat
ă
pe urm
ă
toarelecomponente:
 
competen
Ń
e generale, definite ca ansambluri structurate de cuno
ş
tin
Ń
e
ş
i deprinderi care seformeaz
ă
pe întreg parcursul ciclului inferior al liceului;
 
valori
ş
i atitudini, promovate prin înv
ăŃ
area disciplinei pe întreg parcursul ciclului inferior alliceului;
 
competen
Ń
e specifice (derivate din competen
Ń
ele generale) asociate cu con
Ń
inuturi ale înv
ăŃă
rii– prezentate distinct, pentru clasa a IX-a
ş
i pentru clasa a X-a;
 
lista unit
ăŃ
ilor de con
Ń
inut, specificat
ă
distinct – pentru clasa a IX-a
ş
i pentru clasa a X-a;
 
sugestii metodologice;
 
recomand
ă
ri bibliografice pentru lectura suplimentar
ă
.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tepes Cristian liked this
nephess liked this
dragos liked this
Preot Casian liked this
mihaipav1634 liked this
popamylo liked this
inu_pascu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->