Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Att utvidga medvetandet

Att utvidga medvetandet

Ratings: (0)|Views: 77|Likes:
Published by Projekt E 012
Artikel från 60-tals tidningen "Gorilla"
Artikel från 60-tals tidningen "Gorilla"

More info:

Published by: Projekt E 012 on Sep 07, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2014

pdf

text

original

 
WILLIAM BURROUGHS –
Att utvidga medvetandet
Skillnader mellan sedativa och medvetandeutvidgande preparat 
lyckligtvis uppväcker ordet "narkotika" en reflex av fruktan, ogillande och affekt ivästerlänningens nervsystem. "Narkotika" är naturligtvis bara den allmänna termen förett kemiskt verkande medel.Alkohol är ett sedativt medel med en verkan liknande barbitursyrepreparatens. Men på grundav de rent verbala associationerna tänker vi inte på alkohol som ett narkotiskt medel just därföratt den
är 
vår national-drog. Den amerikanska narkotikabyrån har sammanfört substanser medmotsatta fysiologiska verkningar som narkotika. Morfin är i själva verket ett motgift motkokainförgiftning.Cannabis (den latinska termen för preparat från hampaplantan, t.ex. marihuana och haschisch)är ett hallucinogent medel utan kemisk eller fysiologisk släktskap vare sig med kokain ellermorfin. Trots detta klassificeras både kokain, morfin och cannabis som narkotika.Ofrånkomligt är att termen får en emotionell effekt. Men använd på detta diffusa sätt är dessinnebörd oanvändbar. Jag skulle därför redan från början vilja göra en klar distinktion mellansedativa och hallucinogena medel, mellan vanebildande och ickevanebildande preparat.Vad är vanebildning? Bruket av opium och/ eller härledda medel leder till ett tillstånd somdefinierar, begränsar och beskriver vanebildning. Missbrukaren fungerar på heroin. Utan det ärhan lika hjälplös som en uppdragen fisk, utanför sin miljö.Liksom en dykare är beroende av sin luftledning är missbrukaren beroende av sinheroinförbindelse. Detta tillstånd av total avhängighet existerar inte före kontakten medheroinet och det följande beroendet. Det behövs bara en månad då narkomanen mer ellermindre dagligen genom injektioner eller sniffande utsätts för medlet för att han skall vara fast,dvs beroende för livet. Även om narkomanen botas och undviker heroinet i åratal kan han bliberoende genom en eller två injiceringar.I likhet med alkoholisten har han tillägnat sig en känslighet för medlet som räcker livet ut.Forskarna vet fortfarande inte hur heroinberoendet uppstår. Dr Lisbell på Lexington,Kentucky, där de flesta av narkomanerna i USA behandlas, har framkastat hypotesen attmorfinet verkar på cellreceptorerna; kanske förändrar det den molekulära strukturen i vissa avkroppens cellgrupper.Medan morfinets verkningssätt inte är helt klarlagt har alkoholen och barbitursyrepreparatendefinitivt en sedativ (bedövande) effekt på främre hjärnan, och ökade doser är i allmänheterforderliga för att bedövning skall uppnås. I själva verket kan man säga att alla sedativa medelverkar genom att bedöva, dvs sätta någon av nervsystemets funktioner ur funktion genom attförsvaga upplevelsen av omgivningen och de kroppsliga processerna.Behov tycks sällan uppstå av sedativen och kanske är opiaterna den enda klassen av riktigtberoendeskapande medel. De symtom som följer på ett upphörande av bruket avbarbitursyrepreparat kan betraktas som en mekanisk reaktion från en kraftig bedövning avfrämre hjärnan mer än ett biologiskt behov av det narkotiska medlet.Vad är ett hallucinogent medel? Ett preparat som utvidgar medvetandet och ökar uppfattningenav omgivningen och de kroppsliga processerna. (Jag skulle vilja föreslå att termenmedvetandeutvidgande medel ersätter termen hallucinogena medel eftersom direktahallucinationer är sällsynta och inga exakta definitioner av begreppet hallucination harformulerats.)Under påverkan av meskalin, LSD, cannabis är man intensivt medveten om färger, ljud, lukter,och medlets effekt kan sägas ligga i denna ökade uppmärksamhet som kan vara behaglig ellerobehaglig beroende på uppmärksamhetens innebörd. Färger och ljud förlänas en intensivmening och många insikter stannar kvar sedan verkningskraften hos drogen har försvunnit. Jag
O
 
har under påverkan av meskalin haft en upplevelse av att se en tavla för första gången ochsenare funnit att jag kunde se tavlan utan att använda medlet.Samma inblickar i musik eller skönheten hos vanligtvis ignorerade föremål förs vidare så att enkontakt med ett kraftigt medvetandeutvidgande medel ofta överför en permanent utvidgning averfarenhetens räckvidd. Meskalin förflyttar brukaren till oupptäckta psykiska områden och hankan ofta hitta vägen tillbaka utan någon kemisk vägvisare.Jag tänker beskriva ett enkelt experiment som kommer att göra skillnaden mellan sedativa ochmedvetandeutvidgande preparat mera precis. Så vitt jag vet har detta experiment aldrig utförtsi detalj. Här är det föreslagna experimentet: Ge ett medvetandeutvidgande medel tillsammansmed en exakt mängd stimuli—musik, bilder, lukter, smaker — tidsstuderade och registreradepå så sätt att de kan repeteras exakt. När medlets verkningar efter några dagar helt och hållethar försvunnit utsätts personen för samma stimuli i samma ordningsföljd. I vilken utsträckningåterupplivas den hallucinogena upplevelsen?Var och en som har använt de medvetandeutvidgande medlen vet att varje enskild stimulussom upplevts under inverkan av medlet kan återuppliva det hallucinogena tillståndet. Det finnsall anledning att tro att den hallucinogena upplevelsen kan återerövras i detalj med hjälp av enexakt upprepning av de associerade stimuli. Försök nu företa samma experiment med enmorfinist.Ge en dos morfin tillsammans med en rad stimuli. Vänta tills symtomen på att narko-tikabehovet åter sätter in uppstår. Upprepa nu stimuli. Upplevs någon lättnad från dessa sym-tom? Tvärtom, de associerade stimuli återupplivar och intensifierar behovet. Detsamma gällernaturligtvis också alkoholen. Stimuli som associeras med förtärandet av alkohol aktiviserarbehovet av alkohol och bidrar till återfall hos den botade alkoholisten.Användandet av sedativa preparat leder till ett Ökat beroende av det använda preparatet. Bruketav medvetandeutvidgande medel skulle kunna visa hur man skall kunna uppnå denhallucinogena upplevelsens positiva aspekter utan något kemiskt medel. Allt som kan göraskemiskt kan göras på andra sätt om den erforderliga kunskapen om de inblandade mekanis-merna finns.Nyligen drog en tandläkare i Cambridge ut tänder utan någon annan bedövning än musikgenom hörlurar. Patienten instruerades att skruva upp volymen om han erfor smärta. Denmedvetandeutvidgande upplevelsen har åstadkommits genom flicker, dvs rytmiska ljusblixtarpå näthinnan med en frekvens av mellan tio och femton blixtar i sekunden. Jag citerar från GreyWalters
The Living Brain:
"Den rytmiska serien av blixtar tycktes bryta ner några av defysiologiska barriärerna i hjärnan. Detta innebar att den stimulus av flicker som mottogs på denvisuella projektionsytan i hjärnbarken bröt gränsen när dess krusningar flödade över in i andrasektorer."Det är just denna översvämning i hjärnsektorer, hörseln, färger, sättet att se ljud och till ochmed dofter som är ett ovillkorligt kännetecken för de medvetandeutvidgande preparaten.Genom flickern har Grey Walter åstadkommit många av de fenomen som associeras medmedvetandeutvidgande droger. Försökspersoner berättade: "Ljus som kometer ... Extremaöverjordiska färger, mentala färger inte djupa visuella ..."Litteraturen om meskalin och LSD vimlar av sådana beklagligtvis mycket vaga beskrivningarav visuella upplevelser. Vidare experiment med omärkliga doser av meskalin ledsagade avflicker, flicker som är igång under stora doseringar och upprepas senare skulle mycket välkunna leda till en
icke-kemisk 
metod att utvidga medvetandet och öka uppmärksamheten.Det finns många medvetandeutvidgande medel, vart och ett med särskilda egenskaper, ochforskarna har bara börjat utforska dessa preparats kemi. Jag har haft personlig erfarenhet avmeskalin, LSD, Bannisteria caapi, kava kava, dimethyltryptamin och åtskilliga andra i form avörtblandningar vars innehåll varit okänt för mig. Alla dessa droger öppnar olika psykiskaområden. Vissa av dessa områden är angenäma, andra inte. Dimethyltryptamin och bufotenin

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
inkognitobrev liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->