Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DN: Med LSD genom själens landskap

DN: Med LSD genom själens landskap

Ratings: (0)|Views: 333|Likes:
Published by Projekt E 012
Publicerad 1976-8-13 i Dagens Nyheter. Artikelförfattare: Tomas Videgård.

Observera att artikelns text är omstrukturerad och att bilder med tillhörande texter har tagits bort då dessa var av undermålig kvalité.
Publicerad 1976-8-13 i Dagens Nyheter. Artikelförfattare: Tomas Videgård.

Observera att artikelns text är omstrukturerad och att bilder med tillhörande texter har tagits bort då dessa var av undermålig kvalité.

More info:

Published by: Projekt E 012 on Sep 07, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2010

pdf

text

original

 
 
Med LSD genom själens landskap
Under 50-talet forskade psykiatern Stanislav Grof med den då relativt okända drogen LSD. De meningslösa upplevelserna under ett LSD-rus betraktades först som ett tecken på tillfällig psykos.Men Grof upptäckte att dessa upplevelser i själva verket var ett slags hallucinatoriskt åskådliga vakendrömmar som framställde individens omedvetna konflikter. LSD börjadeanvändas som ett hjälpmedel i psykoterapi.
 
VID PRAGS psykiatriska forskningsinstitut inleddes i mitten av 50-talet en serieexperiment med den ännu relativt okända drogen LSD-25.Genom att inte tala alltför öppet om sin verksamhet kunde man trots det kärva politiskaklimatet utveckla en avancerad metod för LSD-understödd psykoterapi. Ledaren fördetta banbrytande arbete var den unge psykiatern Stanislav Grof, som i boken Realms of the Human Unconscious (The Viking Press, 15 dollar) redovisar sina erfarenheter avnära två decenniers LSD-forskning. (Boken kommer inom kort ut på danska på Borgensförlag.)
Landskap
Det är en fascinerande läsning. Förmodligen är detta projekt inte bara de intressantasteresultatet av den våg av LSD forskning som kom i gång på 50- och 60- talen utan ocksåett av de mest betydelsefulla psykoterapeutiska experiment som någonsin gjorts."Realms of the Human Unconscious" är i första hand inte en beskrivning av LSD-terapins metod och resultat, utan en beskrivning av det psykologiska landskap somöppnar sig vid en långtidsbehandling med LSD — en "karta" över det omedvetna, somGrof utarbetat efter att ha följt ett stort antal individer på Danteliknande färder genomsjälens himlar och helveten.Delar av landskapet har tidigare beskrivits av Freud, Jung, Janov mfl, men frågan är ominte Grof kommer att framstå som den förste som lyckats sätta in de olikadjuppsykologiska skolorna i ett fungerande helhetsperspektiv.1967 flyttade Grof till USA, där han ortsatte med olika typer av LSD-forskning vid detvälkända Maryland Psychiatric Research Center. Sina teorier har han utvecklat isamarbete med Margaret Mead, Abraham Maslow, Alan Watts m fl. "Realms of theHuman Unconscious" är den första i en serie av fem böcker rörande olika aspekter avLSD-terapi.
Schizofrenins gåta
Utgångspunkten för de tjeckiska forskarna var att man genom studiet av LSD hoppadeskomma schizofrenins gåta på spåren. De "meningslösa" upplevelserna under LSD-rusbetraktades som tecken på en tillfällig psykos. Forskningsinriktningen ändrades sedanGrof upptäckt att de "meningslösa" upplevelserna i själva verket var ett slagshallucinatoriskt åskådliga vakendrömmar som framställde individens omedvetnakonflikter.Tanken att man borde söka använda LSD som ett hjälp- medel för psykoterapi låg dånära till hands. I ett omfattande forskningsprogram kom ett 50-tal patienter och därtill
 
 
många läkare, psykologer, sjuksköterskor, konstnärer etc att behandlas med LSD.Det ärfrämst på detta material Grof baserar sina iakttagelser.Grof startade sina experiment som en övertygad freudiansk analytiker; motvilligttvingades han dock inse att den störtflod av omedvetet material som LSD utlöste interymdes inom den psykoanalytiska referensramen. Tämligen oberoende av patienternasålder, kön, utbildning eller psykiatrisk diagnos tycktes LSD-terapierna följa ett egetmönster. Grof urskiljer fyra bestämda faser.
Fyra faser
1. Estetiska fasen.
Vad man i allmänhet främst förknippar med psykedeliska droger ärväl fantastiska färg- och formförändringar å la Aldous Huxleys välkända beskrivningar. Iden första fasen av terapin dominerade dessa fenomen; omgivningen uppfattades somlika extatiskt vibrerande som van Goghs glödande landskap.Ur personlighets- psykologisk synvinkel var det dock den minst intressanta effekten avLSD.
2. Psykodynamiska fasen.
Ganska snart upphörde (den visuella cirkusen och ersattes avuppflammande sexuella och aggressiva impulser. Här blev psykoanalysens begrepplevande realiteter — incestönskningar, oidipuskomplex, penisavund, kastrationsångestetc.Eftersom de flesta av Grofs patienter knappast hört talas om Freud (först nazisterna,sedan kommunisterna förbjöd psykoanalystisk litteratur i Tjeckoslovakien), kan terapinpå denna punkt ses som ett nästan experimentellt stöd för Freuds teorier.
Avreaktioner
Ingen patient blev botad efter att ha genomlevt detta "freudianska skikt" av sittomedvetna. I stället för bortträngda impulser började bortträngda smärtsamma minnendyka upp. Känslointensiteten ökades från gråt till våldsamma" vreaktioner", ofta åtföljdaav illamående, kräkningar, fysisk smärta, när man undan för undan konfronterades medalltmer laddade situationer.Minnena uppträdde inte som isolerade öar, utan i system kring ett gemensamt tema, därett minne "logiskt" följdes av nästa tills man nådde "kärnupplevelsen" — ett tidigt ochmycket smärtsamt trauma som var roten till det onda. På ett karaktäristiskt sätt styr dessa"kärnupplevelsesystem" neurotikerns sätt att vara.Ett drastiskt exempel var en man med ett ständigt tvång att söka uppoch övertala svartklädda män att binda och tortera honom i enkällare. Detta bisarra i beteende visade sig vara en upprepning av enlikartad situation då han som tvångsarbetare i Tyskland under krigetutsatts för ett homosexuellt övergrepp av två svartklädda nazistiskasoldater. Den djupare orsaken till hans symtom var dock att han somliten ofta bestraffades genom att piskas och låsas in i en mörkkällare.Kärnupplevelsen behöver inte vara en dramatisk händelse; ofta rör det sig om en utifrånsett ganska obetydlig scen, som blir traumatisk genom att den plötsligt står som ensammanfattning av en mängd likartade scener. S.k dubbla budskap är en vanligingrediens i detta sammanhang.
 
 
Svår förlossning
3. Perinatala fasen.
För en bestående terapeutisk effekt var det oftast inte tillräckligt attåteruppleva scener från tidig barndom; kärnupplevelsen var i många fall ettfödelsetrauma.En man i ett av bokens exempel blev inte fullständigt av med sina symton förrän hangenomlevt sin långa och svåra förlossning, vilken innehöll alla moment han omedvetetsökt återskapa i sitt masochistiska agerande: instängd i ett mörkt slutet rum, utanrörelsemöjligheter, utsatt för extrem fysisk och psykisk tortyr.Den perinatala fasen, som rör upplevelse före, under och efter förlossningen, utgör demest kritiska skedet av terapin. Många upplever en så oerhörd smärta att de skulle haföredragit att ta livet av sig om möjlighet funnits.(Patienterna måste noga övervakas och ibland även hospitaliseras denna fas.)
4. Transpersonliga fasen.
De flesta av Grofs patienter blev dramatisk bättre efter att hagenomlevt sitt födelsetrauma. Det hade nu varit naturligt om ytterligare LSD-sessionerinte bringat så mycket mer material i dagen. Resan genom det omedvetna var dock inteslut.Detta förhållande säger något om riskerna med att ta LSD på egen hand, vilken Grof bestämt varnar för.) De plågsammaste återupplevelserna rörde i allmänhet sista fasen avförlossningen, men även den "skyddade" tillvaron i livmodern innebar problem.Det kunde röra sig om plötsliga höga ljud, stötar mot mammans mage, känslor avintensivt illamående, en smak som av skämd buljong i munnen. Patienterna koppladeofta ihop de senare upplevelserna med att mamman varit sjuk, fått i sig för myckettobak, sprit, mediciner eller försökt göra abort.En del patienter menade också att de tydligt kunnat känna om de varit välkomna ellerinte. Födelsen innebar dock inte bara ett trauma; lika viktiga som de negativaåterupplevelserna var de positiva. Steget från smärta till extas, från total en samhet tilltotal gemenskap och sammansmältning var kort.Grof menar att upplevelsen av den "onda" och den "goda" livmodern är mergrundläggande för barnets utveckling än det "onda" och det "goda" bröstet, sompsykoanalysen talar om.
Jagets gränser
Födelsekänslorna lämnade plats för fenomen av en helt annan karaktär: detranspersonliga upplevelserna. Termen anger att individen tycker sig överskrida det egna jagets gränser, uppleva händelser i tidigare inkarnationer, lämna den egna kroppen,identifiera sig inte bara med andra människor eller grupper av människor, utan ocksåmed djur, växter, mineral.Många kunde slutligen ha visioner av en total sammansmältning med alltet, ett kosmisktmedvetande.Dessa upplevelser ledde till en radikal förändring av värdeskalor: nära relationer tillmänniskor och kontakt med naturen ("ekologiskt medvetande") blev viktigare änstatusjakt och hög materiell standard.Enligt Grof speglar den transpersonliga fasen ett djupare skikt av det omedvetna än detidigare faserna. Säger nu allt detta något annat ärt att folk har egendomliga upplevelserunder LSD-rus?Jag tror att Grof har rätt när han hävdar att man kan dra allmängiltiga slutsatser av LSD-

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
inkognitobrev liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->