Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
38Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
VBA

VBA

Ratings: (0)|Views: 9,364 |Likes:
Published by ngotuannghia

More info:

Published by: ngotuannghia on May 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2013

pdf

text

original

 
 
1
 
L
ờ 
i nói
đầ
u
 
T
ự độ
ng
 
hóa
 
trong
 
t
ấ 
t
 
c
l
 ĩ 
nh
 
v
c
 
hi
n
đ
ang
đượ
c
 
 
h
i
 
quan
 
tâm
đặ
c
 
 bi
t
 
 b
i
 
nh
 
n
ă
ng
 
su
ấ 
t
 
lao
độ
ng
đượ
c
 
nâng
 
cao,
 
ch
ấ 
t
 
l
ượ
ng
 
s
n
 
ph
ẩ 
m
ổ 
n
đị
nh
 
 
t
ố 
t
 
h
ơ
n,
 
nhi
ề 
u
 
ý
 
t
ưở
ng
 
m
i
 
 
c
ơ
h
i
 
tr
thành
 
hi
n
 
th
c.
 
T
ự độ
ng
 
hóa
 
công
 
tác
 
thi
ế 
t
 
k
ế 
công
 
trình
 
giao
 
thông
 
c
ũ
ng
 
không
 
n
m
 
ngoài
 
quy
 
lu
t
 
chung
đ
ó,
 
hi
n
 
nay,
 
h
ầ 
u
 
h
ế 
t
 
các
 
công
 
ty
 
trong
 
l
 ĩ 
nh
 
v
c
 
t
ư
v
ấ 
n
 
thi
ế 
t
 
k
ế 
công
 
trình
 
giao
 
thông
đề 
u
 
r
ấ 
t
 
chú
 
tr
ng
 
th
c
 
hi
n
 
t
ự độ
ng
 
hóa
 
công
 
tác
 
thi
ế 
t
 
k
ế 
trong
 
công
 
ty
 
c
a
 
mình.
Đ
i
ề 
u
 
này
đượ
c
 
th
ể 
hi
n
 
 
nét
 
trong
 
vi
c
đầ 
u
 
t
ư
c
a
 
các
 
công
 
ty
 
(mua
 
s
m
 
máy
 
tính,
 
ph
ầ 
n
 
m
ề 
m
 
đ
ào
 
t
o
 
nhân
 
l
c)
 
c
ũ
ng
 
nh
ư
tri
ể 
n
 
khai
 
t
ự độ
ng
 
hóa
 
thi
ế 
t
 
k
ế 
r
ấ 
t
 
nhi
ề 
u
 
công
 
trình
 
trong
 
th
c
 
t
ế 
.
 
V
i
 
s
ự đ
a
 
d
ng
 
c
a
 
mình,
 
các
 
 bài
 
toán
 
trong
 
công
 
tác
 
thi
ế 
t
 
k
ế 
luôn
đ
òi
 
h
i
 
s
linh
 
ho
t
 
c
a
 
công
 
tác
 
t
độ
ng
 
hóa.
 
Chính
 
 
v
y,
để 
ph
ầ 
n
 
nào
đ
áp
ng
đượ
c
 
yêu
 
c
ầ 
u
 
c
ấ 
p
 
 bách
 
t
th
c
 
t
ế 
s
n
 
xu
ấ 
t,
 
n
i
 
dung
 
cu
ố 
n
 
giáo
 
trình
 
này
đề 
c
p
đế 
n
 
t
ấ 
t
 
c
các
 
v
ấ 
n
đề 
c
ơ
 b
n
 
nh
ấ 
t
 
c
a
 
vi
c
 
th
c
 
hi
n
 
t
độ
ng
 
hóa
 
thi
ế 
t
 
k
ế 
công
 
trình
 
giao
 
thông
 
c
ũ
ng
 
nh
ư
ph
ươ
ng
 
pháp
để 
nâng
 
cao
 
m
c
độ
t
ự độ
ng
 
hóa
 
cho
 
phù
 
h
p
 
v
i
 
t
ng
 
yêu
 
c
ầ 
u
 
chuyên
 
 bi
t
 
xu
ấ 
t
 
hi
n
 
trong
 
quá
 
trình
 
thi
ế 
t
 
k
ế 
.
 
N
i
 
dung
 
c
a
 
giáo
 
trình
 
này
 
 
s
đ
úc
 
k
ế 
t
 
kinh
 
nghi
m
 
gi
ng
 
d
y
 
môn
 
T
độ
ng
 
hóa
 
thi
ế 
t
 
k
ế 
c
ầ 
u
đườ
ng
 
cho
 
sinh
 
viên
 
ngành
 
xây
 
d
ng
 
công
 
trình
 
giao
 
thông
 
 
quá
 
trình
 
tham
 
gia
 
th
c
 
hi
n
 
t
độ
ng
 
hóa
 
công
 
tác
 
thi
ế 
t
 
k
ế 
ngoài
 
s
n
 
xu
ấ 
t
 
c
a
 
các
 
tác
 
gi
c
ũ
ng
 
nh
ư
c
p
 
nh
t
 
m
i
 
nh
ấ 
t
 
nh
ng
 
công
 
ngh
ch
ch
ố 
t
 
ph
c
 
v
cho
 
vi
c
 
t
ự độ
ng
 
hóa.
 
H
ơ
n
 
n
a,
 
n
i
 
dung
 
chính
 
t
p
 
trung
 
vào
 
nh
ng
 
thành
 
ph
ầ 
n
 
c
ố 
t
 
lõi
 
ph
c
 
v
cho
 
m
c
đ
ích
 
t
độ
ng
 
hóa
 
thi
ế 
t
 
k
ế 
c
ầ 
u
đườ
ng,
 
cùng
 
v
i
 
nh
ng
 
n
i
 
dung
 
mang
 
tính
 
g
i
 
m
đị
nh
 
h
ướ
ng
 
cho
 
t
ng
 
chuyên
 
ngành,
 
khi
ế 
n
 
cho
 
cu
ố 
n
 
giáo
 
trình
 
này
 
hoàn
 
toàn
 
phù
 
h
p
 
v
i
 đị
nh
 
h
ướ
ng
đ
ào
 
t
o
 
theo
 
tín
 
ch
c
a
 
Nhà
 
tr
ườ
ng.
 
Chúng
 
tôi
 
xin
 
chân
 
thành
 
c
m
ơ
n
 
s
đ
óng
 
góp
 
ý
 
ki
ế 
n
 
c
a
 
các
đồ
ng
 
nghi
p
 
trong
 
quá
 
trình
 
hoàn
 
thi
n
 
cu
ố 
n
 
giáo
 
trình
 
này.
 
V
i
 
t
ố 
c
độ
phát
 
tri
ể 
n
 
r
ấ 
t
 
nhanh
 
c
a
 
công
 
ngh
nh
ư
hi
n
 
nay
 
thì
 
ch
c
 
ch
n
 
r
ng
 
trong
 
th
i
 
gian
 
t
i,
 
nhi
ề 
u
 
v
ấ 
n
đề 
liên
 
quan
đế 
n
 
vi
c
 
th
c
 
hi
n
 
t
độ
ng
 
hóa
 
thi
ế 
t
 
k
ế 
s
ph
i
 
thay
đổ 
i,
 
 
chúng
 
tôi
 
hy
 
v
ng
 
r
ng,
 
cùng
 
v
i
 
các
 
ý
 
ki
ế 
n
đ
óng
 
góp
 
c
a
 
 b
n
đọ
c
 
 
s
c
p
 
nh
t
 
ki
ế 
n
 
th
c
 
c
a
 
 b
n
 
thân,
 
thì
 
l
ầ 
n
 
xu
ấ 
t
 
 b
n
 
sau
 
c
a
 
cu
ố 
n
 
sách
 
này
 
s
hoàn
 
thi
n
 
h
ơ
n
 
n
a,
 
s
ẽ đ
áp
ng
 
t
ố 
t
 
h
ơ
n
 
n
a
 
yêu
 
c
ầ 
u
 
c
a
 
 b
n
đọ
c.
 
 
N
i,
 
ngày
 
01
 
tháng
 
06
 
n
ă
m
 
2007
 
Các
 
tác
 
gi
.
 
 
Mr. Soat-TEL:(0989)744887-Email:kimjuso1987@gmail.com-Y!kimjuso1987-Web:http://soat.tk<<nE^u' cAn` gIup' d0*~ haY cHia Se? diEu` gI`, Hay~ liEn hE nhE'!>> 
 
 
i
 
PH
 Ầ
N I: M
Ở 
 
ĐẦ
U .................................................................................. 1
 
1.
 
T
ổ 
ng
 
quan
 
v
ề 
thi
ế 
t
 
k
ế 
 
t
ự độ
ng
 
hóa
 
thi
ế 
t
 
k
ế 
công
 
trình
 
giao
 
thông
 
.................................
 
1
 
2.
Đ
ôi
 
nét
 
v
ề 
các
 
ph
ầ 
n
 
m
ề 
m
 
dùng
 
cho
 
thi
ế 
t
 
k
ế 
công
 
trình
 
giao
 
thông
 
.....................................
 
3
 
3.
 
L
a
 
ch
n
 
ph
ầ 
n
 
m
ề 
m
 
dùng
 
cho
 
thi
ế 
t
 
k
ế 
công
 
trình
 
giao
 
thông
 
.............................................
 
4
 
4.
 
Chuyên
 
 bi
t
 
hóa
 
ph
ầ 
n
 
m
ề 
m
 
.......................................................................................................
 
6
 
5.
 
K
ế 
t
 
ch
ươ
ng
 
.................................................................................................................................
 
11
 
PH
 Ầ
N II: L
 Ậ
P TRÌNH TRÊN
Ứ 
NG D
NG N
 Ề
N ...................................... 12
 
CH
ƯƠ
NG I: KHÁI NI
M ............................................................................................. 12
 
CH
ƯƠ
NG II: T
NG QUAN V
VBA .......................................................................... 19
 
1.
Đặ
c
đ
i
ể 
m
 
c
a
 
VBA
 
.....................................................................................................................
 
19
 
2.
 
Trình
 
t
xây
 
d
ng
 
m
t
 
d
án
 
 b
ng
 
VBA
 
...............................................................................
 
19
 
3.
 
C
ấ 
u
 
trúc
 
c
a
 
m
t
 
d
án
 
VBA
 
...................................................................................................
 
20
 
4.
 
Môi
 
tr
ườ
ng
 
phát
 
tri
ể 
n
 
tích
 
h
p
 
VBA
 
IDE
 
...............................................................................
 
21
 
5.
 
 
d
ụ đầ 
u
 
tiên
 
v
i
 
VBA.............................................................................................................
 
23
 
CH
ƯƠ
NG III: C
Ơ
B
N V
NGÔN NG
L
P TRÌNH VISUAL BASIC ..................... 25
 
1.
 
Nh
ng
 
qui
đị
nh
 
v
ề 
 
pháp
 
.....................................................................................................
 
25
 
2.
 
Các
 
tr
giúp
 
v
ề 
 
pháp
 
trong
 
quá
 
trình
 
vi
ế 
t
 
 
l
nh
 
.........................................................
 
25
 
3.
 
Tính
 
n
ă
ng
 
g
i
 
nh
 
t
hoàn
 
thi
n
 
 
l
nh
 
........................................................................
 
26
 
4.
 
T
khoá
 
trong
 
VB
 
......................................................................................................................
 
27
 
5.
 
Các
 
ki
ể 
u
 
d
li
u
 
c
ơ
 b
n
 
.............................................................................................................
 
28
 
5.1. Ki
u logic (boolean) ...........................................................................................................29
 
5.2. Ki
u s
nguyên ...................................................................................................................29
 
5.3. Ki
u s
th
c ........................................................................................................................29
 
5.4. Ki
u m
ng (array) ..............................................................................................................29
 
5.5. Ki
u chu
i (String) .............................................................................................................31
 
5.6. Ki
u th
ờ 
i gian (Date) ..........................................................................................................32
 
5.7. Ki
u Variant .......................................................................................................................32
 
5.8. Ki
u t
 
đị
nh ngh
 ĩ 
a (user-defined type)...............................................................................33
 
5.9. Ki
u l
ớ 
 p (Class) ..................................................................................................................34
 
6.
 
Khai
 
 báo
 
 bi
ế 
n
 
trong
 
VB
 
.............................................................................................................
 
35
 
6.1. Khai báo h
ng s
................................................................................................................38
 
6.2. Khai báo bi
ế
n ......................................................................................................................38
 
6.3. Khai báo ki
u t
 
đị
nh ngh
 ĩ 
a ...............................................................................................39
 
6.4. Khai báo m
ng t
 ĩ 
nh ............................................................................................................39
 
6.5. Khai báo m
ng
độ
ng...........................................................................................................39
 
6.6. Khai báo, t
o và làm vi
c v
ớ 
i bi
ế
n
đố
i t
ượ 
ng .....................................................................40
 
7.
 
Các
 
toán
 
t
 
hàm
 
thông
 
d
ng
 
..............................................................................................
 
40
 
7.1. Các toán t
..........................................................................................................................40
 
7.2. Các hàm toán h
c ...............................................................................................................41
 
7.3. Các hàm chuy
n
đổ
i d
li
u ...............................................................................................42
 
7.4. Các hàm x
lý chu
i ...........................................................................................................43
 
8.
 
Các
 
c
ấ 
u
 
trúc
đ
i
ề 
u
 
khi
ể 
n
 
............................................................................................................
 
44
 
8.1. C
u trúc
đ
i
u ki
n ...............................................................................................................44
 
8.2. C
u trúc l
a ch
n ...............................................................................................................46
 
8.3. Vòng l
 p xác
đị
nh ...............................................................................................................47
 

Activity (38)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
huyfeng liked this
huyfeng liked this
Kim Long liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->