Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
5Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
AutoCAD - kurs

AutoCAD - kurs

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 6,005|Likes:
Published by mturlay

More info:

Published by: mturlay on Sep 08, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/07/2013

pdf

text

original

 
AutoCAD -- kurs podstawowy
Lekcja 1 -- Podstawy podstaw
Lekcja ta zapocz
ą 
tkuje seri
ę
szkole
ń
dla pocz
ą 
tkuj
ą 
cych u
ż
ytkowników AutoCAD-a. W kolejnychartyku
ł
ach tego cyklu postaram si
ę
przybli
ż
y
ć
narz
ę
dzia i techniki projektowania w tym programiepoprzez odpowiednio przygotowane lekcje. Ka
ż
da b
ę
dzie zaczyna
ł
a si
ę
dwu-, trzyzdaniowymstreszczeniem poprzedniej oraz krótkim wprowadzeniem w temat nowej lekcji. Wszystkie b
ę
d
ą 
 zawiera
ł
y
ć
wiczenia praktyczne oraz pliki udost
ę
pniane wraz z artyku
ł
em. Pora przej
ść
do meritumsprawy, czyli do AutoCAD-a. Wszystkie
ć
wiczenia, jakie b
ę
dziemy prezentowa
ć
, b
ę
d
ą 
wykonywanew wersji 2000.Bardzo cz
ę
sto zdarza si
ę
,
ż
e projektanci pracuj
ą 
cy z programem AutoCAD pope
ł
niaj
ą 
elementarneb
łę
dy z uwagi na nieznajomo
ść
filozofii pracy z programem i b
ę
dzie to zagadnienie, które postaramsi
ę
przybli
ż
y
ć
w tej lekcji. Ponadto omówi
ę
wygl
ą 
d g
ł
ównego okna aplikacji, aby pokaza
ć
, w jakprzejrzysty sposób s
ą 
rozmieszczone poszczególne opcje programu. Poka
żę
, jak dostosowa
ć
go dow
ł
asnych potrzeb -- na tym etapie jeszcze nie wiemy, jakie s
ą 
nasze potrzeby, ale jest tonajodpowiedniejsza chwila, aby pozna
ć
podstawy. Uzna
ł
em,
ż
e nie b
ę
d
ę
opisywa
ć
instalacjioprogramowania, poniewa
ż
tego ucz
ą 
podr
ę
czniki. Po tym przyd
ł
ugim wst
ę
pie zacznijmy nauk
ę
.
Filozofia pracy z programem AutoCAD
Zak
ł
adam,
ż
e wielu z projektantów podczas pracy zetkn
ęł
o si
ę
z desk
ą 
kre
ś
larsk
ą 
-- horror. Gdyprzesiadaj
ą 
si
ę
z deski na AutoCAD-a, staraj
ą 
si
ę
wprowadzi
ć
w
ż
ycie wszystko to, czego si
ę
 nauczyli, wi
ę
c rozpoczynaj
ą 
c rysunek, zadaj
ą 
nast
ę
puj
ą 
ce pytania:
 jaki format strony;
 jaka skala.
I tu moja odpowied
ź
-- nie jeste
ś
my ograniczani formatem strony, mamy nieograniczon
ą 
 przestrze
ń
, a skala -- standardowo 1:1. Nast
ę
puje chwila ciszy i zaczyna si
ę
tyrada: jak zmieszcz
ę
 na ekranie 150-metrow
ą 
hal
ę
, jak narysuj
ę
detale. Chc
ę
, aby mój rysunek na kartce by
ł
w skali1:50, a nie 1:1, bo 1:1 nie zmie
ś
ci si
ę
nawet na 100 kartkach... Po wyg
ł
oszeniu tych i wielu innychw
ą 
tpliwo
ś
ci przez projektantów pada moja riposta: za chwil
ę
wszystko stanie si
ę
jasne, prosz
ę
 pami
ę
ta
ć
jedynie dwie zasady:
format strony -- obszar niczym nie ograniczony;
skala -- pracujemy zawsze w skali 1:1.
Tyle, je
ś
li chodzi o filozofi
ę
pracy z programem. Zasady s
ą 
, jak s
ą 
dz
ę
, jasne i nieskomplikowane.Bardziej zaawansowani u
ż
ytkownicy programu mog
ą 
powiedzie
ć
,
ż
e to herezje. Mo
ż
na zmieni
ć
 skal
ę
oraz wprowadzi
ć
arkusz o okre
ś
lonych rozmiarach. Owszem, mo
ż
na. O ile jednakwprowadzenie arkusza o okre
ś
lonych rozmiarach mo
ż
e spowodowa
ć
po prostu to,
ż
e nasz rysuneknie b
ę
dzie si
ę
na nim mie
ś
ci
ł
(chocia
ż
arkusz mo
ż
emy w ka
ż
dej chwili zmieni
ć
na inny), o tylekiedy sporz
ą 
dzimy nasz rysunek w skali np. 1:2 i spróbujemy go zwymiarowa
ć
, oka
ż
e si
ę
,
ż
eka
ż
dy wymiar jest 2 razy wi
ę
kszy i b
ę
dziemy musieli po
ś
wi
ę
ci
ć
kolejne 2 dni na r
ę
czne ichzmienianie. Gorsza b
ę
dzie próba edycji rysunku po up
ł
ywie 2-3 miesi
ę
cy, kiedy nie b
ę
dziemy ju
ż
 pami
ę
tali, jakich sztuk dokonali
ś
my podczas rysowania. Wtedy nie ob
ę
dzie si
ę
bez rzucania wmonitor ci
ęż
kimi przedmiotami.
Wygl
ą 
d g
ł
ównego okna aplikacji
Firma Autodesk, producent programu AutoCAD,
ś
ci
ś
le wspó
ł
pracuje z biurami projektowymi, czegowynikiem jest starannie przemy
ś
lany i bardzo u
ż
yteczny interfejs u
ż
ytkownika. Wszystkie ikony s
ą 
 bardzo czytelne i intuicyjne, zebrane s
ą 
w bardzo dobrze, moim zdaniem, zorganizowane grupy.Rysunek 1 przedstawia interfejs programu wraz z opisem poszczególnych grup. W kolejnychcz
ęś
ciach cyklu stopniowo przybli
żę
kolejne paski narz
ę
dzi oraz poszczególne narz
ę
dzia w nichzebrane.
 
 
Rys. 1.
 
Dostosowanie programu do w
ł
asnych potrzeb
Bardzo cz
ę
sto zdarza si
ę
,
ż
e nie odpowiadaj
ą 
nam fabryczne ustawienia programu, mimo
ż
e s
ą 
 niez
ł
e. Jednak ka
ż
dy z przekory musi doda
ć
co
ś
swojego, co b
ę
dzie wprawia
ł
o szefa wzak
ł
opotanie, koledzy z biura b
ę
d
ą 
mu zazdro
ś
cili nowego menu czy wi
ę
kszego "crossa". Jako
ż
ezmiana wszystkich ustawie
ń
nie ma sensu, poka
żę
te, które maj
ą 
kluczowy wp
ł
yw na wydajno
ść
 pracy z programem.Zaczniemy od klikni
ę
cia prawym klawiszem myszki w obszarze dialogowym okna i w wy
ś
wietlonymokienku wybieramy ostatni
ą 
z pozycji
Opcje
. Spowoduje to otwarcie du
ż
ego okna dialogowegoprzedstawionego na rysunku 2.
Rys. 2.
 W okienku jest wiele zak
ł
adek, które jak na razie nic nam nie mówi
ą 
. Na tym etapie nauki
 
znajduj
ą 
si
ę
w zak
ł
adce
Ekran
; s
ą 
to:
zmiana koloru t
ł
a;
zmiana kroju czcionki w obszarze dialogowym;
zmiana wielko
ś
ci krzy
ż
a nitkowego.
Reszty parametrów nie powinno si
ę
na tym etapie zmienia
ć
, poniewa
ż
w miar
ę
poznawaniaprogramu omówi
ę
, jak mo
ż
na zmienia
ć
poszczególne parametry, aby u
ł
atwi
ć
sobie
ż
ycie.Zacznijmy od zmienienia kolorów naszego programu -- klikamy na przycisku
Kolory
i naszymoczom pokazuje si
ę
okienko dialogowe pokazane na rysunku 3.
Rys. 3.
 W okienku tym mo
ż
emy zmieni
ć
kolor t
ł
a, np. na zielony, kolor tekstu w obszarze dialogowym,kolor obszaru dialogowego itd. Jak tego dokona
ć
? Musimy klika
ć
w kolejnych obszarach, którymchcemy zmieni
ć
kolor, lub wybiera
ć
je z rozwijanego menu i nadawa
ć
im kolor z równie
ż
 rozwijanego menu
Kolor
(rys. 4).

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Komatrac liked this
Zbigniew Hass liked this
kurqwaw44421 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->