Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
God Loves Kids June/July Newsletter

God Loves Kids June/July Newsletter

Ratings: (0)|Views: 489|Likes:
Published by Phil Phillips
This newsletter features the stories of three people who have seen the ministry of God Loves Kids in Rwanda and Uganda first hand. We know you will be blessed, inspired and challenged by these testimonies
This newsletter features the stories of three people who have seen the ministry of God Loves Kids in Rwanda and Uganda first hand. We know you will be blessed, inspired and challenged by these testimonies

More info:

Published by: Phil Phillips on May 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2011

pdf

text

original

 
U8R Cf~wlfzzfy Avcf/Avl{ 9088 " Noj Lo}fw Ekjw "~~~#NojLo}fwEkjw#gob
Avcf - Avl{ 9088
Zdkw cf~wlfzzfy mfhzvyfw zdf wzoykfw om zdyff pfoplf ~do dh}f wffc zdf bkckwzy{ om Noj Lo}fw Ekjw kc Y~hcjh hcjVnhcjh ﬈ywz dhcj# ^f eco~ {ov ~kll if ilfwwfj, kcwpkyfj hcj gdhllfcnfj i{ zdfwf zfwzkbockfw
 Yfcff, ~do wfcz zdf mollo~kcn fbhkl, ~hw }kwkzkcnVnhcjh hcj wzh{kcn hz zdf whbf nvfwz dovwf ~dfyf ~f~fyf#
 
Wdf dhj ocf myff jh{ kc dfy wgdfjvlf hcj ~f kc}kzfj dfy zo aokc ovy zfhb moy zdf jh{#
Jfhy Lo}kf,
 
K ~hczfj zo ~ykzf {ov moy h ~dklf co~ ivz lkmf dfyf dhw h ~h{ omoggvp{kcn wo bvgd om ovy zkbf# Kz.w dhyj zo iflkf}f zdhz h mvll zdyffboczdw dh}f phwwfj wkcgf K lfmz Vnhcjh# Hll hcj hll K ~hwzdoyovndl{ )wdooe vp) ~dfc K yfzvycfj myob zdfwf boczdw kc Hmykghhcj zdf ~ffe kc Dollhcj# Kz zooe bf xvkzf wobf zkbf ifmoyf Kwzhyzfj zo mffl hll pvz zonfzdfy hnhkc#
 
Wkcgf K ghbf ihge K.}f dhj bvlzkplf oppoyzvckzkfw zo wdhyf b{ftpfykfcgfw hcj {ov hcj {ovy bkckwzy{ effp poppkcn vp kc zdfwzoy{# F}fc zdovnd K wpfcz ocl{ ocf jh{ ~kzd {ovy zfhb, K ghc zfll{ov zdhz zdkw ~hw ocf om zdf boyf kbphgzmvl jh{w om b{ wzh{ kc Hmykgh# Om govywf zdf wzoykfw no dhcj kc dhcj ~kzd zdf pkgzvyfw hcjzdf pkgzvyfw om zdhz jh{ hyf }fy{ zfllkcn hw ~fll# K dh}f ocf om {ovwpfhekcn zo zdf wzvjfczw ~kzd Jhckfl $zdf wvpfykczfcjfcz hz {ovydknd wgdool+ cftz zo {ov# Zdfc zdfyf hyf h mf~ pkgzvyfw om zdf dkndwgdool wzvjfczw, ocf om {ov hcj zdf z"wdkyzw zo if dhcjfj ovz, hcjzdfc ocf om zdf wzvjfczw hll ~fhykcn zdfky cf~ z"wdkyzw#
 
Zdfc zdf ghbfyh ~fcz zo zdf lkzzlf ocfw zdhz ~fyf zdf hvjkfcgfom zdf wgfcf# Zdf{ ~fyf jkyz{ ~kzd yhnnfj glozdfw, ihyf moozfj, hcjzdfyf ~hw h lkzzlfocf ~do ~hw go}fyfj ~kzd ﬉kfw hcj ~ovljc.z f}fc~kpf zdfb h~h{# Zdf jkmmfyfcgf ifz~ffc zdfb hcj zdf wzvjfczw{ov dflp kw wo wzhye# Kz zovgdfw h loz om pfoplf zo wff zdfwf pkgzvyfwhcj yfhlkqf zdhz wvgd h wbhll hbovcz om bocf{ bhefw wvgd h iknjkmmfyfcgf kc zdf lk}fw om zdfwf gdkljyfc#
 
K ~hcz zo zdhce {ov hnhkc moy ommfykcn bf zdf oppoyzvckz{ zo aokc zdf zfhb hcj nfzzkcn zo eco~ {ov hcj {ovy hbhqkcn bkckwzy{ hikz# Hz zdf bobfcz K.b ihge kc zdf nyoo}f om lkmf dfyf kc zdf VW, ivz Hmykgh goczkcvfw zo pvll oc bf hcj K pyh{ zdhz zdf Loyj ~kll hllo~ bfzo nyo~ kc wobf bkckwzy{ zdfyf#
 
Zdhce {ov }fy{ bvgd# Bh{ zdf Loyj hivcjhczl{ ilfww {ov hcj{ovy bkckwzy{#
 
Bvgd lo}f, Yfcff
 
U9R Cf~wlfzzfy Avcf/Avl{ 9088 " Noj Lo}fw Ekjw "~~~#NojLo}fwEkjw#gob
^dhz K‛b Zdhcemvl moy Hmzfy zdfZykp zo hc Oypdhc IohyjkcnWgdool
I{ Aoyjhc, hc Flf}fc [fhy OljHmykghc"Hbfykghc io{
 
Kz ~hw zdf ﬈ywz zkbf K‛}f iffc zo hcoypdhc iohyjkcn wgdool, lfz hlocf hc Hmykghc ocf# Zdkw kw h wgdool moy ekjw~do joc‛z dh}f phyfczw# Zo if hilf zonfz zdfyf oc zkbf, ~f dhj zo ~hef vp hz:170hb, hcj jyk}f zdyff hcj h dhlm dovywo}fy ivbp{ yohjw# K‛b flf}fc {fhyw oljhcj hc Hmykghc"Hbfykghc io{# ^dfc K~hw zdfyf, kz mflz wzyhcnf, ifghvwf zdfekjw ~fyf hll gyo~jkcn hyovcj bf# Ivz~o~, kz ~hw mvc hcj ~oyzd kz( Kz ~hw~oyzd kz ifghvwf kz bhjf bf zdhcemvl moywo bhc{ zdkcnw# Dfyf hyf wobf om zdfzdkcnw…
… K‛b zdhcemvl moy noojyohjw
Ifghvwf whcj hcj jkyz joc‛z nfz kc {ovy f{fw# K‛b zdhcemvl zdhz K dh}fwdofw zo ~fhy zo wgdool ifghvwf K wh~bhc{ ekjw ~kzdovz wdofw zo ~fhy# K‛bzdhcemvl moy h ckgf glfhc, ~fll efpzbhzzyfww, hcj wdffzw hz dobf kc^hwdkcnzoc ifghvwf wobf ekjw joc‛zdh}f zdfb#K bfz h io{ chbfj ^kllkhb ~do ~hwwo dhpp{ zo nfz h bhzzyfww df wzh{fjwkzzkcn oc kz moy 70 bkcvzfw# K‛b hlwozdhcemvl zdhz K dh}f nooj cvzykzkoc zdhz‛whllo~fj bf zo nyo~ zhll hcj if wbhyz,ifghvwf bowz om zdf ekjw hyf wbhll moyzdfky hnf#Km K ~fyf wzkll kc ^hwdkcnzoc, K~ovlj dh}f iffc wfl﬈wd hcj nyffj{#K‛}f hl~h{w ~hczfj h Zfbpvypfjkgbhzzyfww, h ﬉hz wgyffc Z], h cf~ }kjfonhbf w{wzfb, hcj cf~ }kjfo nhbfw,ivz co~ K‛b nyhzfmvl hcj zdhcemvl moy~dhz K dh}f#Myob {ovy Hmykghc Hbfykghc mykfcj,Aoyjhc
AOYJHC KC VNHCJH
Aoyjhc ~hw h ao{ zo dh}f~kzd vw hcj co~ df kw h NojLo}fw Ekjw wpocwoy#H pyfzffc oy zffchnfy {oveco~ ghc dh}f zdfky lkmfgdhcnfj lkef Aoyjhc i{wpocwoykcn h gdklj #
Aoyjhc wffw h VNYG joyb yoob moy zdf mkywz zkbf#^kllkhb nfzw h ifj wo dfghc bo}f kczo zdf joyb#
O}fy 700gdkljyfc ifkcnmfj kc Y~hcjh"bowz ghbf~kzdovz wdofw
 
U7R Cf~wlfzzfy Avcf/Avl{ 9088 " Noj Lo}fw Ekjw "~~~#NojLo}fwEkjw#gob
^fjcfwjh{ Co}fbify 7, 9080 zvycfjkczo h jh{ om gflfiyhzkoc( Zdkw kw h jh{ kcb{ lkmf zdhz K ~kll cf}fy moynfz# ^dfc ~fzyh}flfj zo Vnhcjh kc 900> zdf bkwwkocwzfhb ~fcz zo Vnhcjh NowpflYfdhiklkzhzkoc Gfczfy# ^f ~fyf hlyfhj{wpocwoykcn h gdklj kc Y~hcjh ivz Nojocgf hnhkc ifnhc zo jfhl ~kzd b{ dfhyzhiovz hcozdfy gdklj zo wpocwoy# B{dvwihcj hcj K zhlefj hcj jfgkjfj ~fgovlj wpocwoy ocf boyf gdklj ~kzd zdfilfwwkcnw om Noj zdhz ~f dhj yfgfk}fj kcovy lk}fw# Hmzfy pyh{fy K whkj, “Loyj ~f hyf=0 {fhyw olj hcj bh{if ~f ~kll coz lk}flocn fcovnd zo wff h wbhll gdklj nyo~ vphcj wff do~ zdf{ bhzvyf kc zdf Loyj#
Wo plfhwf nk}f vw hc oljfy gdklj zowpocwoy
^dfc ~f hyyk}fj hz VNYG zdf{pyfwfczfj h pyonyhb moy zdfky nvfwzw# Hw K~hzgdfj zdfyf ~hw h {ovcn ~obhc ~dolfj ~oywdkp zdhz ghvndz b{ dfhyz# Hmzfykcxvkykcn hiovz ~dfzdfy oy coz wdf dhj hwpocwoy K ~hw kczyojvgfj zo h {ovcn lhj{i{ zdf chbf om Nyhgf# Hnhkc zdhz lo}f zdhzNoj nk}fw ifnhc hcj iovcj z~o dfhyzwzonfzdfy moyf}fy#
Z~fcz{"ckcf boczdw dh}fgobf hcj nocf
K dh}f yfzvycfj zo Vnhcjh zo}kwkz zdf wgdoolw# K iyovndz h pkgzvyfom Nyhgf hcj dfy Hbfykghc Bobhcj Jhj zdhz ~hw bhjf ~dfc ~fbfz kc 900> hcj K ifnhc zo wfhygdmoy dfy# Zdf boyckcn ~f ~fcz zoYoge Wgdool Lo}kf zolj bf wdfwdovlj if hz zdkw wgdool# Vpoc hyyk}kcnb{ dvwihcj hcj K wdo~fj zdf pkgzvyf zoocf om zdf lfhjfyw# Dkw yfpl{ ~hw, “Od {fw,K eco~ zdkw nkyl# Dfy chbf kw Dhyykfz#‒ Kghccoz ftplhkc do~ jkwhppokczfj K ~hw hzzdhz bobfcz# ^dhz dhj dhppfcfj zo b{Nyhgf, zdf {ovcn nkyl K bfz kc Avcf 900>hcj Noj pvz zonfzdfy ~kzd vw? K ifnhc zopyh{ hcj hwe Noj zdhz ifmoyf zdkw jh{ ~hwo}fy K ~ovlj ﬈cj Nyhgf# Zdf lfhjfyw dhjvw wkz vcjfy h lhynf wdhjf zyff ~kzd zdfwzvjfczw moy h pyonyhb#
Hw zdf pyonyhb wzhyzfj h {ovcn lhj{wzfppfj ovz kc myocz hcj ifnhc zowkcn pyhkwfw zo zdf Loyj
 Hw wdf whcn hcj jhcgfj hcj~oywdkppfj wdf ~hw wo dhpp{# Hz zdhzbobfcz ovy f{fw bhjf goczhgz hcj Kecf~ K dhj movcj b{ Nyhgf# ^dfc zdfpyonyhb ~hw o}fy wdfghbf ~kzd opfc hybw#Wdf whkj, “Bobb{ K jkjc‛zeco~ km {ov ~ovlj f}fy gobf hnhkc# K dh}fpyh{fj fhgd jh{ zdhz zdf Loyj ~ovlj wfcj{ov hcj Jhj ihge hnhkc#‒ Cf}fy hw locnhw K dh}f h wovcj bkcj ~kll K moynfz zdkw jh{hcj zdf mfflkcn K dhj hll ifghvwf zdf Loyjilfwwfj vw hcj hllo~fj vw zo if h wpocwoy#[fw, ~f zhlefj hiovz bhc{ plhcw moy zdfmvzvyf hcj Nyhgf dhw bhc{ }kwkocw moy dfymvzvyf# Wdf zolj bf do~ wdf jyfhbfjhiovz wobfjh{ ifkcn h ~oywdkp lfhjfy kc hgdvygd hcj pvywvkcn h ghyffy hw h cvywf#Zdhce {ov Loyj moy wfcjkcn Nyhgf kczo ovylk}fw# Dfy chbf bh{ if Dhyykfzz Nyhgf,ivz K ~kll hl~h{w eco~ dfy hw b{ “Nyhgf‒#^f lo}f {ov Nyhgf hcj hyf }fy{ pyovj om{ov#[ovy Bob hcj Jhj kc VWH Ikll - Chcgfzzh ^fii
MKCJKCN NYHGF1 H JH[ OM GFLFIYHZKOC(
^fjcfwjh{, Co}fbify 7, 9080 H Jh{ kc B{ Lkmf K ^kll Cf}fy Moynfz
Dflp gdhcnf h gdklj.wlkmf zojh{ hcj dh}f hc kbphgzoc nfcfyhzkocw zo gobf#
Zdhz kw ~dhz dhppfcw ~dfc {ovwpocwoy h gdklj zdyovnd Noj Lo}fwEkjw# Moy zdowf om vw ~do wpocwoy hgdklj bhc{ zkbfw ~f ~kwd zdfyf ~hwwobfzdkcn boyf ~f govlj jo# Zdfbowz fmmfgzk}f zdkcn {ov ghc joif{ocj wpocwoywdkp hcj pyh{kcn moy zdf gdkljyfc kw zo hgzk}fl{ wdhyf ~kzd{ovy mykfcjw zdf ovzyfhgd om NojLo}fw Ekjw# Ocf om zdf fhwkfwz ~h{wom jokcn zdhz kw zo moy~hyj zdfkcmoybhzkoc {ov yfgfk}f fhgd boczdzo wobfocf cf~ ~do dhw cf}fy dfhyj om Noj Lo}fw Ekjw# [ovy kc﬉vfcgf ghc if vwfj zo hcw~fy zdfpyh{fyw om h gdklj ~do ~kll no zo ifjzockndz pyh{kcn zdhz Noj ~kll nk}f dkboy dfy h wpocwoy#
NOJLO]FW EKJW
h bkckwzy{ om GdykwzkhcGobbvckghzkocw Gobbkwwkoc, Kcg#
P#O# Iot 76:Yoge~hll, ZT >604>
 ~~~#NojLo}fwEkjw#gob 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->