Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nguyen Tan Dung La Ai?- Nguyễn Tấn Dũng Là Ai?

Nguyen Tan Dung La Ai?- Nguyễn Tấn Dũng Là Ai?

Ratings: (0)|Views: 1,157 |Likes:
Nguyễn Tấn Dũng Là Ai? để trả lời Nguyễn Tấn Dũng là ai??? chúng tôi xin mạn phép trả lời như sau ...
Nguyễn Tấn Dũng Là Ai? để trả lời Nguyễn Tấn Dũng là ai??? chúng tôi xin mạn phép trả lời như sau ...

More info:

Published by: Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng on May 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/16/2013

pdf

text

original

 
 
Nguyen Tan Dung
 –
Nguy
n T
n D
ũ
ng
C
ổng thông tin đ
i
n t
ử 
Xã Hộ
iGi
ải trí 
Th
ế 
gi
i
Pháp luậ
t
Công nghĐờ
i s
ố 
ngTin HotKinh DoanhKhoa h
cV
ăn hoá
Nguy
n T
ấ 
nD
ũ
ng
 
Type text to search here...
Trang ch
>Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng> Nguy
n T
ấ 
n D
ũng là ai?
 
Nguy
n T
ấ 
n D
ũng là ai?
 
Tháng Nă
m 19, 2011nguyen tan dung
Để
l
i ph
n h
 ồ
iGo to comments
 
Kính gửi Ban biên tậ
p websitehttp://nguyentandung.org Tr
ướ
c nh
ững thông tin nhiễ
u lo
n v
 ề
v
Th
t
ướ
ng hi
ện nay trên Internet, tôi quyế 
t
đị
nh g
ửi bài
t
ới Ban biên tập thông tin về
Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng -V
Th
t
ướ
ng
đươ
ng nhi
m c
ủa chúng ta. Bài
vi
ế 
t:
Để 
tr
l
ờ 
i Nguy
n T
ấ 
n D
ũng là ai?
 
Th
t
ướ 
ng Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng
 
Tôi xin đượ 
c t
ng k
ế 
t nh
ư 
sau:
 
Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng
(sinh ngày 17 tháng 11 nă
m 1949 t
ại Cà Mau) là Thủ
t
ướ
ng N
ướ
c C
ộng hòa
XHCN Vi
t Nam,
Ủy viên Bộ Chính trị
, Tr
ưở
ng Ban ch
đạ
o Trung
ươ
ng v
 ề phòng, chố 
ng thamnh
ũng, Phó Chủ
t
ch H
i
đồ
ng Qu
ốc phòng và An ninh. Ông đượ
c Qu
ố 
c h
i b
 ầu lên vị trí Thủ
t
ướng Chính phủ
t
ừ ngày 27 tháng 6 nă
m 2006 sau khi Th
t
ướ
ng ti
 ề
n nhi
m Phan V
ă
n Kh
iquy
ế 
t
đị
nh v
 ề
h
ưu. Ông tái đắ
c c
ử 
v
ị trí này vào ngày 25 tháng 7 nă
m 2007. Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng
là nhà lãnh đạ
o c
ấ 
p cao
đầu tiên củ
a Vi
t Nam thu
c th
ế 
h
ệ sau Cách mạng tháng Tám nă
m
1945 và cũng là Thủ
t
ướ
ng tr
nh
ấ 
t khi nh
m ch
ứ 
c (57 tu
i).
Ti
ể 
u s
ử 
 
Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng
có quê quán tại Thành phố Cà Mau, thuộ
c t
ỉnh Cà Mau. Là con thứ 
haitrong gia
đình,
Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng
còn đượ
c g
i v
ới cái tên Ba Dũng. Ngày tham gia Cách
m
ng: 17-11-1961.
Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng
tham gia Quân đội Nhân dân Việt Nam, làm công tác
v
ă
n th
ư 
,
liên lạ
c, c
ứ 
u th
ương, y tá, y sĩ 
. Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng sau
đó lầ
n l
ượ
t gi
ữ các chứ 
c v
: Ti
u
đ
i b
c tr
ưở
ng (t
ươ
ng
đươ
ng Trung s
 ĩ 
), Trung
độ
i b
c tr
ưở
ng (Chu
ẩn úy), Đạ
i
đ
i b
ậc phó
(Thi
ếu úy), Đạ
i
độ
i b
c tr
ưởng (Trung úy) –
 
Độ
i tr
ưở
ng
Độ
i ph
u thu
t,
Đạ
i
đ
i tr
ưởng và Chính
tr
ị viên trưở
ng
Đạ
i
đội Quân y thuộ
c T
nh
độ
i R
ạch Giá. Nguyễ
n T
ấ 
n D
ũ
ng gia nh
p
Đả
ng Lao
đ
ng Vi
ệt Nam vào nă
m 17 tu
ổi (ngày 10 tháng 6 năm 1967), (chính thức ngày 10 tháng 3
n
ă
m 1968). Cu
ố 
i n
ă
m 1969, nh
ng
ườ
i b
n chi
ế 
n
đấu Phan Trung Kiên, ông thoát chế 
t trongm
t tr
ận càn quét ở Cà Mau
-
Kiên Giang.
 
Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng
, H
ọc khoá Bổ túc sĩ 
quan ch
huy c
ấ 
p Ti
u
đoàn –
Trung
đoàn Bộ binh, vàđ
m nhi
m nhi
m v
Th
ượng uý –
 
Chính trị viên trưở
ng Ti
u
đoàn Bộ binh 207 (Bí thư Đả
ng
yTi
u
đoàn) và Đại uý –
Ch
nhi
ệm Chính trị
Trung
đoàn Bộ
binh 152 (U
ỷ viên Thườ
ng v
Đả
ng
y Trung
đoàn) chiế 
n
đấ 
u b
o v
ệ biên giới Tây Nam và giúp bạ
n C
ă
m- pu- chia . Thi
ếu tá –
 Tr
ưởng Ban cán bộ
(
Phó Bí thư Đả
ng
ủy Phòng Chính trị
) c
a B
ch
ỉ huy Quân sự 
T
ỉnh Kiên
Giang.Khen th
ưởng: 2 Huân chươ
ng Chi
ến công hạ
ng 3 . 6 Danh hi
u D
ũ
ng s
 ĩ 
.
Huân chươ
ng Chi
ế 
n s
 ĩ 
gi
ải phóng hạng 1, 2, 3 . Huân chươ
ng H
ữ 
u ngh
h
ng
Đặ
c bi
t c
ủa Nhà nướ
c
 
Hoàng gia
C
ă
m-pu-
chia . Huân chươ
ng ITSALA c
ủa Nhà nướ
c C
ộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
 -
Tháng 10
-1981
đến tháng 12
-1994:
Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng
h
c tr
ườ
ng
Đả
ng cao c
ấ 
p Nguy
ễn Ái
Qu
ố 
c . T
nh u
ỷ viên
-
Phó Ban tổ
ch
ứ 
c T
nh u
ỷ Kiên Giang . Uỷ viên Thườ
ng v
T
nh u
ỷ –
 
Bí thư 
huy
n u
ỷ Hà Tiên. Phó Bí thư 
Th
ườ
ng tr
ự 
c T
nh u
ỷ Kiên Giang . Phó Bí thư 
T
nh u
ỷ –
Ch
t
ch U
Rate This
Bài viế
t m
i
Nguy
n T
ấ 
n D
ũng là ai?
 Th
t
ướ
ng Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng: Ch
ấ 
nch
ỉnh công tác quản lý các gói
th
 ầu EPC
 Th
t
ướ
ng Nguy
n T
ấ 
n D
ũng làm việ
cv
i
Ủy ban An toàn giao thông quốc gia
 Ph
ải làm thấ 
t b
i m
ọi âm mưu xâm
ph
m ch
quy
 ề
n Nh
ữ 
ng b
ứ 
c
nh
đ
i th
ườ
ng c
a Ch
t
chH
 ồ Chí Minh
 Th
t
ướ
ng Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng ti
ế 
p
Đạ
is
ứ 
Th
Nh
 ĩ 
K
ỳ Ates Oktem
 Th
t
ướ
ng Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng ti
ế 
p Ch
t
ch H
vi
n
Ấn Độ
 Th
t
ướ
ng Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng: S
m
đư 
aH
ải Phòng thành Thành phố công
nghi
p, d
ch v
c
ng Th
t
ướ
ng Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng quy
ế 
t
đị
nh h
tr
33.816 t
ấn gạ
o Th
t
ướ
ng Nguy
n T
ấ 
n D
ũng yêu cầ
uki
m tra bi
t th
ự 
b
hoang
ở Hà Nộ
i Gi
ữ 
v
ữ 
ng ng
n c
ờ lãnh đạ
o c
a
Đả
ngtrong m
i l
 ĩnh vự 
c 
7 nhóm giải pháp chủ
y
ếu phát triể
nkinh t
ế
 
xã hộ
i n
ăm 2011
 
Báo nước ngoài ca ngợ
i
 ‘Nhân vậ
t c
an
ă
m
’ –
Th
t
ướ
ng Nguy
n T
ấn Dũ
ng 
Các đạ
i bi
u d
ự Đ
H
Đả
ng XI vi
ế 
ng Ch
t
ch H
 ồ Chí Minh
 Th
t
ướ
ng Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng ti
ế 
p B
tr
ưở
ng B
Truy
 ền giáo Tòathánh Vatican
 T
ă
ng c
ườ
ng ph
ố 
i h
ợp công tác giữ 
a
Chính phủ và Mặ
t tr
n T
qu
ố 
c M
ừng công phát đ
i
n T
ổ máy 1 Thủ
y
đ
i
n S
ơn La
 Th
t
ướ
ng Nguy
n T
ấ 
n D
ũng phát lệ
nhkh
ởi công xây dựng Nhà máy Thủ
y
đ
i
n
Lai Châu
 N
i dung ch
y
ế 
u c
a Chi
ế 
n l
ược phát
tri
n KT
XH 2011-
2020 và nhiệ
m v
tr
ọng tâm củ
a n
ăm 2011
 Th
t
ướ
ng Nguy
n T
ấ 
n D
ũng: yêu cầ
ut
ă
ng c
ườ
ng ch
ống buôn lậu, hàng giảvà gian lậ
n th
ương mạ
i 
Khánh thành Cảng hàng không quố 
c t
ế 
C
 ần Thơ
 Th
t
ướ
ng Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng
 
nhân
v
t c
a n
ăm 2010
 
Thông đ
i
p
đ
u n
ă
m c
a Th
t
ướ
ngNguy
n T
ấn Dũ
ng B
o v
tuy
t
đối an toàn Đạ
i h
i
Đả
ng
và đón xuân Tân Mão 2011
 X
ứ 
ng
đáng “đàn chim đầ
u
đàn” 
thi
công các công trình lớ
n Thu h
 ồi nhà, đấ 
t thu
c s
h
ữu nhà
n
ướ
c s
ử 
d
ụng không đúng mục đích
 
Thông đ
i
p c
a Th
t
ướng nhân kế 
t
thúc nă
m Vi
ệt Nam làm Chủ
t
ịch ASEAN
 N
ă
m 2011 Vi
ệt Nam có cơ
h
i t
ă
ngtr
ưởng 7
-7,5% Th
t
ướ
ng Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng khai m
c
Đạ
i h
i thi
đua yêu nước toàn quố 
c l
 ầ
nth
ứ 
VIII RSS feed
 
ban nhân dân Tỉ
nh,
Đạ
i bi
u H
i
đồng nhân dân Tỉnh Kiên Giang . Bí thư 
T
nh u
ỷ Kiên Giang, Bí 
th
ư Đả
ng
ủy Quân sự 
T
nh,
Đả
ng
ủy viên Đả
ng u
ỷ Quân khu 9 .
 -
Tháng 1
-1995
đến tháng 5
-1996: Th
ứ 
tr
ưở
ng B
N
i v
,
Đả
ng
ủy viên –
 
Đả
ng u
ỷ Công an
Trung
ươ
ng.-
Tháng 6
-1996
đến tháng 8
-1997: U
ỷ viên Bộ Chính trị và Uỷ viên Thườ
ng v
B
ộ Chính trị,
Tr
ưở
ng Ban kinh t
ế 
Trung
ươ
ng
Đảng và phụ trách công tác Tài chính củ
a
Đả
ng.-
Tháng 9
-1997
đế 
n 6-2006: U
ỷ viên Bộ Chính trị
,
Phó Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ –
 
Phó Thủ
t
ướ
ng Th
ườ
ng tr
ực Chính phủ
. Ch
t
ch H
i
đồng Tài chính tiề
n t
Qu
ố 
c gia; Tr
ưở
ngBan ch
ỉ đạo Tây Nguyên; Trưở
ng Ban ch
ỉ đạo Tây Nam Bộ
; Tr
ưở
ng Ban ch
đạ
o Trung
ươ
ng v
 ềĐổ
i m
i Doanh nghi
ệp nhà nướ
c; Tr
ưở
ng Ban ch
ỉ đạo Nhà nướ
c v
 ề các công trình trọ
ng
đ
i
mQu
ố 
c gia; Tr
ưở
ng Ban ch
đạ
o Trung
ươ
ng v
 ề phòng chố 
ng t
i ph
ạm và Trưở
ng Ban ch
đạ
om
t s
ố công tác khác. Nă
m 1998-
1999 kiêm nhiệ
m nhi
m v
Th
ố 
ng
đốc Ngân hàng Nhà nướ
cVi
ệt Nam và Bí thư Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nướ
c .-
Ngày 16 tháng 5 nă
m 2006, Th
t
ướ
ng Phan V
ă
n Kh
i
đề
c
ử 
Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng
làm ngườ
i k
ế 
nhi
ệm mình trước phiên khai mạ
c k
h
p th
ứ 
9 Qu
ố 
c h
ội khóa XI. Ngày 27 tháng 6 nă
m 2006,
Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng
 
đư
c Qu
ố 
c h
i b
 ầu làm tân Thủ
t
ướ
ng n
ướ
c C
ộng hòa xã hộ
i ch
ngh
 ĩ 
a Vi
tNam.-
Tháng 7
-2006
đế 
n nay:
Ủy viên Bộ Chính trị
,
Bí thư ban cán sự Đảng Chính phủ
, Th
t
ướ
ng
Chính phủ
, Tr
ưở
ng ban ch
đạ
o Trung
ươ
ng v
 ề phòng, chố 
ng tham nh
ũng, Phó Chủ
t
ch H
i
đ
ng Qu
ốc phòng và An ninh.
 
Đố 
i v
i l
ch s
ử 
Vi
t Nam,
Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng
là vị
Th
t
ướ
ng tr
nh
ấ 
t c
a C
ộng hòa Xã hộ
i Ch
ngh
 ĩ 
a Vi
t Nam. Th
t
ướ
ng Vi
t Nam
đầu tiên hộ
i ki
ến Giáo hoàng.
 N
ă
m 2010, Vi
t Nam v
ới trò chủ
t
ịch luân phiên củ
a ASEAN
đượ
c
đánh giá là thành công trong
ho
t
độ
ng ngo
ại giao và kế 
t n
ối các thành viên đượ
c nhi
 ều báo chí đánh giá là nhờ công lớ
nc
ủa ông.
 Th
t
ướ
ng Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng
Ho
t
động và chính sách
 
Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng
có nhữ 
ng nhi
 ều thành công về
m
t
đố 
i ngo
i. N
ăm tháng sau khi nhậ
mch
ức, ông để
l
i d
ấ 
u
ấ 
n
đầu tiên trong nhiệ
m k
c
ủa mình với thành công củ
a h
i ngh
APEC
(tháng 11/2006). Tháng 5/2007, tạp chí World Business bình chọ
n Th
t
ướ
ng Nguy
n T
ấ 
nD
ũng là một trong 20 nhân vậ
t c
ải cách của châu Á. Trong nhiệ
m k
Th
t
ướ
ng c
a
Nguy
nT
ấ 
n D
ũ
ng
, Vi
t Nam tr
ở thành thành viên chính thứ 
c c
a T
ch
ứ 
c Th
ươ
ng m
i Th
ế 
gi
i (WTO)
và sau đó là thành viên luân phiên không thườ
ng tr
ự 
c c
a H
i
đồ
ng B
ảo an Liên Hiệ
p Qu
ố 
c(nhi
m k
2008/2009).Trong cu
c Kh
ng ho
ảng tài chính toàn cầ
u n
ă
m 2008-2009, khi l
ạm phát cả
n
ă
m c
a Vi
t
Nam lên cao, ông
Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng
 
đã thông qua gói kích cầu, theo Ngân hàng Phát triể
n
châu Á nhậ
n
định thì gói kích cầ
u c
ủa Chính phủ đã có tác dụ
ng t
ốt và kinh tế 
Vi
ệt Nam quý IV
n
ă
m 2009
đư
c
đánh giá là hồ
i ph
ục và tă
ng t
ố 
c.Th
t
ướ
ng
Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng
 
đã đ
i
 ều hành rất thành công khi Việ
t Nam trong c
ươ
ng v
Ch
t
ch ASEAN trong n
ă
m 2010.Th
t
ướ
ng Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng: T
ptrung
n
đị
nh kinh t
ế 
v
 ĩ mô, kiề
m ch
ế 
l
ạm phát
 Th
t
ướ
ng Nguy
n T
ấ 
n D
ũng phátđộng phong trào thi đua yêu nướ
ctrong giai
đ
o
ạn tớ
i G
ặp ân nhân củ
a Th
t
ướ
ng Nguy
nT
ấn Dũ
ng Th
t
ướ
ng Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng th
ăm và
ti
ế 
p
Đạ
i s
ứ Thái Lan
 Vi
t Nam
Indonesia ti
ế 
p t
ục dành ư 
u
tiên hợp tác kinh tế 
 Th
T
ướ
ng Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng:
 “
Ch
mx
ử lý án tham nhũ
ng d
ễ gây hoài nghi” 
 Th
t
ướ
ng Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng th
ăm và
ti
ế 
p Ch
t
ch Qu
ố 
c h
ội Mông CổDamingiin Demberel
 Th
t
ướ
ng ti
ếp và thă
m
Đạ
i s
ứ 
Hoa K
Michael Michalak
đến chào từ 
bi
t Vi
t Nam mong mu
ố 
n t
ă
ng c
ườ
ng h
p
tác với Luxembourg
 Vi
ệt Nam trân trọ
ng s
ự giúp đỡ
c
ủa cácNhà tài trợ
 Th
t
ướ
ng Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng quy
ế 
t li
t
bình ổ
n th
tr
ường, giá cả
 Vi
t
 
Lào: Quan hệ
m
u m
ực, tình cả
m
đ
c bi
t, th
ủy chung
 T
p trung ki
ểm soát giá –
 
đ
m b
ocung c
 ầu hàng hóa
 Th
t
ướ
ng Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng ch
th
đẩ
ym
nh s
n xu
ấ 
t,
n
đị
nh th
tr
ườ
ng,
giá cả
 Mi
n thu
ế hàng nhậ
p kh
u g
ử 
i quachuy
ển phát nhanh dướ
i 1 tri
ệu đồ
ng 
Phát huy sứ 
c m
ạnh toàn xã hộ
i trong
phòng chống tham nhũ
ng Th
t
ướ
ng Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng th
ăm và
ti
ếp Giáo sư Michael Porter
 Th
t
ướ
ng ch
th
đẩ
y m
nh s
n xu
ấ 
t,
n
đị
nh th
tr
ường, giá cả
 H
ải Phòng phấ 
n
đấ 
u c
ơ
b
ản thànhthành phố công nghiệp vào 2015
 Ti
ế 
p t
c b
ố trí vố 
n b
o v
ệ và phát triể
nr
ừ 
ng n
ăm 2011
 Th
t
ướ
ng nh
ận trách nhiệ
m v
 ề
v
Vinashin 
Chuyên mụ
c
Công nghệ
 Gi
ải trí 
 Khoa h
c Kinh Doanh Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng 
Pháp luậ
t Th
ế 
gi
i Th
thao Tin Hot V
ăn hoá
 
Xã Hộ
i 
Đờ
i s
ố 
ng 
Blog Stats
768,034 hits
 
 T
ng th
ống Bush và Thủ
t
ướ
ng
Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng
 
đã có cuộ
c h
i
đàm thành công. Ả
nh: K
Thanh
Chính sách mà Thủ
t
ướ 
ng Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng
đư 
a ra:
 - T
ừ 
ng b
ướ
c ti
ế 
n d
 ầ
n
đến chính phủ đ
i
n t
ử và công khai hóa các hoạ
t
đ
ng c
ủa chính phủ
.- M
r
ng h
ợp tác trên mọ
i linh v
ự 
c v
i t
ấ 
t c
ả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế 
gi
i.-
Ký hợ
p
đồ
ng v
ới Nga mua các tàu ngầm, máy bay chiế 
n
đấu Mic 29 và các loạ
i v
ũ khí hạ
ngn
ặng khác về
trang b
ị cho Quân độ
i Vi
t Nam.-
Chính thứ 
c m
i Nga h
ợp tác và giúp đỡ
Vi
ệt Nam xây dựng nhà máy đ
i
n h
ạt nhân đầu tiên
v
ới các đ
i
 ề
u ki
n b
o
đ
m c
 ầ
n thi
ế 
t.Th
t
ướ
ng
Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng
m
i r
ượu các vị khách quý đến Hà Nộ
i tham d
ự 
C
ấ 
p cao ASEAN
và các hộ
i ngh
ị liên quan. Trong ảnh là Tổ
ng th
ống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, vàphu nhân Kristiani Herawati, Thủ
t
ướng Australia Julia Gillard và bạ
n
đ
i Tim Mathieson.
nh:AFP.
Th
t
ướ 
ng Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng
đố 
i tho
i tr
ự 
c ti
ế 
p v
ới nhân dân
 
Ngày 9/2/2007, Thủ
t
ướ
ng
Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng
 
đã có buổ
i
đố 
i tho
i tr
ự 
c tuy
ế 
n v
ới nhân dântrong và ngoài nướ
c. Ch
ủ đề đố 
i tho
ại là “
mt Vi
t Nam Xã hộ
i ch
ngh
 ĩa, dân
u, nc
nh, xã hội công bằng, dân chủ
, v
ă
n minh; Hi nhp
nh công,
t trin bn vng
” 
.
Ng
ườ 
i quy
ế 
t
đoán
 
Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng
là vị
Th
t
ướ
ng tr
ẻ và khỏ
e m
nh, m
ột ngày ông có thể làm việ
c v
i m
tc
ườ
ng
độ
r
ấ 
t cao, l
ịch làm việc dày đặ
c.Nguy
n T
ấ 
n D
ũng là vị
Th
t
ướ
ng m
nh m
, quy
ế 
t
đoán chỉ đạ
o th
ự 
c hi
n ki
 ề
m ch
ế 
l
ạm phát,
n
đị
nh kinh t
ế 
v
 ĩ mô, bả
o
đảm an sinh xã hộ
i b
ng Ngh
quy
ế 
t 11/NQ-CP c
ủa Chính phủ
 Th
t
ướ
ng
Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng
c
ũ
ng
đứ 
ng ra th
ng th
n nh
ận trách nhiệ
m v
 ề
Vinashin. Hi
nnay B
ộ công an đ
ang ti
ế 
p t
c
đ
i
 ều tra và xử lý các quan chứ 
c c
a T
p
đoàn có liên quan đế 
n
tiêu cự 
c.
Th
t
ướ 
ng Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng ti
ế 
p Tr
ưở 
ng
đoàn An ninh các nướ 
c ASEAN. (
nh:
Đức Tám)Các sự 
ki
ện chính xả
y ra t
i Vi
t Nam trong nhi
m k
 
Có nhiề
u s
ự 
ki
n quan tr
ng x
y ra t
i Vi
ệt Nam trong (các) nhiệ
m k
c
ủa ông. Bao gồ
m:- Kh
ng ho
ng ti
 ề
n t
n
ă
m 2008:
Đây là khủ
ng ho
ng x
y ra ngay tr
ướ
c khi Kh
ng ho
ảng Tàichính thế 
gi
i n
ra.- Kh
ng ho
ảng tài chính thế 
gi
i n
ă
m 2008: ngay sau khi kh
ng ho
ng l
ạm phát 2008 tạ
i Vi
tNam x
ảy ra, khi Chính phủ định thi hành chính sách kiề
m ch
ế 
l
ạm phát, thắ
t ch
t ti
 ề
n t
ệ thì
kh
ng ho
ảng tài chính thế 
gi
i n
ra. Khi h
 ầ
u h
ết các nề
n kinh t
ế 
l
ớn trên thế 
gi
ới lâm vào
kh
ng ho
ng (nh
ư 
M
,
Châu Âu, các nước Châu Á (trừ 
Trung Qu
ố 
c)), Vi
t Nam c
ũ
ng b
nhh
ưởng nghiêm trọ
ng,
đ
c bi
ệt là về
xu
ấ 
t kh
ẩu. Chính phủ
l
p t
ức áp dụng 2 gói kích cầ
u.-
Tái cơ
c
ấ 
u Vinashin: kh
ng ho
ng n
t
ại Vinashin bùng phát vào tháng 5/2010 khi Thủ
t
ướ
ng
Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng
ph
i
đư 
a ra quy
ế 
t
định tái cơ
c
ấ 
u Vinashin, c
ơ
c
ấ 
u l
ại các khoả
n n
. T
ptrung s
n xu
ấ 
t hi
u qu
h
ơ
n.-
Xây dự 
ng quan h
ệ đối tác vớ
i M
n
ă
m 2010

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
dung liked this
nghia liked this
dayhoahoc liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->