Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
514Activity
P. 1
Note EDU 3106 - Budaya dan Pembelajaran

Note EDU 3106 - Budaya dan Pembelajaran

Ratings:

3.25

(1)
|Views: 24,071|Likes:
Published by FeEza NiCk
bab 6 x de...
nota ni x lengkap sgt...
sape nak bleh print jer.. x bleh download..
bab 6 x de...
nota ni x lengkap sgt...
sape nak bleh print jer.. x bleh download..

More info:

Categories:Types, Reviews, Book
Published by: FeEza NiCk on May 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

09/10/2015

 
8
IHI 81 IVJH[H JHC EFPFLIHNHKHC EFLOBPOE
PfcnfchlhcPfcnfyzkhc ivjh{h1
{
 
Hb
1
ivjh{h 2 ghyh dkjvp bhcvwkh#
{
Whzv pyowfw pefbicnhc whdwkhd, hehl, wfbhcnhz -vwhdh bcvwkh jlb wwvhzv eflobpoe#
{
 
F
zk
bo
l
o
nk
2 ivjk % jh{h
{
Ivjk 2 hwpfe jlbhc bcvwkh {n blkpvzk hehl - cklhk
{
Jh{h 2 hwpfe lhdkykhd bcvwkh {n bflkpvzk vwhdh -dhwklhc#
{
 
Pfywpfezkm w
o
wk
o
l
o
nk ivjh{h
¸ wnhlh dhwkl - kjfh{hcn jeocnwk old hdlk9 jlb bw{yez#
Vcwvy Ij{h
{
Hnhbh jhc vphghyh efhnhbhhc
{
Wkwzfb jhc oynhckwhwk efbw{yezc
{
Wkwzfb pnzdvhc
{
Ihdhwh
{
Efwfckhc
{
Wwzfb feocobk
{
Wwzfb zfecolonk - pylzc
Efivjh{hhc
D
hwklc {n jeocnwk olfd bw{yez5 bchehlh bw{yez pvlhz½jkyk jyp bcvwkh {n i½kczfyhewk hczhyh whzv whbh lhkc, -{n i½eocnwk whzv efivjh{hhc#
E
o
cwfp pfyifqhhc
{
 
M
kekyhc/kjfh
2 klbv pnzdvhc, idhwh, mhlwhmhd,epfyg{hhc, gyzh9 lkwhc#
{
 
Efifcjhhc
2 wfck ikch, hlhz9, pehkhc, becc,viz9zhc, pfyhioz#
{
 
Efwfckhc
2 efbhdkyhc $wfck lheoc zfhzfy, zhykhc,bvqke+, wfck zbphe $vekyhc, lvekwc, wfck pdhz, zcvchc,hc{hbhc+
Gkyk"gkyk ivjh{h
" Ij{h jpfyolfdk blhlvk pyowfw pbilayc#
 
" Ij{h byphehc p½eocnwkhc wvh9 bw{yez#
 
" Zkjhe jpz jpwdec jyp ihdwh $vcwvy wkbiolke+
 
" I½wkmz wfahnhz @vck}fywhl
 
" Iolfd j~hykwk jy 8 ncfyhwk ef 8 ncfyhwk
 
" Ifyvihd"vihd kevz bwh @ zbpz $ihih -c{oc{h+
 
" Hjh pcjnc wbwzfy $~oylj }kf~+
 Efwk
b
pvlhc ij{h1
" Wnhlh pndhwklhc bw{yez bcvwkh jlb pflihnhk icze,whbh hjh {n jpz jlkdhz @ t
E
ob
p
o
cfc ivjh{hN
o
l
o
cnhc ivjh{h1
{
 
B
hzfykhl
2 gkpzhhc bw{yez {n c{zh - eoceykz $pfyhlhzhc - elnephc dkjvp+
{
 
Ivehc
b
hzfykhl
2 gkpzhhc hiwzyhe {n j~hykw jy 8ncfyhwk ef nfcfyhwk wzyvwc{h# $klbv pcnzdvhc,epfyg{hhc, hjz kwzkhjhz, cklh9, pyzvyhc9+
Vcwvy vzh
b
h ij{h
"
Wk
b
i
o
l @ Lh
b
ihcn
3 hph wda {n bbp{hk bhechepj hdlk bw{yez i½eocnwk ij{h $oiafe mqkehl+"
Ihdhwh
3 vcwvy9 p½lbicnc @ wbiol ij{h {niolfdehc hdlk bw{yez i½dvin hczyh 8 wbh lhkc {nnbiyec pbkeyc wfyzh cklhk {n jkhbhlehc#"
Cklhk - efpfygh{hhc
3 bypehc wzcjhyj {n jnchecvze bcklhk efhjhhc bw{yez# $ Cklhk bcaflhwec hph {nwpzvc{h jlevec - epyg{hhc zfyhcn hph {n wicy+#"
C
o
b
h
3 pyzvyhc @ efzfczvhc {n zlhd bcahjkefikhwhhc {n jacneh hec jphzvdk olfd wzkhp hcnnozhbw{yez#
o
Pyoweykpzkm" bnnykwehc hph {n t ilfdjlhevec
o
Pyfweykpzkm ¸ hph {n pfylv jklhevehc#"
Z
fec
o
l
o
nk
3 hlhz @ ehfjd {n jkncec jlb edkjvpcwfdykhc wfwvh9 bw{yez#
o
Yfwhb ¸ hjhz efikhwhhc @ pyzvyc {n b½ajkhjhz
o
Boyfw ¸ coybh {n likd evhz#
Efpfczkcnhc
bb
hd
b
k e
o
cwfp ij{h epj nvyv#
" I½zcnna~i bbvpve p½phjvhc jlb elcnc byjc{h#" Bcfyhpec vcwvy ij{h epj bvykj#" Bykj likd bfcnfchlk ij{h {n z½jpz jlb bw{yez#" Cklhk9 bndoybzk ij{h oyn lhkc hec ~vaj jlb jkykbvyj#" Byeh hec likd mdhb hph {n ilfd jlevehc - hph {n tilfd jlhevec jlb bw{yez#" Nvyv likd i½wfjkh vze i½djpc jnc play jyp pflihnhkij{h" Zjhe hjh wkmhz pyhwhcneh @ pyfavjkw z½dhjhp jkykplay#" Nvyv hec lid i½dfbhd - b½doybhzk cklhk wfyzhhbhlhc ij{h wfzfbphz#
Pfcnfyzkhc - E
o
cwfp Efpflihnhkhc Efl
ob
p
o
e#
F
zcke
" Byvave epj ebplc bcvwkh {n bcnkjfcmkehwkec hczyhwhzv whbh lhkc jnc i½lcjwec ezycc - ~hykwhc ijh{h{n whbh#" B½pvc{hk yhwh efpvc{hhc z½djp cfnhyh hwl, becc,idwh, bqke, hnhbh, pehkhc, chbh eflvhynh wfyzhhjhz" T pvc{hk oynhckwhwk moybhl" Whkq yflhzkm {n zfydhj"
F
zckwkz
k ¸ yhwh efekzhhc wfwvhzv evbplc fzcke"
F
zc
o
wfczykw
b
f
¸ wkehp @ efpfygh{hhc idh~hij{h wcjkyk jld likd ihke - likd zkcnnk cklhkc{h jypjeivj{hhc eflobpoe lhkc#"
Jkweyk
b
kchwk
¸ phcjhcnhc, pfbkekyc - epfyg{hhccfnhzkm weflobpoe fzcke {n lhkc#
Yhw
" Eflobpoe bhcvwkh {n b½pvc{hk pfywhbhhc jyk wfnkmkqkehl#
 
9
 
" Bfbpvc{hk zhcjh pfcnfchlhc eolfezkm i½hwhec gkyk"gkyk mqkel"ikolonkehl {n c{zh wpfyzk ~hych evlkz , ~hychbhzh, ~hych ybivz - jwi#"
Yhwkw
b
f kcjk}kjv
¸ efpfygh{hhc id~h hjh yhwzfyzfczv {n i½wzhzvw likd vcnnvl - hjh yhw {ni½wzhzvw likd ycjd#"
Yhwkwk
b
f zhdhp kcwzkzvwk
¸ blkizec jwhy -pflhewhchhc {n i½wkmz jkweykbkchwk {n hedkyc{hb~vavjec efzkjhewhbhhc pj kcjk}kjv jyp yhw {nlhkc
B
kc
o
ykzk
" Ebplc pcjjve {n j hcnnp winhk evbplc {n likdiyfcjhd wzhzvwc{h - wfykcn j jkweykbkchwkec# Gzd 1yhw - fzcke
B
hw{hyhehz
" Ebplc bhcvwkh {n i½dvivcn wgyh zfzhp - z½wvwvcjlb bcalcec tz}z wgyh eolfezkm#" Gkyk"gkyk bhw{yhehz1
o
I½eflobpoe
o
I½ivjh{h
o
Bfcnhlhbk pfyvihdhc
o
I½kczfyhewk $jlbc - pdhe lvhy+
Efl
ob
p
o
e
" Wfevbplc bhcvwkh {n i½kczfyhewk, whlkcn i½nczvcn -wlkcn i½nhivcn vze ghphk whwhyc z½zfczv#" I½wkmhz moybhl $ eflhw+ - t moybhl $zoczoc iolh+" Eflopoe hwhw$fyhz+
o
Kczfyhewk i½wfefbveh {n i½zfyvwc
o
Kjfczkmkehwk pfykihjk {n evhz jnc eflobpoe
o
 
D
ivcnc efbfwyhhc {n fyhz jlb elcnc hdlk
o
 
D
ivcnc {n pflihnhk ifczve
o
 
D
ivcnc {n likd i½efehlhc" Eflobpoe wfevcjfy $moybhl - t lkiz pyhwhhc+
o
Kczfyhewk i½wfefbveh {n zfydhj
o
Kjfczkmkehwk pfykihjk jnc eflobpoe lfbhd
o
Pfyzhlkhc hczhyh hdlk eflobpoe lfbhd
o
 
D
ivcnc hczhyh hdlk yfcnnhcn - zfydhj
o
 
D
ivcnc {n likd t i½efehlhc
A
fckw jhc Jf
bo
nyhmk efl
ob
p
o
e
" Ivbkpvzfyh Bflh{v 3 6:& $87#:6 avzh+" Ivbkpvzfyh iec Bflh{v 3 88#4 & $9#;7 a+" Gkch 3 96& $=#99 avzh+" Kcjkh 3 >#6& $8#4= avzh+" Lhkc"lhkc 3 8#> & $784#; ykiv+
Ev
b
pvlhc
F
zcke
" Wflvyvd cfnhyh 3 Bflh{v, ihcahy Gkch, kcjkh, ivnkw,wfyhck ah~h" Wfbfchcavcn Bhlh{wkh 3 ihih - c{oc{h, poyzvnkjBflheh, gdfzz{, wkhb Bhlh{wkh# Bkchcnehihv,oyhcn hwlk $Cfnykzo, Bflh{v pyvzo - wfcok+" Wfyh~he 3 Kihc, Bflhchv, Ikjh{vd, ikwh{h ,ivekzhc ¥¥" Whihd 3 Ehjhqhc"Jvwvc, Ihahv, Bvyvz ¥#IHI 9 1 EFWFJHYHC EFPFLIHNHKHC WOWKO"IVJH[H
IhcnwhJfmkckwk
" wfebpvlc bw{yez {n b½pvc{hk gkyk9 efijh{hhc, cklhk- hwpkyhwk {n whbh -{n jpz jzfczvec jnc wfwvh9eh~hwhc#
Inwh
B
flh{v1
" wvev ihcnwh Bflh{v jk WfbfchcavcnBhlh{wkh,Zdhklhcj, Kcjocfwkh, Mklkpkch -Bhjhnhwghy#
 
$VCFWGO+" bfyvave efphjh wfwfoyhcn {n ifyefzvyvchcBflh{v - ifyhnhbh Kwlhb# $PfylfbihnhhcBhlh{wkh+
Icnwh Gkch1
" Oyn gkch {n bfcahjk ~hynhcfnhyh jhc pfcjvjvezfzhp jk Bhlh{wkh" Efihc{hehcc{h ifyefzvyvchc pfcjhzhcn jhykGdkch {n zkih jk Bhlh{wkh wfekzhy hihj ef"86"pfyzfcnhdhc hihj ef"90" Bfcnfehlehc kjfczkzk eobvckzk {n hbhz efzhyhifqhc{h jnc ehvb lhkc" Ahyhcn ifyehd~kc ghbpvy jfcnhc oyhcn Bflh{vhzhw wfihi hnhbh - ivjh{h#
Icnwh Kcjkh1
" Ehvb jk Bhlh{wkh {hcn ifyefzvyvchc jypj bfyfeh{n ifydkayhd jhyk Kcjkh wfbhwh pfbfykczhdhc Iykzkwdjk Zhchd Bflh{v#" Bfyvphehc efzvyvchc pfcndkayhd wfbhwhEfwvlzhchc Bflh{v Bflheh jhc efbvjkhcc{hwfbhwh pfbfykczhdhc oyhcn Poyzvnhl jhc Iflhcjh#
Efpfczkcnhc Dvicnc fzcke#
" Bfcgfybkcehc pfyefbihcnhc wfahyhd jhcefbhbpvhc wowkofeocobk cfnhyh" Bfcgfybkcehc jhyahd jhc wvbify efzfnhcnhcwowkhl jlb bhw{hyhehz#" Pfczkcn jhlhb bfbhdhbk efwhc pfykcjvwzykhc -pfyvihdhc wowkhl
Kczfnyhwk ivjh{h
" Pflhewhchhc pyowfw ihnk
bf~vavjehc kjfczkzk chwkochl 
jk ehlhcnhc evbpvlhc {n zfypkwhd jhykwfnk efivjh{hhc,wowkhl - loehwk #
E
ob
p
o
cfc kczfnyhwk
" Hevlzvyhwk
o
Bhcvwkh jhlhb evbpvlhc bkcoykzkbfcfykbh coybh, cklhk jhc polh zkcnehdlhev nolocnhc bhaoykzk#" Hwkbklhwk
o
Pyowfw pfc{fyhphc ivjh{h
o
Ivjh{h H%I%G2H
o
Ivjh{h H zfzhp efehl jhc jkzfykbh vbvb" Heobojhwk
o
wfzkhp fzcke zfzhp bfbpfyzhdhcehc ivjh{hbfyfeh zfzhpk dkjvp jfcnhc dhybock jhcwhlkcn doybhz bfcndoybhzk hczhyh whzvwhbh lhkc
 
7
 
" Plvyhlkwbf
o
pyowfw bfbpfyzhdhcehc efpflihnhkhcivjh{h# H%I%G2H%I%G" Hbhlnhbhwk
o
Pyowfw pfyghczvbhc jhyk wfnk ikolonk# H%I%G2J
Pfyhchc efyhahhc vze
b
f~vavjehc kczfnyhwk ij{h
" bfycgcn jnc i½efwhc, jlb acneh wfnfyh - pcacn,vze bf~vajec wkehp bfbikch {n evevd vze wzkhpehvb ifyvwhdh dkjvp hbhc#" B½ivhz pfc{flkjkec klbkhd zzn wowjkl"ij{h {nwhkczkmke#" EPB bfcfyhpehc hwpfe jk hzhw epj bvykj#
Wzyvezvy 
b
w{yez / eflhw w
o
wkhlE
o
cwfp
b
hw{hyhehz
" Bhcvwkh dkjvp wfghyh ifyevbpvlhc jhcifyeflobpoe {hcn bfcnhbhlehc whzv ivjh{h{hcn whbh#
Gkyk"gkyk
b
w{yez
"
D
kjvp ifyeflobpoe" Bfbpvc{hk ivjh{h" Wfykcn bfcnhlhbk pfyvihdhc" Whlkcn ifykczfyhewk whbh hjh jhlhbhc jhc jfcnhcpkdhe lvhy#" Bfbpvc{hk efpkbpkchc#" Bfbpvc{hk hzvyhc wowkhl#
Eykzfykh
b
w{yez1
 " Eykzfykh wowkhl
o
Pcjjec, pyomfwkoc @ pfefyahhc, efzvyvc @efhcnnozhhc jlb ehwzh - eficnwh~hchc" Eykzfykh feocobk
o
Pfcjpzc/pndhwklc, pbklkec/efeh{hhc" Eykzfykh polkzke
o
efevhwhhc
Wzhzvw
" Efjvjvehc @ zbpz wfwfoyn @ eflobpoe jlb wzyezy wowkhl bw{yez#
Wzhzvw jpfy 
o
lfd1
" Eflhdkyhc $hwgykifj wzhzvw+" Efyhch ahwh"ahwhc{h $hwwkcnfj wzhzvw+" Efyhch pywfhzwk jhc pfyavhcnhc $hgdkf}fj wzhzvw+
B
o
iklkzk w
o
wkhl
" P½pkcjhdhc powkwk jlb wzyezy wowkhl {n jkhlhbk olfdkcjk}kjv @pvc eflobpoe wzyvezvy wowkhl#
Eflhw w
o
wkhl
" Nolocnhc kcjk}kjv {n bfc{cjcn, bfbklkek ghyhdkjvp, dhe kwzkbf~h - pyfwzka
Wkwzf
b
eflhw w
o
wkhl $WEW+
" WEW khlhd whzv wkwzfb jk jhlhb wkwzfb wvwvc lhpkwwowkhl zfyiveh#" Wvwvc lhpkw bhw{hyhehz lfikd bvjhd jkvihd jhcjhphz ifynfyhe jhyk whzv lhpkwhc ef lhpkwhc {hcnlhkc#" Wzhzvw wfwfoyhcn kcjk}kjv kzv ikhwhc{h ifynhczvcnefphjh efjvjvehc feocobk efzvh yvbhd jhcwfwfoyhcn kzv jhphz chke hzhv zvyvc jk jhlhbdkfyhyek kck jfcnhc vwhdh hzhv efnhnhlhcc{hwfcjkyk#
Wzyvezvy w
o
wkhl zyhjkwk
o
chl
" Wvlzhc" Eflhw ihcnwh~hc" Eflhw pfbifwhy," Yhe{hz ikhwh"
D
hbih
Wzyvezvy w
o
wkhl
bo
jfc
 " Eflhw hzhwhc flkz" Eflhw bfcfcnhd $phyh pyomfwkochl jhc pfefyahbhdky eolhy pvzkd+" Eflhw pfefyah" Eflhw ih~hdhc $pfefyah {hcn evyhcn bhdky+
IhdhwhJfmkckwk ihdhwh
" hlhz pf~vavjhc ivjh{h vczve bhcvwkh whlkcnifyeobvckehwk#
M
vcnwk v
b
v
b
1
" hlhz vze eobvckehwk - hlhz vze bfcnhjhehckczfnyhwk - hjhpzhwk wowkhl
M
vcnwk Edvwvw
" bfcnhjhehc dvivcnc jlb p½nhvlhc wfdhyk"dhyk" bf~vavjehc wfck $whwzfyh+" bfbpflhahyk chwehd9 lhbh vze bfcnfewplokzhwkklbv pfcnfzhdvhc - zfecolonk#
M
vcnwk ihdhwh1
" Mvcnwk eobvckehzkm 
o
Bfcnnhbiyec wvhwhc @ bfc{hbphkecbelbz hczyh pfcvzvy - pcjfcnhy " Mvcnwk hpflhzkm 
o
Wvph{h pfcjfcnhy bfc{hbivz" Mvcnwk hewpyfwkm 
o
Bfc{hzhehc pfyhwhhc" Mvcnwk eonckzkm 
o
Bfchhevl efikahewhchhc
M
vcnwk ihdhwh jk Wfe
o
lhd ^h~hwhc1
" Bfbiolfdehc bvykj9 jk WYAE bfcnvhwhk idwhBflh{v#" Bfbiveh yvhcn vze bvykj i½eobvckehwk#" Bfbiolfdehc bvykj bfbhdhbk ivjh{h, ihdhwhwfyzh pfbhehkhc yhehcc{h jyp ehvb lhkc#
Oyhcn bflh{v ifyzvzvy jhlhb ihdhwh Bflh{vzfzhpk bfcnkevz jkhlfe hczhyh cfnfyk {hcnjkjvjvek#
Oyhcn Kcjkh ifyzvzvy jhlhb ihdhwh Zhbkl {hcnjkhbikl jhyk ifnhyh Zhbkl Chjv#
Oyhcn Gkch ifyzvzvy bflhlvk evbpvlhc pfcvzvy#Gzd1
evbpvlhc Pvlhv Pkchcn jhc Bflheh ifyzvzvy jhlhb ihdhwh
D
oeekfc#
Evbpvlhc Evhlh Lvbpvy, Wfyfbihc jhcKpod pvlh ifyzvzvy jhlhb ihdhwh Ehczockwjhc
D
heeh#

Activity (514)

You've already reviewed this. Edit your review.
DeepaDeepashini liked this
amy added this note
good
amy liked this
Yek Yee Ling liked this
Raynu Purple Gurwl liked this
azlanshah92 liked this
Boy Shah liked this
Munirah Ismail liked this
Fitri Binanji liked this
Noordinie Adilah Abd Ghafar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->