Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
510Activity
P. 1
Note EDU 3106 - Budaya dan Pembelajaran

Note EDU 3106 - Budaya dan Pembelajaran

Ratings:

3.25

(8)
|Views: 23,124|Likes:
Published by FeEza NiCk
bab 6 x de...
nota ni x lengkap sgt...
sape nak bleh print jer.. x bleh download..
bab 6 x de...
nota ni x lengkap sgt...
sape nak bleh print jer.. x bleh download..

More info:

Categories:Types, Reviews, Book
Published by: FeEza NiCk on May 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2014

 
8
IHI 81 IVJH[H JHC EFPFLIHNHKHC EFLOBPOE
PfcnfchlhcPfcnfyzkhc ivjh{h1
{
 
Hb
1
ivjh{h 2 ghyh dkjvp bhcvwkh#
{
Whzv pyowfw pefbicnhc whdwkhd, hehl, wfbhcnhz -vwhdh bcvwkh jlb wwvhzv eflobpoe#
{
 
F
zk
bo
l
o
nk
2 ivjk % jh{h
{
Ivjk 2 hwpfe jlbhc bcvwkh {n blkpvzk hehl - cklhk
{
Jh{h 2 hwpfe lhdkykhd bcvwkh {n bflkpvzk vwhdh -dhwklhc#
{
 
Pfywpfezkm w
o
wk
o
l
o
nk ivjh{h
¸ wnhlh dhwkl - kjfh{hcn jeocnwk old hdlk9 jlb bw{yez#
Vcwvy Ij{h
{
Hnhbh jhc vphghyh efhnhbhhc
{
Wkwzfb jhc oynhckwhwk efbw{yezc
{
Wkwzfb pnzdvhc
{
Ihdhwh
{
Efwfckhc
{
Wwzfb feocobk
{
Wwzfb zfecolonk - pylzc
Efivjh{hhc
D
hwklc {n jeocnwk olfd bw{yez5 bchehlh bw{yez pvlhz½jkyk jyp bcvwkh {n i½kczfyhewk hczhyh whzv whbh lhkc, -{n i½eocnwk whzv efivjh{hhc#
E
o
cwfp pfyifqhhc
{
 
M
kekyhc/kjfh
2 klbv pnzdvhc, idhwh, mhlwhmhd,epfyg{hhc, gyzh9 lkwhc#
{
 
Efifcjhhc
2 wfck ikch, hlhz9, pehkhc, becc,viz9zhc, pfyhioz#
{
 
Efwfckhc
2 efbhdkyhc $wfck lheoc zfhzfy, zhykhc,bvqke+, wfck zbphe $vekyhc, lvekwc, wfck pdhz, zcvchc,hc{hbhc+
Gkyk"gkyk ivjh{h
" Ij{h jpfyolfdk blhlvk pyowfw pbilayc#
 
" Ij{h byphehc p½eocnwkhc wvh9 bw{yez#
 
" Zkjhe jpz jpwdec jyp ihdwh $vcwvy wkbiolke+
 
" I½wkmz wfahnhz @vck}fywhl
 
" Iolfd j~hykwk jy 8 ncfyhwk ef 8 ncfyhwk
 
" Ifyvihd"vihd kevz bwh @ zbpz $ihih -c{oc{h+
 
" Hjh pcjnc wbwzfy $~oylj }kf~+
 Efwk
b
pvlhc ij{h1
" Wnhlh pndhwklhc bw{yez bcvwkh jlb pflihnhk icze,whbh hjh {n jpz jlkdhz @ t
E
ob
p
o
cfc ivjh{hN
o
l
o
cnhc ivjh{h1
{
 
B
hzfykhl
2 gkpzhhc bw{yez {n c{zh - eoceykz $pfyhlhzhc - elnephc dkjvp+
{
 
Ivehc
b
hzfykhl
2 gkpzhhc hiwzyhe {n j~hykw jy 8ncfyhwk ef nfcfyhwk wzyvwc{h# $klbv pcnzdvhc,epfyg{hhc, hjz kwzkhjhz, cklh9, pyzvyhc9+
Vcwvy vzh
b
h ij{h
"
Wk
b
i
o
l @ Lh
b
ihcn
3 hph wda {n bbp{hk bhechepj hdlk bw{yez i½eocnwk ij{h $oiafe mqkehl+"
Ihdhwh
3 vcwvy9 p½lbicnc @ wbiol ij{h {niolfdehc hdlk bw{yez i½dvin hczyh 8 wbh lhkc {nnbiyec pbkeyc wfyzh cklhk {n jkhbhlehc#"
Cklhk - efpfygh{hhc
3 bypehc wzcjhyj {n jnchecvze bcklhk efhjhhc bw{yez# $ Cklhk bcaflhwec hph {nwpzvc{h jlevec - epyg{hhc zfyhcn hph {n wicy+#"
C
o
b
h
3 pyzvyhc @ efzfczvhc {n zlhd bcahjkefikhwhhc {n jacneh hec jphzvdk olfd wzkhp hcnnozhbw{yez#
o
Pyoweykpzkm" bnnykwehc hph {n t ilfdjlhevec
o
Pyfweykpzkm ¸ hph {n pfylv jklhevehc#"
Z
fec
o
l
o
nk
3 hlhz @ ehfjd {n jkncec jlb edkjvpcwfdykhc wfwvh9 bw{yez#
o
Yfwhb ¸ hjhz efikhwhhc @ pyzvyc {n b½ajkhjhz
o
Boyfw ¸ coybh {n likd evhz#
Efpfczkcnhc
bb
hd
b
k e
o
cwfp ij{h epj nvyv#
" I½zcnna~i bbvpve p½phjvhc jlb elcnc byjc{h#" Bcfyhpec vcwvy ij{h epj bvykj#" Bykj likd bfcnfchlk ij{h {n z½jpz jlb bw{yez#" Cklhk9 bndoybzk ij{h oyn lhkc hec ~vaj jlb jkykbvyj#" Byeh hec likd mdhb hph {n ilfd jlevehc - hph {n tilfd jlhevec jlb bw{yez#" Nvyv likd i½wfjkh vze i½djpc jnc play jyp pflihnhkij{h" Zjhe hjh wkmhz pyhwhcneh @ pyfavjkw z½dhjhp jkykplay#" Nvyv hec lid i½dfbhd - b½doybhzk cklhk wfyzhhbhlhc ij{h wfzfbphz#
Pfcnfyzkhc - E
o
cwfp Efpflihnhkhc Efl
ob
p
o
e#
F
zcke
" Byvave epj ebplc bcvwkh {n bcnkjfcmkehwkec hczyhwhzv whbh lhkc jnc i½lcjwec ezycc - ~hykwhc ijh{h{n whbh#" B½pvc{hk yhwh efpvc{hhc z½djp cfnhyh hwl, becc,idwh, bqke, hnhbh, pehkhc, chbh eflvhynh wfyzhhjhz" T pvc{hk oynhckwhwk moybhl" Whkq yflhzkm {n zfydhj"
F
zckwkz
k ¸ yhwh efekzhhc wfwvhzv evbplc fzcke"
F
zc
o
wfczykw
b
f
¸ wkehp @ efpfygh{hhc idh~hij{h wcjkyk jld likd ihke - likd zkcnnk cklhkc{h jypjeivj{hhc eflobpoe lhkc#"
Jkweyk
b
kchwk
¸ phcjhcnhc, pfbkekyc - epfyg{hhccfnhzkm weflobpoe fzcke {n lhkc#
Yhw
" Eflobpoe bhcvwkh {n b½pvc{hk pfywhbhhc jyk wfnkmkqkehl#
 
9
 
" Bfbpvc{hk zhcjh pfcnfchlhc eolfezkm i½hwhec gkyk"gkyk mqkel"ikolonkehl {n c{zh wpfyzk ~hych evlkz , ~hychbhzh, ~hych ybivz - jwi#"
Yhwkw
b
f kcjk}kjv
¸ efpfygh{hhc id~h hjh yhwzfyzfczv {n i½wzhzvw likd vcnnvl - hjh yhw {ni½wzhzvw likd ycjd#"
Yhwkwk
b
f zhdhp kcwzkzvwk
¸ blkizec jwhy -pflhewhchhc {n i½wkmz jkweykbkchwk {n hedkyc{hb~vavjec efzkjhewhbhhc pj kcjk}kjv jyp yhw {nlhkc
B
kc
o
ykzk
" Ebplc pcjjve {n j hcnnp winhk evbplc {n likdiyfcjhd wzhzvwc{h - wfykcn j jkweykbkchwkec# Gzd 1yhw - fzcke
B
hw{hyhehz
" Ebplc bhcvwkh {n i½dvivcn wgyh zfzhp - z½wvwvcjlb bcalcec tz}z wgyh eolfezkm#" Gkyk"gkyk bhw{yhehz1
o
I½eflobpoe
o
I½ivjh{h
o
Bfcnhlhbk pfyvihdhc
o
I½kczfyhewk $jlbc - pdhe lvhy+
Efl
ob
p
o
e
" Wfevbplc bhcvwkh {n i½kczfyhewk, whlkcn i½nczvcn -wlkcn i½nhivcn vze ghphk whwhyc z½zfczv#" I½wkmhz moybhl $ eflhw+ - t moybhl $zoczoc iolh+" Eflopoe hwhw$fyhz+
o
Kczfyhewk i½wfefbveh {n i½zfyvwc
o
Kjfczkmkehwk pfykihjk {n evhz jnc eflobpoe
o
 
D
ivcnc efbfwyhhc {n fyhz jlb elcnc hdlk
o
 
D
ivcnc {n pflihnhk ifczve
o
 
D
ivcnc {n likd i½efehlhc" Eflobpoe wfevcjfy $moybhl - t lkiz pyhwhhc+
o
Kczfyhewk i½wfefbveh {n zfydhj
o
Kjfczkmkehwk pfykihjk jnc eflobpoe lfbhd
o
Pfyzhlkhc hczhyh hdlk eflobpoe lfbhd
o
 
D
ivcnc hczhyh hdlk yfcnnhcn - zfydhj
o
 
D
ivcnc {n likd t i½efehlhc
A
fckw jhc Jf
bo
nyhmk efl
ob
p
o
e
" Ivbkpvzfyh Bflh{v 3 6:& $87#:6 avzh+" Ivbkpvzfyh iec Bflh{v 3 88#4 & $9#;7 a+" Gkch 3 96& $=#99 avzh+" Kcjkh 3 >#6& $8#4= avzh+" Lhkc"lhkc 3 8#> & $784#; ykiv+
Ev
b
pvlhc
F
zcke
" Wflvyvd cfnhyh 3 Bflh{v, ihcahy Gkch, kcjkh, ivnkw,wfyhck ah~h" Wfbfchcavcn Bhlh{wkh 3 ihih - c{oc{h, poyzvnkjBflheh, gdfzz{, wkhb Bhlh{wkh# Bkchcnehihv,oyhcn hwlk $Cfnykzo, Bflh{v pyvzo - wfcok+" Wfyh~he 3 Kihc, Bflhchv, Ikjh{vd, ikwh{h ,ivekzhc ¥¥" Whihd 3 Ehjhqhc"Jvwvc, Ihahv, Bvyvz ¥#IHI 9 1 EFWFJHYHC EFPFLIHNHKHC WOWKO"IVJH[H
IhcnwhJfmkckwk
" wfebpvlc bw{yez {n b½pvc{hk gkyk9 efijh{hhc, cklhk- hwpkyhwk {n whbh -{n jpz jzfczvec jnc wfwvh9eh~hwhc#
Inwh
B
flh{v1
" wvev ihcnwh Bflh{v jk WfbfchcavcnBhlh{wkh,Zdhklhcj, Kcjocfwkh, Mklkpkch -Bhjhnhwghy#
 
$VCFWGO+" bfyvave efphjh wfwfoyhcn {n ifyefzvyvchcBflh{v - ifyhnhbh Kwlhb# $PfylfbihnhhcBhlh{wkh+
Icnwh Gkch1
" Oyn gkch {n bfcahjk ~hynhcfnhyh jhc pfcjvjvezfzhp jk Bhlh{wkh" Efihc{hehcc{h ifyefzvyvchc pfcjhzhcn jhykGdkch {n zkih jk Bhlh{wkh wfekzhy hihj ef"86"pfyzfcnhdhc hihj ef"90" Bfcnfehlehc kjfczkzk eobvckzk {n hbhz efzhyhifqhc{h jnc ehvb lhkc" Ahyhcn ifyehd~kc ghbpvy jfcnhc oyhcn Bflh{vhzhw wfihi hnhbh - ivjh{h#
Icnwh Kcjkh1
" Ehvb jk Bhlh{wkh {hcn ifyefzvyvchc jypj bfyfeh{n ifydkayhd jhyk Kcjkh wfbhwh pfbfykczhdhc Iykzkwdjk Zhchd Bflh{v#" Bfyvphehc efzvyvchc pfcndkayhd wfbhwhEfwvlzhchc Bflh{v Bflheh jhc efbvjkhcc{hwfbhwh pfbfykczhdhc oyhcn Poyzvnhl jhc Iflhcjh#
Efpfczkcnhc Dvicnc fzcke#
" Bfcgfybkcehc pfyefbihcnhc wfahyhd jhcefbhbpvhc wowkofeocobk cfnhyh" Bfcgfybkcehc jhyahd jhc wvbify efzfnhcnhcwowkhl jlb bhw{hyhehz#" Pfczkcn jhlhb bfbhdhbk efwhc pfykcjvwzykhc -pfyvihdhc wowkhl
Kczfnyhwk ivjh{h
" Pflhewhchhc pyowfw ihnk
bf~vavjehc kjfczkzk chwkochl 
jk ehlhcnhc evbpvlhc {n zfypkwhd jhykwfnk efivjh{hhc,wowkhl - loehwk #
E
ob
p
o
cfc kczfnyhwk
" Hevlzvyhwk
o
Bhcvwkh jhlhb evbpvlhc bkcoykzkbfcfykbh coybh, cklhk jhc polh zkcnehdlhev nolocnhc bhaoykzk#" Hwkbklhwk
o
Pyowfw pfc{fyhphc ivjh{h
o
Ivjh{h H%I%G2H
o
Ivjh{h H zfzhp efehl jhc jkzfykbh vbvb" Heobojhwk
o
wfzkhp fzcke zfzhp bfbpfyzhdhcehc ivjh{hbfyfeh zfzhpk dkjvp jfcnhc dhybock jhcwhlkcn doybhz bfcndoybhzk hczhyh whzvwhbh lhkc
 
7
 
" Plvyhlkwbf
o
pyowfw bfbpfyzhdhcehc efpflihnhkhcivjh{h# H%I%G2H%I%G" Hbhlnhbhwk
o
Pyowfw pfyghczvbhc jhyk wfnk ikolonk# H%I%G2J
Pfyhchc efyhahhc vze
b
f~vavjehc kczfnyhwk ij{h
" bfycgcn jnc i½efwhc, jlb acneh wfnfyh - pcacn,vze bf~vajec wkehp bfbikch {n evevd vze wzkhpehvb ifyvwhdh dkjvp hbhc#" B½ivhz pfc{flkjkec klbkhd zzn wowjkl"ij{h {nwhkczkmke#" EPB bfcfyhpehc hwpfe jk hzhw epj bvykj#
Wzyvezvy 
b
w{yez / eflhw w
o
wkhlE
o
cwfp
b
hw{hyhehz
" Bhcvwkh dkjvp wfghyh ifyevbpvlhc jhcifyeflobpoe {hcn bfcnhbhlehc whzv ivjh{h{hcn whbh#
Gkyk"gkyk
b
w{yez
"
D
kjvp ifyeflobpoe" Bfbpvc{hk ivjh{h" Wfykcn bfcnhlhbk pfyvihdhc" Whlkcn ifykczfyhewk whbh hjh jhlhbhc jhc jfcnhcpkdhe lvhy#" Bfbpvc{hk efpkbpkchc#" Bfbpvc{hk hzvyhc wowkhl#
Eykzfykh
b
w{yez1
 " Eykzfykh wowkhl
o
Pcjjec, pyomfwkoc @ pfefyahhc, efzvyvc @efhcnnozhhc jlb ehwzh - eficnwh~hchc" Eykzfykh feocobk
o
Pfcjpzc/pndhwklc, pbklkec/efeh{hhc" Eykzfykh polkzke
o
efevhwhhc
Wzhzvw
" Efjvjvehc @ zbpz wfwfoyn @ eflobpoe jlb wzyezy wowkhl bw{yez#
Wzhzvw jpfy 
o
lfd1
" Eflhdkyhc $hwgykifj wzhzvw+" Efyhch ahwh"ahwhc{h $hwwkcnfj wzhzvw+" Efyhch pywfhzwk jhc pfyavhcnhc $hgdkf}fj wzhzvw+
B
o
iklkzk w
o
wkhl
" P½pkcjhdhc powkwk jlb wzyezy wowkhl {n jkhlhbk olfdkcjk}kjv @pvc eflobpoe wzyvezvy wowkhl#
Eflhw w
o
wkhl
" Nolocnhc kcjk}kjv {n bfc{cjcn, bfbklkek ghyhdkjvp, dhe kwzkbf~h - pyfwzka
Wkwzf
b
eflhw w
o
wkhl $WEW+
" WEW khlhd whzv wkwzfb jk jhlhb wkwzfb wvwvc lhpkwwowkhl zfyiveh#" Wvwvc lhpkw bhw{hyhehz lfikd bvjhd jkvihd jhcjhphz ifynfyhe jhyk whzv lhpkwhc ef lhpkwhc {hcnlhkc#" Wzhzvw wfwfoyhcn kcjk}kjv kzv ikhwhc{h ifynhczvcnefphjh efjvjvehc feocobk efzvh yvbhd jhcwfwfoyhcn kzv jhphz chke hzhv zvyvc jk jhlhbdkfyhyek kck jfcnhc vwhdh hzhv efnhnhlhcc{hwfcjkyk#
Wzyvezvy w
o
wkhl zyhjkwk
o
chl
" Wvlzhc" Eflhw ihcnwh~hc" Eflhw pfbifwhy," Yhe{hz ikhwh"
D
hbih
Wzyvezvy w
o
wkhl
bo
jfc
 " Eflhw hzhwhc flkz" Eflhw bfcfcnhd $phyh pyomfwkochl jhc pfefyahbhdky eolhy pvzkd+" Eflhw pfefyah" Eflhw ih~hdhc $pfefyah {hcn evyhcn bhdky+
IhdhwhJfmkckwk ihdhwh
" hlhz pf~vavjhc ivjh{h vczve bhcvwkh whlkcnifyeobvckehwk#
M
vcnwk v
b
v
b
1
" hlhz vze eobvckehwk - hlhz vze bfcnhjhehckczfnyhwk - hjhpzhwk wowkhl
M
vcnwk Edvwvw
" bfcnhjhehc dvivcnc jlb p½nhvlhc wfdhyk"dhyk" bf~vavjehc wfck $whwzfyh+" bfbpflhahyk chwehd9 lhbh vze bfcnfewplokzhwkklbv pfcnfzhdvhc - zfecolonk#
M
vcnwk ihdhwh1
" Mvcnwk eobvckehzkm 
o
Bfcnnhbiyec wvhwhc @ bfc{hbphkecbelbz hczyh pfcvzvy - pcjfcnhy " Mvcnwk hpflhzkm 
o
Wvph{h pfcjfcnhy bfc{hbivz" Mvcnwk hewpyfwkm 
o
Bfc{hzhehc pfyhwhhc" Mvcnwk eonckzkm 
o
Bfchhevl efikahewhchhc
M
vcnwk ihdhwh jk Wfe
o
lhd ^h~hwhc1
" Bfbiolfdehc bvykj9 jk WYAE bfcnvhwhk idwhBflh{v#" Bfbiveh yvhcn vze bvykj i½eobvckehwk#" Bfbiolfdehc bvykj bfbhdhbk ivjh{h, ihdhwhwfyzh pfbhehkhc yhehcc{h jyp ehvb lhkc#
Oyhcn bflh{v ifyzvzvy jhlhb ihdhwh Bflh{vzfzhpk bfcnkevz jkhlfe hczhyh cfnfyk {hcnjkjvjvek#
Oyhcn Kcjkh ifyzvzvy jhlhb ihdhwh Zhbkl {hcnjkhbikl jhyk ifnhyh Zhbkl Chjv#
Oyhcn Gkch ifyzvzvy bflhlvk evbpvlhc pfcvzvy#Gzd1
evbpvlhc Pvlhv Pkchcn jhc Bflheh ifyzvzvy jhlhb ihdhwh
D
oeekfc#
Evbpvlhc Evhlh Lvbpvy, Wfyfbihc jhcKpod pvlh ifyzvzvy jhlhb ihdhwh Ehczockwjhc
D
heeh#

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->