Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
al Naat

al Naat

Ratings:
(0)
|Views: 939|Likes:
Published by ujang1230
Sebuah risalah dalam nahu Bahasa Arab, bertajuk Al Naat (al Sifat).
Sebuah risalah dalam nahu Bahasa Arab, bertajuk Al Naat (al Sifat).

More info:

Published by: ujang1230 on May 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2014

pdf

text

original

 
 
www.studyarab.blogspot.com 
1111
 
čÈŞäÛa@Žlbfl
 
Bab Al-Naat (al-Sifat)
}
ﻢﻴﺣﺮﻟﺍ ﻦﲪﺮﻟﺍ ﷲﺍ ﻢﺴﺑ
{
Berkata
 
AL SONAL SONAL SONAL SONHHHHAJAJAJAJIIII
 
:
ﻩﺭﻴﻜﹾﻨﹶﺘﻭ ﻪﻔﻴﹺﺭﻌﹶﺘﻭ ﻪﻀﹾﻔﹶﺨﻭ ﻪﹺﺒﺼﹶﻨﻭ ﻪﻌﹾﻓﺭ ﻲﻓ ﺕﻭﻌﹾﻨﻤﹾﻠِﻝ ﻊﹺﺒﺎﹶﺘ ﹸﺕﻌﱠﻨﻝﺍ
 
Takrif 
: Na’at atau sifat ialah sesuatu yang mengikuti
manu’tnya
(sesuatu yangdisifatkan) di dalam apa jenis keadaan, sama ada pada rafa’, nasab, khafadh, makrifah ataunakirah.Ertinya, sesuatu naat itu mengikut man’utnya pada rafa, jika man’utnya marfu’,berbaris nasab jika man’utnya mansub, berbaris bawah jika man’utnya majrur. Selain itu, naat juga haruslah makrifah jika man’utnya makrifah dan nakirah jika man’utnya nakirah. Jenis Naatyang mengikut
manu’tnya
dalam semua keadaan digelar
al Naat al Hakiki.
 Contohnya:
ﻢﻟﺎﻋ ﺪ ﻳﺯ
ٌ
. Maka (
ﻢﻟﺎﻋ
ٌ
) adalah naat bagi (
ﺪ ﻳﺯ
). Oleh itu (
ﻢﻟﺎﻋ
ٌ
) marfu’ keranamengikut man’utnya (
ﺪ ﻳﺯ
) yang marfu’.
 
Naat Marfu’
 
ُلﻗﺎﻌﻝﺍ ﺩﻴﺯ ﻡﺎﹶﻗ ُلﻭﹸﻘﹶﺘ 
 
Contoh:
ﺩﻴﺯ ﻡﺎﹶﻗ ُلﻗﺎﻌﻝﺍ
 
I’rabnya:
 
ﻡﺎﹶﻗ :ﹺﺭﻫﺎﱠﻅﻝﺍ ﹺﺢﹾﺘﹶﻔﹾﻝﺍ ﻰﹶﻠﻋ ﻲﻨﺒﻤ ﻲﻀﺎﻤﹾﻝﺍ ُلﻌﻓ 
 
ﺩﻴﺯ :ﺓﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ﺔﻤﻀﻝﺍ ﻪﻌﻓﺭ ﺔﻤﻼﻋﻭ ﻉﻭﻓﺭﻤ لﻋﺎﻓ  ُلﻗﺎﻌﻝﺍ:ﻉﻭﻓﺭﻤﻝﺍ ﺕﻌﻨﻭ ،ﺩﻴﺯﻝ ﺕﻌﻨ ﺓﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ﺔﻤﻀﻝﺍ ﻪﻌﻓﺭ ﺔﻤﻼﻋﻭ ﻉﻭﻓﺭﻤ ،
 
ﻑﻴﺭﻌﺘﻝﺍﻭ ﻊﻓﺭﻝﺍ ﻲﻓ ﺕﻭﻌﻨﻤﻝ ﻊﺒﺎﺘ ﻭﻫﻭ *.
 
 
www.studyarab.blogspot.com 
2222
 
Maknanya
:
ُلﻗﺎﻌﻝﺍ
 
ialah naat bagi Zaid. Naat bagi isim yang marfu’, berbaris depan sepertinya,dan alamat rafa’nya adalah dhammah yang zahir.
Naat ini mengikut manu’t pada keadaanrafa’ dan makrifah.
 
 
Naat Mansub
Contoh:
َلﻗﺎﻌﻝﺍ ﹰﺍﺩﻴﺯ ﺕﻴﺃﺭ 
 
I’rabnya:
ﺕﻴﺃﺭ :ﻲﻀﺎﻤﹾﻝﺍ ُلﻌﻓ ﺔﻜﺭﺤﺘﻤﻝﺍ ﺀﺎﺘﻝﺎﺒ ﻪﻝﺎﺼﺘﻠﻝ ﻥﻭﻜﺴﻝﺍ ﻰﹶﻠﻋ ﻲﻨﺒﻤ .ﻰﻠﻋ ﻲﻨﺒﻤ لﻋﺎﻓ لﺼﺘﻤ ﺭﻴﻤﻀ ﺀﺎﺘﻝﺍﻭ  ﻊﻓﺭﻝﺍ لﺤﻤ ﻲﻓ ﻡﻀﻝﺍ ﹰﺍﺩﻴﺯ : :ﺓﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ﺔﺤﺘﻔﻝﺎﺒ ﺏﻭﺼﻨﻤ ﻪﺒ لﻭﻌﻔﻤ  َلﻗﺎﻌﻝﺍ:ﺓﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ﺔﺤﺘﻔﻝﺎﺒ ﺏﻭﺼﻨﻤ ﺩﻴﺯﻝ ﺕﻌﻨ 
Naat ini telah mengikut manu’tnya dari segi
nasab dan makrifahnya
.
 
Naat Majrur.
Contoh :
 
ِلﻗﺎﻌﻝﺍ ﺩﻴﺯﺒ ﹸﺕﺭﺭﻤ 
,
I’rabnya:
 
ﺕﻴﺃﺭ :ﺔﻜﺭﺤﺘﻤﻝﺍ ﺀﺎﺘﻝﺎﺒ ﻪﻝﺎﺼﺘﻠﻝ ﻥﻭﻜﺴﻝﺍ ﻰﹶﻠﻋ ﻲﻨﺒﻤ ﻲﻀﺎﻤﹾﻝﺍ ُلﻌﻓ .ﻰﻠﻋ ﻲﻨﺒﻤ لﻋﺎﻓ لﺼﺘﻤ ﺭﻴﻤﻀ ﺀﺎﺘﻝﺍﻭ  ﻊﻓﺭﻝﺍ لﺤﻤ ﻲﻓ ﻡﻀﻝﺍﺩﻴﺯﺒ :ﺀﺎﺒ :ﺀﺎﺒﻝﺎﺒ ﺭﻭﺭﺠﻤ ﺩﻴﺯ ،ﺭﺎﺠ ﻑﺭﺤ  ِلﻗﺎﻌﻝﺍ:،ﺓﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ﺓﺭﺴﻜﻝﺎﺒ ﺭﻭﺭﺠﻤ ﺩﻴﺯﻝ ﺕﻌﻨ 
Naat ini telah mengikut manu’tnya dari segi
 jar (baris bawah) dan makrifahnya
.
 
Naat Nakirah.
Sifat yang mengikut pada nakirah man’utnya, contoh
 
:
 
ٌلﻗﺎﻋ ٌلﺠﺭ ﻡﺎﹶﻗ  ًلﻗﺎﻋ ﹰﻼﺠﺭ ﺕﻴﺃﺭ 
 
ٍلﻗﺎﻋ ٍلﺠﺭﺒ ﹸﺕﺭﺭﻤ 
………………………………………………………………………
I’rabnya sama seperti I’rab contohyang lalu.
 
 
www.studyarab.blogspot.com 
3333
 
Apabila naat dan manu’t ini menjadi makrifah pada sesetengah tempat dan nakirahpada sesetengah tempat, maka pengarang menerangkan pembahagian makrifah dan nakirah:
 MAKRIFAH
ﺀﺎﻴﹾﺸَﺃ ﹸﺔﺴﻤﹶﺨ ﹸﺔﹶﻓﹺﺭﻌﻤﻝﺍﻭ 
 
Takrif: makrifah ialah suatu isim yang telah ditentukan dan dikenal pasti dan diketahui.Terbahagi kepada 5:
 
 
ﺭﻤﻀﻤﻝﺍ ﻡﺴﻻﺍ
 
1.
 
Isim mudhmar.
 
Iaitu dhamir (kata ganti diri), sama ada menunjukkan keadaan mutakallim, mukhatabatau ghaib.
ﺎﹶﻨَﺃ ﻭﺤﹶﻨ 
 
Contohnya:
ﺎﻨﺃ
 
dan diikuti
ﻥﺤﻨ ﹶﺕﻨﺃﻭ 
 
Dan
ﹶﺕﻨﺃ
 
untuk mukhatab lelaki
ﺕﻨﺃ
 
untuk mukhatabah perempuan.
ﺎﻤﺘﻨﺃ
 
untuk mukhataban (dua orang) ,
ﺎﻤﺘﻨﺃ
 
untuk jamak muzakkar salim,
ﻥﺘﻨﺃ
 
untuk jama muannas,
ﻭﻫ
untuk ghaib (lelaki)
 
ﻲﻫ
 
untuk ghaibah (perempuan)
 
ﺎﻤﻫ
 
untuk ghaibatan (dua orang)
 ﻡﻫ
 
untuk jama’ muzakkkar ghaib
 
ﻥﻫ
 
untuk jama’ muannas ghaibat.
 

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Adibah Wahidi liked this
B'MAZ liked this
Ct Shafy liked this
Ct Shafy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->