Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Wizerunek Polski i polaków na Ukrainie

Wizerunek Polski i polaków na Ukrainie

Ratings:
(0)
|Views: 737|Likes:
Published by ISPThinkTank
W niniejszym raporcie zaprezentowano wyniki ogólnokrajowego sondażu dotyczącego wizerunku Polski i Polaków, przeprowadzonego na jesieni 2010 r., na liczącej 2 tys. osób reprezentatywnej próbie mieszkańców Ukrainy.
W niniejszym raporcie zaprezentowano wyniki ogólnokrajowego sondażu dotyczącego wizerunku Polski i Polaków, przeprowadzonego na jesieni 2010 r., na liczącej 2 tys. osób reprezentatywnej próbie mieszkańców Ukrainy.

More info:

Published by: ISPThinkTank on May 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/10/2013

pdf

text

original

 
Coraz dalsi sąsiedzi?
Wizerunek Polski i Polaków na Ukrainie
Joanna Konieczna-Sałamatin
 
1Joanna Konieczna-Sałamatin
Coraz dalsi sąsiedzi? Wizerunek Polski i Polaków na Ukrainie
Bliskie sąsiedztwo nie zawsze przekłada się na dobre relacje między państwami i spo-łeczeństwami. Niekiedy jest wprost przeciwnie – częste interakcje stają się źródłem kon-iktów, które na długie lata utrudniają nawiązywanie dobrych stosunków. W wypadkuPolski i Ukrainy sytuacja jest szczególna, regularne kontakty między mieszkańcami obukrajów są bowiem zjawiskiem w pewnym sensie nowym – po latach przerwy stały się znówmożliwe dzięki pieriestrojce i późniejszemu upadkowi Związku Radzieckiego.W ciągu ostatnich dwudziestu lat pojawiła się duża liczba publikacji dotyczących są-siedztwa polsko-ukraińskiego, zwłaszcza zagadnień historycznych
1
. Są również prowadzo-ne badania – na temat zarówno społecznego odbioru stosunków międzypaństwowych, jak i wzajemnego postrzegania się Polaków i Ukraińców. Ukraińcy od 1994 roku znajdują sięna liście narodów, których odbiór w Polsce jest regularnie badany przez Centrum Bada-nia Opinii Społecznej
2
. Postawy Ukraińców w stosunku do Polaków są badane rzadziej,między innymi dlatego, że w ukraińskim dyskursie publicznym kwestie międzynarodowezajmują trochę inne miejsce niż w Polsce, a w zainteresowaniu mediów i opinii publicznejPolska oraz inni zachodni sąsiedzi Ukrainy ustępują pola Rosji
3
.Badanie wizerunku Polski i Polaków na Ukrainie jest interesujące co najmniej z dwóchpowodów. Po pierwsze, ze względu na to, że jest to badanie reakcji Ukraińców na polskiezainteresowanie Ukrainą, które ma różne przyczyny, a przejawia się między innymi rosną-cą obecnością ukraińskiej kultury w Polsce (tłumaczenia ukraińskiej literatury współcze-snej, spotkania autorskie, koncerty, spektakle). Po drugie – i jest to ważniejszy powód, dlaktórego poznanie stosunku Ukraińców do Polski jest bardzo potrzebne – ze względu na
1
Por. na przykład: J. Hrycak,
Historia Ukrainy 1772–1999. Narodziny nowoczesnego narodu
, Wydaw-nictwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2000; .A. Olszański,
Trud niepodległości. Ukrainana przełomie tysiącleci
, Instytut Studiów Strategicznych, Kraków 2003; G. Motyka,
Ukraińska partyzantka1942–1960. Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii
, Instytut Stu-diów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Ofcyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2008;
Historycy polscyi ukraińscy wobec problemów XX wieku
. Forum Europy Środkowo-Wschodniej, red. P. Kosiewski, G. Motyka,„Universitas”, Kraków 2000.
2
Komunikaty Centrum Badania Opinii Społecznej można znaleźć na stronie http://www.cbos.pl.Ostatnie badanie stosunku Polaków do innych narodów, dostępne w czasie prac nad niniejszym raportem,przeprowadzono w styczniu 2010 roku – por. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_012_10.PDF [do-stęp: 4 kwietnia 2011 roku].
3
Zagadnienie to było również przedmiotem zainteresowania w ramach omawianego projektu Insty-tutu Spraw Publicznych – por.: J. Fomina,
Wizerunek Polski w prasie ukraińskiej – analiza jakościowa
; N.Ryabinska,
 Autorzy wiadomości zagranicznych w mediach ukraińskich o Polsce, Polakach i Unii Europejskiej– pozytywne opinie, skąpe inormacje
[w niniejszym tomie]
 
Coraz dalsi sąsiedzi? 
2zbliżającą się polską Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, której jednym z priorytetówsą stosunki Unii Europejskiej ze Wschodem
4
. Wszystkie działania w tej dziedzinie mogąbyć skuteczne tylko wówczas, gdy ten, kto je proponuje, cieszy się odpowiednim autory-tetem.W niniejszym raporcie zaprezentowano wyniki ogólnokrajowego sondażu dotyczą-cego wizerunku Polski i Polaków, przeprowadzonego we wrześniu i w październiku 2010roku na liczącej 2 tysiące respondentów reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańcówUkrainy 
5
. Niektóre poruszane w nim zagadnienia były badane również wcześniej, pod ko-niec 2000 roku, w ramach projektu Instytutu Spraw Publicznych „Polska – Ukraina. Wza- jemny wizerunek”, oraz w ramach projektów podejmowanych przez Fundację im. SteanaBatorego (w 2003 roku) i Polską Fundację im. Roberta Schumana (w 2005 roku). Było więcmożliwe zbadanie dynamiki niektórych prezentowanych tutaj postaw i opinii.Kilkanaście lat temu Mykoła Riabczuk pisał
6
o różnicy w ukraińskim stosunku doPolski i do Polaków. Słowo „Polska” przynosiło niemal wyłącznie pozytywne skojarzeniai przywoływało wspomnienia z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, kiedy polskie media i polska kultura były dla ukraińskiej inteligencji namiastką innego, wolnegoświata. Przy słowie „Polacy” pojawiały się już inne skojarzenia i wspomnienia – pamiętanomiędzy innymi pogardliwy stosunek „polskich panów” do „wieśniaków”, a Polacy koja-rzyli się z nieuzasadnionym demonstrowaniem wyższości. W omawianym badaniu pyta-nia o stosunek do Polski i do Polaków były wyraźnie oddzielone. Pytanie otwarte – „CoPanu/Pani przychodzi na myśl, gdy słyszy Pan/Pani słowo «Polska»?” – pokazało jednak,że w świadomości osób badanych to rozdzielenie nie zawsze występuje i trudno mówićo odrębnych obrazach kraju i narodu.Badacze twierdzą, że treść stereotypów narodowych jest zazwyczaj określona, przy-najmniej częściowo, przez charakter relacji między zainteresowanymi grupami – w tymwypadku między państwami
7
. Z tego względu prezentację wyników badania rozpocznie-my od omówienia społecznego wizerunku Polski jako kraju i opinii na temat ukraińsko--polskich relacji, aby następnie przejść do stereotypu Polaków i jego porównania z auto-stereotypem Ukraińców.
Kontakty Ukraińców z Polską i Polakami
Na treść i ładunek emocjonalny obrazu Polski i Polaków w oczach Ukraińców wpły-wa między innymi intensywność i rodzaj kontaktów przedstawicieli obu narodów. Pewneinormacje o poziomie i dynamice tych kontaktów przynoszą statystyki Straży Granicznejdotyczące liczby przekroczeń granicy polsko-ukraińskiej (rysunek 1).
4
Wstępne priorytety polskiej Prezydencji zostały ogłoszone w lipcu 2010 roku – por. http://www.prezydencjaue.gov.pl.
5
Badanie, przeprowadzone w ramach projektu Instytutu Spraw Publicznych, zostało sfnansowaneprzez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Sondaż – metodą wywiadu bezpośredniego – zrealizowałkijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii we wrześniu i w październiku 2010 roku.
6
M. Riabczuk,
Polski, Polacy, Polska – próba flologicznego krajoznawstwa
, „Więź” 1998, nr 3.
7
 
Por. na przykład: K. Phalet, E. Poppe,
Competence and morality dimensions of national and ethnic stereo-types: a study of six eastern-European countries
, „European Journal o Social Psychology” 1997, t. 27, s. 703–723.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->