Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
10 de on Thi Dhcd 2011co Hd Giai

10 de on Thi Dhcd 2011co Hd Giai

Ratings:
(0)
|Views: 404|Likes:
Published by dinhcuonga6

More info:

Published by: dinhcuonga6 on May 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2013

pdf

text

original

 
Tr 
ương Đình Dũng Bộ đề ôn thi Đại học
ĐỀ 1I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7.0 điểm)Câu I
 (2.0 điểm).
Cho haøm soá: y = f(x) = x
3
– 3mx
2
+ 3(m
2
– 1)x – m
3
 (C
m
)1. Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò cuûa haøm soá khi m= –2.2. Tìm m ñeå ñoà thò (C
m
) caét truïc hoaønh taïi ba ñieåm phaânbieät, trong ñoù coù ñuùng haiñieåm coùhoaønh ñoä aâm.
Câu II
(2.0 điểm).1. Giải phương trình:
3.1.(sin2cos)5(sin3cos)
tgx x x x
++=+
2.
 Tìm ñieàu kieän cuûa tham soá thöïc m ñeå phöông trình sau coùnghieäm:
1 3 ( 1)(3 )
 x x x x m
- + - - - - =
Câu III
(1.0 điểm).Tính tích phân
 I 
=
12420
1
 x dx  x 
-
ò
Câu IV
(1.0 điểm).
Cho töù dieän
 ABCD
coù
 AB = CD = 2x 
20 < x <2æççççèvaø
 AC = AD =BC = BD
= 1.Goïi
I
vaø
 J
laàn löôït laø trung ñieåm cuûa caùc caïnh
 AB
vaø
CD
.. Tính theå tích töù dieän
 ABCD 
theo
 x 
. Tìm x ñeå theå tích naøy lôùn nhaát vaø tính giaù trò lôùnnhaát ñoù.
Câu V
(1.0 điểm).Cho x, y, z là các số dương. Chứng minh :
32435
 x y z xy yz z
++³++
II. PHẦN RIÊNG (3.0 điểm)1. Theo chương trình Chuẩn.Câu VI.a.
(2.0 điểm). Trong kgOxyz cho
 A
( 1;-1;0) và hai đường thẳng
d:
 
11111':212121
 x y z x y va
+-++-====-
1) CMR:
d’ 
chéo nhau2) Viết phương trình đường thẳng
qua
 A
và cắt
Câu VII.a.
(1.0 điểm). 
Cho heä phöông trình:
3 3
1()
 x  x y mx
 ì+= ï  ï  ï í  ï -=- ï  ï  î (m laø tham soá).ùi nhöõng gitrò naøo cuûa m thì heä phöông trình coù 3nghieäm phaân bieät?
2. Theo chương trình Nâng cao.Câu VI.b.
(2.0 điểm).1/ Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho elip
(E):
3x
2
+ 4y
2
– 48 = 0. Gọi
là điểmthuộc (E) và
 F 
1
= 5. Tìm
 F 
2
và tọa độ điểm
. (
 F 
1
 , F 
2
là các tiêu điểm của (E)).
ổ Toán – Tin Trường THPT Trưng Vương 
1
 
Tr 
ương Đình Dũng Bộ đề ôn thi Đại học
2/ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng (d):
5722
 x  z 
+-==-
điểm
(4 ; 1 ; 6). Đường thẳng (d) cắt mặt cầu (S) tâm là M tại hai điểm
 A, B
saocho
 AB
= 6. Viết phương trình của mặt cầu (
).
Câu VII. b.
(1.0 điểm).Giải bất phương trình:
24 2
(log8log)log20
 x 
x
+³
------------------------------------------------------------------------------
Hướng dẫn giảiCâu I:
2)
 Tìm m: m thoûa maõn yeâu caàu ñeà baøi khi vaø chæ khi:
1 2 11 2
' 0 x < x va x < 0( ).( ( ) 0(0) 0
 y cohainghiemphanbief x f
 ì ï = ï  ï  ï  ï <í  ï  ï  ï < ï  ï  î 
3
1(32)(32)00
mm mm
 ì ï < ï  ï  ï  ï -+--<í  ï  ï  ï -< ï  ï  î  
0 < m <23
Câu II
1)
3
1(sin2cos)5(sin3cos)
tgx x x x
++=+ ÑK: cosx
0 vaø tgx
–1. Chia hai veá cho cosx ta ñöôïc:
3
1(2)5(3)
tgx tgx tg
++=+Gi
ải ra:
tgx = 3
x = arctg3 + k
π
(k
Z)
2)
Ñaët: y =1322,1,3
 x x y
é-+-Þ££"ÎêëKhi ñoù: y
2
= 2 +
2
22(1)(3)(1)(3)2
 y  x x x
---Þ--=pt tr
ở thành
: y –
2
22
 y m
-=
hay :
2
112
 y y m
-++=
Xét hàm số:
f(y) =
2
11;2,22
 y y
é-+
 
êë 
f(y)
[1,2]Vaäy pt coù nghieäm
1
m
 2
Câu III
: I =
131ln3242-
Câu IV
: V =
2 2
12123
x
-
Ta có:
 
2 2 2 2 2
12212.(12)33
 x x x x
-=-
 
32 2 2
2(12)23393
 x x
æö++-÷ç=÷ç÷÷çèøDaáu = xaûy ra
x
2
= x
2
= 1 – 2x
2
 
x =33
Câu V
( ) ( )
( )
135;3;5222
 x y xy y z xy z x x
+³+³+³
Câu VI .a
: 2) 
(,)(,')
 A d A
D=Ç
 
11:2112
 x y
-+ÞD==-
Câu VII.a:
 
3 3 2 2
11()()()0
 x y x  x y mx y x y x xy y m
 ìì+=+= ïï  ïï  ïï Ûíí  ïï -=--++-= ïï  ïï  îî 
 10
 x  x
 ì+= ï  ï í -= ï  ï  î  
2
 
Tr 
ương Đình Dũng Bộ đề ôn thi Đại học
hoaëc
2 2
10
 x  x xy y m
 ì+= ï  ï  ï í  ï ++-= ï  ï  î  
 1212
 x  y 
 ì ï  ï = ï  ï  ï í  ï  ï = ï  ï  ï  î hoaëc
2
110(*)
 y  x x m
 ì=- ï  ï  ï í  ï -+-= ï  ï  î Heä phöông trình coù 3 nghieäm phaân bieät
(*) coù 2 nghieämphaân bieät khaùc12.
 
1 4(1 ) 01 11 04 2
mm
 ì- - > ï  ï  ï  ï í  ï - + - ¹ ï  ï  ï  î 
34
m
>
Câu VI.b
: 1) Ta có a = 8
 
 F 
2
= 11
M(2;
±
3)
2)
h = d(M,d)
= 3,
 R
=
22
2
 AB
æö÷ç+÷ç÷çèø
=
18
Pt mặt cầu: (x – 4)
2
+ ( y – 1)
2
+ (z – 6)
2
= 18
Câu VII.b
:Điều kiện x > 0 , x
1(1)
4 28
112loglog20log2
 x  x 
æö÷ç÷Û+³ç÷ç÷çèø
 
( )
2 22
1loglog101log3
 x  x 
æö÷ç÷ç÷ç÷Û++³ç÷ç÷ç÷ç÷÷çèø
 
22 222 2
1log1log1(log3)001loglog02
 x  x  x  x
é>æöê++÷çê÷Û+³Û³Ûç÷ç÷çê<£èøêë
-------------------------------------------------
ĐỀ 2I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7.0 điểm)Câu I
:(2 điểm).
1.
Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = x
4
– 4x
2
+ 3
2.
Tìm m để phương trình
4 22
43log
 x x m
-+=
có đúng 4 nghiệm.
Câu II:
(2 điểm).
1.
Giải bất phương trình:
( ) ( )
32
515120
 x  x
+
-++-£
2.
Giải phương trình:
2sin3x –
1 12cos3sin cos
 x  x
= +
(3)
Câu III:
(1 điểm)Tính giới hạn sau:
1 231
tan(1)1lim1
 x  x 
e  x 
-®
+---
Câu IV
: (1điểm)Cho hình chóp
S.ABCD
có đáy là hình thoi ,
·
BAD a
=
. Hai mặt bên
(SAB)
(SAD)
 cùng vuông góc với mặt đáy, hai mặt bên còn lại hợp với đáy một góc
b
. Cạnh
SA = a
.Tính diện tích xung quanh và thể tích khối chóp
S.ABCD
.
Câu V (1 điểm).
Cho tam giác ABC với các cạnh là a, b, c. Chứng minh rằng:
3 3 3 2 2 2 2 2 2
3()()()
a b c abc ab c bc a ca b
+++³+++++
 
II. PHẦN RIÊNG (3.0 điểm)1. Theo chương trình Chuẩn.Câu VI.a
(2 điểm).
ổ Toán – Tin Trường THPT Trưng Vương 
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->