Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
45Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
APRESIASI SASTERA DALAM PENDIDIKAN PRASEKOLAH

APRESIASI SASTERA DALAM PENDIDIKAN PRASEKOLAH

Ratings:
(0)
|Views: 3,624|Likes:
Published by zainiahmohamedisa

More info:

Published by: zainiahmohamedisa on May 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

text

original

 
 
? ?
  z  a   i  n   i  a   h   @   f  p  p  m .  u  p  s   i .  e   d  u .  m  y
APRESIASI SASTERA DALAM PENDIDIKAN PRASEKOLAH
Zainiah Mohamed Isa
Jabatan Pendidikan Awal Kanak-Kanak,Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia,Universiti Pendidikan Sultan Idris.
 zainiah@fppm.upsi.edu.my
 Abstrak 
Art
ikel ini mengupas pe
anan sas
t
e
a dalam pendidikan awal kanak-kanak. Ia mene
angkan bagaimana bahan-bahan sas
t
e
a mampu memban
t
u pe
kembangan kanak-kanak da
i segenapkomponen pe
kembangan yang
t
e
dapa
t
dalam pendidikan awal kanak-kanak.
Art
ikel ini jugamengupas bagaimana sas
t
e
a boleh digunakan dengan bijak bagi memban
t
u pengaja
an dan pembelaja
an kanak-kanak di bilik da
 jah. Kesimpulannya, da
i sudu
t
pendidikan, sas
t
e
a dapa
t
 diliha
t
sebagai elemen yang digunakan dengan meluas dalam pengaja
an dan pembelaja
an di bilik da
 jah p
asekolah.
 
 
? ?
  z  a   i  n   i  a   h   @   f  p  p  m .  u  p  s   i .  e   d  u .  m  y
1
. Sastera dalam pendidikan awal kanak-kanak.
Tidak banyak yang dipe
ka
t
akan mengenai sas
t
e
a di dalam pendidikan kanak-kanak,
t
e
u
t
amanya di pe
ingka
t
p
asekolah. Namun sebena
nya sas
t
e
a kanak-kanak sememangnyamemainkan pe
anan pen
t
ing di dalam pendidikan kanak-kanak. Bagi mempe
liha
t
kan sas
t
e
asebagai elemen yang pen
t
ing dalam pendidikan p
asekolah, kepen
t
ingannya dalam pe
kembangan kanak-kanak se
rt
a ca
a pelaksanaannya di dalam ku
ikulum pe
lu dipe
 jelaskanlagi. Ini ke
ana jika sas
t
e
a dipe
gunakan dengan meluas dalam bilik da
 jah p
asekolah sudah
t
en
t
u kanak-kanak akan mendapa
t
pendedahan yang mendalam dan se
t
e
usnya dapa
t
 menimbulkan penghaya
t
an. Gu
u-gu
u pula akan be
asa lebih yakin un
t
uk menyepadukan sas
t
e
adalam pengaja
an dan pembelaja
an di dalam pendidikan p
asekolah.Bua
t
pe
mulaan pendidik ha
us peka dengan apakah yang dimaksudkan dengan sas
t
e
akanak-kanak. Ini ke
ana melalui definisi, ini akan dapa
t
membuka pandangan yang lebih luas
t
e
hadap sas
t
e
a kanak-kanak i
t
u sendi
i. Menu
u
t
definisi yang dibe
ikan oleh Clynch-B
own &Tomlinson (1999), sas
t
e
a kanak-kanak adalah buku be
kuali
t
i yang
t
e
dapa
t
di pasa
an yangdi
t
ujukan kepada kanak-kanak da
ipada usia sejak lahi
sehinggalah usia dewasa. Tajuk-
t
ajuk  buku
t
e
sebu
t
adalah yang be
kisa
pada dunia kanak-kanak, se
rt
a dinukilankan dalam ben
t
uk  p
osa, puisi, fiksyen dan bukan fiksyen.Menu
u
t
Glaze
(2000) pula, buku kanak-kanak adalah buku-buku yang di
t
ulis bagi
t
ujuan pembacaan kanak-kanak a
t
aupun buku yang menjadi bacaan kanak-kanak,
t
idak ki
a apa jua ben
t
uk penulisannya sama ada ianya buku ce
i
t
a (be
 ben
t
uk fiksyen) dan bukan fiksyen yangdi
t
ulis un
t
uk membe
i makluma
t
, a
t
au pun buku yang menggunakan bahasa be
i
ama sepe
rt
ilagu, sajak pan
t
un dan lain-lain.Dapa
t
lah disimpulkan di sini sas
t
e
a kanak-kanak adalah juga buku kanak-kanak yang be
kuali
t
i, meni
t
ik be
a
t
kan
t
ema, mina
t
kanak-kanak, sifa
t
kanak-kanak, dan kepe
luan
t
ahap pembacaan kanak-kanak. Ini adalah be
rt
ujuan aga
buku-buku yang dihasilkan be
sesuaiandengan kanak-kanak.Oleh i
t
u, adalah be
sesuai jika disimpulkan bahawa falsafah bagi sas
t
e
a kanak-kanak ialah meni
t
ik-be
a
t
kan pe
kembangan kanak-kanak seca
a menyelu
uh se
rt
a memas
t
ikan kanak-kanak menjalani zaman kanak-kanaknya, dan me
in
t
is masa depan dengan sejah
t
e
a. Semen
t
a
a,hala
t
uju bagi sas
t
e
a kanak-kanak pula ialah un
t
uk memas
t
ikan bahan bacaan kanak-kanak mengandungi
t
ajuk dan isi kandungan yang be
sesuaian dengan pe
kembangan kanak-kanak 
t
e
sebu
t
.
2. Peranan sastera dalam perkembangan kanak-kanak 
 Ku
ikulum p
asekolah adalah be
asaskan pe
kembangan kanak-kanak yang be
rt
ujuanmembangunkan kanak-kanak seca
a menyelu
uh. Tidak dapa
t
dinafikan sas
t
e
a bolehmemainkan pe
anan pen
t
ing bagi menyokong pe
kembangan kanak-kanak p
asekolah sepe
rt
i be
iku
t;
 
2.
1
Perkembangan Bahasa dan Komunikasi
Pe
kembangan bahasa dan komunikasi ama
t
pen
t
ing semasa kanak-kanak masih di pe
ingka
t
p
asekolah. Ku
ikulum pendidikan awal p
asekolah (KPM, 2000) mengga
iskan
 
 
? ?
  z  a   i  n   i  a   h   @   f  p  p  m .  u  p  s   i .  e   d  u .  m  y
 p
insip u
t
ama pengaja
an bahasa ialah menyepadukan empa
t
kemahi
an bahasa iai
t
u mendenga
, be
rt
u
t
u
, membaca dan menulis dalam bahasa yang me
eka pelaja
i.Sas
t
e
a kanak-kanak boleh digunakan un
t
uk memban
t
u pe
kembangan bahasa dankomunikasi kanak-kanak. Ini boleh dilakukan melalui bacaan seca
a kua
t
kepada kanak-kanak di bilik da
 jah. Melalui ak 
t
ivi
t
i bacaan seca
a kua
t
ini kanak-kanak akan be
 peluang mendenga
 sebu
t
an yang be
t
ul, menya
t
akan idea a
t
au pendapa
t
melalui pe
 bincangan, dan mence
i
t
akansemula ce
i
t
a a
t
au menulis se
rt
a melukis ce
i
t
a yang
t
elah didenga
a
t
au yang
t
elah dibaca olehme
eka (
A
llo
& Mc Ca
t
h
een, 2003).Dengan mendenga
kan pembacaan buku juga, seca
a
t
idak lansung kanak-kanak akandidedahkan dengan fungsi li
t
e
asi seca
a be
makna dan dapa
t
mena
ik pe
ha
t
ian me
eka. Inike
ana bagi kanak-kanak yang ba
u didedahkan dengan pembacaan, membacakan buku seca
akua
t
ini juga akan mempe
kenalkan dengan menggunakan buku se
rt
a fungsi buku kepada me
eka(
A
llo
& Mc Ca
t
h
een, 2003).
A
n
t
a
anya ialah kanak-kanak akan memahami maksud membacaadalah melalui pemp
osesan hu
uf bukannya gamba
yang me
upakan ci
i-ci
i pembaca ba
u(
emergent reader 
).Se
t
e
usnya melalui ak 
t
ivi
t
i membaca be
sama pula, kanak-kanak yang mengema
isesebuah buku akan be
usaha un
t
uk mempelaja
i s
tr 
a
t
egi membaca aga
me
eka boleh membacasendi
i buku kegema
an me
eka. Me
eka akan membina kemahi
an mengenai pe
kai
t
an an
t
a
ahu
uf dan bunyi be
 banding dengan
akan sebaya yang
t
idak dibacakan buku (Fei
t
elson, Ki
t
a, &Golds
t
ein, 1986
;
Jacobs, 2000). Me
eka juga mula memahami apakah yang dimaksudkan denganhu
uf, pe
ka
t
aan dan aya
t
. Da
ipada penghafalan buku yang digema
inya, kanak-kanak akanmendapa
t
kefahaman
t
en
t
ang s
tr 
uk 
t
u
aya
t
dan menghubungkan bunyi hu
uf dengan pe
ka
t
aansebelum boleh mendekod
t
eks sepenuhnya.Disamping i
t
u juga pembacaan buku akan membe
ikan kesan yang baik 
t
e
hadap pe
rt
u
t
u
an kanak-kanak se
rt
a mempe
kayakan pe
 bendaha
aan ka
t
a me
eka. Ini ke
ana semasamendenga
ce
i
t
a kanak-kanak akan mendenga
dengan
t
eli
t
i bunyi sesua
t
u pe
ka
t
aan danme
eka juga meliha
t
mulu
t
gu
u yang menyebu
t
pe
ka
t
aan
t
e
sebu
t
. Ini membe
ikan pe
t
unjuk  bagaimana hendak menyebu
t
sesua
t
u pe
ka
t
aan dengan be
t
ul. Selain i
t
u, melalui buku me
eka juga akan banyak mempelaja
i pe
 bendaha
aan ka
t
a ba
u disamping pe
 bendaha
an ka
t
a yang biasa digunakan dalam bahasa penulisan. Kanak-kanak juga akan mempelaja
i gaya bahasa, aya
t
  penulisan yang selalunya agak be
 beza da
i bahasa pe
rt
u
t
u
an se
rt
a mempelaja
i pembinaan aya
t
 yang lengkap se
rt
a be
t
ul da
i segi
t
a
t
abahasanya.
2.2
 
Perkembangan Kognitif 
Menu
u
t
Ku
ikulum Pendidikan
A
wal (KPM, 2000), Komponen Pe
kembangan kogni
t
if menjadi fokus u
t
ama dalam pendidikan awal kanak-kanak ke
ana keupayaan kogni
t
if mempenga
uhi semua ak 
t
ivi
t
i pembelaja
an. Teo
i Pe
kembangan Kogni
t
if Piage
t
diguna pakaidengan meluas di dalam pendidikan awal kanak-kanak. Teo
i beliau juga dikenali sebagai
t
eo
ikons
tr 
uk 
t
if ke
ana kanak-kanak seca
a
t
e
us mene
us membina penge
t
ahuan melalui p
osesmembina penge
t
ahuan ba
u be
dasa
kan penge
t
ahuan yang sedia ada (Wa
del, 2000). Jika diliha
t
  pada
t
eo
i Piage
t
kanak-kanak p
asekolah adalah be
ada di pe
ingka
t
p
aope
asi di mana pada

Activity (45)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nurul Syuhadah Ahmad Sabri liked this
Haslina Mohd Haron liked this
Nurul Syuhadah Ahmad Sabri liked this
nazri71 liked this
Paul Winchester liked this
Izza Sahal liked this
Siti Hadijah Kaulan liked this
Abdull Rahman Mohd Isa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->