Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
45Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
APRESIASI SASTERA DALAM PENDIDIKAN PRASEKOLAH

APRESIASI SASTERA DALAM PENDIDIKAN PRASEKOLAH

Ratings:
(0)
|Views: 3,576|Likes:
Published by zainiahmohamedisa

More info:

Published by: zainiahmohamedisa on May 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

text

original

 
 
? ?
  z  a   i  n   i  a   h   @   f  p  p  m .  u  p  s   i .  e   d  u .  m  y
APRESIASI SASTERA DALAM PENDIDIKAN PRASEKOLAH
Zainiah Mohamed Isa
Jabatan Pendidikan Awal Kanak-Kanak,Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia,Universiti Pendidikan Sultan Idris.
 zainiah@fppm.upsi.edu.my
 Abstrak 
Art
ikel ini mengupas pe
anan sas
t
e
a dalam pendidikan awal kanak-kanak. Ia mene
angkan bagaimana bahan-bahan sas
t
e
a mampu memban
t
u pe
kembangan kanak-kanak da
i segenapkomponen pe
kembangan yang
t
e
dapa
t
dalam pendidikan awal kanak-kanak.
Art
ikel ini jugamengupas bagaimana sas
t
e
a boleh digunakan dengan bijak bagi memban
t
u pengaja
an dan pembelaja
an kanak-kanak di bilik da
 jah. Kesimpulannya, da
i sudu
t
pendidikan, sas
t
e
a dapa
t
 diliha
t
sebagai elemen yang digunakan dengan meluas dalam pengaja
an dan pembelaja
an di bilik da
 jah p
asekolah.
 
 
? ?
  z  a   i  n   i  a   h   @   f  p  p  m .  u  p  s   i .  e   d  u .  m  y
1
. Sastera dalam pendidikan awal kanak-kanak.
Tidak banyak yang dipe
ka
t
akan mengenai sas
t
e
a di dalam pendidikan kanak-kanak,
t
e
u
t
amanya di pe
ingka
t
p
asekolah. Namun sebena
nya sas
t
e
a kanak-kanak sememangnyamemainkan pe
anan pen
t
ing di dalam pendidikan kanak-kanak. Bagi mempe
liha
t
kan sas
t
e
asebagai elemen yang pen
t
ing dalam pendidikan p
asekolah, kepen
t
ingannya dalam pe
kembangan kanak-kanak se
rt
a ca
a pelaksanaannya di dalam ku
ikulum pe
lu dipe
 jelaskanlagi. Ini ke
ana jika sas
t
e
a dipe
gunakan dengan meluas dalam bilik da
 jah p
asekolah sudah
t
en
t
u kanak-kanak akan mendapa
t
pendedahan yang mendalam dan se
t
e
usnya dapa
t
 menimbulkan penghaya
t
an. Gu
u-gu
u pula akan be
asa lebih yakin un
t
uk menyepadukan sas
t
e
adalam pengaja
an dan pembelaja
an di dalam pendidikan p
asekolah.Bua
t
pe
mulaan pendidik ha
us peka dengan apakah yang dimaksudkan dengan sas
t
e
akanak-kanak. Ini ke
ana melalui definisi, ini akan dapa
t
membuka pandangan yang lebih luas
t
e
hadap sas
t
e
a kanak-kanak i
t
u sendi
i. Menu
u
t
definisi yang dibe
ikan oleh Clynch-B
own &Tomlinson (1999), sas
t
e
a kanak-kanak adalah buku be
kuali
t
i yang
t
e
dapa
t
di pasa
an yangdi
t
ujukan kepada kanak-kanak da
ipada usia sejak lahi
sehinggalah usia dewasa. Tajuk-
t
ajuk  buku
t
e
sebu
t
adalah yang be
kisa
pada dunia kanak-kanak, se
rt
a dinukilankan dalam ben
t
uk  p
osa, puisi, fiksyen dan bukan fiksyen.Menu
u
t
Glaze
(2000) pula, buku kanak-kanak adalah buku-buku yang di
t
ulis bagi
t
ujuan pembacaan kanak-kanak a
t
aupun buku yang menjadi bacaan kanak-kanak,
t
idak ki
a apa jua ben
t
uk penulisannya sama ada ianya buku ce
i
t
a (be
 ben
t
uk fiksyen) dan bukan fiksyen yangdi
t
ulis un
t
uk membe
i makluma
t
, a
t
au pun buku yang menggunakan bahasa be
i
ama sepe
rt
ilagu, sajak pan
t
un dan lain-lain.Dapa
t
lah disimpulkan di sini sas
t
e
a kanak-kanak adalah juga buku kanak-kanak yang be
kuali
t
i, meni
t
ik be
a
t
kan
t
ema, mina
t
kanak-kanak, sifa
t
kanak-kanak, dan kepe
luan
t
ahap pembacaan kanak-kanak. Ini adalah be
rt
ujuan aga
buku-buku yang dihasilkan be
sesuaiandengan kanak-kanak.Oleh i
t
u, adalah be
sesuai jika disimpulkan bahawa falsafah bagi sas
t
e
a kanak-kanak ialah meni
t
ik-be
a
t
kan pe
kembangan kanak-kanak seca
a menyelu
uh se
rt
a memas
t
ikan kanak-kanak menjalani zaman kanak-kanaknya, dan me
in
t
is masa depan dengan sejah
t
e
a. Semen
t
a
a,hala
t
uju bagi sas
t
e
a kanak-kanak pula ialah un
t
uk memas
t
ikan bahan bacaan kanak-kanak mengandungi
t
ajuk dan isi kandungan yang be
sesuaian dengan pe
kembangan kanak-kanak 
t
e
sebu
t
.
2. Peranan sastera dalam perkembangan kanak-kanak 
 Ku
ikulum p
asekolah adalah be
asaskan pe
kembangan kanak-kanak yang be
rt
ujuanmembangunkan kanak-kanak seca
a menyelu
uh. Tidak dapa
t
dinafikan sas
t
e
a bolehmemainkan pe
anan pen
t
ing bagi menyokong pe
kembangan kanak-kanak p
asekolah sepe
rt
i be
iku
t;
 
2.
1
Perkembangan Bahasa dan Komunikasi
Pe
kembangan bahasa dan komunikasi ama
t
pen
t
ing semasa kanak-kanak masih di pe
ingka
t
p
asekolah. Ku
ikulum pendidikan awal p
asekolah (KPM, 2000) mengga
iskan
 
 
? ?
  z  a   i  n   i  a   h   @   f  p  p  m .  u  p  s   i .  e   d  u .  m  y
 p
insip u
t
ama pengaja
an bahasa ialah menyepadukan empa
t
kemahi
an bahasa iai
t
u mendenga
, be
rt
u
t
u
, membaca dan menulis dalam bahasa yang me
eka pelaja
i.Sas
t
e
a kanak-kanak boleh digunakan un
t
uk memban
t
u pe
kembangan bahasa dankomunikasi kanak-kanak. Ini boleh dilakukan melalui bacaan seca
a kua
t
kepada kanak-kanak di bilik da
 jah. Melalui ak 
t
ivi
t
i bacaan seca
a kua
t
ini kanak-kanak akan be
 peluang mendenga
 sebu
t
an yang be
t
ul, menya
t
akan idea a
t
au pendapa
t
melalui pe
 bincangan, dan mence
i
t
akansemula ce
i
t
a a
t
au menulis se
rt
a melukis ce
i
t
a yang
t
elah didenga
a
t
au yang
t
elah dibaca olehme
eka (
A
llo
& Mc Ca
t
h
een, 2003).Dengan mendenga
kan pembacaan buku juga, seca
a
t
idak lansung kanak-kanak akandidedahkan dengan fungsi li
t
e
asi seca
a be
makna dan dapa
t
mena
ik pe
ha
t
ian me
eka. Inike
ana bagi kanak-kanak yang ba
u didedahkan dengan pembacaan, membacakan buku seca
akua
t
ini juga akan mempe
kenalkan dengan menggunakan buku se
rt
a fungsi buku kepada me
eka(
A
llo
& Mc Ca
t
h
een, 2003).
A
n
t
a
anya ialah kanak-kanak akan memahami maksud membacaadalah melalui pemp
osesan hu
uf bukannya gamba
yang me
upakan ci
i-ci
i pembaca ba
u(
emergent reader 
).Se
t
e
usnya melalui ak 
t
ivi
t
i membaca be
sama pula, kanak-kanak yang mengema
isesebuah buku akan be
usaha un
t
uk mempelaja
i s
tr 
a
t
egi membaca aga
me
eka boleh membacasendi
i buku kegema
an me
eka. Me
eka akan membina kemahi
an mengenai pe
kai
t
an an
t
a
ahu
uf dan bunyi be
 banding dengan
akan sebaya yang
t
idak dibacakan buku (Fei
t
elson, Ki
t
a, &Golds
t
ein, 1986
;
Jacobs, 2000). Me
eka juga mula memahami apakah yang dimaksudkan denganhu
uf, pe
ka
t
aan dan aya
t
. Da
ipada penghafalan buku yang digema
inya, kanak-kanak akanmendapa
t
kefahaman
t
en
t
ang s
tr 
uk 
t
u
aya
t
dan menghubungkan bunyi hu
uf dengan pe
ka
t
aansebelum boleh mendekod
t
eks sepenuhnya.Disamping i
t
u juga pembacaan buku akan membe
ikan kesan yang baik 
t
e
hadap pe
rt
u
t
u
an kanak-kanak se
rt
a mempe
kayakan pe
 bendaha
aan ka
t
a me
eka. Ini ke
ana semasamendenga
ce
i
t
a kanak-kanak akan mendenga
dengan
t
eli
t
i bunyi sesua
t
u pe
ka
t
aan danme
eka juga meliha
t
mulu
t
gu
u yang menyebu
t
pe
ka
t
aan
t
e
sebu
t
. Ini membe
ikan pe
t
unjuk  bagaimana hendak menyebu
t
sesua
t
u pe
ka
t
aan dengan be
t
ul. Selain i
t
u, melalui buku me
eka juga akan banyak mempelaja
i pe
 bendaha
aan ka
t
a ba
u disamping pe
 bendaha
an ka
t
a yang biasa digunakan dalam bahasa penulisan. Kanak-kanak juga akan mempelaja
i gaya bahasa, aya
t
  penulisan yang selalunya agak be
 beza da
i bahasa pe
rt
u
t
u
an se
rt
a mempelaja
i pembinaan aya
t
 yang lengkap se
rt
a be
t
ul da
i segi
t
a
t
abahasanya.
2.2
 
Perkembangan Kognitif 
Menu
u
t
Ku
ikulum Pendidikan
A
wal (KPM, 2000), Komponen Pe
kembangan kogni
t
if menjadi fokus u
t
ama dalam pendidikan awal kanak-kanak ke
ana keupayaan kogni
t
if mempenga
uhi semua ak 
t
ivi
t
i pembelaja
an. Teo
i Pe
kembangan Kogni
t
if Piage
t
diguna pakaidengan meluas di dalam pendidikan awal kanak-kanak. Teo
i beliau juga dikenali sebagai
t
eo
ikons
tr 
uk 
t
if ke
ana kanak-kanak seca
a
t
e
us mene
us membina penge
t
ahuan melalui p
osesmembina penge
t
ahuan ba
u be
dasa
kan penge
t
ahuan yang sedia ada (Wa
del, 2000). Jika diliha
t
  pada
t
eo
i Piage
t
kanak-kanak p
asekolah adalah be
ada di pe
ingka
t
p
aope
asi di mana pada

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->