Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
8Activity
P. 1
Lap Trinh Truc Quan

Lap Trinh Truc Quan

Ratings: (0)|Views: 1,498|Likes:
Published by ngotuannghia

More info:

Published by: ngotuannghia on May 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2013

pdf

text

original

 
 
TS. VÕ TRUNG HÙNG
Đ
à N
ng, 01-2008
L
 Ậ
P TRÌNH TR 
Ự 
C QUAN
 
2
 
3
L
Ờ 
I NÓI
ĐẦ
U
L
ch s
phát tri
n c
a Tin h
c luôn g
n li
n v
ớ 
i vi
c tìm ki
ế
m các ph
ươ 
ng pháp l
 p trình
để
 giúp cho ng
ườ 
i s
d
ng tri
n khai các
ng d
ng m
t cách d
dàng, nhanh chóng và hi
u qu
. Nh
ư
chúng ta
đ
ã bi
ế
t, m
i lo
i máy tính (s
d
ng lo
i CPU – Central Processing Unit xác
đị
nh) ch
có th
hi
u và th
c hi
n tr 
c ti
ế
 p
đượ 
c các l
nh c
ũ
ng nh
ư
ch
ươ 
ng trình theo m
t lo
ingôn ng
dành riêng
đượ 
c g
i là ngôn ng
máy. Tuy nhiên, n
ế
u tri
n khai các
ng d
ng trongth
c t
ế
mà ph
i vi
ế
t ch
ươ 
ng trình tr 
c ti
ế
 p b
ng ngôn ng
máy thì s
t ph
c t
 p,
đ
òi h
i th
ờ 
igian và công s
c
t l
ớ 
n, nhi
u khi không th
th
c hi
n
đượ 
c. Vì v
y, ng
ườ 
i ta tìm cách xâyd
ng m
t ngôn ng
l
 p trình riêng g
n v
ớ 
i các ngôn ng
t
nhiên, thu
n l
ợ 
i cho vi
c tri
n khaicác
ng d
ng. Khi th
c hi
n các ch
ươ 
ng trình b
ng ngôn ng
này ph
i qua m
t b
ướ 
c d
chch
ươ 
ng trình
đ
ó sang ngôn ng
máy
để
nó có th
th
c hi
n. T
tr 
ướ 
c
đế
n nay có r 
t nhi
ungôn ng
l
 p trình
đượ 
c ra
đờ 
i và ph
c v
 
đắ
c l
c cho vi
c tri
n khai các
ng d
ng trên máytính.Trong giai
đ
o
n
đầ
u, các ngôn ng
l
 p trình tuy d
s
d
ng h
ơ 
n ngôn ng
máy nh
ư
ng
tkhó v
ớ 
i các l
 p trình viên vì ch
ư
a
đủ
m
nh
để
d
dàng tri
n khai các thu
t toán. Ch
ươ 
ng trìnhch
ư
a có tính c
u trúc ch
t ch
v
m
t d
li
u c
ũ
ng nh
ư
t
ch
c ch
ươ 
ng trình. Vì v
y, vi
c tri
nkhai các
ng d
ng trong th
c t
ế
b
ng các ngôn ng
l
 p trình này là r 
t khó kh
ă
n.Giai
đ
o
n 2 là th
ờ 
i k 
c
a các ngôn ng
l
 p trình có c
u trúc. Các ngôn ng
l
 p trình này có
đặ
c
đ
i
m là có tính c
u trúc ch
t ch
v
m
t d
li
u và t
ch
c ch
ươ 
ng trình. M
t lo
t cácngôn ng
l
 p trình có c
u trúc ra
đờ 
i và d
ượ 
c s
d
ng r 
ng rãi nh
ư
: PASCAL, C, BASIC...Giai
đ
o
n 3 là th
ờ 
i k 
c
a l
 p trình h
ướ 
ng
đố
i t
ượ 
ng và ph
ươ 
ng pháp l
 p trình có b
ướ 
c bi
ế
n
đổ
i m
nh. Trong các ngôn ng
l
 p trình có c
u trúc thì m
t
ng d
ng bao g
m hai thành ph
nriêng là d
li
u và ch
ươ 
ng trình. Tuy chúng có quan h
ch
t ch
nh
ư
ng là hai
đố
i t
ượ 
ng riêng bi
t. Trong ph
ươ 
ng pháp l
 p trình h
ướ 
ng
đố
i t
ượ 
ng thì m
i m
t
đố
i t
ượ 
ng l
 p trình s
bao hàmc
d
li
u và ph
ươ 
ng th
c hành
độ
ng trên d
li
u
đ
ó. Vì v
y, vi
c l
 p trình s
 
đơ 
n gi
n mang tính k 
ế
th
a cao, ti
ế
t ki
m
đượ 
c th
ờ 
i gian l
 p trình.Tuy nhiên, v
ớ 
i các ph
ươ 
ng pháp l
 p trình trên
đề
u
đ
òi h
i l
 p trình viên ph
i nh
ớ 
t nhi
ucâu l
nh v
ớ 
i m
i l
nh có m
t cú pháp và tác d
ng riêng, khi vi
ế
t ch
ươ 
ng trình ph
i t
l
 p n
icác l
nh
để
có m
t ch
ươ 
ng trình gi
i quy
ế
t t
ng bài toán riêng bi
t.Trong xu h
ướ 
ng phát tri
n m
nh m
hi
n nay c
a tin h
c, s
ng
ườ 
i s
d
ng máy tính t
ă
nglên r 
t nhanh và máy tính
đượ 
c s
d
ng trong h
u h
ế
t các l
 ĩ 
nh v
c c
a
đờ 
i s
ng nên
đ
òi h
icác ngôn ng
l
 p trình c
ũ
ng ph
i
đơ 
n gi
n, d
s
d
ng và mang tính
đạ
i chúng cao. Chính vìv
y ph
ươ 
ng pháp l
 p trình tr 
c quan ra
đờ 
i.
Đặ
c
đ
i
m c
a các ngôn ng
l
 p trình tr 
c quan làd
s
d
ng, tri
n khai các
ng d
ng m
t cách nhanh chóng.
Đặ
c
đ
i
m n
i b
t c
a ph
ươ 
ng pháp l
 p trình tr 
c quan là :-
 
Cho phép xây d
ng ch
ươ 
ng trình theo h
ướ 
ng s
ki
n (Event-Driven Programming, ngh
 ĩ 
alà m
t ch
ươ 
ng trình
ng d
ng
đượ 
c vi
ế
t theo ki
u này
đ
áp
ng d
a theo tình hu
ng x
y ralúc th
c hi
n ch
ươ 
ng trình. Tình hu
ng này bao g
m ng
ườ 
i s
d
ng
n m
t phím t
ươ 
ng
ng, ch
n l
a m
t nút l
nh ho
c g
i m
t l
nh t
m
t
ng d
ng khác ch
y song song cùnglúc.-
 
 Ng
ườ 
i l
 p trình tr 
c ti
ế
 p t
o ra các khung giao di
n (interface),
ng d
ng thông qua cácthao tác trên màn hình d
a vào các
đố
i t
ượ 
ng (ojbect) nh
ư
h
 p h
i tho
i ho
c nút
đ
i
u

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Trần Triều liked this
Nam Đinh liked this
Nam Đinh liked this
Nam Đinh liked this
1900911 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->