Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
ms-01

ms-01

Ratings: (0)|Views: 266|Likes:
Published by kvrajan6
http://mbaignoumaterial.blogspot.com
ASSIGNMENT _____________________________________________________________________________ Course Code : MS-01 Course Title : Management Functions and Behavior Assignment Code : MS-01/SEM - I /2011 Coverage : All Blocks ______________________________________________________________________________ Note: Answer all the questions and send them to the Coordinator of the Study Centre you are attached with.

QUESTION 1 How do organizations cope with/postpone prospered obsolescence of managerial personn
http://mbaignoumaterial.blogspot.com
ASSIGNMENT _____________________________________________________________________________ Course Code : MS-01 Course Title : Management Functions and Behavior Assignment Code : MS-01/SEM - I /2011 Coverage : All Blocks ______________________________________________________________________________ Note: Answer all the questions and send them to the Coordinator of the Study Centre you are attached with.

QUESTION 1 How do organizations cope with/postpone prospered obsolescence of managerial personn

More info:

Published by: kvrajan6 on May 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2012

pdf

text

original

 
HWWKNCBFCZ
 _____________________________________________________________________________ Govywf Gojf1BW"08Govywf Zkzlf1Bhchnfbfcz Mvcgzkocw hcj Ifdh}koyHwwkncbfcz Gojf1BW"08/WFB " K /9088Go}fyhnf1Hll Ilogew ______________________________________________________________________________ Cozf1
Hcw~fy hll zdf xvfwzkocw hcj wfcj zdfb zo zdf Gooyjkchzoy om zdf Wzvj{ Gfczyf {ov hyfhzzhgdfj ~kzd#
XVFWZKOC 8Do~ jo oynhckqhzkocw gopf ~kzd/powzpocf pyowpfyfj oiwolfwgfcgf om bhchnfykhl pfywoccfl# Jkwgvwwzdf yolf om lfhjfywdkp kc zdf pyogfww# Ftplhkc ~kzd hc fthbplf myob hc oynhckqhzkoc eco~c zo {ov#Plfhwf jfwgykif zdf oynhckqhzkoc iykfml{
Oiwolfwgfcgf om bhchnfykhl pfywoccfl kw h wkzvhzkoc ~dfyf bhchnfyw ghccoz effp vp ~kzd zdf lhzfwzzfgdcolon{ oy hyf coz hw ~fll"xvhlkmkfj hw boyf avckoy wzhmm 
Powzpocfbfcz oiwolfwgfcgf
Powzpocfbfcz oiwolfwgfcgf yfmfyw zo h wkzvhzkoc ~dfyf zfgdcolonkghl kbpyo}fbfczw hyf coz kczyojvgfj zoh pyojvgz, f}fc zdovnd zdf{ govlj if# Ocf powwkilf fthbplf kw ~dfc hc hvzo bhcvmhgzvyfy jf}flopw hcf~ mfhzvyf moy kzw lkcf om ghyw, ivz gdoowfw coz zo kbplfbfcz zdhz mfhzvyf kc zdf pyojvgzkoc om zdf lfhwzftpfcwk}f ghy kc kzw pyojvgz lkcf#
Zfgdckghl oiwolfwgfcgf
Zfgdckghl oiwolfwgfcgf bh{ oggvy ~dfc h cf~ pyojvgz oy zfgdcolon{ wvpfywfjfw zdf olj, hcj kz ifgobfw pyfmfyyfj zo vzklkqf zdf cf~ zfgdcolon{ kc plhgf om zdf olj# Dkwzoykghl fthbplfw om wvpfywfjkcnzfgdcolonkfw ghvwkcn oiwolfwgfcgf kcglvjf dkndfy"xvhlkz{ bvlzkbfjkh J]J o}fy }kjfoghwwfzzf yfgoyjfy hcj zdf zflfpdocf, ~kzd hvjko zyhcwbkwwkoc, o}fy zdf zflfnyhpd.w gojfj flfgzykghl wknchlw# Oc h wbhllfy wghlf, phyzkgvlhy pyojvgzw bh{ ifgobf oiwolfzf jvf zo yfplhgfbfcz i{ h cf~fy }fywkoc om zdf pyojvgz#Bhc{ pyojvgzw kc zdf gobpvzfy kcjvwzy{ ifgobf oiwolfzf kc zdkw bhccfy5 moy fthbplf, Gfczyhl pyogfwwkcnvckzw myfxvfczl{ ifgobf oiwolfzf kc mh}oy om cf~fy, mhwzfy vckzw# Wkcnvlhyl{, yhpkj oiwolfwgfcgf om jhzhmoybhzw hlocn ~kzd zdfky wvppoyzkcn dhyj~hyf hcj womz~hyf ghc lfhj zo loww om gykzkghl kcmoybhzkoc, h pyogfww eco~c hw jknkzhl oiwolfwgfcgf#
Gopkcn ~kzd nyo~kcn Zfgdcolonkghl Wopdkwzkghzkoc
^f hyf zhlekcn bhchnfy‛w yolf# Hw h bhchnfy df/wdf kw wvppowf zo no ~kzd nyo~kcn zfgdcolonkghl gdhcnfwhcj wopdkwzkghzkoc# ^f ~fyf zhlekcn oc zfgdcolonkghl gdhcnkcn hcj hjopzkoc om zfgdcolonkghlwopdkwzkghzkoc i{ bhchnfy# Yoiozw hyf hlwo ifkcn vwfj kc bhcvmhgzvykcn ~dkgd yfxvkyfw dhcjlkcn om ivle{hcj jhcnfyovw bhzfykhlw# Hll zdfwf gdhcnfw kc pyojvgzkoc zfgdckxvfw dh}f moygfj bhchnfyw zo mkcj ~h{whcj bfhcw om yfloghzkcn zdf ~oyefyw yfcjfyfj yfjvcjhcz#Wkbpl{ lh{kcn omm kw coz hl~h{w zdf ifwz wolvzkoc hw kz ghc kc}ol}f h }fy{ dknd gobpfcwhzkoc gowz#Boyfo}fy, kc bhc{ govczykfw ifghvwf om zdf no}fycbfcz‛w polkzkghl kjfolon{ oy gvlzvyhl }hlvfw $hw kcAhphc ~dfyf zdf gocgfpz om fbplo{bfcz ~kzd h gobphc{ kw lkmf"locn+, lh{kcn omm ~oyefyw kw coz pfybkwwkilf#8
 
Zdf vwf om gobpvzfyw kc ivwkcfww dhw zozhll{ gdhcnfj zdf ~h{ zdhz bhchnfyw bhef jfgkwkocw# Bhchnfywzojh{ coz ocl{ dh}f hggfww zo boyf vpjhzfj kcmoybhzkoc ivz hlwo ifzzfy kcmoybhzkoc ~dkgd ghc kbpyo}fxvhlkz{ om zdfky jfgkwkocw# Moy fthbplf h bhchnfy om oclkcf ivwkcfww gobphc{ kw vwkcn wfo ~fi jfwkncwfy}kgf zo dh}f pyomfwwkochl lh{ovz Boyfo}fy, ~kzd flfgzyockg jhzh pyogfwwkcn bhchnfyw ghc vwf gobplftwzhzkwzkghl hcj bhzdfbhzkghl bojflw hcj zoolw zo wzvj{ zdf powwkilf kbphgzw om zdfky jfgkwkoc#Hll zdkw dflpw lfwwfc zdf jfnyff om ykwe i{ yfjvgkcn zdf lf}fl om vcgfyzhkcz{# Do~f}fy, hggfww zo boyfkcmoybhzkoc plhgf zdf ocvw oc zdf bhchnfy zo jfmkcf ~dhz zdf yflf}hcz kcmoybhzkoc zdhz df cffjw kw hcjhlwo fcwvyf zdhz zdf ifcfmkz jfyk}fj myob zdf kcmoybhzkoc ~dkgd yfgfk}fw kw nyfhzfy zdfc zdf gowz kcgvyyfjkc gollfgzkcn hcj pyogfwwkcn kz#
Gopkcn ~kzd nyo~kcn Zfgdcolonkghl Wopdkwzkghzkoc
H bhchnfy kw wvppowfj zo plh{ jkmmfyfcz yolfw# Zdfwf jkmmfyfcz yolfw hyf hw gopkcn ~kzd nyo~kcnzfgdcolonkghl wopdkwzkghzkoc, wvwzhkckcn lfhjfywdkp fmmfgzk}fcfww, bhkczhkckcn ihlhcgf ifz~ffc gyfhzk}kz{hcj gocmoybkz{, powzpockcn bhchnfykhl oiwolfwgfcgf# Kc lhwz powz ~f zhlefj hiovz Bffzkcn zdf gdhllfcnfom gdhcnf# ^f zhlefj gdhcnf ~kzd yfmfyfcgf zo lk}f dvbhc kc zdf oynhckqhzkoc# Zojh{ ~f hyf nokcn zo zhle hiovz gopkcn ~kzd nyo~kcn zfgdcolonkghl wopdkwzkghzkoc#Zdf z~o hyfhw ~dkgd hyf ~kzcfwwkcn jyhbhzkg gdhcnfw kc zfgdcolon{ hyf pyojvgzkoc hcj kcmoybhzkocdhcjlkcn# Zfgdcolon{ gdhcnfw hyf dkndfwz kc pyojvgzkoc ifghvwf ~f hyf vwkcn bhgdkcfy{ hcj zfgdckghleco~lfjnf zdfyf# Whbf ~h{ ~kzd kcmoybhzkoc dhcjlkcn, cf~ zfgdcolonkfw hyf kc}fczfj hcj yhpkjl{hggfpzfj i{ ivwkcfww gobbvckzkfw# Efczvge{ Lh~ Mkyb kw zdf ifwz fthbplf om hggfpzhcgf om zfgdcolonkghl wopdkwzkghzkoc# ^f zhle hiovz zfgdcolonkghl gdhcnfw kc pyojvgzkoc hyfh#Kc zdf hyfh om pyojvgzkoc, zfgdcolonkghl wopdkwzkghzkoc dhw yfhgdfj zdf lf}fl ~dfyf zdf fczkyf pyojvgzkoc plhczw hyf mvll{ hvzobhzfj hcj pyonyhbbfj zo yvc ~kzd zdf bkckbvb dvbhc kczfy}fczkoc# Moy kcwzhcgf,hz Ckwwhc‛w Qhbh plhcz, ~dfyf Ckwwhc ghyw hyf bhcvmhgzvyfj, zdf mkchl hwwfbil{ lkcf opfyhzkocw hyf mvll{hvzobhzfj hcj goczyollfj i{ yoiozw# Zdfwf yoiozw dh}f zozhll{ yfplhgfj bfc kc wvgd aoiw kc ~dkgd zdfmoybfy ghc pyonyhbbfj zo pfymoyb yovcj zdf gloge ~kzdovz hc{ mhzknvf oy loww om fmmkgkfcg{# Yoiozw hyfhlwo ifkcn vwfj kc bhcvmhgzvykcn ~dkgd yfxvkyfw dhcjlkcn om ivle{ hcj jhcnfyovw bhzfykhlw#
Powzpockcn Bhchnfykhl Oiwolfwgfcgf
Bhchnfyw hcj ftfgvzk}fw, hmzfy 90 zo 96 {fhyw om ~oye ftpfykfcgf, omzfc mkcj zdfbwfl}fw dh}kcn yfhgdfjh plhzfhv ~dfyf, oc zdf dhcj, zdf pyowpfgzw om fcdhcgfj wzhzvw, kcgyfhwfj ph{ hcj pfyew hyf co locnfy bozk}hzoyw fcovnd zo ~oye dhyj5 hcj oc zdf ozdfy, zdf{ mkcj zdf{ hyf vchilf zo yflhzf zo zdf lhzfwzbhchnfykhl eco~lfjnf hcj wekllw hcj mffl zozhll{ lowz#Kc iozd ghwfw, zdfwf bhchnfyw gfhwf zo if pyojvgzk}f hcj ifgobf h jyhn oc zdf oynhckqhzkoc kc zfybw om zdfky dfh}{ gowz hcj kchiklkz{ zo bhef bfhckcnmvl goczykivzkoc#Zdkw kw zdf pyoilfb om bhchnfykhl oiwolfwgfcgf, zdhz kw ~dfc bhchnfyw ifgobf vcpyojvgzk}f, oy ovz om jhzf, oy iozd# Kc zdf wkzvhzkoc ~dfyf lhge om bozk}hzkoc wffbw zo if zdf ghvwf, zdf wolvzkoc lkfw kcyfjfwknckcn zdfky aoi goczfcz zo bhef kz boyf bfhckcnmvl# Bkcfyhl Bhefvp dflpw yfbhkc {ovcn zobhchnfy hcj coz ovz om jhzf# Hc hfyowphgf gobphc{ jfwknchzfw kzw wfckoy fcnkcffykcn bhchnfyw hwgocwvlzhczw zo kzw nyovpw om {ovcn fcnkcffyw, zdvw pyo}kjkcn zdf ykndz ovzlfz moy zdfky ykgd ftpfykfcgf#Zyhkckcn pyonyhbbfyw hkb zo pyo}kjf oy kbpyo}f eco~lfjnf hcj wekllw ~dkgd ghc dflp zdf bhchnfy kbpyo}f dkw pfymoybhcgf oc zdf aoi# Bhc{ gobphckfw yfnvlhyl{ wpocwoy zdfky wfckoy bhchnfyw zo hzzfcjwvgd zyhkckcn pyonyhbbfw# Ozdfy gobphckfw kc}kzf ftpfyzw zo zdfky o~c gobphc{ pyfbkwfw zo govywfw,9
 
hcj ihwkg govywf kc mvcgzkochl hyfhw ~oyewdopw# Zyhkckcn pyonyhbbfw, yfmyfwdfy govywfw, hcj ihwkggovywfw kc mvcgzkochl hyfhw hyf zdf wolvzkoc moy bhchnfyw mhgkcn eco~lfjnf oiwolfwgfcgf#Zdfwf zyhkckcn pyonyhbbfw hyf coz yfwzykgzfj zo wfckoy bhchnfyw hlocf# Kc mhgz, {ovcnfy bhchnfyw ghchlwo ifcfmkz myob zdfwf pyonyhbbfw, fwpfgkhll{ zdowf ~dkgd pyo}kjf eco~lfjnf om ozdfy mvcgzkochl hyfhwwvgd hw pyojvgzkoc moy coc"pyojvgzkoc bhchnfyw# Hlwo ifcfmkgkhl moy zdf {ovcn bhchnfyw hyf ~oyewdopwhkbfj hz zyhkckcn zdfb moy zdf zop lf}fl bhchnfbfczw powzw#
Wvwzhkckcn Lfhjfywdkp Fmmfgzk}fcfww
Lfhjfywdkp dhw h moybhl hwpfgz $hw kc bowz polkzkghl oy ivwkcfww lfhjfywdkp+ oy hc kcmoybhlocf $hw kc bowz mykfcjwdkpw+# Wpfhekcn om “lfhjfywdkp‒ $zdf hiwzyhgz zfyb+ yhzdfy zdhc om “lfhjkcn‒ $zdfhgzkoc+ vwvhll{ kz kbplkfw zdhz zdf fczkzkfw jokcn zdf lfhjkcn dh}f wobf “lfhjfywdkp wekllwoy gobpfzfcgkfw#F}fy{ bhchnfy kw h lfhjfy kc zdf wfcwf zdhz df dhw zo kcmlvfcgf dkw wvioyjkchzfw zo ~oye ~kllkcnl{ moy hgdkf}kcn zdf oynhckqhzkochl oiafgzk}fw hcj kcwpkyf zdfb zo pvz kc zdfky ifwz fmmoyz# Zdf ocl{ ~h{ hbhchnfy ghc if hgeco~lfjnfj hw h lfhjfy kw i{ goczkcvhll{ jfbocwzyhzkcn dkw lfhjfywdkp hiklkzkfw# Km zdfbhchnfy hl~h{w nk}fw jvf kbpoyzhcgf zo zdf ~flmhyf hcj kczfyfwzw om dkw fbplo{ffw, bhefw oiafgzk}fjfgkwkocw zdhz ifcfmkz f}fy{ocf, df ~kll yf~hyjfj i{ zdf gocmkjfcgf hcj zyvwz om dkw pfoplf#Zdf ifnkcckcn kw hl~h{w bhjf myob zdf zop " zdf ifnkcckcn om yoz oy ftgfllfcgf, zdhz vwvp zo {ov zo gdoowf# ^dkgdf}fy {ov gdoowf yfbfbify zdhz kw h }fy{ kbpoyzhcz gdokgf, ifghvwf ocgf zdfbobfczvb ivkljw vp kz kw jkmmkgvlz zo wzop hcj yf}fywf zdf pyogfww#Hc fmmfgzk}f lfhjfy bvwz if h bhc ~kzd }kwkoc ~do ghc zdkce hcj plhc hdfhj, hcj hlwo dh}f pfywvhwkoc zoghyy{ hlocn hll zdf pfoplf#
BFFZKCN ZDF GDHLLFCNF OM GDHCNF
Zdf wogkhl, fgocobkg, zfgdckghl hcj gvlzvyhl fc}kyocbfcz kc ~dkgd zdf mkyb opfyhzfw kw hl~h{w gdhcnkcn#Zdf gobphc{ bvwz effp phgf hcj gdhcnf hggoyjkcnl{# Wkbklhyl{, ~kzdkc oynhckqhzkoc, cf~ z{pfw om  pyojvgzkoc zfgdcolon{ bh{ if kczyojvgfj5 zdf ftkwzkcn pyojvgz lkcfw bh{ if pdhwfj ovz# Zdfwf kbpl{ hgdhcnf# ^f hyf zhlekcn dfyf gdhcnfw# Bhc i{ zdkw }fy{ chzvyf yfwkwzw hc{ gdhcnf# Vwfj zo zdf olj w{wzfboy bfzdoj om jokcn h phyzkgvlhy aoi, pfoplf pfygfk}f gdhcnf hw h zdyfhz zo zdfky wfgvykz{# Boyfo}fy,gdhcnf kbplkfw lfhyckcn hmyfwd zdf cf~ bfzdojw oy pyogfwwfw hcj bowz pfoplf yfwkwz bhekcn zdkw ftzyhfmmoyz#Zdf bhyefzkcn jfphyzbfcz om h zflf}kwkoc gobphc{ hl~h{w gobplhkcfj om zdf lo~ xvhlkz{gkygvkz kc zdf ilhge hcj ~dkzf Z] hcj dflj kz yfwpocwkilf moy kzw pooy whlfw pfymoybhcgf#Do~f}fy, ~dfc hc kbpyo}fj gkygvkz ~hw kczyojvgfj, zdf bhyefzkcn jfphyzbfcz zykfj kzw ifwz zo goc}kcgf zdf zop bhchnfbfcz hnhkcwz zdkw gdhcnf wh{kcn zdhz zdf olj gkygvkz ~hwco~ pfymoybkcn kc h whzkwmhgzoy{ bhccfy# Zdf yfhl yfhwoc do~f}fy, ~hw zdhz zdf bhyefzkcn jfphyzbfcz~ovlj co~ if vcjfy pyfwwvyf zo wdo~ yfwvlzw hw kz ~ovlj dh}f co wghpfnohz zo ilhbf moy kzw lhge om yfwvlzw# Zdf fcnkcffyw yfwpocwkilf moy pyo}kjkcn hmzfy whlfw wfy}kgf oppowfj zdf cf~ gkygvkz wkcgf kz bfhcz pvzzkcn kc hc fmmoyz zo lfhyc zdf cf~ ~h{ om wfy}kcn kz# Km ~f zhef fthbplf om 
pdofckt lh~ fcmoygfbfczwfgvykz{
zdf{ dh}f wvggfwwmvll{ dhcjlfj wvgd gdhcnfw kc zdfky kcjvwzy{#Zdfyf ~kll hl~h{w if gdhcnf# Kz kw zdf bhchnfy‛w zhwe zo fcwvyf zdhz zdf gdhcnf kw kczyojvgfj hcjkcgoypoyhzfj kc h wboozd bhccfy ~kzd zdf lfhwz jkwzvyihcgf hcj yfwkwzhcgf# Wdhykcn kcmoybhzkoc hiovzzdf kbpfcjkcn gdhcnf, fjvghzkcn zdf pfoplf hiovz zdf ifcfmkzw yfwvlzkcn myob gdhcnfw, hcj ivkljkcnmh}oyhilf opkckoc om zdf ef{ pfoplf kc zdf oynhckqhzkoc i{ kc}ol}kcn zdfb ~kzd zdf gdhcnf pyogfww kzwflm,no h locn ~h{ kc bhekcn zdf bhchnfy‛w zhwe fhw{# Zdf kjfhl ~h{ om kczyojvgkcn gdhcnf kw zdhz {ov, hw h7

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->