Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
surat pekeliling pjpk

surat pekeliling pjpk

Ratings:
(0)
|Views: 1,374|Likes:
Published by Rohizam

More info:

Published by: Rohizam on May 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2013

pdf

text

original

 
Bi!(38)dlmKP/MSSM/504SemuaPengarahPelajaran,Negeri-NegeridiSemenanjungMalaysia,
SabahdanSarawak,
KementerianPelajaran,RumahPersekutuan,KualaLumpur.
2hb.
Mei,1979.
Tuan,
SuratPekelilinglktisasBil3/1979PendidikanJasmani1.AdalahditegaskanbahawaPendidikanJasmaniadalahsatumatapelajaranyangdiwajibkan.
Waktu
yangdiuntukkanbagiPendidikanJasrnanitidakharusdigunakanbagimatapelajaranlain.2.JadualWaktu.2.1Dimanakelas-kelasmernpunyaiduawaktuseminggu,
waktu-wak
tuituhendaklahdisusundalamjadualwaktusupayasekurang-kurangnyaberselang-selangduahari.Waktu-waktuPendidikanJasmanibagisebuahkelasjangansekali-kali
dicantumkan,
2.2
Sekolah-sekolahsidangsebelahpagiyangtidakmempunyai
dewart
ataupunJimnasiumtertentuuntukpengajaranPendidikanJasrnanihen-daklahrnempastikanbahawarnatapelajaraninidiajarseboleh-bolehnya
sebelurn
wakturehat,Sekolah-sekolahsidangsebelahpetanghendaklahmernpastikansupayamatapelajaraninidiajarseboleh-bolehnyaselepaspukul
4.00petang.
2.3.Jadualwaktujadualwaktuhendaklahdisusunsedemikianrupasupayamernbolehkanguru-gururnengajarbeberapawaktuberturut-turutuntukmemudahkanmerekamemakaipakaianyangsesuaidanjugamernudah-kanpenggunaansertapenyirnpananalat-alat.
3.PeruntukanMasa
3.1
SungguhpunperuntukanmasauntukPendidikanJasmani
telah
di-tetapkanbagisekclah-sekolahrendahdanmenengah,adaterdapatbeberapasekolahyangtidakmematuhiperaturanyangditetapkandalarnSuratPerke-tiling"Professional"KementerianPelajaranBil.11/68dalarnfailKP.Suiit
11/56
Vol
III/(46).
8
 
3.2.PeruntukanmasabagiPcndidikan.Jasrnan
i
diperturunkandibawah
in
i
untukrujukantuan:-MasaSeminggu.2.1.SekolahRendah
i)
Darjahsatudandua
ii)
DarjahTigaiii)DarjahEmpativ)Darjahlimadanenam4waktux20rnin
it
3waktux30minit2waktux30minit2waktux40minit3.2.2.SekolahMenengahMasaSeminggu
i)
DarjahPeralihan80minituntukP.,Tasmani
&
Kesihatan.2waktux40minit
i)
TingkatanSatuhinggalima4.GuruPendidikanJasmaniPengajianPendidikanJasmanidisekoIahsekolahhendaklahdiserahkankcpadaguru-guruyangtelahmendapatIatihankhasataupilihandalammata-pel
ajaran
in
i
danbukannyaguru-gurukelas
sahaja.
4.2.Guru-guruPendidikanJasmanikhashendaklahdiberisekllrangkurang-nya14waktuPcndidikanJasmaniseminggll..4.3.PakaianGuruPendidikanJasmaniGuruguruPendidikan.Iasrnan
i
hendaklahmemakaipakaianyangsesuai.SeluarpanjangyangmempunyaipotonganyangtidakmenghalangkecergasangerakgeribolehdipakaidalammasapengajaranPendidikanJasmani.4.4.JenispakaianyangberikutadalahsesuaiuntukmengajarPendidikanJasmani.UntukGuruGuruPerempuan(a)Seluarpendek,seluar"track"atauseluarpanjangyangsesuai.(b)Kemeja'T'kemejasukan,baju"track"ataublaus.(c)Kasutsukanataukasutgetahtanpatumit,UntukGuruGuruLelaki(a)Seluarpendek,atauseluar"track"atauseluarpanjangyangsesuai.(b)Kemeja'T'kemejasukan,baju"track"ataupunJersi.(c)Kasutsukanataukasutgetahtanpatumit.
9
 
5.VjianDayaTenagaAsas5.1.VjianujiandalamrisalahujianDayaTenagaAsasyangdikeluarkanolehMajlisSukanSekolah-SekolahMalaysiahendaklahdijalankanduakalisetahundisemuasekolahyangmempunyaimuridmuridberumur11tahunhingga18tahunkecualidiSabahdanSarawak.5.2.Ujian-ujianinidibahagikankepadaduawaktuujian,MasabagisetiapsatuwaktuujiansepatutnyatidakmelebihiuntukwaktubiasapelajaranPendidikanJasmani.5.3.Murid-mnridhendaklahdigalakkanberlatihujian-ujianinidalammasalapang.5.4.Keputusan-keputusanujianinibukanuntukdirekodkansahajatetapijugadigunakanoleh
guru
gurumengukurkebolehanjasmanimuridmuridmerekadanjugamenilairancanganserta.pelajaranPendidikanJasmani
mereka.
6.Silasarnpaikankandungansuratinikepadasemuasekolahbantuan
periuh/
Kerajaandalamnegerituan."BERKHIDMATUNTUKNEGARA"Sayayangmenurutperintah,(SyedAbuBakarBarakbah,KMN.,PClvl}PengarahBahagianSekolahb.p.KetuaSetiausahaKementerianPelajaranMalaysia.
s.k.
SetiausahaSulitkepadaY.RMente.riPelajaran.SetiausahaSulitkepadaY.RTimbalanMenteriPelajaran
(1).
SetiausahaSulitkepadaY.B.Tim
balari
MenteriPelajaran(II).KetuaSetiausahaKementerian.KetuaPengarahPelajaran.TirnbaIanKetuaSetiausaha
(1).
T'irnbalanKetuaPengarahPelajaran(I).TimbalanKetuaSetiausaha(II).TirnbalanKetuaPengarahPelajaran(II).SernuaKetuaBahagian,KementerianPelajaran.S.V.(Poli
tik)
kepadaY.B.MenteriPelajaran.PegawaiKhas
(1)
kepadaY.B.MenteriPelajaran.PegawaiPerhubunganAwam.
CHS/NI1.
10
II
.
·

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
CikAnisa liked this
Zamree Mlk liked this
Athirah Abdullah liked this
GemIni GUrlz liked this
Rozainah Osman liked this
Victor Ax Tjc liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->