Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
surat pekeliling pjpk

surat pekeliling pjpk

Ratings:
(0)
|Views: 1,391|Likes:
Published by Rohizam

More info:

Published by: Rohizam on May 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2013

pdf

text

original

 
Bi!(38)dlmKP/MSSM/504SemuaPengarahPelajaran,Negeri-NegeridiSemenanjungMalaysia,
SabahdanSarawak,
KementerianPelajaran,RumahPersekutuan,KualaLumpur.
2hb.
Mei,1979.
Tuan,
SuratPekelilinglktisasBil3/1979PendidikanJasmani1.AdalahditegaskanbahawaPendidikanJasmaniadalahsatumatapelajaranyangdiwajibkan.
Waktu
yangdiuntukkanbagiPendidikanJasrnanitidakharusdigunakanbagimatapelajaranlain.2.JadualWaktu.2.1Dimanakelas-kelasmernpunyaiduawaktuseminggu,
waktu-wak
tuituhendaklahdisusundalamjadualwaktusupayasekurang-kurangnyaberselang-selangduahari.Waktu-waktuPendidikanJasmanibagisebuahkelasjangansekali-kali
dicantumkan,
2.2
Sekolah-sekolahsidangsebelahpagiyangtidakmempunyai
dewart
ataupunJimnasiumtertentuuntukpengajaranPendidikanJasrnanihen-daklahrnempastikanbahawarnatapelajaraninidiajarseboleh-bolehnya
sebelurn
wakturehat,Sekolah-sekolahsidangsebelahpetanghendaklahmernpastikansupayamatapelajaraninidiajarseboleh-bolehnyaselepaspukul
4.00petang.
2.3.Jadualwaktujadualwaktuhendaklahdisusunsedemikianrupasupayamernbolehkanguru-gururnengajarbeberapawaktuberturut-turutuntukmemudahkanmerekamemakaipakaianyangsesuaidanjugamernudah-kanpenggunaansertapenyirnpananalat-alat.
3.PeruntukanMasa
3.1
SungguhpunperuntukanmasauntukPendidikanJasmani
telah
di-tetapkanbagisekclah-sekolahrendahdanmenengah,adaterdapatbeberapasekolahyangtidakmematuhiperaturanyangditetapkandalarnSuratPerke-tiling"Professional"KementerianPelajaranBil.11/68dalarnfailKP.Suiit
11/56
Vol
III/(46).
8
 
3.2.PeruntukanmasabagiPcndidikan.Jasrnan
i
diperturunkandibawah
in
i
untukrujukantuan:-MasaSeminggu.2.1.SekolahRendah
i)
Darjahsatudandua
ii)
DarjahTigaiii)DarjahEmpativ)Darjahlimadanenam4waktux20rnin
it
3waktux30minit2waktux30minit2waktux40minit3.2.2.SekolahMenengahMasaSeminggu
i)
DarjahPeralihan80minituntukP.,Tasmani
&
Kesihatan.2waktux40minit
i)
TingkatanSatuhinggalima4.GuruPendidikanJasmaniPengajianPendidikanJasmanidisekoIahsekolahhendaklahdiserahkankcpadaguru-guruyangtelahmendapatIatihankhasataupilihandalammata-pel
ajaran
in
i
danbukannyaguru-gurukelas
sahaja.
4.2.Guru-guruPendidikanJasmanikhashendaklahdiberisekllrangkurang-nya14waktuPcndidikanJasmaniseminggll..4.3.PakaianGuruPendidikanJasmaniGuruguruPendidikan.Iasrnan
i
hendaklahmemakaipakaianyangsesuai.SeluarpanjangyangmempunyaipotonganyangtidakmenghalangkecergasangerakgeribolehdipakaidalammasapengajaranPendidikanJasmani.4.4.JenispakaianyangberikutadalahsesuaiuntukmengajarPendidikanJasmani.UntukGuruGuruPerempuan(a)Seluarpendek,seluar"track"atauseluarpanjangyangsesuai.(b)Kemeja'T'kemejasukan,baju"track"ataublaus.(c)Kasutsukanataukasutgetahtanpatumit,UntukGuruGuruLelaki(a)Seluarpendek,atauseluar"track"atauseluarpanjangyangsesuai.(b)Kemeja'T'kemejasukan,baju"track"ataupunJersi.(c)Kasutsukanataukasutgetahtanpatumit.
9
 
5.VjianDayaTenagaAsas5.1.VjianujiandalamrisalahujianDayaTenagaAsasyangdikeluarkanolehMajlisSukanSekolah-SekolahMalaysiahendaklahdijalankanduakalisetahundisemuasekolahyangmempunyaimuridmuridberumur11tahunhingga18tahunkecualidiSabahdanSarawak.5.2.Ujian-ujianinidibahagikankepadaduawaktuujian,MasabagisetiapsatuwaktuujiansepatutnyatidakmelebihiuntukwaktubiasapelajaranPendidikanJasmani.5.3.Murid-mnridhendaklahdigalakkanberlatihujian-ujianinidalammasalapang.5.4.Keputusan-keputusanujianinibukanuntukdirekodkansahajatetapijugadigunakanoleh
guru
gurumengukurkebolehanjasmanimuridmuridmerekadanjugamenilairancanganserta.pelajaranPendidikanJasmani
mereka.
6.Silasarnpaikankandungansuratinikepadasemuasekolahbantuan
periuh/
Kerajaandalamnegerituan."BERKHIDMATUNTUKNEGARA"Sayayangmenurutperintah,(SyedAbuBakarBarakbah,KMN.,PClvl}PengarahBahagianSekolahb.p.KetuaSetiausahaKementerianPelajaranMalaysia.
s.k.
SetiausahaSulitkepadaY.RMente.riPelajaran.SetiausahaSulitkepadaY.RTimbalanMenteriPelajaran
(1).
SetiausahaSulitkepadaY.B.Tim
balari
MenteriPelajaran(II).KetuaSetiausahaKementerian.KetuaPengarahPelajaran.TirnbaIanKetuaSetiausaha
(1).
T'irnbalanKetuaPengarahPelajaran(I).TimbalanKetuaSetiausaha(II).TirnbalanKetuaPengarahPelajaran(II).SernuaKetuaBahagian,KementerianPelajaran.S.V.(Poli
tik)
kepadaY.B.MenteriPelajaran.PegawaiKhas
(1)
kepadaY.B.MenteriPelajaran.PegawaiPerhubunganAwam.
CHS/NI1.
10
II
.
·

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
CikAnisa liked this
Hafizuddin Muhamad liked this
Zamree Mlk liked this
Athirah Abdullah liked this
GemIni GUrlz liked this
Nurul Aqilah Husni liked this
Rozainah Osman liked this
Victor Ax Tjc liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->