Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Испитивање тока функције

Испитивање тока функције

Ratings: (0)|Views: 16 |Likes:

More info:

Published by: Иван Миловановић on May 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2011

pdf

text

original

 
Ispitivanje toka funkcije
Ispitivanje toka funkcije je sloen postupak u kojem se primjenjuje sve to je do sada reeno o funkcijamai derivacijama. Ispitivanje funkcije sastoji se od sljedeih koraka:1.
Podruje definicije
- potrebno je poznavati elementarne funkcije iz poglavlja4.6i postupke zarjeavanje jednadbi ili nejednadbi.2.
Parnost
- provjerava se pomou definicije4.2.3.
Periodinost
- provjerava se pomou definicije4.4. Pri tome je vano uoiti da elementarnafunkcija (vidi poglavlje4.6.7) ne moe biti periodina ako ne sadri neku od trigonometrijskihfunkcija.4.
Nul-toke
- postupak se sastoji od rjeavanja jednadbe .5.
Asimptote (vertikalne, horizontalne i kose)
- postupak koji je opisan u poglavlju4.5sastoji seod nalaenje limesa te primjene L'Hospitalovog pravila iz poglavlja5.5.3ukoliko je to potrebno.Pri tome je nuno voditi rauna o sljedeem:a)asimptote je najbolje traiti u opisanom redoslijedu, b)kod traenja horizontalnih i kosih asimptota limese kada i kada uvijek treba raunati posebno,c)treba biti oprezan u sluaju parnih korijena kada , na primjer 6.
Ekstremi
- potrebno je provjeriti nune i dovoljne uvjeta ekstrema. Provjera nunih uvjeta vri se po teoremu5.12. Potrebno je nai stacionarne i kritine toke po definiciji5.5, odnosno potrebno  je odrediti podruje definicije prve derivacije i rijeiti jednadbu . Provjeradovoljnih uvjeta ekstrema moe se vriti na tri naina:a) pomou promjene predznaka prve derivacije (teorem5.13), b) pomou druge derivacije (teorem5.14) ilic) pomou viih derivacija (teorem5.18).7.
Intervali monotonosti
- nakon to smo u prethodnoj toki izraunali prvu derivaciju ,intervale monotonosti odreujemo promatrajui predznake od po teoremu5.11.8.
 
Intervali zakrivljenosti
- prvo je potrebno izraunati drugu derivaciju . Potom intervalekonveksnosti i konkavnosti moemo odrediti pomou teorema5.15promatrajui predznake od. Takoer moemo pogledati gdje prva derivacija raste, a gdje pada i primijeniti napomenu5.2d).9.
Toke infleksije
- potrebno je nai toke u kojima druga derivacija mijenja predznak,odnosno toke koje ispunjavaju dovoljne uvjete infleksije po teoremu5.17. Za provjeru dovoljnihuvjeta infleksije moemo koristiti i vie derivacije po teoremu5.18. U tom sluaju potrebno je prvo nai toke u kojima je druga derivacija jednaka nuli, odnosno toke koje zadovoljavajunuan uvjet infleksije po teoremu5.16.10.
Graf funkcije
- potrebno je sve do sada dobivene informacije o funkciji spojiti u suvislu sliku.Prilikom crtanja grafa mogue je otkriti neloginosti, odnosno pogreke u prethodnom raunu teih ispraviti.Kao primjer, ispitat emo tok i nacrtati graf funkcije1.
Podruje definicije
 Domena funkcije je .2.
Parnost
 Vrijedi , dok je . Zakljuujemo dafunkcija nije ni parna ni neparna jer je i .3.
Periodinost
 Funkcija nije periodina, jer je elementarna, a ne sadri neku od trigonometrijskih funkcija.4.
Nul-toke
 Rijeimo jednadbu . Vrijedi pa su nul-toke jednake i .5.
Asimptote
 a)
Vertikalne asimptote
 Funkcija nema vertikalnih asimptota jer je . b)
Horizontalne asimptote
 U lijevoj strani vrijedi
 
 
 pa funkcija nema horizontalnu asimptotu u lijevoj strani. U desnoj strani vrijedi pa funkcija nema horizontalnu asimptotu ni u desnoj strani. Dakle, funkcija nema horizontalnihasimptota, no dobili smo korisne informacije.c)
ose asimptote
 U lijevoj strani vrijediDalje,

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->