Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
P. 1
Analisis Yuridis Pernyataan Pailit Terhadap Bank Dalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU_Agung Yuriandi

Analisis Yuridis Pernyataan Pailit Terhadap Bank Dalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU_Agung Yuriandi

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 933|Likes:
Published by Agung Yuriandi
Permohonan pernyataan pailit terhadap Bank ternyata bisa dilakukan oleh Nasabah Bank, bukan saja Bank Indonesia. Asalkan tahu kapan harus mengajukannya. Belum lagi masalah pada UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang masih lemah.
Permohonan pernyataan pailit terhadap Bank ternyata bisa dilakukan oleh Nasabah Bank, bukan saja Bank Indonesia. Asalkan tahu kapan harus mengajukannya. Belum lagi masalah pada UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang masih lemah.

More info:

Categories:Types, Research, Law
Published by: Agung Yuriandi on May 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2014

 
 8
HCHLKWKW [VYKJKW PFYBODOCHC PFYC[HZHHC PHKLKZZFYDHJHP IHCE JHLHB VCJHCN"VCJHCN CO# 7> ZHDVC 900:ZFCZHCN EFPHKLKZHC JHC PFCVCJHHC EF^HAKIHCPFBIH[HYHC VZHCN
Olfd 1
Hnvcn [vykhcjkBfjhc9088IHI KPFCJHDVLVHC
H# Lhzhy Iflhehcn
Efnkhzhc feocobk phjh vbvbc{h jklhevehc olfd pflhev"pflhev feocobkihke oyhcn pfyoyhcnhc {hcn bfcahlhcehc pfyvwhdhhc hzhv ihjhc vwhdh {hcnbfbpvc{hk efjvjvehc wfihnhk ihjhc dvevb hzhv ivehc ihjhc dvevb# Efnkhzhcfeocobk phjh dhefehzc{h hjhlhd efnkhzhc bfcahlhcehc pfyvwhdhhc {hkzv, wvhzvefnkhzhc {hcn bfcnhcjvcn pfcnfyzkhc ihd~h efnkhzhc {hcn jkbhewvj dhyvwjklhevehc 1h#
 
Wfghyh zfyvw bfcfyvw jhlhb pfcnfyzkhc zkjhe zfypvzvw pvzvwi#
 
Wfghyh zfyhcn zfyhcnhc jhlhb pfcnfyzkhc {hcn whd $
ivehc klfnhl
+5g#
 
Jhc efnkhzhc zfywfivz jklhevehc jhlhb yhcneh bfbpfyolfd efvczvcnhc ihke vczve jkyk wfcjkyk hzhv oyhcn lhkc#
8
 
8
Wyk Yfjafek Dhyzoco, Dvwck W{h~hlk, jhc Cfck Wyk Kbhck{hzk,
Ehpkzh Wflfezh Dvevb Feocobk
, $Ihcjvcn 1 Bhcjhybhav, 9000+, dhl# :#
 
 9Efnkhzhc feocobk {hcn zfyahjk jk jhlhb bhw{hyhehz phjh dhekehzc{hbfyvphehc yhcnehkhc ifyihnhk pfyivhzhc dvevb {hcn lvhy ikhwh ihc{he afckw, yhnhb,evhlkzhw jhc }hykhwkc{h {hcn jklhevehc olfd hczhy pykihjk, hczhy pfyvwhdhhc, hczhycfnhyh jhc hczhy eflobpoe jhlhb ifyihnhk }olvbf jfcnhc myfevfcwk {hcn zkcnnkwfzkhp whhz jk ifyihnhk zfbphz# Pfyhchc zfywfivz ihke jhlhb dhl bfcnvbpvlehc jhchjhyk bhw{hyhehz bhvpvc bfc{hlvyehc jhch {hcn zfywfjkh vczve bfbikh{hk efnkhzhcpfyfeocobkhc {hcn hjh# Bfcnkcnhz jfcnhc wfbhekc zkcnnk myfevfcwk efnkhzhcfeocobk {hcn zfyahjk phjh bhw{hyhehz zfczvc{h wfbhekc ihc{he pvlh efivzvdhc hehcjhch wfihnhk whlhd whzv mhezoy pfcjoyocn jhlhb bfcnnfyheehc yojh pfyfeocobkhc#Wfkykcn pfwhzc{h pfyefbihcnhc feocobk jvckh zflhd ifyjhbphe phjh bfckcnehzc{hzyhcwhewk pfyjhnhcnhc hczhy pflhev vwhdh, jkbhch whzv pflhev vwhdh bflhevehcvwhdh hzhv kc}fwzhwk jk ififyhph cfnhyh ifyjhwhyehc dvevb cfnhyh wfzfbphz#
9
 Wfezoy pfyihcehc jk Kcjocfwkh bfbklkek pfyhc {hcn whcnhz wzyhzfnkw jhlhbpfyfeocobkhc, bfcnkcnhz pfyhchcc{h wfihnhk lfbihnh kczfybfjkhwk jhc pfcvcahcnwkwzfb pfbih{hyhc# Zfylfikd lhnk pfyihcehc bhwkd bfcjobkchwk wfezoy efvhcnhcKcjocfwkh# Olfd ehyfch kzv, pfbfykczhd bfchyvd pfydhzkhc {hcn ifwhy zfydhjhpefikahehc pfcnhzvyhc jhc pfcnh~hwhc ihce, hphlhnk wfzflhd zfyahjkc{h eykwkwpfyihcehc# Whlhd whzv pflhahyhc pfczkcn {hcn jhphz jkzhyke jhyk eykwkw pfyihcehchjhlhd ihd~h efnhnhlhc wvhzv ihce, hphlhnk {hcn ifyjhbphe wkwzfbke,bfcnhekihzehc zkcnehz efpfygh{hhc bhw{hyhehz efphjh wkwzfb pfyihcehc chwkochl
9
Bvwzhmh Wkyfnhy,
 Fmfezk}kzhw Pfyvcjhcn"Vcjhcnhc Pfyihcehc jhc Lfbihnh Efvhcnhc Lhkcc{h jfcnhc Pfcflkzkhc jk ^klh{hd Eoj{h
, $Bfjhc 1 VWV, 8;;0+, dhl# 8#
 
 7bfcahjk whcnhz bfcvyvc, wflhkc kzv ifyhekihz pvlh phjh zfynhcnnvc{h efnkhzhcpfyfeocobkhc#
7
 Ifyjhwhyehc Phwhl 9: Vcjhcn"Vcjhcn Co# 97 Zhdvc 8;;; zfczhcn Ihce Kcjocfwkh,
:
Ihce Kcjocfwkh hjhlhd ozoykzhw pfyihcehc {hcn ef~fchcnhcc{h bflkpvzk1bfcfzhpehc pfyhzvyhc $
 po~fy zo yfnvlhzf
+, bfbifykehc jhc bfcghivz kqkc hzhweflfbihnhhc jhc efnkhzhc vwhdh zfyzfczv jhyk ihce $
 po~fy zo lkgfcwf
+,
6
bflhewhchehcpfcnh~hwhc ihce $
 po~fy zo wvpfy}kwf
+ jhc bfcnfchehc whcewk zfydhjhp ihce $
 po~fy zo kbpowf whcgzkoc
+# Wflhev ozoykzhw pfyihcehc, bheh efikahehc pfcnhzvyhc jhcpfcnh~hwhc ihce {hcn jkyvbvwehc jhc jkkbplfbfczhwkehc olfd Ihce Kcjocfwkhifyzvavhc vczve bfcnvph{hehc zfygkpzhc{h kcjk}kjvhl ihce {hcn wfdhz {hcn phjhnklkyhcc{h bfcjvevcn wkwzfb pfyihcehc {hcn wfdhz#
=
Jfcnhc jfbkekhc, hjh jvhjkbfcwk {hcn dhyvw zfyghevp jhlhb pfc{flfcnnhyhhc efikahehc pfyihcehc, {hkzvmoevw zfydhjhp kcjk}kjv ihce jhc moevw zfydhjhp wkwzfb pfyihcehc chwkochl#
>
 Vcjhcn"Vcjhcn Co# 7> Zhdvc 900: zfczhcn Efphlkzhc jhc PfcvcjhhcEf~hakihc Pfbih{hyhc Vzhcn bfbifyk ef~fchcnhc zvcnnhl efphjh Ihce Kcjocfwkh
7
Eflobpoe Efyah Fjvehwk Bhw{hyhehz jk Ikjhcn Pfyihcehc, ‒Gfzhe Ikyv FjvehwkBhw{hyhehz jk Ikjhcn Pfyihcehc‒, dzzp1//~~~#ik#no#kj/CY/yjocl{yfw/0;0=8:7G"8=7J":H09"IG6;"G9J=G0F78HF;/;07/GfzheIkyvFjvehwkBhw{hyhehzjkIkjhcnEfvhcnhc#pjm#, jkhewfw phjh 89 Bfk9088#
:
Vcjhcn"Vcjhcn Co# 97 Zhdvc 8;;; zfczhcn Ihce Kcjocfwkh, Lfbihyhc Cfnhyh Yfpvilke Kcjocfwkh Zhdvc 8;;; Coboy ==, Zhbihdhc Lfbihyhc Cfnhyh Yfpvilke Kcjocfwkh Coboy 74:7#
6
Wfiflvb ifylhevc{h Vcjhcn"Vcjhcn Co# 97 Zhdvc 8;;; zfczhcn Ihce Kcjocfwkh,
op#gkz#
,ozoykzhw {hcn bfbpvc{hk
 po~fy zo lkgfcwf
hjhlhd Bfczfyk Efvhcnhc#
=
Ihnkhc {hcn avnh whcnhz pfczkcn jhlhb yhcneh bfcnvph{hehc zfygkpzhc{h ihce jhc w{wzfbpfyihcehc {hcn wfdhz hjhlhd evhlkzhw jhc kczfnykzhw pfbfnhcn whdhb pfcnfcjhlk, pfcnvyvw, jhcpfnh~hk ihce, wfyzh kelkb vwhdh {hcn eocjvwkm# Jhlhb 1 Ykbwe{ E# Avjkwwfco,
Wkwzfb Bocfzfy jhcPfyihcehc jk Kcjocfwkh
, Gfzhehc Efjvh, $Ahehyzh 1 Nyhbfjkh Pvwzheh Vzhbh, 9006+#
>
Wkwzfb pfyihcehc jhphz jkhyzkehc wfihnhk evbpvlhc jhyk lfbihnh, efnkhzhc vwhdh, wfyzh ghyhjhc pyowfw pflhewhchhc efnkhzhc vwhdh {hcn bfbvcnekcehc ihce bflhewhchehc mvcnwkc{h jfcnhcihke# Jhlhb 1
 Kikj#

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
ItismeJatik Nottheother liked this
1 hundred reads
1 thousand reads
Krisdianto Moel liked this
Dian Afiani Lubis liked this
ISHAK liked this
prabowokh liked this
Agung Yuriandi liked this
Agung Yuriandi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->