Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KTH[2010]De.Thi.Va.Dap.An.Mon.Phuong.Phap.Nghien.Cuu.Kinh.Te.HK1.2006-2007 (www.kinhtehoc.net)

KTH[2010]De.Thi.Va.Dap.An.Mon.Phuong.Phap.Nghien.Cuu.Kinh.Te.HK1.2006-2007 (www.kinhtehoc.net)

Ratings: (0)|Views: 2,435|Likes:
Published by xuantan_t9d1

More info:

Published by: xuantan_t9d1 on May 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/24/2014

pdf

text

original

 
KinhTeHoc.net – Di
ễn đ
àn Sinh viên Khoa Kinh t
ế
- Qu
ản trị kinh doanh
Đại Học Cần Thơ 
 
KINHTEHOC.NET
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
 
Đề thi lần 1
– H
ọc kỳ 1
 Năm học 2006
-2007KHOA KINH T
- QTKD
Môn thi: Phương pháp nghiên cứu kinh tế (KT474)
 Th
ời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)
 
(Sinh viên được phép xem t
ài li
ệu)
 
N
ỘI DUNG ĐỀ
 Câu 1.
Th
ế n
ào là v
ấn đề đạo đức trong nghi
ên c
ứu kinh tế? Cho ví dụ về vấn đề vi phạm
nguyên t
ắc đạo đức trong nghi
ên c
ứu kinh tế.
 
Câu 2.
 
Dưới đây l
à b
ảng số liệu của một luận văn tốt nghiệp
 
B
ảng 2.1.
Doanh s
ố cho vay theo th
ành ph
ần kinh tế qua 3 năm (2003
-2005) c
ủa ngân h
àngABCThành ph
ần
 Kinh t
ế
 2003 2004 2005S
ố tiền
T
ỷ trọng
S
ố tiền
T
ỷ trọng
S
ố tiền
T
ỷ trọng
 1. Cty TNHH 3.150 2,4 5630 3,1 9.650 4,42. DNTN 13.850 10.6 25780 14,3 31260 14,33. Cá th
99.720 76,00 130500 72.4 169,660 77.5+ H
ộ SXKD
16.700 16,7 40110 30.7 72200 42,60+ CB-CNV 83.020 83.3 90390 69.3 97460 57,4
4. Đối tượng khác
14.450 11,0 18450 10,2 8350 3.8T
ổng
131.170 100 180360 100 218929Ngu
ồn: Ph
òng tín d
ụng ngân h
àng ABC
(Đơn vị tính: Triệu đồng, %)
 a)
 
Hãy ch
ỉ ra tất cả các lỗi của bảng số l
i
ệu tr 
ên và trình bày l
ại bảng số liệu dựa theo
nguyên t
ắc thống k 
ê và trình bày bi
ểu bảng.
 b)
 
Mô t
ả nội dung các chỉ ti
êu c
ủa bảng (tối đa 5 h
àng).c)
 
Dùng đồ thị ph
ù h
ợp để mô tả số liệu tr 
ên.
Câu 3.
Hãy
đặt các câu hỏi sử dụng các thang đo ph
ù h
ợp để thu t
h
ập các số liệu theo y
êu c
ầusau đây:
 a)
 
Thu th
ập thông tin về việc sử dụng thời gian trong ng
ày c
ủa sinh vi
ên c
ủa Khoa Kinh tế
& QTKD cho các công vi
ệc khác nhau trong ngày như: học tr 
ên l
ớp, tự học, hoạt động
gi
ải trí, sinh hoạt cá nhân (ăn, ngủ,…), hoạt độ
ng khác.b)
 
Thu th
ập thông tin về ý kiến của người tiêu dùng đối với sản phẩm m
 ì
ăn liền theo các
tiêu chí sau: m
ẫu m
ã, h
ương vị, mức giá ph
ù h
ợp (định tính), mức độ ưa thích.
 c)
 
Thu th
ập thông tin về chi phí sản xuất một vụ lúa của một hộ nông dân ở ĐBSCL.
 d)
 
Hãy cho bi
ết bản chất của các số liệu thu được ở các câu a), b), v
à c) nêu trên.
 
KinhTeHoc.net – Di
ễn đ
àn Sinh viên Khoa Kinh t
ế
- Qu
ản trị kinh doanh
Đại Học Cần Thơ 
 
KINHTEHOC.NETCâu 4.
 
Đây là trang tài liệu tham khảo của một đề cương nghiên cứu. H
ãy ch
ỉ ra các điểm sai
c
ủa trang t
ài li
ệu tham khảo n
ày và s
ửa lại lỗi cho ph
ù h
ợp với các chuẩn mực của t
ài li
ệu tham
kh
ảo.
 TÀI LI
ỆU THAM KHẢO
 
 
Hoài Nguy
ễn, 19/02/2004
. Lông v
ũ nội “đóng băng”, chơi…lông ngoại
http://www.VietNamnet.com 
 
TS. Lưu Thanh Đức Hải. 2005. Nghi
ên c
ứu Marketing
 
 
Mark W. Speeee, Pd.Đ.Nghiên
c
ứu tiếp thị thực h
ành
 
Website h
ội nhập WTO:
www.dei.gov.vn 
 
http://www.Sgtt.com.vn/web/tintuc/default.aspx?cat_id=425 
 
Lưu Thanh Đức Hải
– Mar
keting căn bản
Chương V: Chiến lược phân
ph
ối sản phẩm. Bộ môn Marketing, Khoa Kinh Tế, Đại học Cần Th
 
ơ.
Trang 47-66C
ần Thơ, ngày 8 tháng 12 năm 2006
 
Giáo viên ra đề
 Ngô Th
ị Thanh Trúc
 
 
KinhTeHoc.net – Di
ễn đ
àn Sinh viên Khoa Kinh t
ế
- Qu
ản trị kinh doanh
Đại Học Cần Thơ 
 
KINHTEHOC.NET
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
 
Đề thi lần 1
– H
ọc kỳ 1
 Năm học 2006
-2007KHOA KINH T
- QTKD
Môn thi: Phương pháp ngh
iên c
ứu kinh tế (KT474)
 Th
ời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)
 
(Sinh viên được phép xem t
ài li
ệu)
 
ĐÁP ÁN
 Câu 1.
V
ấn đề đạo đức trong nghi
ên c
ứu l
à chu
ẩn mực của h
ành vi nghiên c
ứu.
 Khi thi
ết kế nghi
ên c
ứu (thực hiện nghi
ên c
ứu kinh tế) cần đảm
b
ảo các vấn đề sau:
 -
 
B
ảo vệ quyền của người trả lời (đáp vi
ên) thông qua vi
ệc bảo mật thông tin. Trong bảng
câu h
ỏi được thể hiện qua việc giới thiệu mục đích của bảng câu hỏi v
à cam k
ết thông tin
ti
ếp nhận từ đáp vi
ên s
ẽ được bảo mật v
à ch
ỉ sử dụng cho mụ
c tiêu nghiên c
ứu chứ
không s
ử dụng cho bất kỳ mục đích g
 ì khác.-
 
B
ảo đảm nh
à tài tr
ợ (sponsor) nhận được kết quả báo cáo đ
ã
được thực hiện (conducted)
ch
ứ không phải tự nghĩ ra hay lấy từ nghi
ên c
ứu n
ào khác.-
 
Th
ực hiện đúng các chuẩn mực (ethical standard)
khi thi
ết kế nghi
ên c
ứu.
 -
 
B
ảo vệ an toàn cho người nghi
ên c
ứu v
à nhóm nghiên c
ứu.
 -
 
B
ảo đảm nhóm nghi
ên c
ứu thực hiện đúng các
thi
ết kế nghi
ên c
ứu.
 HO
ẶC TRẢ LỜI NHƯ SAU:
 Các v
ấn đề vi phạm nguy
ên t
ắc đạo đức trong nghi
ên c
ứu:
 -
 
Vi ph
ạm những giao kết không đượ 
c trình bày.-
 
Vi ph
ạm những bí mật đời tư của người trả lời.
 -
 
K
ết quả nghi
ên c
ứu bị kết luận sai “biased”.
 -
 
D
ối gạt những người quan tâm.
 Ví d
ụ: Thông tin sai lệch kết quả nghi
ên c
ứu hay sử dụng kết quả nghi
ên c
ứu vượt quá giới hạn
cam k
ết với người trả lời.
 
Câu 2.
 a.
 
Các l 
ỗi sai của bảng:
 
-
 
Để sai vị trí đơn vị tính
 -
 
Thi
ếu chú thích (dưới bảng) các từ viết tắt trong bảng
 -
 
S
ử dụng sai v
à không th
ống nhất dấu phân cách h
àng nghìn (.) và d
ấu thập phân (,)
 -
 
S
ố liệu chưa canh phải
 Trình bày l
ại bảng (Trang sau)
 
 b.
 
 Mô t
ả nội dung bảng 
 
Theo Phòng tín d
ụng ngân h
àng ABC (2006), t
ổng doanh số cho vay của ngân h
àng ABC
tăng đều qua
 
3 năm 2003
-2005 (t
ừ 131.170 triệu đồng (2003) đến 218.920 triệu đồng
(2005)). N
ếu
phân theo thành ph
ần kinh tế, doanh số cho vay
c
ủa th
ành ph
ần
cá th
ể luôn
chi
ếm tỷ trọng tr 
ên 70% trong su
ốt khoảng thời gian tr 
ên. Tuy nhiên, doanh s
ố cho vay củađối tượng cán bộ
- công nhân viên có t
ỷ trọng giảm dần từ 83,3% doanh số cho vay
thu
ộc
thành ph
ần cá thể (2003) giảm xuống c
òn t
ương ứng 57,4% (2005).
 (Sinh viên có th
tr 
 ình bày khác nh
ưng tối thiểu phải tr 
 ình bày
được nội dung cơ bản của
b
ảng số liệu tr 
ên).

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
nguyenhueprimary added this note
like
nguyenhueprimary added this note
help
nguyenhueprimary added this note
Like
nguyenhueprimary liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Ốc TIêu liked this
Daffodils Võ liked this
Minh Hiền liked this
Lê Thuý liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->