Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KTH[2010]De.Thi.Va.Dap.An.Mon.Phuong.Phap.Nghien.Cuu.Kinh.Te.HK1.2006-2007 (www.kinhtehoc.net)

KTH[2010]De.Thi.Va.Dap.An.Mon.Phuong.Phap.Nghien.Cuu.Kinh.Te.HK1.2006-2007 (www.kinhtehoc.net)

Ratings: (0)|Views: 1,729 |Likes:
Published by xuantan_t9d1

More info:

Published by: xuantan_t9d1 on May 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2013

pdf

text

original

 
KinhTeHoc.net – Di
ễn đ
àn Sinh viên Khoa Kinh t
ế
- Qu
ản trị kinh doanh
Đại Học Cần Thơ 
 
KINHTEHOC.NET
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
 
Đề thi lần 1
– H
ọc kỳ 1
 Năm học 2006
-2007KHOA KINH T
- QTKD
Môn thi: Phương pháp nghiên cứu kinh tế (KT474)
 Th
ời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)
 
(Sinh viên được phép xem t
ài li
ệu)
 
N
ỘI DUNG ĐỀ
 Câu 1.
Th
ế n
ào là v
ấn đề đạo đức trong nghi
ên c
ứu kinh tế? Cho ví dụ về vấn đề vi phạm
nguyên t
ắc đạo đức trong nghi
ên c
ứu kinh tế.
 
Câu 2.
 
Dưới đây l
à b
ảng số liệu của một luận văn tốt nghiệp
 
B
ảng 2.1.
Doanh s
ố cho vay theo th
ành ph
ần kinh tế qua 3 năm (2003
-2005) c
ủa ngân h
àngABCThành ph
ần
 Kinh t
ế
 2003 2004 2005S
ố tiền
T
ỷ trọng
S
ố tiền
T
ỷ trọng
S
ố tiền
T
ỷ trọng
 1. Cty TNHH 3.150 2,4 5630 3,1 9.650 4,42. DNTN 13.850 10.6 25780 14,3 31260 14,33. Cá th
99.720 76,00 130500 72.4 169,660 77.5+ H
ộ SXKD
16.700 16,7 40110 30.7 72200 42,60+ CB-CNV 83.020 83.3 90390 69.3 97460 57,4
4. Đối tượng khác
14.450 11,0 18450 10,2 8350 3.8T
ổng
131.170 100 180360 100 218929Ngu
ồn: Ph
òng tín d
ụng ngân h
àng ABC
(Đơn vị tính: Triệu đồng, %)
 a)
 
Hãy ch
ỉ ra tất cả các lỗi của bảng số l
i
ệu tr 
ên và trình bày l
ại bảng số liệu dựa theo
nguyên t
ắc thống k 
ê và trình bày bi
ểu bảng.
 b)
 
Mô t
ả nội dung các chỉ ti
êu c
ủa bảng (tối đa 5 h
àng).c)
 
Dùng đồ thị ph
ù h
ợp để mô tả số liệu tr 
ên.
Câu 3.
Hãy
đặt các câu hỏi sử dụng các thang đo ph
ù h
ợp để thu t
h
ập các số liệu theo y
êu c
ầusau đây:
 a)
 
Thu th
ập thông tin về việc sử dụng thời gian trong ng
ày c
ủa sinh vi
ên c
ủa Khoa Kinh tế
& QTKD cho các công vi
ệc khác nhau trong ngày như: học tr 
ên l
ớp, tự học, hoạt động
gi
ải trí, sinh hoạt cá nhân (ăn, ngủ,…), hoạt độ
ng khác.b)
 
Thu th
ập thông tin về ý kiến của người tiêu dùng đối với sản phẩm m
 ì
ăn liền theo các
tiêu chí sau: m
ẫu m
ã, h
ương vị, mức giá ph
ù h
ợp (định tính), mức độ ưa thích.
 c)
 
Thu th
ập thông tin về chi phí sản xuất một vụ lúa của một hộ nông dân ở ĐBSCL.
 d)
 
Hãy cho bi
ết bản chất của các số liệu thu được ở các câu a), b), v
à c) nêu trên.
 
KinhTeHoc.net – Di
ễn đ
àn Sinh viên Khoa Kinh t
ế
- Qu
ản trị kinh doanh
Đại Học Cần Thơ 
 
KINHTEHOC.NETCâu 4.
 
Đây là trang tài liệu tham khảo của một đề cương nghiên cứu. H
ãy ch
ỉ ra các điểm sai
c
ủa trang t
ài li
ệu tham khảo n
ày và s
ửa lại lỗi cho ph
ù h
ợp với các chuẩn mực của t
ài li
ệu tham
kh
ảo.
 TÀI LI
ỆU THAM KHẢO
 
 
Hoài Nguy
ễn, 19/02/2004
. Lông v
ũ nội “đóng băng”, chơi…lông ngoại
http://www.VietNamnet.com 
 
TS. Lưu Thanh Đức Hải. 2005. Nghi
ên c
ứu Marketing
 
 
Mark W. Speeee, Pd.Đ.Nghiên
c
ứu tiếp thị thực h
ành
 
Website h
ội nhập WTO:
www.dei.gov.vn 
 
http://www.Sgtt.com.vn/web/tintuc/default.aspx?cat_id=425 
 
Lưu Thanh Đức Hải
– Mar
keting căn bản
Chương V: Chiến lược phân
ph
ối sản phẩm. Bộ môn Marketing, Khoa Kinh Tế, Đại học Cần Th
 
ơ.
Trang 47-66C
ần Thơ, ngày 8 tháng 12 năm 2006
 
Giáo viên ra đề
 Ngô Th
ị Thanh Trúc
 
 
KinhTeHoc.net – Di
ễn đ
àn Sinh viên Khoa Kinh t
ế
- Qu
ản trị kinh doanh
Đại Học Cần Thơ 
 
KINHTEHOC.NET
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
 
Đề thi lần 1
– H
ọc kỳ 1
 Năm học 2006
-2007KHOA KINH T
- QTKD
Môn thi: Phương pháp ngh
iên c
ứu kinh tế (KT474)
 Th
ời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)
 
(Sinh viên được phép xem t
ài li
ệu)
 
ĐÁP ÁN
 Câu 1.
V
ấn đề đạo đức trong nghi
ên c
ứu l
à chu
ẩn mực của h
ành vi nghiên c
ứu.
 Khi thi
ết kế nghi
ên c
ứu (thực hiện nghi
ên c
ứu kinh tế) cần đảm
b
ảo các vấn đề sau:
 -
 
B
ảo vệ quyền của người trả lời (đáp vi
ên) thông qua vi
ệc bảo mật thông tin. Trong bảng
câu h
ỏi được thể hiện qua việc giới thiệu mục đích của bảng câu hỏi v
à cam k
ết thông tin
ti
ếp nhận từ đáp vi
ên s
ẽ được bảo mật v
à ch
ỉ sử dụng cho mụ
c tiêu nghiên c
ứu chứ
không s
ử dụng cho bất kỳ mục đích g
 ì khác.-
 
B
ảo đảm nh
à tài tr
ợ (sponsor) nhận được kết quả báo cáo đ
ã
được thực hiện (conducted)
ch
ứ không phải tự nghĩ ra hay lấy từ nghi
ên c
ứu n
ào khác.-
 
Th
ực hiện đúng các chuẩn mực (ethical standard)
khi thi
ết kế nghi
ên c
ứu.
 -
 
B
ảo vệ an toàn cho người nghi
ên c
ứu v
à nhóm nghiên c
ứu.
 -
 
B
ảo đảm nhóm nghi
ên c
ứu thực hiện đúng các
thi
ết kế nghi
ên c
ứu.
 HO
ẶC TRẢ LỜI NHƯ SAU:
 Các v
ấn đề vi phạm nguy
ên t
ắc đạo đức trong nghi
ên c
ứu:
 -
 
Vi ph
ạm những giao kết không đượ 
c trình bày.-
 
Vi ph
ạm những bí mật đời tư của người trả lời.
 -
 
K
ết quả nghi
ên c
ứu bị kết luận sai “biased”.
 -
 
D
ối gạt những người quan tâm.
 Ví d
ụ: Thông tin sai lệch kết quả nghi
ên c
ứu hay sử dụng kết quả nghi
ên c
ứu vượt quá giới hạn
cam k
ết với người trả lời.
 
Câu 2.
 a.
 
Các l 
ỗi sai của bảng:
 
-
 
Để sai vị trí đơn vị tính
 -
 
Thi
ếu chú thích (dưới bảng) các từ viết tắt trong bảng
 -
 
S
ử dụng sai v
à không th
ống nhất dấu phân cách h
àng nghìn (.) và d
ấu thập phân (,)
 -
 
S
ố liệu chưa canh phải
 Trình bày l
ại bảng (Trang sau)
 
 b.
 
 Mô t
ả nội dung bảng 
 
Theo Phòng tín d
ụng ngân h
àng ABC (2006), t
ổng doanh số cho vay của ngân h
àng ABC
tăng đều qua
 
3 năm 2003
-2005 (t
ừ 131.170 triệu đồng (2003) đến 218.920 triệu đồng
(2005)). N
ếu
phân theo thành ph
ần kinh tế, doanh số cho vay
c
ủa th
ành ph
ần
cá th
ể luôn
chi
ếm tỷ trọng tr 
ên 70% trong su
ốt khoảng thời gian tr 
ên. Tuy nhiên, doanh s
ố cho vay củađối tượng cán bộ
- công nhân viên có t
ỷ trọng giảm dần từ 83,3% doanh số cho vay
thu
ộc
thành ph
ần cá thể (2003) giảm xuống c
òn t
ương ứng 57,4% (2005).
 (Sinh viên có th
tr 
 ình bày khác nh
ưng tối thiểu phải tr 
 ình bày
được nội dung cơ bản của
b
ảng số liệu tr 
ên).

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
Ốc TIêu liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Daffodils Võ liked this
Minh Hiền liked this
Lê Thuý liked this
Truong Thevinh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->