Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hoa duoc - TCQL

Hoa duoc - TCQL

Ratings:

2.5

(1)
|Views: 2,829|Likes:
Published by danduoc1

More info:

Published by: danduoc1 on May 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2013

pdf

text

original

 
Câu 1:a.
 
CTCT, ĐT, ĐL, công dụ
ng, ch
 
định, đườ 
ng dùng, d
ng dùng c
athiopental natri?
TL:
NHNOOC
2
H
5
CHC
3
H
7
CH
3
NaS
 
thu cÆn, röa s¹ch, sÊy kh«, ®o nhiÖt ®é nãng ch¶y: 163-165
o
C.
* §Þnh l
ư
îng:
1. H 
µ
m l
îng Na
+
:
10,2-11,2%ChuÈn ®é b»ng HCl 0,1M; chØ thÞ ®á methyl.
 2. Acid 5-ethyl 5-methylbutyl thio-2 barbituric:
84,0-87,0%(x¸c ®Þnh b»ng kÕt tña d¹ng acid trong dung dÞch H
2
SO
4
, chiÕt b»ngcloroform, bay h¬i thu cÆn; chuÈn ®é b»ng dung dÞch lithi methoxid 0,1Mtrong dung m«i DMF ).
* C«ng dông:
Thuèc g©y mª b»ng tiªm tÜnh m¹ch; hiÖu lùc 100%.ThÓ hiÖn t¸c dông nhanh nh
ng duy tr× mª ng¾n (15 phót).
* ChØ ®Þmh g©y mª:
- C¸c cuéc phÉu thuËt ng¾n (15 phót): dïng ®éc lËp;- Phèi hîp víi c¸c thuèc mª kh¸c khi phÉu thuËt kÐo d
à
i.
* LiÒu dïng:
 
Theo b¸c sü g©y mª, tuú thuéc ®èi t
îng bÖnh nh©n.
* Ngé ®éc qóa liÒu:
Suy gi¶m tuÇn ho
µ
n, h« hÊp; g©y co th¾t phÕ qu¶n.NÆng: tö vong do ngõng h« hÊp.
* D¹ng b
µ
o chÕ:
 
Lä bét 0,5g v
µ
1,0g; kÌm èng n
íc pha tiªm;chØ pha tr
íc khi dïng.
* CTCT:
 
* §Þnh tÝnh:
 
-
Ph¶n øng ®Æc tr- 
ng cña barbiturat.- Ion Na
+
: ®èt trªn d©y Pt, ngän löa m
µ
uv
µ
ng.- KÕt tña d¹ng acid b»ng acid HCl, läc
 
b.
 
KÓ tªn c¸c chÝnh s¸ch quèc
gia vÒ thuèc cña ViÖt Nam? Tr×nh bµynéi dung chÝnh s¸ch dïng thuèc hîp lý, an toµn, hiÖu qu¶ vµ
chÝnh s¸ch thuèc thiÕt yÕu?
TL:
* Các chính sách qu
c gia v
thu
c c
a Vi
t Nam:
- Các v
ấn đề
v
dùng thu
c h
ợ 
 p lý an toàn và chính sách thu
c thi
ế
t y
ế
u.-
Đả
m b
o ch
ất lượ 
ng thu
c là m
c tiêu quan tr 
ng.- Chính sách v
s
n xu
t, cung
ng nh
 p kh
u thu
c.- Thu
c y h
c c
truy
n c
ần đượ 
c phát huy và phát tri
n.-
Đào tạ
o ngu
n nhân l
ực dượ 
c.- Thông tin v
thu
c.-
Tăng cườ 
ng công tác qu
n lý nhà n
ướ 
c v
thu
c.- Nghiên c
u khoa h
c, h
ợ 
 p tác qu
c t
ế
v
 
dượ 
c.
* Các v
ấn đề
v
dùng thu
c h
ợ 
p lý, an tuàn, hi
u qu
và chính sáchthu
c thi
ế
t y
ế
u:
C
ần đả
m b
o s
d
ng thu
c h
ợ 
 p an toàn và h
n ch
ế
t
ối đa nhữ
ng tai bi
ến do kê đơn, bán thuố
c và s
d
ng thu
ốc ko đúng quy chế
chuyên môn.Tri
n khai chính sách qu
c gia v
thu
c thi
ế
t y
ế
u theo ch
 
trương củ
a T
 chúc Y t
ế
Th
ế
Gi
ớ 
iTh
c hi
n các bi
n pháp h
tr 
ợ 
 
để
m
ọi ngườ 
i nghèo, dân t
ộc ít ngườ 
i
ở 
 vùng sâu, vùng xa, mi
ền núi đều đượ 
c ung
ng thu
c thi
ế
t y
ế
uB
Y t
ế
c
n ban hành danh m
c thu
c thi
ế
t y
ếu, đị
nh
xem xét, b
 sung cho phù h
ợ 
 p.Chính sách v
thu
c kháng sinh có vai trò quan tr 
ọng trong đ
i
u t
ị, đặ
c bi
t v
ớ 
i mô hình b
nh t
t
ở 
 
nướ 
c ta, ch
ng tình tr 
ng kháng KS.Thành l
 p h
ội đồ
ng thu
ốc và điề
u t
 
ở 
b
nh vi
ện, ban hành các phác đồ
 
điề
u tr 
.
 
Câu 2:a.
 
CTCT, ĐT, ĐL, công dụng, đườ 
ng dùng - d
ng dùng, TDKMMc
a lidocain hydroclorid?
TL:
H
2
NCOOCH
2
CH
2
NC
2
H
5
C
2
H
5
.
HClCH
3
CH
3
 
Ho¸ tÝnh:
 
TÝnh base v
µ
tÝnh khö (do nhãm amin III)
* §Þnh tÝnh:
- Dung dÞch n
íc cho ph¶n øng cña ion Cl
-
.- Phæ IR, SKLM so víi lidocain hydroclorid chuÈn.
*
§Þnh l-îng:
 
B»ng c¸c pp sau:1. Acid-base trong m«i tr
êng acid acetic khan; dd chuÈn HClO
4 
0,1M(m«i tr
êng khan); chØ thÞ ®o ®iÖn thÕ 2. PhÇn HCl kÕt hîp: B»ng dd. NaOH 0,1M; dung m«I ethanol 96%; chØ thÞ®o ®iÖn thÕ.
*C«ng dông:
1. G©y tª:
 
Tiªm v
µ
b«i ®Òu hiÖu qñaPh¸t huy t¸c dông nhanh v
µ
kÐo d
µ
i kho¶ng 60-75 phót;nÕu kÌm noradrenalin t¸c dông ®
îc ®Õn 120 phót.LiÒu g©y tª:
 
Tiªm 0,25-0,35g dung dÞch 0,5-1,5%.G©y tª bÒ mÆt: d¹ng b
µ
o chÕ thÝch hîp nång ®é 2-5%.
 2. Chèng lo¹n nhÞp tim:
Chèng lo¹n nhÞp thÊt (phÉu thuËt hoÆc nguyªn nh©n kh¸c).
Ng-êi lín
, lóc ®Çu truyÒn 50-100mg, tèc ®é 25-50mg/phót;TiÕp sau truyÒn mét nöa liÒu ban ®Çu; kh«ng qu¸ 250mg/1h.
*T¸c dông kh«ng mong muèn:
Chñ yÕu trªn thÇn kinh: hoa m¾t, chãng mÆt, lo¹n thÞ gi¸c,run c¬; nÆng h¬n cã thÓ bÞ lo¹n t©m thÇn l©m thêi.
B¶o qu¶n:
 
Tr¸nh ¸nh s¸ng; thuèc ®éc b¶ng B.
 

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
lien112039 liked this
Le Hoang Giang liked this
lethao2008 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->