Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by mojeprawo

More info:

Published by: mojeprawo on May 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

 
©Kancelaria Sejmu s. 1/12005-10-11
 
USTAWAz dnia 27 lipca 2005 r.Prawo o szkolnictwie wy
ż
szymDzia
ł
ISystem szkolnictwa wy
ż
szegoRozdzia
ł
1Przepisy ogólneArt. 1.
1. Ustaw
ę
stosuje si
ę
do publicznych i niepublicznych szkó
ł
wy
ż
szych.2. Ustawy nie stosuje si
ę
do szkó
ł
wy
ż
szych i wy
ż
szych seminariów duchownych prowadzonych przez ko
ś
cio
ł
y i zwi
ą 
zki wyznaniowe, z wyj
ą 
tkiem KatolickiegoUniwersytetu Lubelskiego, chyba
ż
e ustawa lub umowa mi
ę
dzy rz
ą 
dem a w
ł
a-dzami ko
ś
cio
ł
ów lub zwi
ą 
zków wyznaniowych stanowi inaczej.
Art. 2.
1. U
ż
yte w ustawie okre
ś
lenia oznaczaj
ą 
:1) uczelnia - szko
łę
prowadz
ą 
c
ą 
studia wy
ż
sze, utworzon
ą 
w sposób okre
ś
lonyw ustawie;2) uczelnia publiczna - uczelni
ę
utworzon
ą 
przez pa
ń
stwo reprezentowane przez w
ł
a
ś
ciwy organ w
ł
adzy lub administracji publicznej;3) uczelnia niepubliczna - uczelni
ę
utworzon
ą 
przez osob
ę
fizyczn
ą 
albo osob
ę
  prawn
ą 
nieb
ę
d
ą 
c
ą 
pa
ń
stwow
ą 
ani samorz
ą 
dow
ą 
osob
ą 
prawn
ą 
;4) za
ł
o
ż
yciel uczelni niepublicznej - osob
ę
, o której mowa w pkt 3, która utwo-rzy
ł
a uczelni
ę
;5) studia wy
ż
sze - studia prowadzone przez uczelni
ę
posiadaj
ą 
c
ą 
uprawnieniado ich prowadzenia, ko
ń
cz
ą 
ce si
ę
uzyskaniem odpowiedniego tytu
ł
u zawo-dowego;6) tytu
ł
zawodowy - tytu
ł
licencjata, in
ż
yniera, magistra lub tytu
ł
równorz
ę
dny;7) studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub in
ż
ynierskie, umo
ż
liwia- j
ą 
ce uzyskanie wiedzy i umiej
ę
tno
ś
ci w okre
ś
lonym zakresie kszta
ł
cenia, przygotowuj
ą 
ce do pracy w okre
ś
lonym zawodzie, ko
ń
cz
ą 
ce si
ę
uzyskaniemtytu
ł
u licencjata albo in
ż
yniera;
Opracowano na pod-stawie Dz.U. z 2005 r.Nr 164, poz. 1365.
 
 
©Kancelaria Sejmu s. 2/22005-10-11
 8) studia drugiego stopnia - studia magisterskie, umo
ż
liwiaj
ą 
ce uzyskanie spe-cjalistycznej wiedzy w okre
ś
lonym zakresie kszta
ł
cenia, jak równie
ż
przy-gotowuj
ą 
ce do twórczej pracy w okre
ś
lonym zawodzie, ko
ń
cz
ą 
ce si
ę
uzy-skaniem tytu
ł
u magistra albo tytu
ł
u równorz
ę
dnego;9) jednolite studia magisterskie - studia magisterskie, na które przyjmowani s
ą 
 kandydaci posiadaj
ą 
cy
ś
wiadectwo dojrza
ł
o
ś
ci, umo
ż
liwiaj
ą 
ce uzyskaniespecjalistycznej wiedzy w okre
ś
lonym zakresie kszta
ł
cenia, jak równie
ż
  przygotowuj
ą 
ce do twórczej pracy zawodowej, ko
ń
cz
ą 
ce si
ę
uzyskaniem ty-tu
ł
u magistra albo tytu
ł
u równorz
ę
dnego; ich uko
ń
czenie umo
ż
liwia ubie-ganie si
ę
o przyj
ę
cie na studia trzeciego stopnia;10) studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani s
ą 
kan-dydaci posiadaj
ą 
cy tytu
ł
magistra albo tytu
ł
równorz
ę
dny, umo
ż
liwiaj
ą 
ceuzyskanie zaawansowanej wiedzy w okre
ś
lonej dziedzinie lub dyscyplinienauki, przygotowuj
ą 
ce do samodzielnej dzia
ł
alno
ś
ci badawczej i twórczejoraz uzyskania stopnia naukowego doktora;11) studia podyplomowe - inn
ą 
ni
ż
studia wy
ż
sze i studia doktoranckie form
ę
 kszta
ł
cenia przeznaczon
ą 
dla osób legitymuj
ą 
cych si
ę
dyplomem uko
ń
cze-nia studiów wy
ż
szych;12) studia stacjonarne - form
ę
studiów wy
ż
szych, w której program studiów jestrealizowany w postaci zaj
ęć
dydaktycznych wymagaj
ą 
cych bezpo
ś
redniegoudzia
ł
u nauczycieli akademickich i studentów w wymiarze okre
ś
lonymstandardami kszta
ł
cenia dla tej formy studiów wskazan
ą 
przez senat uczelnizgodnie z art. 169 ust. 2;13) studia niestacjonarne - inn
ą 
form
ę
studiów ni
ż
studia stacjonarne, z zacho-waniem standardów kszta
ł
cenia okre
ś
lonych dla tej formy studiów wskaza-n
ą 
przez senat uczelni zgodnie z art. 169 ust. 2;14) kierunek studiów - wyodr 
ę
 bniony obszar kszta
ł
cenia;15) makrokierunek studiów - obszar kszta
ł
cenia stanowi
ą 
cy po
łą 
czenie kierun-ków studiów maj
ą 
cych podobne standardy kszta
ł
cenia;16) studia mi
ę
dzykierunkowe - studia wy
ż
sze prowadzone wspólnie na ró
ż
nychkierunkach przez uprawnione jednostki organizacyjne jednej lub kilkuuczelni;17) forma studiów - tryb studiowania i organizacj
ę
studiów;18) standardy kszta
ł
cenia - zbiór regu
ł
kszta
ł
cenia na studiach wy
ż
szych, pro-wadzonego w ró
ż
nych formach w ramach kierunków studiów, makrokie-runków lub studiów mi
ę
dzykierunkowych;
 
19) immatrykulacja - akt przyj
ę
cia w poczet studentów uczelni;20) student - osob
ę
kszta
ł
c
ą 
c
ą 
si
ę
na studiach pierwszego lub drugiego stopniaalbo jednolitych studiach magisterskich;21) doktorant - uczestnika studiów doktoranckich;22) uczelnia akademicka - uczelni
ę
, w której przynajmniej jedna jednostka or-ganizacyjna posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora;
 
©Kancelaria Sejmu s. 3/32005-10-11
 23) uczelnia zawodowa - uczelni
ę
prowadz
ą 
c
ą 
studia pierwszego lub drugiegostopnia albo jednolite studia magisterskie nieposiadaj
ą 
c
ą 
uprawnienia donadawania stopnia naukowego doktora;24) uczelnia wojskowa - uczelni
ę
publiczn
ą 
nadzorowan
ą 
przez Ministra Obro-ny Narodowej;25) uczelnia s
ł
u
ż
 b pa
ń
stwowych - uczelni
ę
publiczn
ą 
nadzorowan
ą 
przez mini-stra w
ł
a
ś
ciwego do spraw wewn
ę
trznych;26) uczelnia artystyczna - uczelni
ę
publiczn
ą 
nadzorowan
ą 
przez ministra w
ł
a-
ś
ciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;27) uczelnia medyczna - uczelni
ę
publiczn
ą 
nadzorowan
ą 
przez ministra w
ł
a-
ś
ciwego do spraw zdrowia;28) uczelnia morska - uczelni
ę
publiczn
ą 
nadzorowan
ą 
przez ministra w
ł
a
ś
ciwe-go do spraw gospodarki morskiej;29) podstawowa jednostka organizacyjna - wydzia
ł
lub inn
ą 
jednostk 
ę
organiza-cyjn
ą 
uczelni okre
ś
lon
ą 
w statucie, prowadz
ą 
ce co najmniej jeden kierunek studiów lub studia doktoranckie co najmniej w jednej dyscyplinie nauko-wej;30) nauka i badania naukowe - tak 
ż
e odpowiednio - sztuk 
ę
i twórczo
ść
arty-styczn
ą 
;31) stopie
ń
naukowy doktora i stopie
ń
naukowy doktora habilitowanego - tak 
ż
eodpowiednio - stopie
ń
doktora sztuki i stopie
ń
doktora habilitowanego sztu-ki;32) tytu
ł
naukowy profesora - tak 
ż
e odpowiednio - tytu
ł
profesora sztuki;33) podstawowe miejsce pracy - uczelni
ę
, w której nauczyciel akademicki pozo-staje w stosunku pracy w pe
ł
nym wymiarze czasu pracy, wskazan
ą 
w akciestanowi
ą 
cym podstaw
ę
zatrudnienia jako podstawowe miejsce pracy.2. Ilekro
ć
w ustawie jest mowa o:1) studiach, bez bli
ż
szego okre
ś
lenia - rozumie si
ę
przez to studia wy
ż
sze;2) zwi
ą 
zku uczelni, bez bli
ż
szego okre
ś
lenia - rozumie si
ę
przez to zwi
ą 
zek uczelni publicznych lub zwi
ą 
zek uczelni niepublicznych.3. W uczelni, w której nie ma podstawowych jednostek organizacyjnych, przepisyustawy dotycz
ą 
ce takich jednostek stosuje si
ę
odpowiednio do ca
ł
ej uczelni.
Art. 3.
1. Wyraz „uniwersytet” mo
ż
e by
ć
u
ż
ywany w nazwie uczelni, której jednostki or-ganizacyjne posiadaj
ą 
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora conajmniej w dwunastu dyscyplinach, w tym przynajmniej po dwa uprawnienia wdziedzinach nauk humanistycznych, spo
ł
ecznych lub teologicznych, matema-tycznych, fizycznych lub technicznych, przyrodniczych oraz prawnych lub eko-nomicznych.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->