Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
3Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Thu Tuong Nguyen Tan Dung tham nhung du an tai Hai Phong

Thu Tuong Nguyen Tan Dung tham nhung du an tai Hai Phong

Ratings: (0)|Views: 22,236|Likes:
Thu Tuong Nguyen Tan Dung tham nhung du an tai Hai Phong, Nguyen Tan Dung tham nhung du an, Nguyễn Tấn Dũng thăm những dự án, Hải Phòng, Hai Phong, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyen Tan Dung
Thu Tuong Nguyen Tan Dung tham nhung du an tai Hai Phong, Nguyen Tan Dung tham nhung du an, Nguyễn Tấn Dũng thăm những dự án, Hải Phòng, Hai Phong, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyen Tan Dung

More info:

Published by: Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng on May 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/06/2012

pdf

text

original

 
 
Nguy
n T
n D
ũ
ng
C
ổng thông tin đ
i
n t
ử 
http://nguyentandung.org
Xã Hộ
iNguy
n T
ấ 
n D
ũ
ngTh
ế 
gi
i
Pháp luậ
t
Ý Kiế 
n Th
T
ướ
ngKinh Doanh
Đờ
i s
ố 
ngKhoa h
cV
ăn hoá
Gi
ải trí Công nghệ
Type text to search here...
Trang ch
>Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng> Th
t
ướ
ng Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng th
ă
m nh
ữ 
ng d
ự án tạ
iH
ải Phòng
 
G
i ph
n h
i
Your email address will not be published. Required fields aremarked
*
Tên
 
*
 Th
ư đ
i
n t
ử 
 
*
Th
t
ướ 
ng Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng th
ă
m nh
ữ 
ng d
ự án tạ
i H
ải Phòng
 
Tháng Nă
m 23, 2011nguyen tan dung
Để
l
i ph
n h
 ồ
iGo to comments
Sáng 22/5, Thủ
t
ướ
ng Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng
đế 
n th
ă
m d
ự án đầ
u t
ư xây dựng Nhà máy sả
n xu
ấ 
tx
ơ
s
i t
ng h
p polyester
Đình Vũ
thu
ộc Công ty cổ
ph
 ần Hóa dầu và Xơ
s
i d
 ầu khí tạ
i KCN
Đình Vũ
, qu
n H
ải An, thành phố 
H
ải Phòng. Thăm Nhà máy xơ
s
i
Đình Vũ
, Th
t
ướ
ng Nguy
nT
ấ 
n D
ũ
ng mong mu
ố 
n TP H
ải Phòng và chủ các dự án đầ
u t
ư trên địa bàn cầ
n h
ế 
t s
ứ 
c quan
tâm tớ
i vi
c
đào tạ
o ngh
 ề
, gi
i quy
ế 
t vi
ệc làm, tạ
o
đ
i
 ề
u ki
n cho ng
ườ
i lao
độ
ng
đị
a ph
ươ
ng
vào làm việc trong các KCN.
 
Quan tâm tớ
i lao
độ
ng
đị
a ph
ươ
ng
Nhà máy đượ
c thi
ế 
t k
ế 
v
ới công suấ 
t 175.000 t
ấ 
n/n
ă
m, s
ử 
d
ụng công nghệ tiên tiế 
n c
a
Đứ 
c
để
s
n xu
ất các loạ
i s
n ph
m ph
c v
ụ ngành dệt may và các ngành công nghiệ
p nh
ẹ khác.Đượ
c kh
ởi công từ tháng 5/2008, dự án có tổ
ng m
ứ 
c
đầ
u t
ư 
320 tri
u USD s
ẽ đi vào hoạ
t
độ
ngcu
ối quý III/2011, bướ
c
đ
u t
o vi
ệc làm thường xuyên cho khoảng trên 700 lao độ
ng.Th
t
ướ
ng Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng
đánh giá đây là mộ
t d
ự án lớn, có ý nghĩ 
a quan tr
ng trong
đ
mb
o ngu
 ồn nguyên liệ
u
n
định, lâu dài cho ngành dệ
t may, t
o vi
ệc làm cho ngườ
i lao
đ
ng,t
o
độ
ng l
ực phát triển ngành công nghiệ
p s
n xu
ấ 
t x
ơ
s
i t
ng h
ợp và đ
a d
ạng hóa các sả
nph
ẩm hóa dầ
u
 Th
t
ướ
ng Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng
đ
ngh
đơ
n v
đầ
u t
ư 
,
đơ
n v
thi
ế 
t k
ế 
,
thi công tiế 
p t
c
đẩ
ynhanh ti
ế 
n
độ
d
ự án, đả
m b
o cho d
ự án hoàn thành đúng tiế 
n
độ
, ch
ấ 
t l
ượ
ng
đã đề ra, góp
ph
 ần thúc đẩ
y s
ự 
nghi
ệp công nghiệp hóa, hiệ
n
đại hóa đấ 
t n
ướ
c.Th
t
ướ
ng Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng c
ũ
ng mong mu
ố 
n
đị
a ph
ương và các chủ đầ
u t
ư trên địa bàn cầ
nh
ế 
t s
ức quan tâm tớ
i vi
c
đào tạ
o ngh
 ề
, gi
i quy
ế 
t vi
ệc làm, tạ
o
đ
i
 ề
u ki
n cho ng
ườ
i lao
độ
ng
đị
a ph
ương vào làm việc trong các KCN. Đ
i li
 ề
n v
i
đó, phải làm tốt công tác quy hoạch, xây
d
ựng nhà ở cho công nhân, đả
m b
o cu
c s
ố 
ng, sinh ho
ạt cho công nhân ở các KCN.
 
Nguy
ễn Hoàng –
Nh
t B
c (theonguyentandung.org)
 Rate This
Chia s
:
Share
Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ngd
ự án
,H
ải Phòng
,Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng,Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng Th
ă
m nh
ữ 
ng d
ự án
,Nguyen Tan Dung tham nhung du an,th
t
ướ
ng
Ph
n h
 ồ
l
Nguy
n T
n D
ũ
ng
Bài viế
t m
i
Th
t
ướ
ng Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng th
ă
mnh
ữ 
ng d
ự án tạ
i H
ải Phòng
 Th
t
ướ
ng Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng tham giab
 ầ
u c
ử 
th
ự 
c hi
n quy
 ền và nghĩ 
a v
công dân
 Th
t
ướ
ng Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng: Chuy
n
đ
i D
ự án Khu liên hợ
p s
n xu
ất thépCà Ná thành khu công nghiệp Cà Ná
 Th
t
ướ
ng Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng th
ă
mnh
ữ 
ng
đị
a ph
ươ
ng t
i Qu
ng Ninh th
ự 
chi
n Ngh
quy
ết 11
 
Hà Nộ
i r
ự 
c r
tr
ước ngày bầ
u c
ử 
Qu
ốc hộ
i 
Đạ
i t
ướng Phùng Quang Thanh tham
d
ự 
H
i ngh
B
tr
ưở
ng Qu
ố 
c
phòng ASEAN
 
Ý kiế 
n Th
t
ướ
ng v
 ề
Vay v
ố 
n b
sungcho D
ự án Thủ
y l
i Ph
ước Hòa
 Th
t
ướ
ng Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng: Ch
ấ 
nch
ỉnh công tác quản lý các gói
th
 ầu EPC
 Th
t
ướ
ng Nguy
n T
ấ 
n D
ũng làm việ
cv
i
Ủy ban An toàn giao thông quốc gia
 Ph
ải làm thấ 
t b
i m
ọi âm mưu xâm
ph
m ch
quy
 ề
n 
Chuyên mụ
c
Ý Kiế 
n Th
T
ướ
ng 
Công nghệ
 Gi
ải trí 
 Khoa h
c Kinh Doanh Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng 
Pháp luậ
t Th
ế 
gi
i Th
thao Tin Hot V
ăn hoá
 
Xã Hộ
i RSS feed

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ngoc Anh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->