Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by mojeprawo

More info:

Published by: mojeprawo on May 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

 
©Kancelaria Sejmu s. 1/522007-04-30
 
Dz.U. 2006 Nr 139 poz. 992OBWIESZCZENIEMARSZA
Ł
KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJz dnia 24 lipca 2006 r.w sprawie og
ł
oszenia jednolitego tekstu ustawy o
ś
wiadczeniach rodzinnych
1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og
ł
asza-niu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253 oraz z 2006 r. Nr 73, poz. 501 i Nr 104, poz. 708)og
ł
asza si
ę
w za
łą 
czniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia28 listopada 2003 r. o
ś
wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255), zuwzgl
ę
dnieniem zmian wprowadzonych:1) ustaw
ą 
z dnia 29 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o
ś
wiadczeniach rodzinnych(Dz. U. Nr 35, poz. 305),2) ustaw
ą 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo
ł
ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001),3) ustaw
ą 
z dnia 30 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o
ś
wiadczeniach rodzinnych(Dz. U. Nr 192, poz. 1963),4) ustaw
ą 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia
ł
alno
ś
ci podmiotów realizu- j
ą 
cych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 73, poz. 501),5) ustaw
ą 
z dnia 22 kwietnia 2005 r. o post
ę
 powaniu wobec d
ł
u
ż
ników alimenta-cyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 i Nr 164, poz.1366),6) ustaw
ą 
z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy oudzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej orazniektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 94, poz. 788),7) wyrokiem Trybuna
ł
u Konstytucyjnego z dnia 18 maja 2005 r. sygn. akt K 16/04(Dz. U. Nr 95, poz. 806),8) ustaw
ą 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa orazo zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 143, poz. 1199),9) wyrokiem Trybuna
ł
u Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2005 r. sygn. akt P3/05 (Dz. U. Nr 233, poz. 1994),10) ustaw
ą 
z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o
ś
wiadczeniach rodzinnych(Dz. U. Nr 267, poz. 2260),11) ustaw
ą 
z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o
ś
wiadczeniach rodzinnych(Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 67),12) ustaw
ą 
z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708),13) ustaw
ą 
z dnia 9 czerwca 2006 r. – Przepisy wprowadzaj
ą 
ce ustaw
ę
o S
ł
u
ż
 bieKontrwywiadu Wojskowego oraz S
ł
u
ż
 bie Wywiadu Wojskowego oraz ustaw
ę
o
 
©Kancelaria Sejmu s. 2/522007-04-30
 s
ł
u
ż
 bie funkcjonariuszy S
ł
u
ż
 by Kontrwywiadu Wojskowego oraz S
ł
u
ż
 by Wy-wiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 711)oraz zmian wynikaj
ą 
cych z przepisów og
ł
oszonych przed dniem 24 lipca 2006 r.2. Podany w za
łą 
czniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obej-muje:1) art. 34–46 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
ś
wiadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255), które stanowi
ą 
:„Art. 34. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks post
ę
 powania cy-wilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z pó
ź
n. zm.
a)
) wprowadza si
ę
na-st
ę
 puj
ą 
ce zmiany:1) w art. 476:a) w § 2 uchyla si
ę
pkt 3, b) w § 5 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:„c)
ś
wiadczenia w sprawach nale
żą 
cych do w
ł
a
ś
ciwo
ś
ciZak 
ł
adu Ubezpiecze
ń
Spo
ł
ecznych,”;2) w art. 477
8
w § 2:a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:„1) o zasi
ł
ek chorobowy, wyrównawczy, opieku
ń
czy,macierzy
ń
ski, porodowy, pogrzebowy, rodzinnyoraz o dodatki do zasi
ł
ku rodzinnego,”, b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:„4) o ustalenie niepe
ł
nosprawno
ś
ci lub stopnia niepe
ł
no-sprawno
ś
ci,”;3) w art. 833 § 6 otrzymuje brzmienie:„§ 6. Nie podlegaj
ą 
egzekucji
ś
wiadczenia alimentacyjne,
ś
wiadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, piel
ę
gna-cyjne, porodowe i dla sierot zupe
ł
nych.”.Art. 35. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o post
ę
 powaniu egzekucyjnymw administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z pó
ź
n. zm.
 b)
)wprowadza si
ę
nast
ę
 puj
ą 
ce zmiany:1) w art. 8 w § 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
a)
Zmiany wymienionej ustawy zosta
ł
y og
ł
oszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz.157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz.471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532,z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 41, poz.360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323 i Nr 199, poz. 1939.
 b)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta
ł
y og
ł
oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1090, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1679 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 193, poz. 1884 i Nr 217, poz. 2124.
 
©Kancelaria Sejmu s. 3/522007-04-30
 „12) kwoty otrzymane z tytu
ł
u zasi
ł
ku sta
ł
ego wyrównawcze-go, pomocy pieni
ęż
nej dla rodzin zast
ę
 pczych oraz pomo-cy dla ucz
ą 
cych si
ę
i studiuj
ą 
cych wychowanków placó-wek opieku
ń
czo-wychowawczych i rodzin zast
ę
 pczych,”;2) w art. 10 § 4 otrzymuje brzmienie:„§ 4. Nie podlegaj
ą 
egzekucji
ś
wiadczenia alimentacyjne,
ś
wiadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, piel
ę
gnacyjne, porodowe i dla sierot zupe
ł
nych.”.Art. 36. W ustawie z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U.z 1991 r. Nr 45, poz. 200, z pó
ź
n. zm.
c)
) w art. 4 wprowadza si
ę
nast
ę
- puj
ą 
ce zmiany:1) w ust. 4a wyrazy „31 grudnia 2003 r.” zast
ę
 puje si
ę
wyrazami„30 kwietnia 2004 r.”;2) w ust. 5a wyrazy „31 grudnia 2003 r.” zast
ę
 puje si
ę
wyrazami„30 kwietnia 2004 r.”;3) w ust. 7 wyrazy „31 grudnia 2003 r.” zast
ę
 puje si
ę
wyrazami„30 kwietnia 2004 r.”;4) po ust. 7 dodaje si
ę
ust. 7a w brzmieniu:„7a. W przypadku osób ubiegaj
ą 
cych si
ę
o
ś
wiadczenia z fun-duszu alimentacyjnego za okres po 31 grudnia 2003 r.
ś
wiadczenia z funduszu alimentacyjnego przys
ł
uguj
ą 
, je-
ż
eli przeci
ę
tny miesi
ę
czny dochód na osob
ę
w rodzinieuprawnionego uzyskany w 2002 r. nie przekracza 612z
ł
.”.Art. 37. W ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo
ł
ecznej (Dz. U.z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z pó
ź
n. zm.
d)
) wprowadza si
ę
nast
ę
 puj
ą 
cezmiany:1) art. 4a otrzymuje brzmienie:„Art. 4a. Przy ustalaniu prawa do zasi
ł
ku sta
ł
ego wyrów-nawczego w sk 
ł
adzie rodziny nie uwzgl
ę
dnia si
ę
 dzieci wychowywanych w ramach rodziny zast
ę
 p-czej, a do dochodu rodziny nie wlicza si
ę
ich do-chodów i pomocy pieni
ęż
nej, o której mowa w art.33g ust. 1–3, chyba
ż
e zasi
ł
ek ma by
ć
przyznany zewzgl
ę
du na te dzieci.”;2) w art. 11 pkt 1–2a otrzymuj
ą 
brzmienie:„1) przyznawanie i wyp
ł
acanie zasi
ł
ku sta
ł
ego wyrów-nawczego,2) przyznawanie i wyp
ł
acanie zasi
ł
ków okresowych, specjal-nych okresowych i macierzy
ń
skich okresowych,
c)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta
ł
y og
ł
oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 90, poz. 1000, z 2001 r. Nr 154, poz. 1791, z 2002 r. Nr 241, poz.2074 oraz z 2003 r. Nr 83, poz. 759.
d)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta
ł
y og
ł
oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001,z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238, z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349 i Nr 154, poz. 1792 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 44, poz. 389, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->