Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Spekülatif Realizm ve Transendental Materyalizm: Kant-Hegel-Deleuze-Zizek Dörtgeni İçinden Çıkarak Doğanın Sonsuzluğunun İçkin Olduğu Aşkınsal Bir Anlam Dünyası Yaratan Transendental Materyalizm’in Ölümsüz Öznesi Schelling

Spekülatif Realizm ve Transendental Materyalizm: Kant-Hegel-Deleuze-Zizek Dörtgeni İçinden Çıkarak Doğanın Sonsuzluğunun İçkin Olduğu Aşkınsal Bir Anlam Dünyası Yaratan Transendental Materyalizm’in Ölümsüz Öznesi Schelling

Ratings: (0)|Views: 1,206 |Likes:
Published by Cengiz Erdem

More info:

Published by: Cengiz Erdem on May 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2014

pdf

text

original

 
Spekülatif Realizm ve Transendental Materyalizm
Kant-Hegel-Deleuze-Zizek Dörtgeni İçinden Çıkarak Doğanın Sonsuzluğunun İçkin Olduğu  Aşkınsal Bir Anla D!n"ası #aratan $ransendental %ater"aliz&in 'l!s!z 'znesi S()elling
Cengiz Erdem2011
Evrenin merkezinin dünya olmaktan ziyade güneş olduğunu iddia eden Kopernik Devrimi’nin ve aklın sınırları olduğunu, yani bilebileceklerimizin sonsuz olmadığını öne süren Kant’ın öncülüğünde gerekleşen !ydınlanma "areketinin gözleri kör etmesi kuvvetle mu"temel bir aydınlığa kavuşmakla ne denli derin bir bağlantı ierisinde olduğunu artık "epimiz biliyoruz# !kılcılığın ışıkla ilgisi Kopernik ve Kant’tan beridir sürmekte$ %atta kimilerinin, rasyonalizmin ve bilimin ışığıyla kör olduğu belirtmeye bile gerek bırakmayacak derecede bariz gelinen noktada# &elli ki ışık ve aydınlanma arasındaki ilişki körlükle "akikat arasındaki ilkiye paralel bir seyir izlemektedir ezelden beridir# Dünyayı değiştirebilmek iin öncelikle onu anlamak gerektiği ise o kadar aşik'r ki, bunu i(ade etmek ayıp kaacak, "atta okuyucunun idrak kabiliyetine "akaret tel'kki edilecek neredeyse# )üneşsiz bir dünyada insan da olamayacağından dünyanın insandan bağımsız kendinde*şey olarak nasıl bir yer olabilecini ta"ayyül edebilmek iin neşin neceği nünde bilimsel verilere dayanan bir spekülasyonlar serisi oluşturmaksa ziyadesiyle elzemdir# +ira insansız bir nya ta"ayyül edebilirsek, insan merkezli düşünceyi aşar ve dünyayı güneş sistemine "apsolmuşluktan kurtarmak suretiyle ait olduğu yere, yani evrenin sonsuzluğuna kavuşturabiliriz# nsansız bir dünyayı ta"ayyül edebilmek iin bir ölümsüz gibi düşünebilmek gerektiğini ise bilmiyoruz sözlerimize eklemeye gerek var mı, ama gene de
 
ekliyoruz işte, belki vardır diye### %emen belirtelim, ölümlülere, yani dirilere "as bir özellik olan düşünme kapasitesi, yarattığı sınırsız düzey sayesinde * ki bunu sonlu bir varlık olan insanın sonsuzluğu düşünüp matematiksel olarak aıklayabilmesinden anyoruz * düşüncenin sonsuzluğu "'li"azırda kendi iinde barındırıyor olduğunu gösterir# Düşüncenin öznesi olmaktan ziyade ta kendisi olan insan ise bu anlamda ölmsüzlüğü bünyesinde barındırıyor demektir# &uradaki önemli nokta söz konusu ölümsüzlüğün (iziksel ölümsüzlük olmaktan ziyade meta(iziksel ölümzlük olduğudur# -ani epistemolo.ik bağlamından tamamen koparılmış salt ontolo.ik bir düzlemde zu"ur eden düşünce olayı# &ir olay olarak düşüncenin zu"ru iin gereken yüzey elbette ki maddi olacaktır# /'kin akılda tutulmalıdır ki bu maddi yüzey !ristoteles’in izdiği sınırlar iine "apsolmuş (izik anlaşıan bir maddi zeydir# 0eta(iziksel düzlemin maddenin uzantısı olduğunu ortaya koyan nsal materyalizm te bu tarz bir şüncenin ürünüdür# 1zellikle 2c"elling tara(ından geliştirilen bu (else(i yaklaşım, 3ic"tenin Kant’ı radikalltirmek suretiyle idealizmin doruğuna ıkmasına bir tepki olarak maddenin yeniden ön plana ıkarılmasını ierir# 0aksadı yeni bir doğa (else(esi geliştirmek olan 2c"elling’e göre maddenin madde*ötesi etkileri vardır ve yaratılan z konusu madde*ötesi etkiler maddeyi aştığı gibi, madde de onları aşar# &irbirine ayanda "em ikin "em de n olan iki (arkvarlık boyutundan, da"a doğrusu varlığın iki (arklı düzleminden söz ediyoruz demek ki burada# &unlardan biri beş duyumuzun duyumu da"ilinde olan görünen4(enomenal5 düzey, diğeri ise beş duyumuzla ulaşamayacağımız ama zi"nimizle algılayabileceğimiz4numenal5 düzeydir# 1nceleri 2pekülati( 6ealizm, sonraları 2pekülati( 0ateryalizm, en son olarak da  7ransendental 0ateryalizm adlarıyla anageldiğimiz bu teorinin amacı, özne ve nesnenin diğer adları olan (enomenal ve numenal düzeyler arasındaki ilişkiyi bağlılaşımcılıktan kopararak, söz konusu ikiliğin üstesinden gelmek yerine onu bir gerek olarak kabul edip bu iki düzey arasında nasıl da"a sağlıklı ve üretken bir ilişki kurulabileceğini
 
kuramsallaştırmaktır#%epimizin takdir edeceği üzere dadaki değişimler kaınılmaz olarak siyasi arenada da köklü değişimlere sebep olabilmektedir# &elli ki aşkınsal materyalizm veya naturalizm4transcendental materialism or naturalism5 son derece yerinde bir (else(i yaklaşımdır# %er ne kadar idealist olmasa da !lman dealizmi’nin ileri gelenlerinden kabul edilen 2c"elling’in öncülük ettiği bu yaklaşıma göre (ikirlere veya idealara ra"imlik eden danın kendisidir# &aokuyucularımız bunun son derece bariz olduğunu, zira şüncelerin beyin denen organ tara(ından üretildiğini, insabir bitki olarak şünecek olursak beynin de bu bitkinin ieği veya meyvesi olduğunu dile getirebilirler# 2öz konusu okuyucularımızın bu düşüncesi elbette ki son derece yerinde bir tespittir# !ncak iş bununla kalmıyor ne yazık ki# 2c"elling’in (else(esini yeniden yorumlayarak nümüze uyarlayan 8ain %amilton )rant’a re 2c"elling’in önemi Kantın aşkınsal idealizminin öne sürdüğü 9idealar gereği4maddeyi5 belirler: anlayışına ters düşen bir biimde 9gerek4madde5 idealabelirler: anlayışını benimsemolmasından kaynaklanır#%egel’in
Tinin Fenomenolojisi
adlı kitabında "er şeyin zaman ierisinde kendisinden (arklılaşıp ötekisine dönüştüğünü, da"a doğrusu "er şeyin, ötekisini kendi iinde "'li"azırda barındırdığını ve oluş sürecinde iteki ötekinin dışsallaştılarak öznenin kendisi "aline gelmesinin kaınılmaz olduğunu sık sık tekrarladığını akılda tutarsak, kendi iinde kendinden da"a kendi olan bir boşluk olarak öznenin kendini i(ade edebilecek ve kendinden (arkını dile getirebilecek bir spekülasyon biimini "ayata geirebilmek iin kaılmaz olarak Kant ile %egel arasında, )illes Deleuze’ün deyimiyle bir ayırıcı*sentez4dis.unctive*synt"esis5 işlemi gerekleştirmek zorunda olduğunu söyleyebiliriz# +ira bir nesnenin kendini bir özne olarak tasvir edebilmesi ancak Kant’ın düşünümsel yarve %egel’in spekülati( diyalektik strate.ilerinin kendi ilerinde bölünüp idealist yanlarından arındırıldıktan sonra materyalist yanlarının aşkınsallığın ikin

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
nuritok liked this
Gulsen Ulker liked this
mustafa durak liked this
mustafa durak liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->