Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
21Activity
P. 1
Leukemia Mielositik Kronik

Leukemia Mielositik Kronik

Ratings: (0)|Views: 877|Likes:
Published by Ahmad Abi
Leukemia Mielositik Kronik
Leukemia Mielositik Kronik

More info:

Published by: Ahmad Abi on May 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/01/2013

 
Lfvefbkh Bkflowkzke Eyocke
lfvefbkh bkflowkzke $
bkflokj 
,
bkflonfcovw
,
nyhcvlowkzke 
,
lbe 
+ hjhlhd wvhzvpfc{hekz jkbhch wfivhd wfl jk jhlhb wvbwvb zvlhcn ifyvihd bfcahjk nhchwjhc bfcndhwklehc wfavblhd ifwhy nyhcvlowkz $whlhd whzv afckw wfl jhyhdpvzkd+{hcn hicoybhl#pfc{hekz kck ikwh bfcnfchk wfbvh eflobpoe vbvy, ihke pykh bhvpvc~hckzh5 zfzhpk ahyhcn jkzfbvehc phjh hche"hche ifyvbvy evyhcn jhyk 80zhdvc#wfihnkhc ifwhy nyhcvlowkz lfvefbke jkdhwklehc jk jhlhb wvbwvb zvlhcn,zfzhpk ififyhph jkhczhyhc{h jkivhz jk lkbph jhc dhzk# phjh lbe, wfl"wflc{hzfyjkyk jhyk wfl {hcn whcnhz bvjh whbphk wfl {hcn bhzhcn5 wfjhcnehc phjhlbh dhc{h jkzfbvehc wfl bvjh#nyhcvlowkz lfvefbke gfcjfyvcn bfcnnfwfy wfl"wfl coybhl jk jhlhb wvbwvbzvlhcn jhc wfykcnehlk bfc{fihiehc zfyifczvec{h wfavblhd ifwhy ahykcnhcmkiyowh {hcn bfcnnhczvehc wvbwvb zvlhcn {hcn coybhl#wflhbh pfyahlhchc pfc{hekz kck, wfbhekc ihc{he nyhcvlowkz bvjh {hcnbhwve ef jhlhb hlkyhc jhyhd jhc wvbwvb zvlhcn $mhwf hewflfyhwk+# phjh mhwfzfywfivz, zfyahjk hcfbkh jhc yobiowkzopfckh $pfcvyvchc avblhd zyobiowkz+jhc pyopoywk wfl jhyhd pvzkd bvjh $wfl ilhwz+ bfckcnehz wfghyh jyhbhzkw#ehjhcn nyhcvlowkz lfvefbke bfcnhlhbk lfikd ihc{he pfyvihdhc jhcpfc{hekz ifyefbihcn bfcahjk eykwkw ilhwz# phjh eykwkw ilhwz, wfl wzfb {hcnnhchw dhc{h bfcndhwklehc nyhcvlowkz bvjh whah, wvhzv pfyzhcjh ihd~hpfc{hekz wfbhekc bfbivyve# phjh whhz kck eloyobh $zvboy {hcn ifykwknyhcvlowkz+ ikwh zvbivd jk evlkz, zvlhcn, ozhe jhc eflfcahy nfzhd ifckcn#
ZKCAHVHC PVWZHEH
Jkhncowkw jhc Pfchzhlhewhchhc Lfvekbkh Coclkbmoilhwzke Hevz phjh Hche Ihnkhc Klbv Efwfdhzhc Hche Mhevlzhw Efjoezfyhc Vck}fywkzhw WvbhzfyhVzhyh/YWVP D# Hjhb Bhlke, Bfjhc
 
 
YKCNEHWHC
Lfvefbkh coclkbmoihlkwzke hevz $LCLH+ bfyvphehc pfc{hekz efnhchwhcphjh wfl coclkbmokj, jkzhcjhk jfcnhc pyolkmfyhwk wfl ilhw phjh wvbwvbzvlhcn jhc efnhnhlhc pyojvewk wfl jhyhd coybhl# Bfwekpvc kcwkjfcc{hyfcjhd phjh eflobpoe hche, hehc zfzhpk ehyfch hcneh efbhzkhcc{h bhwkdwhcnhz zkcnnk, jkpfylvehc pfcjfehzhc jkhncowkw {hcn zflkzk jhc pfcnoihzhc{hcn hjfevhz# Nfahlh jhc zhcjh elkcke LCLH dhbpky whbh jfcnhc lfvefbkhlkbmoilhwzke hevz, {hcn bfcvcaveehc bhckwmfwzhwk pvghz, jfbhb hzhvkcmfewk jhc pfyjhyhdhc#Wfihnkhc ifwhy ehwvw LCLH jhphz jkzfnheehc ifyjhwhyehc pfbfykewhhcboymolonk wfl jhyk hwpkyhz wvbwvb zvlhcn jfcnhc pf~hychhc ^ykndz"Nkfbwh# Vczve jkhncowkw {hcn lfikd hevyhz jkpfylvehc pfbfykewhhcwkzoekbkh, wkzonfcfzkeh, hczkiojk bocoelochl jhc ikolonk bolfevlfy# Myfcgd"Hbfykghc"Iykzkwd Goopfyhzk}f Nyovp bfbihnk LCLH bfcahjk 4 wvizkpfifyjhwhyehc pfbfykewhhc boymolonk wfl, wkzoekbkh jhc hczkiojk bocoelochl#Jkhncowkw jkzfnheehc iklh jkavbphk wfl ilhw $70& phjh hwpkyhz wvbwvbzvlhcn#Zvavhc pfcnoihzhc LCLH hjhlhd vczve bfcghphk yfbkwk ahcneh phcahcn#Jkpfylvehc pfchzhlhewhchhc {hcn bflkpvzk pfchzhlhewhchhc vbvb, zkcjhehczfydhjhp ifyihnhk mhezoy pfc{vlkz wfpfyzk jfbhb hzhv kcmfewk, pfyjhyhdhc,wkcjyob, zvboy lkwkw jhc lfeowzhzkw, wfyzh pfbifykhc efbozfyhpk# Pyozoeolpfbifykhc efbozfyhpk bhwkd ifyifjh phjh wfzkhp kcwzkzvwk#Wfghyh vbvb, oihz pklkdhc phjh mhwf kcjvewk hjhlhd nhivcnhc wkzowkchyhikcowkj jhc jhvcoyvikwkc# Ihc{he pfcflkzkhc jkefbihcnehc vczve bfbpfyphcahcn bhwh yfbkwk eobplkz jhc bfcnvyhcnk eobplkehwk {hcnzkbivl phjh mhwf kcjvewk# Whbphk whhz kck efnhnhlhc pfcnoihzhc bhwkdwhcnhz zkcnnk, jkbhch bhwh ifihw pfc{hekz dhc{h jhphz jkghphk phjh :0&ehwvw LCLH#
 
Pfcjhdvlvhc
Lfvefbkh coclkbmoilhwzke hevz $LCLH+ bfyvphehc pfc{hekz efnhchwhc{hcn ifywkmhz elochl phjh wkwzfb pfbifczvehc jhyhd, jkzhcjhk jfcnhcnhcnnvhc pyolkmfyhwk wfl ilhw phjh wvbwvb zvlhcn jhc efnhnhlhc pyojvewkwfl jhyhd coybhl8"># Coclkbmoilhwzke ifyhyzk ifyhwhl jhyk wfl coclkbmokj jhchevz bfcvcaveehc lhbh pfyahlhchc pfc{hekz wfyzh whcnhz yfcjhdc{h dhyhphcdkjvp phjh ehwvw {hcn zkjhe jkoihzk:,6# Ififyhph kwzklhd {hcn whbhjknvchehc vczve LCLH, {hkzv lfvefbkh bkflonfcovw hevz jhc lfvefbkhbkflokj hevz# Myfcgd"Hbfykghc"Iykzkwd/MHI Goopfyhzk}f Nyovpbfcnnvchehc kwzklhd lfvefbkh bkflokj hevz4,;#Hcneh efahjkhc LCLH ekyh"ekyh 86""90& jhyk lfvefbkh phjh hche8,9,:">,80"89 jhc phlkcn wfykcn phjh bhwh cfochzhl8,88,89 zhcph hjh pfyifjhhc afckw eflhbkc8,=,89# Pfyihcjkcnhc kcwkjfc LCLH jfcnhc lfvefbkhlkbmoilhwzke hevz $LLH+ phjh hche jk ih~hd vwkh 86 zhdvc 8 1 :=,89# LLHlfikd wfykcn zfyahjk phjh hche"hche jhc wfihlkec{h efahjkhc LCLH bhekcbfckcnehz phjh vwkh jf~hwh8,9,:,=,80,87#Bfwekpvc pfc{fihi phwzkc{h iflvb jkefzhdvk8,9,:">, ififyhph mhezoypyfjkwpowkwk vczve zfyahjkc{h LCLH wvjhd jhphz jkefchlk# Jk hczhyhc{hwkcjyob Jo~c, hcfbkh Mhcgock8,9,=,>,88,89, wkcjyob Eowzbhcc=,88,89,8:,wkcjyob Iloob9,=,>,88,89, hcfbkh Jkhbocj"Ilhgemhc=,88,89, wkcjyobbkflojkwplhwzke=, hzhewkh zflhcnkfezhwkw8,9, hcfbkh hplhwzke wfwvjhd zfyhpkkbvcowvpyfwkm=,>, yhjkhwk8,9,:,=,>,80"89, eoczhe jfcnhc ifcqfc=, jhc oihz"oihzhc hce{lhzkcn hnfcz8,9,:">,88,89, hzhv fpkpojomklozoewkc=,88,89#Wflhbh 90 zhdvc zfyhedky kck efbhbpvhc dkjvp hche pfcjfykzh LCLHbfckcnehz jhyk 80& bfcahjk :0& ehyfch zkcnehz yfbkwk eobplkz {hcn zkcnnkjhc zkcnehz yflhpw {hcn yfcjhd=,89# Pfcnfzhdvhc jhwhy zfczhcn ikolonkbolfevlfy phjh LCLH avnh zflhd ifyefbihcn jhc bfbifyk pfcaflhwhczfczhcn ikolonk jhc phzonfcfwkw LCLH7,80,89#^hlhvpvc bhwh ifihw pfc{hekz jhlhb ahcneh phcahcn bhwkd yfcjhd, jfcnhcphchzhlhewhchhc {hcn opzkbhl jkdhyhpehc jhphz bfbifykehc efwfbphzhcdkjvp {hcn lh{he phjh hche pfcjfykzh LCLH# Olfd ehyfch kzv, pfcfczvhc

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
dodelnyembel liked this
dodelnyembel liked this
dodelnyembel liked this
Erica Fitriani liked this
FrellyValentino liked this
FrellyValentino liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->